Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DIN BUCURE$TI

METODOLOGIA ORGANIZARII $I DESFA$URARII


CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE
UNIVERSITARE DE DOCTORAT
2018-2019

- 2018 -
Melodologia organizdrii Si desfd;urdrii concursului de admitere 2018
ls
studiile universitare de doctorat

I. Norme de organix,are

Concursul de admitere, din anul 2018 in toate gcolile doctorale din cadrul fiecdrei facult[1i din
Universitatea din Bucuregti (in continuare ,,Scolile Doctorale"), se va deslEgura conform legislaliei
in vigoare, conform Ordinului Ministrului Educaliei Nafionale gi Cercetirii $tiinlifice Nr.
6102/15.12.2016 ;i ordinul Ministrului nr. 3062/16.01.2018 privind modi/icarea Anexei la
Ordinul nr. 6102/15.12.2016 qi prezentei Metodologii.
Concursul de admitere la doctorat se organizeazd de cltre $colile Doctorale in conformitate cu
prevederile legale menfionate, care vor fi aduse la cunogtinJ[ celor interesafi prin afigare sau
postarea pe pagina web (modalitili denumite in continuare, in mod colectiv, ,,afigare").
Concursul de admitere la doctorat cuprinde:
. admiterea propriu-zisdladoctorat;
o alocarea locurilor finan[ate de la bugetul de stat prin granturi doctorale;
. alocarea burselor finanlate de la bugetul de stat.
Admiterea la studiile universitare de doctorat, at6t pentru locurile finanlate de la bugetul de stat,
cAt gi pentru locurile cu tax6, se face prin concurs organizat de $colile Doctorale in sesiunea
septembrie 2018.

u. Calendarul admitenr

inscrierile gi concursul de admitere la studiile universitare de doctorat se desfrgoard conform


calendarului aprobat de Senatul Universitalii din Bucure;ti, care devine anex6 a prezentei
Metodologii.

il(. Pregdtirea desfdsurdrii concursului de admitere

in urma consultdrii conducitorilor de doctorat, pdn[ la data de 24 mai 2018, $colile Doctorale
notifica CSUD gi afigeaza pe pagina web a $colilor Doctorale oferta de arii tematice in care
conducdtorii de doctorat din respectivele qcoli doctorale pot conduce teze de doctorat incepdnd cu
anul universitar 201812019, precum gi disponibilitatea de a conduce teze de doctorat in limbi de
circulalie internafionald, dacd este cazul.
Totodati, conduc[torii de doctorat propun, iar Consiliul $colii Doctorale aprobd numdrul maxim
de locuri vacante pentru fiecare conduc[tor de doctorat in anul universitar 201812019. in aceastd
privint[, se va Jine cont de num[rul maxim stabilit de Senatul UB, de cerinfele unei inc6rc[ri
echilibrate pe conducltor pentru asigurarea calitdtii studiilor universitare de doctorat, precum gi de
priorit6lile fiecdrei $coli Doctorale.
Consiliul $colii Doctorale va elabora gi adopta p6nd la data de 24 mai 2018 metodologia proprie
de admitere, care apoi va fi supusd aprobdrii CSUD. Aceste metodologii vor trebui sd cuprindd:
o Forma de des{Egurare a concursului de admitere, inclusiv structura probelor din cadrul
acestuia gi organizarea a una sau mai multe comisii sau subcomisii de admitere;
o Tematica concursului de admitere gi bibliografia comun6, dacd este cazu|,
. Criteriile de evaluare gi minimum 2 (doui) criterii de departajare a candidafilor;
o Pentru $colile Doctorale care organizeazd admiterea cu ajutorul mai multor comisii sau
subcomisii, se va prevedea explicit modul in care se va realiza clasificarea tuturor
candida{ilor dintr-un domeniu de doctorat pe o listi unicf,, in ordinea descrescf,toare a
mediilor generale oblinute de candidafi, in vederea alocdrii locurilor finanfate de la
bugetul de stat prin granturi doctorale gi a burselor finan{ate de la bugetul de stat;
o Modul de soluJionare a contestaJiilor la probele scrise, daci este cazu|;
o Termenul de depune a actelor in original la dosarul candidatului admis pe loc finanlat de
la buget. Acest termen este intre 3-5 zile de la afigarea rezultatelor, conform
metodologiei fiecarei gcoli doctorale. Neprezentarea diplomei in original la termen, din
vina exclusivd a candidatului admis, conduce la pierderea locului finan(at de la buget.
Dupa aprobarea de catre CSUD, aceste metodologii se afigeazd pe pagina web a $colilor
Doctorale.
Prin metodologiile proprii, pentru sporirea vizibiliUlii ariilor lor de excelenld si pentru mai buna
informare timpurie a poten{ialilor candidati, inclusiv la nivel internalional, scolile doctorale pot
decide ca un numir de locuri Ia doctorat sd fie alocat unor teme prioritare de cercetare stabilite de
Consiliul $colii Doctorale gi avizate de directorul CSUD. Numirul acestor locuri alocate unor teme
prioritare nu poate depigi jumdtate din num[rul de locuri ocupate la respectiva gcoal[ doctorald in
urma concursului de admitere din anul anterior. Anunlul public in limbile romAni si englezi privind
aceste teme prioritare qi locurile la doctorat alocate fiec[reia trebuie si cuprindi prevederea explicitl
cd to{i candidajii parlicipd in condilii egale la concursului de admitere din septembrie 2018, iar
admiterea la studii de doctorat depinde de clasificarea pe lista unica a candidalilor din domeniul
respectiv de doctorat qi din cadrul respectivei gcoli doctorale.
PAnd la data de 29 iunie 2018, Consiliile $colilor Doctorale vor desemna comisiile de admitere
gi, dupa caz, comisiile de solulionare a contestatiilor, avAnd in vedere reprezentarea tuturor
direcliilor gi subdomeniilor in care se organizeazd, admitere la doctorat. Componenfa comisiilor va fi
notificati cdtre CSUD qi Comisia Centrald de admitere pe UB. in caz de indisponibilitate,
conducdtorul de doctorat trimite, in scris, conducerii $colii Doctorale, acordul privind admiterea la
doctorat a candidalilor pe care ii va coordonain caz de succes.
Dupd comunicarea de cdtre MEN a numdrului de locuri finanfate de Ia la bugetul de stat prin
granturi doctorale gi a burselor finanlate de la bugetul de stat qi alocarea acestora pe qcoli doctorale,
Consiliul $colii Doctorale poate stabili o alocare orientativl a acestor locuri finan]ate de la buget gi a
burselor pe sub-domenii qi/sau pe conducitori de doctorat. Aceastd alocare poate fi afigatd public, cu
condilia preciz[rii caracterului siu orientativ.

