Sunteți pe pagina 1din 14

Beneficiar: Smart Integration SRL

Titlul proiectului: PRO Vest - Învață să fii PROfesionist


Contract de finantare POCU/227/3/8/118399; ID proiect: SMIS 118399
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți și vizează formarea profesională prin cursuri dedicate managerilor și persoanelor
care activează în resurse umane.

Nr. inregistrare: 58/11.10.2018

CERERE DE OFERTA

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca SMART INTEGRATION SRL, in calitate de beneficiar


al proiectului „PRO Vest - Învață să fii PROfesionist”, finantat prin POCU 2014-2020, Axa prioritara 3,
in baza contractului POCU/227/3/8/118399, MYSMIS: 118399, realizeaza achizitia de servicii de
organizare cursuri de formare – Manager de inovare, COD CPV 80530000-8 Servicii de formare
profesională prin desfasurarea unei proceduri de cerere de oferta.

I. INFORMATII GENERALE

1. Achizitor:

Achizitor: SMART INTEGRATION SRL

Titlul proiectului: PRO Vest - Invata sa fii PROfesionist!


Nr. Contractului de
POCU/227/3/8/118399
finantare:
Calitatea achizitorului in
Beneficiar
cadrul proiectului

Manager de proiect Avadanei Florentin Claudiu


Corbeanca, România, Str. Toamnei nr. 19, Bloc T1, Etaj 1, Ap. 1 D, Sat
Adresa achizitorului: Ostratu, judetul Ilfov, România, Punct de lucru: Intrarea Murmurului nr
2-4, Sector 1, Bucuresti.
Date de contact: achizitii.pocu@smartintegration.ro

Persoana de contact: Avadanei Florentin Claudiu

2. Coduri CPV
COD CPV 80530000-8 - Servicii de formare profesionala

3. Valoarea estimata a contractului este 122.000,00 lei fara tva.

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


4. Titlul proiectului pentru care se va achizitiona serviciul
„PRO Vest - Invata sa fii PROfesionist!

5. Finantarea contractului
Proiect finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritara 3. Locuri
de munca pentru toti; Operatiunea Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de noi instrumente,
metode, practici etc, de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea
adaptarii activitatii la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/
domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

6. Calendar estimativ de derulare a procedurii

CALENDAR ESTIMATIV DE DERULARE A PROCEDURII


DATA ORA
Data de lansare a procedurii 11.10.2018 N/A
Termen limita de solicitare a clarificarilor 18.10.2018 16:00
Termen limita de transmitere a clarificarilor 19.10.2018 20:00
Termen limita de depunere a ofertelor 22.10.2018 12:00
Data şedinţei de deschidere a ofertelor 23.10.2018 17:00
Data finalizarii evaluarii (estimare) 25.10.2018 N/A
Finalizarea informarii ofertanţilor cu privire la rezultatul 26.10.2018 20:00
procedurii de atribuire (estimare)
Data limita pentru incheierea contractelor 31.10.2018 N/A

Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor stabilita in documentaţia pentru
ofertanţi sau la o alta adresa decat cea indicata va fi evaluata de achizitor, acestea fiind pastrate la sediul
achizitorului, nedeschise.
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea trebuie sa se transmita in
scris, prin e-mail. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari privind
specificatiile tehnice. In cazul in care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare in
termenul mentionat in anunt, punand astfel achizitorul in imposibilitate de a respecta termenul limita,
solicitarea de clarificare nu va fi luata in considerare.

7. Obiectivul general al proiectului


Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea numarului de angajati din Regiunea de
dezvoltare Vest care beneficiaza de instrumente, metode, practice sau standarde de management al
resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la dinamica
sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare
inteligenta conform SNCDI prin asigurarea accesului la programe de formare profesionala continua
pentru 505 manageri, antreprenori si angajati ai departamentelor de resurse umane si prin sprijinirea unui
numar de 70 de intreprinderi din sectoarele/domeniile vizate (din care 47 IMMuri), pe o perioada de 12
luni.

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


8. Descrierea serviciilor ce vor fi achizitionate
Contractul consta in achizitionarea de servicii de organizare cursuri de formare – Manager de
inovare.

