Sunteți pe pagina 1din 10

#TIP ENTITATE# #DENUMIRE ENTITATE#

Procedură documentată

ANALIZA RISCURILOR Ediția I, Revizia 0


Cod: PO-07

Valabil din data: #DATA#

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în
cadrul ediţiei procedurii operaţionale
Elemente privind
responsabilii/ Numele și prenumele Funcția Data Semnătura
operațiunea
1 2 3 4 5
#FUNCTIE
1.1. Elaborat #NUME ELABORAT# RESPONSABIL
ELABORARE#
#FUNCTIE
1.2. Verificat #NUME VERIFICAT#
VERIFICAT#
1.3. Avizat #NUME AVIZAT# Președinte comisie
#FUNCTIE
1.4. Aprobat #NUME CONDUCATOR#
CONDUCATOR#

Acest document este proprietatea intelectuala a #TIPULUI ENTITATII# #DENUMIRE ENTITATE#.


Orice utilizare sau multiplicare, partiala sau totala, fara acordul scris al proprietarului, este interzisa.
#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ANALIZA RISCURILOR Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-07 Pagină 2 din 10
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

2. Cuprins

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei
în cadrul ediţiei procedurii operaţionale .................................................................................................. 1
2. Cuprins ......................................................................................................................................................... 2
3. Scopul procedurii operaţionale .............................................................................................................. 2
4. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale ................................................................................ 2
5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale ................................... 2
5.1. Reglementări internaţionale ................................................................................................................ 2
Standardele internaţionale de audit intern - site-ul IIA, The Institute of Internai Auditors/MFP,
2002. ................................................................................................................................................................... 2
5.2. Legislaţie primară.................................................................................................................................. 2
6. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională ........................................ 3
7. Descrierea procedurii operaţionale ....................................................................................................... 4
8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii...................................................................... 8
9. Formular evidență a modificărilor .............................................................................................................. 9
10. Formular analiză procedură...................................................................................................................... 9
11. Formular distribuire procedură ................................................................................................................. 9
12.Anexe, înregistrări, arhivări .................................................................................................................. 10

3. Scopul procedurii operaţionale


3.1. Procedura descrie condiţiile si modul de analiză a riscurilor.
3.2. Analiza riscului reprezintă o etapa majoră în procesul de audit public intern, care are drept scopuri:
identificarea pericolelor din entitatea/structura auditată, dacă controalele interne sau procedurile
entităţii/structurii auditate pot preveni, elimina sau minimiza pericolele, evaluarea structurii/evoluţiei controlului
intern al entităţii/structurii auditate.

4. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale


4.1. Prezenta procedura se aplică în cadrul compartimentului care desfăşoară activităţi de analiză a
riscurilor, conform prevederilor sistemului de control managerial implementat in cadrul #TIPULUI ENTITATII#
#DENUMIRE ENTITATE#.
5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale
5.1. Reglementări internaţionale
- Standardele internaţionale de audit intern - site-ul IIA, The Institute of Internai Auditors/MFP, 2002.

5.2. Legislaţie primară


#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ANALIZA RISCURILOR Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-07 Pagină 3 din 10
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

- Ordinul nr. 600 al Secretarului General al Guvernului din 20 aprilie 2018 privind aprobarea
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

- Ordinul ministrului ministrului finanţelor publice nr.252/2004 pentru aprobarea Codului Etic al auditorului
intern.
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern- Republicare*;

5.3. Legislaţie secundară


- Hotărârea nr. 1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activităţii de audit public intern, in temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V alin. (1) din
Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- Cadrul normativ elaborat de CAFR în legătură cu auditul intern - Ordinul CAFR nr. 1267/2000 pentru
aprobarea Normelor minimale de audit intern (cadrul general);

5.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice


- R.O.F.
- Fisa postului
- Acte de control – recomandări

6. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura operaţională


6.1. Definiţii ale termenilor

Nr.
Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
crt.
Procedura Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru
1.
operaţională stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual
Reprezintă o activitate funcţională, independent şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere
conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice, perfecţionând activitatea
2. Auditul public intern entităţii publice. Ajută entitatea publică să-şi îndeplinească obiectivele printr-o abordare
sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de
conducere, bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administraţie
Proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi obiective şi de
3. Audit evaluare a lor cu obiectivitate, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de
audit
4. Criterii de audit Ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca referinţă
5. Auditat Zonă, compartiment, activitate în care se desfăşoară auditul
Activitate de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea subiectului în cauză, în ceea ce
6. Analiză
priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite
Ediţie a unei
7. proceduri Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuzată
operaţionale
Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai
Revizia în cadrul
8. multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate şi
unei ediţii
difuzate
Orice eveniment, acţiune, situaţie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacităţii
9. Risc
entităţii publice de a realiza obiectivele
Sistem de control Ansamblu de structuri organizatorice, responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse ce are ca
10.
managerial scop implementarea controlului managerial
11. Comisia Comisia de monitorizare a dezvoltării sistemului de control managerial