IV. Condilii generale de tnscriere lo concurs

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidali care delin diploma de licenfd sau
echivalent[ a studiilor universitare de lungi duratd organizate conform Legii nr. 8411995,
republicati, cu modificirile qi completirile ulterioare, absolven!ii cu diplomi de masterat ai ciclului
de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 28812004, cu modific[rile gi
completirile ulterioare, precum gi absolvenlii studiilor efectuate in striindtate gi recunoscute de c[tre
direcfiile de specialitate din cadrul Ministerului Educafiei Na{ionale, ca fiind studii universitare de
masterat. Ceta(enilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apa(inAnd Spaliului
Economic European qi ai Confederatiei E,lvetiene, precum ;i etnicilor romdni, indiferent de
cetdlenie, le sunt aplicabile condiliile previzute de lege pentru cet[fenii romAni, inclusiv in ceea ce
priveqte taxele de gcolarizare.
Nu sunt supugi obligafiei de plati a taxelor de inscriere la concursul de admitere: candida(ii
orfani de ambii pdrinli, cei provenifi din casele de copii sau din plasament familial, personalul
incadrat la Universitatea din Bucuresti, copiii personalului didactic in activitate sau pensionat.
inscrierile se vor face la secretariatul $colii Doctorale sau in sistem online. Pentru inscriere,
candidatii vor depune urm[toarele acte:
o cerere/figd de inscriere - formular tip - la inscriere;
. copie simpld dupa un act de identitate valabil (B.l.lC.l.lpaqaport etc);
. certificat de nagtere, copie - certificarea conformitelii cu originalul se poate face de
cdtre secretariatul ;colii doctorale;
o certificat de cisdtorie sau alt act de schimbare a numelui, copie - certificarea
conformitA{ii cu originalul se poate face de cf,tre secretariatul gcolii doctorale;
o diploma de bacalaureat sau echivalent[, copie - certificarea conformitatii cu
originalul se poate face de cdtre secretariatul gcolii doctorale;
. diploma de invd{dmdnt superior (licenfa) gi foaia matricold/supliment la diploma,
copii - certificarea conformitdlii cu originalul de citre secretariatul gcolii doctorale;
. diploma de masterat/studii aprofundate gi foaia matricold/supliment la diploml,
copii - certificarea conformitalii cu originalul se poate face de c[tre secretariatul
gcolii doctorale;
. memoriu de activitate gtiintificS;
o lista cu titlurile lucrdrilor gtiinfifice publicate;
. propunerea unei teme (in scris) in concordanjl cu domeniul conducitorului de
doctorat, cu j ustificarea importanfei acesteia;
o o lista bibliograficd crprinzdtoare privind tema propusd pe baza c6reia sd se poatd
desfrgura colocviul;
o certificat de competenl6 lingvisticS, fotocopie, nelegalizatd (conform anexei privind
tipurile de certificate de competenld lingvisticS, atagatd prezentei metodologii);
o pentru cetifenii str[ini - certificatul de competen{i lingvisticd privind cunoagterea
limbii romAne/certificat de competenfl lingvistic[ de cunoagtere a unei limbi de
circulaJie interna{ionalS in cazul in care programul de doctorat se va desfEgura
intr-o limba de circulatie internafional6, exceptdnd candidaJii, cet[{eni str[ini, care
provin din statele cu limbd oficial6 de circulalie internalional6;
o chitanta de achitare a taxei de inscriere;
. declaralie pe propria rdspundere privind exactitateaicorectitudinea documentelor
dosarului transmis online;
o Suplimentar, pentru persoanele care solicitd scutirea de tax[ la inscriere la
concursul de admitere, se va prezenla unul dintre urmitoarele documente:
- copie simpla de pe certificatele de deces ale pdrinJilor (in cazul celor orfani de
ambii parin{i) - certificarea conformitilii cu originalul se poate face de c[tre
secretariatul gcolii doctorale;
- adeverinfd de la Direclia General6 de Asistenla Sociald gi Proteclia Copilului
privind candidalii provenili de la casele de copii sau care s-au aflat in plasament
familial);
- adeverinJa din care s[ rczulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al
Universit[1ii, in activitate;
- adeverin![ din care s[ rezulte calitatea de cadru didactic in activitate sau
pensionat a unui p[rinte.