9. Tip de contract: Contract de servicii

10. Locul de prestare – judetele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș - Regiunea Vest,
Romania

11. Durata contractului


Serviciile mentionate anterior vor fi contractate de la data semnarii contractului (estimativ
octombrie 2018) pentru o perioada de maxim 5 luni.

12. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare

In conformitate cu prevederile ordinului MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive
aplicabile solicitantior/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări
finantate din fonduri europene/ Capitolul 5 – procedura Competitiva, Sectiunea 4 - Derularea procedurii
competitive, 4.2. Analiza ofertelor si elaborarea notei justificative de atribuire, va fi desemnata
castigatoare oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport
caitate/pret competitiv, in conformitate cu punctul 1 “beneficiarul privat compara ofertele primite prin
raportarea lor la toate cerintele publicate si alege oferta care indeplineste cerintele tehnice si prezinta
avantaje fata de acestea, la un raport calitate/pret competitiv.”

La baza procesului de evaluare vor sta principiile precizate in Ordinul MFE nr. 1284/2016. Ca atare,
ofertele primite vor fi comparate din punct de vedere al eficacitatii, economicitatii si eficientei.

Alegerea ofertei castigatoare se va justifica in concordanta cu Ordinul mai sus mentionat prin elaborarea
unei note justificative in care se vor prezenta in detaliu avantajele tehnice si financiare care o vor motiva.
Achizitorul are dreptul de a verifica pana la adjudecare cele declarate de ofertant. Neconcordantele intre
cele declarate si existentul in fapt va duce la descalificarea ofertantului. Reguli aplicabile in procesul de
evaluare:

1. Achizitorul va stabili care sunt clarificarile si completarile formale sau de confirmare necesare pentru
evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor;

2. In cazul in care ofertantul nu transmite in perioada precizata clarificarile/raspunsurile solicitate, sau in


cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta se va evalua doar in baza
elementelor existente in dosarul ofertei.

3. In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile sale continutul propunerii tehnice sau financiare
transmise initial, oferta sa va fi eliminata din procesul de selectie;

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Beneficiarul privat isi asuma dreptul de a solicita ofertantilor participanti la procedura de achizitii, pe
toata perioada de evaluare a ofertelor primite, solicitari de clarificari si intrebari menita sa sprijine comisia
de evaluare in alegerea ofertei castigatoare, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

Elemente de departajare:
ü Detalii tehnice (sa fie conforme cu cerintele din prezenta documentatie);
ü Metodologia de prestare a serviciilor (activitatile sunt descrise detaliat si contribuie in mod direct
la atingerea obiectivelor propuse prin proiect, avand in vedere resursele financiare, umane şi
materiale ale ofertantului, precum si durata de prestare a serviciilor);
ü Numarul de absolventi garantat (reamintim ca numarul de cursanti avut in vedere in acest contract
este de minimum 100 de persoane);
ü Resursa umana (expertii nominalizati sa aiba experienta in prestarea de servicii similare)
ü Pretul total

13. Termene de plata


Plata catre prestator se va face in maxim 30 de zile lucratoare de la prestarea serviciilor, esalonata
astfel:
- 50% avans dupa emiterea comenzii de catre achizitor, prin cerere de plata depusa de Achizitor si
platita de catre AMPOCU, conform Graficului de rambursare;
- 50% dupa finalizarea cursurilor, validarea livrabilelor si emiterea certificatelor pentru absolventi,
prin cerere de plata depusa de Achizitor si platita de catre AMPOCU, conform Graficului de
rambursare.

Beneficiarul nu va plati penalitaţi daca nu i s-au asigurat fondurile de la fonduri comunitare necesare
indeplinirii obligaţiilor contractuale. Beneficiarul va include facturile din cadrul prezentului contract in
cereri de plata depuse conform Graficului de rambursare, astfel ca plata serviciilor prestate se va faca doar
dupa incasarea ajutorului nerambursabil.

14. Principii care stau la baza atribuirii contractului de prestari servicii


a) principiul transparentei
b) principiul economicitatii;
c) pricipiul eficientei;
d) principiul eficacitatii.

