Sunteți pe pagina 1din 8

Maestrului meu

Stefano Pischiutta
N[scu’I pentru a evolua
Considear’ii psihologice asupra drumului vie’ii
dintr-o perspectiv[ integrativ[
Cuprins
Prefa’[
Introducere
Capitolul 1
Perspective ale psihologiei
O ;tiin’[ pentru om
Psihologul ]n Italia
Rela’iile de ajutor ]n cadrul psihologiei
Psihologul facilitator al cre;terii
Psihologul “medicul” psihicului
Psihologul mediator al cunoa;terii
Capitolul 2
P[rintele ;I Copilul: o istorie interiorizat[
Structura tripartit[
Rela’iile obiectale
Procese ;I mecanisme de ap[rare primare ;I secundare
Dezvoltarea: stadia, perioade ;I faze
Sinele ;I subpersonalitat[‘ile
Capitolul 3
Explorarea lumii emo’iilor
Adolescen’a, perioada de prob[ pentru emo’ii
Procesele psihofiziologice ale emo’iilor
Emo’iile ;I corpul
Caracteristici distinctive ale princip[alelor emo\ii
Emo’iile ]n structura tripartit[
Inteligen’a emo’ional[
Capitolul 4
Minte ra’ional[ ;I minte con;tient[
Mintea ra’ional[ ]n achizi’ia rolurilor
Stadiul Eului adaptat
Limitele min’ii obi;nuite
De la mintea obi;nuit[ la mintea con;tient]
Valoarea experien\ei ]n present
Dialogul dintre subpersonalit[‘i
Capitolul 5
Puterea min’ii sintetice
Creativitatea la persoanele dotate cu talente special
Descoperirea propriului sine creative
Stadiul Eului centaur
Calea autenticit[‘ii
Catre o dep[;ire a min’ii
Capitolul 6
“Mintea” de dincolo de minte
Crizele de trezire spiritual[
Con;tiin’a nu este mintea
Noile h[r’I ale incon;tientului
Elemente de teorie integrative[
Stadiul Eului alineat cu Sinele
Calea catre Sine
Capitolul 7
Dezvoltarea poten’ialit[‘ilor latent
Direc’ionarea motiva’iilor
Dezvoltarea voin’ei
Deschiderea min’ii ;I a inimii
Capitolul 8
Narcisismul ca blocaj al dezvolt[rii
Narcisismul ]ntre mit ;I psihologie
Cine este persoana narcisic[
Narcisismul ]n stadiile de dezvoltare
Expresii ale narcisismului
}n rela’iile de cuplu
}n dependen’[
}n atitudinile violente
}n depresie
}n propria fiin’are ]n lume
Tratamentul narcisismului
Tratarea conflictului dinte copilul ;I p[rintele interior
}nspn[t[;irea r[d[cinilor narcisismului
Capitolul 9
Mintea ecologic[ ;I cre;terea con;tient[
Sensibilitatea ecologic[
A fi con;tien’I ]n lume
Idei pentru o cre;tere conp;tient[

Capitolul 10
Psihologie ;I spiritualitate: dou[ flori pe aceea;I ramur[
Natura uman[ duplicitar[
Psihoterapie ;I medita’ie
Note asupra medita’iei
Narcisism ;I spiritualitate
Con;tiin’a vindec[toare
Lucrul cu simbolurile
Sādhanā
Pentru o spiritualitate aplicat[ vie’ii
Capitolul 11
S[n[tatea ]n viziunea integrativ[

Bibliografie
Prefa’[

}n vasta panorama[ a psihologiei ;tiin’ifice ‘I a psihoterapiei ;i-a f[cut loc tot mai mult o mi;care

integrativ[, care tinde s[ dep[;easc[ hiatul dintre diveritele curente ;i ;coli de g\ndire, care au

tendin’a de a fragmenta viziunea omului, produc\nd uneori confuzie cititorilor cu privire la acest

domeniu ;I adeseori chiar ;I profesioni;tilor.

}ndeosebi ]n ultimele decenii, a fost dezvoltat[ abordarea integral[, propus[ de Ken

Wilber, teoreticianul lider al psihologiei transpersonale, care unific[ progresele f[cute de

psihologia occidental[ cu ;tiin\a tradi’iei meditative, cunoscut[ sub numele de filosofie peren[.

}n acest context este localizat[ aceast[ oper[ ;I istoria personal[ ;I clinic[ a autorului ei.

Stefano Pischiutta, psiholog ;I psihoterapeut, ;i-a f[cut studiile formative ]n cadrul subscrisei

Asocia’ii Italiene de Psihologie Transpersonal[: pe l\ng[ munca theoretic[ ;I experien’ial[, o

formare de aceast[ factur[ adduce cu sine practica meditative[ de con;tientizare ;I transformare

practicat[ pe continuumul existen’ei.

Pe aceste baze, ]n N[scu’I pentru a evolua este ar[tat parcursul de cre;tere uman[ cu

claritate a g\ndirii ;I a finalit[‘ii, sintentiz\nd din perspectiva integra’[ cunoa;terea ;tiin’ific[ cu

atitudinea de profund[ con;tientizare de sine ]nsu;i. Textul cuprinde perspectivele mai vechi ;I

main oi ale psihologiei, descrie st[rile obi;nuite ;I poten’iale ale psihicului uman ;I recunoa;te

rolul narcisismului de fundament al suferin’ei psihopatologice obi;nuite a Eului.

}n paginile lucr[rii reg[sim experien\a subpersonalit[‘ilor p[rinetelui ;I copilului interior,

explorarea lumii afectelor, aprofundarea posibilit[‘ilor min’ii (analitic[, sintetic[, intuitive[). De

un interes special este capitolul Minte ecologic[ ;’I cre;tere con;tient[, ]n care se exprim[ cu for’[

modul ]n care fericirea nu este legat[ de acumularea de bunuri, care adesea duce la exploatarea
naturii ;I umanit[‘ii, ci de un raport de respect fa’[ de P[m\nt, de un mod de a tr[I sobru si de

iubirea fa’[ de genul uman, care creeaz[ bucurie ;I pace.

Subliniind apoi felul ]n care psihologia ;I spiritualitatea sunt dou[ flori pe acela;I ram,

autorul las[ s[ se ]n’eleag[ c[ practica spiritual[ aplicat[ vie’ii ca exerci’iu de armonie-iubire-

]n’elepciune, este o condi’ie esen’ial[ pentru s[n[tate, bun[stare ;I sens.

Pentru claritatea sa lingvistic[ ;I conceptual[, cartea este adecvat[ ;I recomandat[ at\t

profesioni;tilor c\t ;I cititorilor obi;nui’I, interesa’I de un drum evolutiv aduc[tor de lumin[[ ;I

certitudine.

S-ar putea să vă placă și