6.2. Abrevieri ale termenilor


Nr.
Abrevierea Termenul abreviat
crt.
#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ANALIZA RISCURILOR Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-07 Pagină 4 din 10
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

1. P.O. Procedura operaţională


2. E Elaborare
12. V Verificare
3. A Aprobare
4. Ap. Aplicare
5. Ah. Arhivare

7. Descrierea procedurii operaţionale


7.1. Generalităţi
Analiza riscului reprezintă o etapă majoră în procesul de audit public intern, care are drept scopuri:
identificarea pericolelor din entitatea auditată, modul în care controalele interne sau procedurile entităţii
auditate pot preveni, elimina sau minimiza pericolele, evaluarea structurii controlului intern.
Riscul reprezintă orice eveniment, acţiune, situaţie sau comportament care, dacă se produce, are un
impact nefavorabil asupra capacităţii entităţii publice de a-şi realiza obiectivele.
Identificarea şi analiza riscurilor este o subetapă majoră în etapa de pregătire a derulării misiunilor de
audit intern şi presupune:
- identificarea pericolelor / riscurilor din entitatea auditată;
- existenţa activităţilor de control intern sau a procedurilor entităţii auditate care previn riscurile;
- eliminarea sau minimizarea pericolelor / incertitudinilor / riscurilor;
- evaluarea structurii / evoluţiei controlului intern al entităţii auditate.
Procesul de identificare şi evaluare a riscurilor are în vedere şi riscurile depistate în misiunile de audit
public intern anterioare.
În procesul de identificare şi analiză a riscurilor se utilizează dosarul permanent sau alte documente ale
entităţii/structurii auditate, inclusiv registrul riscurilor.

Principalele categorii de riscuri sunt:


a) riscuri de organizare: lipsa responsabilităţilor, insuficienta organizare a resurselor umane, documentaţie
insuficientă, neactualizată etc.;
b)riscuri operaţionale: neînregistrarea în evidenţele contabile, arhivare necorespunzătoare a
documentelor justificative, lipsa controalelor operaţiilor cu risc ridicat etc.;
c)riscuri financiare: plăţi nesecurizate, nedetectarea operaţiilor cu risc financiar etc.;
d)riscuri generate de schimbări: legislative, structurale, manageriale etc.

Auditul intern trebuie să integreze în procesul de identificare şi evaluare al riscurilor semnificative şi pe


cele depistate cu ocazia altor misiuni.
Măsurarea riscurilor este determinată de cele două componente de bază ale acestuia, şi anume:
- probabilitatea de apariţie a riscurilor;
- nivelul impactului, apreciat prin gravitatea consecinţelor şi durată.

Măsurarea riscurilor are la bază următoarele criterii / factori de risc:


a) Aprecierea probabilității, - element calitativ, care se realizează prin evaluarea posibilităţii de apariţie a
riscurilor, prin luarea în considerare a unor criterii specifice entităţii şi se poate exprima pe o scală valorică, pe
3 niveluri, astfel: probabilitate mică, probabilitate medie şi probabilitate mare. Spre exemplu, pentru
aprecierea probabilităţii, auditorii interni pot avea în vedere drept criterii următoarele: stabilitatea cadrului
normativ, complexitatea şi periodicitatea operaţiilor, calitatea personalului etc.;

Probabilitate Criterii
Mică - a) Cadrul normativ este în vigoare de peste 3 ani şi nu a cunoscut modificări.
(nivel 1) - b) Activităţile şi acţiunile au un nivel redus de complexitate.
#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ANALIZA RISCURILOR Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-07 Pagină 5 din 10
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

- c) Personalul are experienţă de cel puţin 5 ani.