15. Alte informatii


Ofertele alternative nu sunt acceptate. Operatorii economici care participa la prezenta procedura nu au
dreptul:
- Sa participle in 2 sau mai multe asocieri
- Sa depuna o oferta individuala si o oferta comuna
- Sa depuna o oferta individuala si sa fie nominalizati ca sub-contractanti in cadrul altei oferte

16. Cazuri de respingere a ofertelor


- neprezentarea documentelor de calificare solicitate sau in forma solicitata de beneficiar
- nerespectarea obiectului contractului si a actvitatilor obligatorii minime solicitate
- depunerea cu intarziere a ofertei sau prin folosirea altor mijloace decat cele prevazute in prezenta
documentatie

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Oferte inadmisibile

Va fi eliminata din procesul de selectie si se va respinge oferta care:


- Constituie o alternativa la prevederile prezentei documentatii;
- Nu respecta cerintele minime din documentatie;
- Pretul total al ofertei prezentate depaseste valoarea estimata a procedurii
- Prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi livrat, iar justificarile
primite nu au fost concludente pentru a se putea asigura indeplinirea contractului la parametrii
cantitativi si calitativi solicitati;
- Nu satisface in mod corespunzator cerintele prezentei documentatii;

II. PREZENTAREA OFERTEI

1. Limba de redactare a Limba romana


ofertei
2. Moneda in care este Lei
exprimat preţul contractului
3. Perioada minima de
Perioada minima de valabilitate a ofertei este de 60 zile.
valabilitate a ofertei
Oferta va fi transmisa pana la data de 22.10.2018, ora 12:00 pe e-mail sau
transmisa la adresa Intrarea Murmurului nr 2-4, Sector 1, Bucuresti.

Oferta se va prezenta intr-un exemplar original ce va fi inclus intr-un plic


sigilat pe care va fi notat “Oferta pentru procedura de atribuire a
contractului de achizitie a serviciilor de organizare cursuri de formare -
Manager de inovare in cadrul proiectului „PRO Vest - Invata sa fii
PROfesionist!”, Numele si adresa Achizitorului, Numele ofertantului, cu
4. Modul de prezentare a mentiunea “A nu se deschide inainte de sesiunea de deschidere a ofertelor,
ofertei din 23.10.2018”

Oferta este formata din:


• Documentele de calificare, in conformitate cu prevederile din III.
CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE
• Propunerea tehnica pe care Ofertantul o va prezenta in
conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini.
• Propunerea financiara va contine formularul de oferta
(Formularul 4). Valoarea ofertei va cuprinde valoarea fara TVA a
serviciilor ce urmeaza a fi prestate in conformitate cu prevederile
din Caietul de sarcini. Preţul propus in propunerea financiara este
ferm in lei, nu poate fi ajustat ulterior şi va fi valabil pana la
finalizarea contractului.
Ofertele primite se vor inregistra cu numar de intrare, data şi ora depunerii.
Ofertantul trebuie sa prezinte oferta intr-un exemplar original.
Ofertantul va suporta toate costurile asociate elaborarii şi prezentarii ofertei

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


sale, a documentelor care o insotesc, precum si costurile de cazare,
transport si diurna necesare unei eventuale deplasari la beneficiar, iar
beneficiarul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru costurile
respective.
Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau a-si retrage oferta numai
inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si numai printr-o
solicitare scrisa in acest scop.

Modificari la oferta deja depusa pot fi acceptate doar daca ofertantul


asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre Achizitor
inainte de termenul limita pentru depunerea ofertelor.
5. Posibilitatea retragerii sau
modificarii ofertei
Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau a-si modifica oferta dupa
expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii
acestuia din procedura.

Ofertele depuse la o alta adresa a Achizitorului decat cea stabilita in


anuntul de participare ori primite de catre Achizitor dupa expirarea datei
limita pentru depunerea ofertelor nu vor fi deschise.
DATA LIMITA DE DEPUNERE a ofertelor este 22.10.2018, ora 12:00 la
sediul: Intrarea Murmurului nr 2-4, Sector 1, Bucuresti sau pe e-mail.

