Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleșești


Structura școlară Giurgești
Profesor: Vieru Alexandru
Data : 17. 03. 2017
Obiectul : Geografie generală
Clasa: a V a
Unitatea de învățare: Biosfera și pedosfera
Subiectul lecţiei: evaluare
Tipul lecției: de evaluare
Timp: 50 min
Loc de desfășurare: Cabinetul de geografie

Competențe generale:
1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea și explicarea realității geografice;
4. Raportarea realității geografice la un suport cartografic și grafic;
7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă;

Competenţe specifice:
1.2 Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor geografici de bază;
1.4 Elaborarea unui text coerent utilizând termeni geografici;
6.1 Explicarea importanţei mediului geografic pentru om şi societate;
8.1 Identificarea soluţiilor de protecţie a mediului geografic din orizontul local sau
îndepărtat;
Activități de învățare:
- Exerciții de definere a unor termeni precum: biosferă, vegetaţie, faună,
pedosferă, sol;
- Expunerea unor informaţii cu privire la domeniile de viaţă existente pe
Terra;
- Exerciții de completare a unui text lacunar dat;
- Exemplificarea unor acţiuni pozitive și negative ale omului asupra biosferei.
Strategii didactice:
- Metode - expunerea, explicaţia, conversaţia.
- Mijloace de învățământ - fișe de lucru.
- Mod de organizare - frontal
Material bibliografic - manualul “ Geografie generala” cls. V,
autori D. Cheval, C. Furtuna
- “Didactica geografiei” – N. Ilinca
- “ Geografie fizica generala” – M. Ielenicz
Secvenţele Competențe Strategii Mijloace de
instruirii specifice Activitatea profesorului Activitatea elevului didactice învăţământ

1. Moment Notează absenţele şi pregăteşte materialul didactic Elevii pregătesc caietele și - conversaţia
organizatoric instrumentele de lucru
2 min

2.Captarea Așa cum am precizat ora trecută astazi veți Elevii sunt atenți - conversaţia
atenției susține un test din capitolul intitulat “Biosfera și
1 min pedosfera”

3. Evaluarea 1.2 Profesorul înmâneaza elevilor testul de evaluare. Elevii pregătesc instrumentele de -explicația
cunoștințelor lucru Test de
44 min 1.4 evaluare

6.1

8.1

4. Aprecieri La finalul testului, profesorul oferă elevilor Elevii sunt atenți. Conversația
finale răspunsurile corecte. Explicația
3 min
TEST DE EVALUARE
I. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi varianta corectă:

1. Biosfera reprezintă învelişul de:


a) aer b) apă c) vieţuitoare d) sol

2. Stepa este formată din:


a) arbori b) ierburi mărunte şi arbuşti
c) ierburi mărunte şi arbori d) ierburi înalte

3. În pădurea de foioase trăiesc următoarele animale:


a) popândăul, hârciogul, şoarecele de câmp b) lupul, vulpea, mistreţul
c) ursul brun, cerbul, râsul d) capra neagră, cinteza
alpină

4. Cele mai fertile (roditoare) soluri de pe Glob sunt:


a) cernoziomurile b) argiluvisolurile c) cambisolurile d) solurile
nisipoase

5. Liliecii şi cârtiţele trăiesc în domeniul:


a) apelor oceanice b) apelor continentale c) subteran d) terestru

II. Notaţi cu „A” afirmaţiile corecte şi cu „F” cele false:

1. Pedosfera reprezintă învelişul discontinuu de sol.


2. Leul trăiește în pădurea ecuatorială.
3. La marginea râurilor şi lacurilor se întâlnesc stuful, trestia, stânjenelul de baltă,
săgeata apei.
4. Humusul provine din sfărmarea rocilor.
5. Vieţuitoarele din domeniul subteran sunt adaptate la întuneric.

III. Completaţi spaţiile libere din textul de mai jos cu termenii geografici daţi:

Solul este alcătuit din componenta minerală, componenta organică, ……… şi ……… .
Cea
mai importantă proprietate a solului este ………………… . Aceasta este determinată de
cantitatea de …………………. . Printre factorii care contribuie la formarea solului se numără şi
…………….
TERMENII GEOGRAFICI: rocile, fertilitatea, pedosfera, apa, humus, aer, cernoziomuri.

IV. Definiţi următorii termeni geografici: vegetaţia, fauna, solul, silvostepa

V. Precizaţi două acţiuni pozitive și două negative ale omului asupra biosferei.

Timp de lucru 45 minute.Toate subiectele sunt obligatorii.