- d) Nivelul ridicat de încadrare cu personal.
- e) Riscul nu s-a manifestat anterior etc.
- a) Cadrul normativ este relativ nou sau a cunoscut unele modificări.
- b) Activităţile şi acţiunile au un nivel mediu de complexitate.
Medie
- c) Personalul are experienţă sub 3 ani.
(nivel 2)
- d) Nivel mediu de încadrare cu personal.
- e) Riscul s-a manifestat rareori în trecut etc.
- a) Cadrul normativ este nou sau a cunoscut numeroase modificări,
- b) Activităţile şi acţiunile au un nivel ridicat de complexitate.
Mare
- c) Personalul are experienţă sub un an.
(nivel 3)
- d) Nivel scăzut de încadrare cu personal.
- e) Riscul s-a manifestat deseori în trecut etc.

b) Aprecierea impactului - element cantitativ, care se realizează prin evaluarea efectelor riscului în cazul
în care acesta s-ar produce, prin luarea în considerare a unor criterii specifice entităţii şi se poate exprima pe
o scală valorică, pe 3 niveluri, astfel: impact scăzut, impact moderat şi impact ridicat. Pentru aprecierea
impactului se au în vedere drept criterii următoarele: pierderi de active, costuri de funcţionare, întreruperea
activităţilor, imaginea entităţii etc.:

Impact Criterii
a) Nu există pierderi de active (financiare, angajaţi, materiale).
- b) Afectarea imaginii entităţii este redusă.
Scăzut
- c) Costurile de funcţionare nu sunt afectate.
(nivel 1)
- d) Calitatea serviciilor furnizate nu este afectată.
- e) Nu există întreruperi în activitate etc.
- a) Pierderile de active (financiare, angajaţi, materiale) sunt reduse.
- b) Afectarea imaginii entităţii este moderată.
Moderat
- c) Creşterea costurilor de funcţionare este moderată.
(nivel 2)
- d) Calitatea serviciilor furnizate este afectată în mică măsură.
- e) Există mici întreruperi în activitate etc..
- a) Pierderi semnificative de active (financiare, angajaţi, materiale).
- b) Imaginea entităţii este afectată în mod semnificativ!
Ridicat (nivel 3) - c) Costuri ridicate de funcţionare.
- d) Calitatea serviciilor furnizate este afectată semnificativ.
- e) întreruperi semnificative în activitate etc.

c) Aprecierea calitativă se realizează prin examinarea tuturor factorilor cu incidenţă asupra domeniilor
auditabile (resurse umane, complexitate operaţiilor, mijloace tehnice etc) şi se exprimă prin probabilitatea
apariţiei, respectiv vulnerabilitatea pe trei nivele:

Vulnerabilitate Dacă
- Resursele umane sunt suficiente;
Mică
- Complexitatea operaţiunilor este redusă;
(nivel 1)
- Mijloacele tehnice existente, necesare desfăşurări activităţii sunt suficiente.
Medie - Resursele umane nu sunt suficiente;
#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ANALIZA RISCURILOR Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-07 Pagină 6 din 10
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

(nivel 2) - Ori complexitatea operaţiunilor este ridicată;


- Ori mijloacele tehnice existente necesare desfăşurării activităţii sunt insuficiente.
- Resursele umane nu sunt suficiente;
Mare
- Complexitatea operaţiunilor este ridicată;
(nivel 3)
- Mijloacele tehnice existente, necesare desfăşurării activităţii sunt insuficiente.

7.2. Documente utilizate


7.2.1. Lista şi provenienţa documentelor utilizate
- Matricea riscurilor, elaborată de către auditorul intern;
- Tabelul punctelor tari și punctelor slabe, elaborat de către auditorul intern;
- Lista obiectivelor auditabile, elaborată de către auditorul intern;

7.3. Resurse necesare


7.3.1. Resurse materiale
- mobilier pentru stocarea dosarelor;
- PC cu acces la internet şi la reţeaua proprie a #TIPULUI ENTITATII# #DENUMIRE ENTITATE#
#DENUMIRE JUDET#;
- linie telefonică;
- aparat fax;
- copiator;
- imprimantă;
- rechizite specifice.

7.3.2. Resurse umane


- Personalul din cadrul #COMPARTIMENTULUI DENUMIRE COMPARTIMENT#/Auditorul intern cu
contract de prestări servicii de audit;
- Comisia de monitorizare;

7.3.3. Resurse financiare


Conform bugetului #TIPULUI ENTITATII# #DENUMIRE ENTITATE# #DENUMIRE JUDET# pentru anul în
curs.