Pentru ofertele depuse prin posta, ofertantii trebuie sa ia in considerare


timpul de expediere, astfel incat ofertele sa ajunga la adresa mai sus
6. Data limita de depunere a
mentionata inainte de termenul limita de depunere
ofertelor
OFERTE INTARZIATE Organizatorul atribuirii contractului are dreptul
de a refuza primirea ofertelor dupa orele 12:00, data 22.10.2018, indiferent
de cauza care a produs intarzierea.

Ofertele vor fi deschise pana la data de 23.10.2018, orele 12:00, la sediul


7. Deschiderea si evaluarea achizitorului. Nu se solicita participarea ofertantilor.
ofertelor
Nu se va organiza o sedinta deschisa pentru evaluarea ofertelor.

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


III. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

1) Situaţia personala a ofertantului


Declaraţie privind Declaraţii privind eligibilitatea prezentate conform Formularului 2.
eligibilitatea Incadrarea ofertantului in una dintre situaţiile prevazute in formular atrage
excluderea acestuia din procedura.
2) Capacitatea de exercitare a activitaţii profesionale
Se solicita urmatoarele documente:

Certificat constatator – original sau copie legalizata sau copie cf cu


originalul emis cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii, din care sa
rezulte:
a) ca obiectul de activitate al ofertantului include activitati ce fac obiectul
achizitiei publice;
b) ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la faliment ori lichidare,
administrarea afacerilor de catre un judecator sindic sau cu privire la
declansarea unei proceduri legale pentru declararea sa in una din aceste
situatii.

In cazul in care firma ofertanta este inregistrata intr-o tara UE/NON UE,
alta decat Romania, este nevoie de prezentarea unui Certificat emis de o
autoritate similara cu ORC din tara in care este inregistrata societateam
valabil la data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte autorizarea pentru
serviciile solicitate (se va prezenta in copie conform cu originalul).

Autorizatie in conformitate cu OUG 129/2000.

3.) Capacitatea tehnica şi/sau profesionala:


Informatii referitoare la Informatii referitoare la studiile, pregatirea si calificarea personalului cheie
studiile, pregatirea care urmeaza sa fie alocat indeplinirii angajamentelor din oferta
profesionala si calificarile
specialistului desemnat de § CV-urile expertului/expertilor, conform cerintelor descrise in
Ofertant pentru indeplinirea Caietul de sarcini.
contractului Cerinţe minime:
§ Experienta in prestarea de servicii de organizare cursuri de formare
§ Absolvent de studii superioare, cu experienta profesionala generala
de minim 5 ani
Experienţa profesionala Se solicita documente din care sa rezulte experienţa in prestarea de servicii
de instruire.

Experienta in contracte similare: se solicita prezentarea a cel puţin unui


document (copii certificate in conformitate cu originalul) cu obiect similar
prezentului contract (instruire), incheiat in ultimii 5 ani.

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Se solicita experienta in implementarea de proiecte finantate din fonduri
nerambursabile (minim 1 proiect), incheiat in ultimii 5 ani

Informatii privind Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care
subcontractantii urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor
propusi.

Declaratie privind subcontractantii, partile din contract pe care urmeaza sa


le indeplineasca acestia in original – Formularul 7

Se solicita Acordul sau Contractul de subcontractare in copie.

Asocierea In cazul asocierii operatorilor economici pentru depunerea unei oferte


comune se va prezenta Acordul de asociere care va mentiona rolul fiecarui
asociat in indeplinirea contractului.

In acest caz, fiecare asociat va trebui sa indeplineasca conditiile privind


Situatia personala a ofertantului si Capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale (inregistrare) in conformitate cu Acordul de asociere.

In cazul asociatiilor (consortiilor) se va prezenta: Acordul de asociere, in


original, din care sa rezulte cine este liderul asocierii (consortiului) si partea
din contract pe care o va indeplini fiecare asociat (valoric si procent din
valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice si
umane, precum si imputernicirea liderului asocierii de a semna oferta in
numele asociatiei.