Dosarul poate fi transmis online c6tre secretariatul $colii Doctorale in vederea verificdrii, urmAnd
ca dosarul fizic sa fie depus pAnE la prima prob[ de concurs. in cazul in care dosarul se transmite
online acesta va conline ;i declaralia pe propria rdspundere privind exactitatealcorectitudinea
documentelor din dosarul online.
Absolvenfii de studii universitare de masterat promofia 2018 pot depune la dosar adeverinfa de
absolvire a studiilor universitare de masterat.
CandidaJii, cetaleni str[ini non-UE sau bursieri ai Statului RomAn, se vor adresa Departamentului
Relalii Interna{ionale / Biroul Relalii Externe in vederea inscrierii la concursul de admitere la
studiile universitare de doctorat.
Candidafii care au efectuat studiile in striin6tate au obligafia de a prezenta la inscriere traducerea
legalizatd, a diplomei oblinute gi a atestatului de recunoa$tere a acestor studii eliberat de c6tre
direcfia de specialitate din cadrul Ministerului Educaliei NaJionale in conformitate cu O.M.E.N.C.$.
nr.610212016, art. 55 .
O persoana poate beneficia de finanfare de la buget pentru un singur program de doctorat.
Costurile aferente depdgirii duratei invdfim6ntului gratuit, prevdztte de lege, se suporta de c[tre
studentul-doctorand.
Orice alte detalii in legitura cu admiterea la studiile universitare de doctorat pot fi oblinute de la
$colile Doctorale la care candidafii doresc si sus{in[ concursul.
Conducerile $colilor Doctorale vor lua misuri pentru aducerea la cunogtin{a candidafilor, prin
afigare in termen legal, a tematicilor gi bibliografiilor pentru programele la care se organizeazd
concurs de admitere.

V. Desfisurarea concursului

Concursul de admitere Ia doctorat se desldgoard la facultatea de profil, pe domenii, in