7.4. Modul de lucru


7.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii
Procedura Analiza riscurilor din cadrul etapei de pregătire a misiunii de audit intern presupune
parcurgerea unor paşi pornind de la obiectivele misiunii stabilite anticipat, după cum urmează:
- detalierea pentru fiecare obiectiv general al misiunii de audit public intern a activităţilor în acţiuni
succesive, descriind procesul de la iniţierea activităţii până la înregistrarea ei;
- definirea riscurilor pentru fiecare activitate/acţiune în parte.
- stabilirea nivelului riscului pentru fiecare criteriu de risc şi determinarea punctajului total al criteriului
utilizat;
- clasarea riscurilor;
- ierarhizarea activităţilor / operaţiilor ce urmează a fi auditate;
- elaborarea Tematicii în detaliu a activităţilor selectate.

Stabilirea criteriilor de analiză a riscurilor-care sunt reprezentate de impactul şi probabilitatea de


manifestare a riscului, fiind evaluate pe o scală cu 3 niveluri, astfel:
a)aprecierea probabilităţii care se realizează pe baza analizei şi evaluării factorilor de incidenţă stabiliţi;
b)aprecierea impactului care se realizează pe baza analizei şi evaluării factorilor de risc stabiliţi.
#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ANALIZA RISCURILOR Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-07 Pagină 7 din 10
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

Stabilirea punctajului total al riscurilor şi ierarhizarea riscurilor, prevăzută în anexa nr. 9, presupune:
a)stabilirea punctajului total al riscurilor, ca produsul dintre probabilitate şi impactul riscului, obţinut pe
baza formulei:
PT = P x I, unde:
PT = punctajul total al riscului;
P = probabilitate;
I = impact;
b)ierarhizarea riscurilor - se realizează pe baza punctajelor totale obţinute din evaluarea riscului, iar
activităţile/acţiunile auditabile se împart în activităţi/acţiuni cu risc mic, mediu şi mare, astfel:
- pentru PT = 1 sau 2, riscul este mic;
- pentru PT = 3 sau 4, riscul este mediu;
- pentru PT = 6 sau 9, riscul este ridicat.

7.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii


Analiza riscurilor, reprezintă un punct de pornire în elaborarea tabelului cu punctele tari şi punctele slabe.
Aprecierea unui risc are la bază două estimări:
- gradul de gravitate al pierderii care poate să rezulte ca urmare a riscului
- probabilitatea ca riscul să revină.

Riscurile potenţiale se pot concretiza în recomandări de audit. Punctele tari şi punctele slabe, se exprimă
calitativ şi cantitativ în funcţie de rezultatele aşteptate şi de condiţiile de obţinere a acestora. Un punct forte
sau un punct slab trebuie să fie exprimat în funcţie de un obiectiv de control intern sau de o caracteristică
urmărită, pentru a asigura buna funcţionare a entităţii, sau atingerea unui rezultat scontat.

Stabilirea factorilor de risc, ponderile acestora şi aprecierea nivelurilor riscurilor


Ponderea Nivelul de apreciere al riscului (N|)
Factori de risc factorilor de risc
(Fi) N, N2 N3
(Pi)
Aprecierea Există proceduri,
Există proceduri şi
controlului intern PI - 40- 6 0 % sunt cunoscute, dar Nu există proceduri
se aplică
FI nu se aplică
Aprecierea
Impact financiar Impact financiar Impact financiar
cantitativă P2 - 20 - 30%
scăzut mediu ridicat
F2
Aprecierea P 3- 2 0- 3 0 Probabilitate Probabilitate Probabilitate
#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ANALIZA RISCURILOR Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-07 Pagină 8 din 10
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

calitativă % mică medie


mare
F3

NOTĂ:

Pentru stabilirea ponderii riscurilor se are în vedere importanţa şi greutatea factorului de risc în
cadrul activităţii respective şi de asemenea faptul că suma ponderilor pe factori de risc trebuie să fie
100.
În funcţie de elementele prezentate s-au stabilit următoarele ponderi pe factori de risc:
- FI Aprecierea controlului intern................................................................. 40 - 60 %
- F2 Aprecierea cantitativă .............................................................................. 20 - 30 %
- F3 Aprecierea calitativă ................................................................................ 20 - 30 %
TOTAL 10 0%

Ponderile atribuite factorilor de risc sunt stabilite în funcţie de importanţa acestora pentru activitatea
auditată, şi însumate trebuie să fie 100 %. Precizăm că cei trei factori sunt stabiliţi prin Normele generale şi
sunt acoperitori pentru entităţile auditate.

8. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii


Compartimentul
Nr.
(postul)/acţiunea Auditor Intern #FUNCTIE CONDUCATOR#
crt.
(operaţiunea)
0 1 2
Din activitatea desfăşurată în timpul
colectării şi prelucrării informaţiilor,
1. E V
pregăteşte o listă centralizatoare a
obiectivelor şi obiectelor auditabile;
2. Identifică riscurile asociate; E E
3. Stabileşte criteriile de analiză a riscurilor; E
4.
Stabileşte ponderea fiecărui criteriu al
riscului; E
5.
Stabileşte nivelul riscurilor pentru fiecare E
criteriu utilizat;
6. Stabileşte punctajul total al criteriului utilizat; E
7.
Clasează riscurile pe baza punctajelor totale
obţinute; E
Ierarhizează operaţiunile activităţilor ce E
8. urmează a fi auditate şi elaborează tabelul
punctelor tari şi cele slabe;
9.
Transmite tabelul punctelor tari şi slabe E
Primarului
Avizează tabelul punctelor tari şi punctelor
10. slabe şi fişele de constatare a problemelor E A
iniţiate pentru fiecare control potenţial
#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ANALIZA RISCURILOR Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-07 Pagină 9 din 10
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

9. Formular evidență a modificărilor


Data de la care se
Editia sau, dupa caz, revizia in Componenta Modalitatea aplica prevederile
cadrul editiei revizuita reviziei editiei sau reviziei
editiei

1 2 3 4

Integral
9.1. Editia I/0
Elaborarea editiei #DATA#
initiale

9.2. Revizia 0

10. Formular analiză procedură


Denumirea Nume Șef Aviz favorabil Aviz nefavorabil-
compartimentului care compartiment/ Observații
exprimă punctul de responsabil Data Semnătura
vedere

#COMPARTIMENT
DENUMIRE
COMPARTIMENT1#

#COMPARTIMENT
DENUMIRE
COMPARTIMENT2#

#COMPARTIMENT
DENUMIRE
COMPARTIMENT3#

11. Formular distribuire procedură


Nr.c Semn Data Data
Nume
rt. Scopul Exem atura retragerii intrarii în
Compart si Data
difuzari plar Functia procedurii vigoare a
iment prenu primirii
i nr. versiunii noii
me
inlocuite proceduri

1 2 3 4 5 6
#TIP ENTITATE# Procedură Formalizată Ediţia: 1
#DENUMIRE ANALIZA RISCURILOR Nr. de ex. 1
ENTITATE#
Revizia 0 Nr. de ex. 1
#COMPARTIMENT DENUMIRE
Cod: PO-07 Pagină 10 din 10
COMPARTIMENT#
Exemplar nr. 1

#COMPA
RTIMEN
T #FUNCTIE
DENUMI RESPONSABI
11.1 Aplicare 1
RE L
COMPA ELABORARE#
RTIMEN
T1#

#COMPA
RTIMEN
T #FUNCTIE
DENUMI RESPONSABI
RE L
COMPA ELABORARE#
RTIMEN
T2#

Comisia
11.2 Informa de Presedinte
2
. re monitoriz comisie
are

Arhivar
11.3 3 Arhiva Arhivar
e

Aprobar
11.4 4 Primar Primar
e
.

12.Anexe, înregistrări, arhivări


Număr Arhivare
Alte
Nr. Denumirea Elaborato de
Aprobă Difuzare element
anexă anexei r exemplar
e
e Loc Perioadă
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Anexa 1 Lista #FUNCTIE #COMPARTIMENT Conform
Auditor
PO- obiectelor CONDUCAT 2 DENUMIRE Arhiva Nomenclatorului
intern
07/F1 auditabile OR# COMPARTIMENT# Arhivistic
Anexa 2 #FUNCTIE #COMPARTIMENT Conform
Matricea Auditor
PO- CONDUCAT 2 DENUMIRE Arhiva Nomenclatorului
riscurilor intern
07/F2 OR# COMPARTIMENT# Arhivistic
Tabelul
Anexa 3 #FUNCTIE #COMPARTIMENT Conform
puncte tari Auditor
PO- CONDUCAT 2 DENUMIRE Arhiva Nomenclatorului
şi puncte intern
07/F3 OR# COMPARTIMENT# Arhivistic
slabe