In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat


limba romana, se va prezenta o copie de pe Acord si traducere autorizata in
limba romana dupa acesta. Declaratie privind partea/partile din contract care
sunt indeplinite de asociati si specializarea acestora. Se va atasa
imputernicirea liderului asociatiei de a reprezenta asociatia la procedura de
atribuire. Se vor atasa toate documentele solicitate la Situatia personala a
ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, Informatii
privind capacitatea tehnica si informatii privind capacitatea profesionala
pentru fiecare asociat. Acordul de asociere trebuie semnat in original de toti
operatorii economici. Nu se solicita legalizarea acordului in faza de ofertare.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca in faza de contractare, in
situatia in care o oferta comuna este declarata castigatoare, sa solicite
legalizarea acordului de asociere.

Atentie ! Lipsa oricaruia dintre documentele de calificare mentionate, va conduce la descalificarea


ofertantului. Se considera document lipsa si acel document care nu este prezentat in forma
solicitata (original sau copie legalizata).

Cerintele impuse in prezenta documentatie sunt cerinte minime.

In cazul asocierilor, toate cerintele se aplica fiecarei parti.

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


IV. PRECIZARI SI CLAUZE CONTRACTUALE

Achizitorul are dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia depusa de ofertant. Termenul
de raspuns la cererea de clarificari este de maximum 48 de ore de la data transmiterii. In acest sens
ofertantii sunt invitati sa specifice in mod clar care este canalul de comunicare cel mai accesibil si pe care
sa se realizeze comunicarea in cadrul procedurii de achizitie publica. Eventualele dificultati de natura
tehnica in functionarea acestui canal de comunicare fara o notificare scrisa adresata autoritatii
contractante in care sa se mentioneza acest lucru si sa se indice canalul de comunicare alternativ nu pot
constitui motiv de amanare a termenelor care trebuie respectate.

In cazul in care ofertanţii nu transmit in perioada precizata de comisia de evaluare


clarificarile/raspunsurile solicitate, sau in cazul in care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt
concludente, oferta se va considera inacceptabila.

In cazul in care ofertantul modifica sau completeaza conţinutul propunerii tehnice sau prezinta o oferta
care nu corespunde cel puţin cerinţelor tehnice minimale din caietul de sarcini, atunci oferta va fi
considerata neconforma.

In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta conţinutul propunerii financiare,
oferta va fi considerata neconforma.

Serviciile ofertate trebuie sa respecte in totalitate specificaţiile tehnice solicitate prin Caietul de sarcini.

Achizitorul are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost
stabilita ca fiind castigatoare, pe baza propunerilor tehnice si financiare cuprinse in respectiva oferta.

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


IV. CAIET DE SARCINI

CONTEXT

Proiectul va fi implementat in Regiunea de Dezvoltare Vest, adresandu-se intreprinderilor care isi


desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in
corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI. De asemenea, proiectul se adreseaza
angajatorilor care intentioneaza sa se adapteze activ la aceste sectoare/domenii si angajatilor
(manageri/antreprenori/angajati ai departamentelor RU) acestora din toate cele 4 judete: Arad, Caras-
Severin, Hunedoara si Timis.