prezenta conducdtorului de doctorat. in cazuri speciale, la cererea motivati a candidatului, cu aviztl
consiliului $colii Doctorale gi cu aprobarea conducerii UniversitAtii din Bucuregti, concursul de
admitere se poate desldgura piin videoconferinli. in acest caz, inregistrareaaudio-video a suslinerii
concursului de admitere este obligatorie gi se arhiveazd impreund cu celelalte documente ale
admiterii.
$colile Doctorale, in funclie de specificul fiecareia, pot organiza admiterea in cadrul unei
singure comisii sau al mai multor comisii sau subcomisii.
Admiterea propriu-zisi la studiile universitare de doctorat este procesul de seleclie a
candidalilor pentru fiecare pozilie vacantd de student-doctorand, aprobat5 de Consiliul $colii
Doctorale pentru respectivul conduc[tor de doctorat. Selectia candidalilor la doctorat pentru o
pozilievacantd este realizatd de cdtre conduc[torul de doctorat impreuni cu comisia de admitere, in
limita locurilor vacante aprobate.
Alocarea locurilor finan(ate de la bugetul de stat prin granturi doctorale gi a burselor
finanfate de la bugetul de stat se face de citre Consiliul $colii Doctorale prin clasificarea tuturor
candidalilor dintr-un domeniu de doctorat pe o listi unicd, in ordinea descrescdtoare a mediilor
generale obfinute de candidafi;in caz de medii egale, departajarea candidalilor se va face pebaza
criteriif or prevdzute in metodologia proprie de admitere a gcolii doctorale. Pe lista unici sunt inclugi
to{i candidalii declarali admigi specificAndu-se dacd sunt admigi pe locuri finanfate de la buget cu
bursi, pe locuri finanfate de la buget IEra bursi sau pe locurile cu tax6.

VI. Rezullatele co nc urs ul ui

Media minimd de admitere la studiile universitare de doctorat este 7 (gapte). Media se


calculeazd cu doui zecimale lira rotunjire.
Mediile generale oblinute de candidafi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de
clasificare numai la $coala DoctoralS la care acegtia au candidat gi pentru sesiunea respectivd.
Comisia de admitere intocmegte pentru fiecare $coala Doctorald gi domeniu din cadrul
acesteia, lista unica a candidafilor, in ordinea descresc[toare a mediilor generale ob]inute, cu
men{ionarea formei de invi}imAnt ;i a formei de finanlare.
Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de Consiliul $colii Doctorale gi de CSUD
gi sunt aprobate de Comisia Centrali de Admitere a Universitetii din Bucureqti, inainte de afiqare.
Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia CentralI de Admitere a
Universitalii din Bucuregti, se aduc la cunogtinfd prin afigare in termen de cel mult 48 de ore de la
data ftnalizdr i i ace stu ia.
Candidalii care iqi retrag actele de inscriere inainte de afigarea rezultatului final al
concursului sunt considera[i elimina{i din concurs.
Candidalii declarali admigi sunt inmatriculaJi la studiile universitare de doctorat in baza
rezultatului concursului pentru anul universitar 201812019 prin decizia Rectorului Universitl1ii din
Bucureqti.
Dosarele candidalilor respinqi sau ale celor care renunf[ la gcolarizare se restituie
candidafilor, la cerere, in cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, obligatoriu gratuit, pe baza
actelor de identitate, dupd afigarea rezultatelor finale.
Contestafiile in cazul probelor scrise se depun la secretariatul $colii Doctorale in termen de
24 de ore de la afigarea rezultatelor, iar rezultatele acestora se comunici in 2 (doui) zile dupi
incheierea termenului de depunere a contestafiilor. $colile Doctorale vor stabili condiliile in care
contestaliile pot fi depuse in sistem online. Rezultatele oblinute la probele orale nu pot fi contestate.

WI. Dispozilii/inale

Universitatea din Bucuregti percepe taxi de inscriere la concursul de admitere de la candidali


pentru organizarea gi desfrqurarea concursului de admitere. Informa(iile privind nivelul taxelor 9i
condiliile de plata se afiqeazl la $colile Doctorale ;i pe pagina web.
Taxele nefolosite, din motive obiective, pot fi restituite, la cerere, cu avizul conducerii
facult[1ii, al Directorului General Administrativ gi cu aprobarea conducerii Universitilii din
Bucuregti.
Candidalii scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere beneficiaz[ de aceastd
scutire o singurd dat6 pentru ciclu de studii universitare de doctorat in cadrul unei institulii de
inva[amdnt superior.
Scutirea de plati a taxelor de inscriere la concursul de admitere se aprobi de citre
conducerea facultAlii in care funcfioneaz[ $coala Doctorald, numai pe baza actelor prezentate de
candidafi din care sd rezulte cd fac parte din una din categoriile enuniate mai sus.
Pentru cet[fenii str[ini care soliciti inscrierea la studiile universitare de doctorat pe cont
propriu valutar sau cufinan[are guvernamentald se pot organiza sesiuni extraordinare de admitere,
la propunerea $colii Doctorale gi cu aprobarea conducerii Universitetii din Bucuregti, cu respectarea
prevederilor legale gi ale prezentei metodologii.

DIRECTOR CSUD,
rcea'DUMITRU
Prof.dr. Bogdan MURGESCU

BM/MP,AC/3ex

S-ar putea să vă placă și