Conform datelor preluate din surse precum INS, ANOFM, Organizatia Mondiala a Muncii, cat si din
cercetari realizate in 2016, precum cele pentru Romania Business Leader, Barometrul antreprenoriatului
romanesc 2016 si Carta alba a IMM-urilor din Romania 2016, la nivelul Regiunii de dezv Vest s-au
identficat urmatoarele tipuri de nevoi:
a) nevoia de spijin al mediului antreprenorial, cu precadere a intreprinderilor care isi desfasoara
activitatea in sectoare economice cu potential competitiv conform SNC/domeniile de specializ inteligenta
conform SNCDI;
b) nevoia de dezvoltare a ocuparii sustenabile la nivelul regiunii si a cresterii calitatii fortei de munca si
de sprijinire a mobilitatii fortei de munca;
c) nevoia de instruire formala/informala/nonformala pe tot parcursul vietii in domeniul antrep,
managementului strategic si managementul RU al pers cu niveluri diferite de experienta (de la cei aflati la
inceput de drum si pana la cei mai experimentati), care isi desfoara activ in aceste arii, fiind manageri,
antreprenori sau angajati ai depart RU, cu precadere a intreprinderilor care isi desfasoara activ in sect
econom cu potential competitiv cf SNC/domeniile de specializ intelig. conform SNCDI;
d) nevoia de a adaptare a lucratorilor, intreprinderilor si antreprenorilor care isi desfasoara activitatea in
sectoare economice cu potential competitiv conform SNC/domeniile de specializare inteligenta conform
SNCDI la schimbarile interne si externe si la dinamica acestor sect/domenii;
e) nevoia lucratorilor, intreprinderilor si antreprenorilor care isi desfasoara activ in sect econom cu
potential competitiv cf SNC/domeniile de specializare inteligenta de a beneficia de instrumente, metode,
practici standard de management al RU care sa le faciliteze adaptarea la nou si sustina cresterea
economica;
e) nevoia lucratorilor, intreprinderilor si antreprenorilor de a beneficia de conditii de lucru imbunatatite pt
crearea conditiilor optime pt competitivitate;
f) nevoia de stimulare a angajatorilor in directia dezvoltarii competentelor angajatilor in scopul
augmentarii capacitatii de insertie prof si a adaptabilitatii la dimanica sect econom cu potential competitiv
cf SNC/domeniile de specializ intelig cf SNCDI;
g) nevoia de sustinere efectiva a antrep local/regional, cu precadere a intreprinderilor care isi desfasoara
activ in sect econom cu potential competitiv cf SNC/domeniile de specializ intelig cf SNCDI pt
accelerarea tendintei pozitive de crestere economica, cat si pt revigorarea pietei si pt crearea mediului
competitiv care sa conduca la dezvolt durabila si crearea de locuri de munca de calitate.

In consolidarea fundamentarii nevoilor GT reiesite de la nivelul acestora, vin si diferite rapoarte de


cercetare privind angajatorii din regiune (sursa: Platforma integrata de atingere a scorului personal de
angajabiltate) si datele ADRVest. Pe de-o parte, desi RegiuneaVest este una dintre cele mai atractive din
punct de vedere economic, dupa reg dezv B-IF, PIB-ul/loc este inca departe de media UE, insa pe de alta
parte, contributia sect econom la formarea PIB-ului regional indica din punct de vedere evolutiv cresterea

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


ponderii serviciilor si reducerea activ in agricultura, de unde reiese nevoia de masuri de
sustinere/incurajare a inreprinderilor si mediului de afaceri, cat si a angajatilor acestora pornind de la
pozitiile strategice (manageri/antreprenori/angajati ai depart RU).

Obiectivul acestui contract de achizitie publica este prestarea de servicii de instruire – Manager de
inovare, finalizate cu testarea-evaluarea si certificarea competentelor dobandite pentru membrii grupului
tinta ai proiectului din regiunea de dezvoltare Vest.

GRUP TINTA

In total, vor fi instruite 200 de persoane, obligatoriu, la sfarsitul cursului de instruire toti participantii vor
obtine certificate de participare emise de furnizor sau de Ministerul Educatiei.

In cazul in care exista persoane care doresc sa se retraga, vor fi inlocuite de catre Furnizor, dar este
obligatoriu ca acestia sa participe la toate cursurile.

Grupul tinta al proiectului este compus din persoane care să întrunească una dintre următoarele condiții:
- să desfășoare activități în unul dintre județele din regiunea Vest (Arad, Caraș-Severin,
Hunedoara, Timiș);
- să lucreze în cadrul unei firme/companii al cărui cod CAEN principal sau secundar se regăsește
în Anexa atașată (anexa 1 la prezenta documentatie)
- să ocupe o poziție de management (manager general, director general, manager executiv, director
executiv, director adjunct, manager departament, manager proiect, manager linie etc.) sau să
lucreze în departamentul de resurse umane
- să fie antreprenor (persoană care își gestionează propria afacere, în cadrul căreia are două calități:
asociat și administrator).

In functie de nevoile identificate la nivelul GT, cursul va fi furnizat atat managerilor sau antreprenorilor.

SERVICIILE CARE SE ACHIZITIONEAZA

Cursurile se vor derula in conformitate cu metodele de formare si vor cuprinde tematici precum:
elaborarea si implementarea strategiei de inovare, gestionarea procesului de inovare in organizatie si
management (inclusiv management strategic), managementul riscului in procesele de inovare, comunicare
si marketing, negociere, managementul resurselor umane in procesele de inovare, evaluarea procesului de
inovare, inovarea sociala si dezvoltare durabila.

Cursul va contine atat componenta teoretica, cat si practica, in conformitate cu legislatia in vigoare si vor
fi organizate fie la nivel rgional, fie judetean.

In urma participarii la curs si examinarii finale, participantii vor putea obtine certificate autorizate ANC.

In vederea indeplinirii obiectivelor transversale ale proiectului, serviciile de instruire contractate prin
acest contract de achizitie vor cuprinde si module de protectia mediului (prevenirea poluarii, necesitatea
utilizarii durabile a resurselor naturale, etc.). De asemenea, ofertantii vor trebui sa includa si informatii
despre preocuparile pentru promovarea dezvoltarii durabile (un consum eficient de energie, incurajarea
imprimarii pe hartie reciclabila, utilizarea internetului ca principal mijloc de comunicare, reciclarea
consumabilelor) in cadrul programelor cursului propus.

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Bugetul procedurii de achizitie publica este de 122.000,00 lei si cuprinde si costurile pentru organizarea
cursurilor, respectiv:
- Costuri de transport pentru participanti si lectori/experti
- Costuri de cazare
- Costuri de organizare cursuri (material consumabile si papetarie)
- Costuri de inchiriere sali
- Costuri de catering
- Costuri cu materialele de curs
- Costuri cu formatorii
- Costuri Comisie de evaluare
- Costul cu certificatele emise

In cadrul procesului de implementare a prezentului contract, Achizitorul pune la dispozitia Furnizorului


urmatoarele resurse:
- lista persoanelor care vor fi instruite si documentele de inregistrare ale acestora in grupul tinta
(conform cerintelor AMPOCU);

CONDITII ORGANIZATORICE

Achizitorul va prezenta cel putin o propunere de locatie pentru desfasurarea cursurilor. In cazul in care
aceste propuneri nu sunt acceptate (motivat) de Furnizor, acesta are obligatia de a prezenta o noua lista de
locatii, pana la acceptarea uneia de catre Furnizor.

Furnizarea serviciilor se va face in intervalul noiembrie 2018 - martie 2019.

Nu exista o limita de ore pentru cursul de Manager de inovare. Fiecare ofertant este liber sa propuna un
numar de ore, conform Curriculei pe care o va prezenta odata cu semnarea contractului.

Data de inceput a cursului va fi transmisa de catre Achizitor Furnizorului, cu minimum 5 zile in avans. Cu
exceptia situatiilor de forta majora, care se invoca in conditiile legii, Furnizorul nu poate amana inceperea
cursului peste acest termen. Furnizorul poate diviza in maxim 5 serii persoanele care vor participa, cu
respectarea datei de 20.03.2019 pentru livrarea documentelor.

Furnizorul va stabili si va comunica Achizitorului programul efectiv al cursurilor (ora de incepere, ora de
sfarsit, pauze) cu cel putin 3 zile inainte de inceperea cursurilor. La stabilirea programului cursurilor,
Furnizorul va tine cont de solicitarile transmise de Achizitor, in timp util. Orice modificare de program
poate intra in functiune doar dupa comunicarea in prealabil transmisa in scris Achizitorului. Pentru ca sa
fie opozabile, comunicarile transmise in scris trebuie sa aiba confirmare de primire.

Furnizorul va pune la dispozitia cursantilor un suport de curs (in format printat sau in varianta electronica
– CD sau memory stick). Suportul de curs poate fi transmis si pe e-mail. Nu este admisa transmiterea
suportului de curs doar pe e-mail.

Pe tot parcursul cursurilor, cursantii vor avea acces la hartie de scris, care poate fi si sub forma unui caiet
sau bloc notes, si la un instrument de scris.

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


Furnizorul de servicii se va ingriji de prezenta cursantilor, va pune la dispozitia participantilor fise de
prezenta zilnice care vor fi semnate nominal. Nu sunt admise semnaturi in avans sau semnaturi ulterioare.
Eventualele nereguli constatate pot conduce la diminuari ale platilor catre Furnizor, cu pana la 10 %.

Spatiile in care se vor realiza cursurile vor fi dotate prin grija Furnizorului de servicii de instruire cu toate
echipamentele si accesoriile necesare pe parcursul procesului educativ (printre acestea se pot regasi:
videoproiector, ecran proiectie, tabla interactiva, flip-chart, hartie flip-chart, markere, dispozitive, materii
prime, echipamente, etc).

Programarea examinarii pentru absolventii cursului nu poate fi facuta mai tarziu de 21 de zile de la data
finalizarii activitatilor didactice, dar nu mai tarziu de 10.03.2019.

CONDITII SOLICITATE FURNIZORULUI

Data fiind complexitatea si importanta contractului se solicita ofertantilor:


- experienta relevanta si semnificativa in domeniul furnizarii de servicii similare
- sa numeasca un responsabil de contract/manager de proiect, cu experienta relevanta in
organizarea de cursuri;

Oferta poate fi depusa de un furnizor de servicii sau de o asociere de furnizori, in conditiile legii.

Oferta prezentata trebuie sa descrie in detaliu:


• conditiile de desfasurare a cursului, a locatiei in care se desfasoara
• curricula cursurilor
• echipa de experti pusi la dispozitie pentru desfasurarea contractului

- Ofertantul va depune toate diligenţele pentru asigurarea unui nivel calitativ al serviciilor
corespunzator principiilor deontologiei profesionale şi rezultatului urmarit.
- Serviciile prestate vor fi desfasurate cu profesionalism astfel incat sa asigure indeplinirea
obiectivelor asumate in cadrul proiectului.
- Serviciile de instruire vor fi asigurate pe toata durata contractului, respectiv de la data semnarii
acestuia şi pana la data finalizarii.

Interval orar: fiecare ofertant va cuprinde in oferta o propunere pentru desfasurarea cursului (zi/zile si
interval orar).

RAPORTARE

Pe perioada de executie a contractului, Furnizorul de servicii trebuie sa transmita rapoarte privind


implementarea cursului, care va cuprinde (cerinte minime care pot suferi modificari in implementarea
contractului):
• Lista de prezenta a expertilor
• Listele de prezenta ale participantilor pentru fiecare zi
• Fotografii
• Diplome

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020


ELEMENTE DE IDENTITATE VIZUALA SI SPECIFICATII POCU

Toate materialele de didactice transmise participantilor la programele de formare (suport de curs, fise de
lucru, prezentari, liste de prezenta etc.) sau facute publice in oricare alt mod vor respecta instructiunile
privind identitatea vizuala comunicate de catre AMPOCU.

Elementele de identitate vizuala specifice proiectului (Manualul de identitate vizuala al proiectului) vor fi
furnizate de catre Achizitor dupa semnarea contractului de furnizare de servicii de formare profesionala.

Furnizorul serviciilor de servicii are obligatia sa mentioneze participantilor la inceputul fiecarui program
de formare profesionala si ori de cate ori considera potrivit ca programul este sustinut financiar in cadrul
proiectului “PRO Vest - Invata sa fii PROfesionist!”, finantat din Programul Operational Capital Uman
2014 – 2020.

Neindeplinirea acestor obligatii va atrage sanctiuni materiale pentru furnizorul de servicii.

NEREGULI SI SANCTIUNI

Sunt considerate nereguli si se sanctioneaza corespunzator urmatoarele aspecte care pot interveni in
implementarea contractului, care vor duce la sanctiuni financiare de pana la 20%:
• Constatarea de neconcordante intre lista de prezenta si persoanele prezente la curs
• Neconcordante in documentatia atasata unui Raport cu privire la implementarea cursului de
calificare
• Nerespectarea regulilor de identitate vizuala
• Nerespectarea termenelor privind notificarea modificarii conditiilor de implementare a
cursurilor

Neregulile constatate de angajatii Achizitorului se consemneaza in scris si se aduc la cunostinta


Furnizorului in termen de maxim 5 zile de la constatare. Fata de notificarea privind neregula constatata
Furnizorul isi poate exprima punctul de vedere, documentat, in termen de 5 zile de la data primirii
Notificarii de nereguli. Decizia cu privire la neregula si la eventuala aplicare a unor sanctiuni revine
Managerului de proiect. In caz de litigiu, partile se vor adresa instantelor competente.

Proiect cofinantat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020