Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI

Editia : 1
Aprobat : Administrator Data: Nr. pagini 3
ANGHEL CLAUDIU

Aprobat : Valabil pe durata ocuparii postului

Data:............................... .......................................................

Denumirea postului BUCĂTAR cod conform COR 512201


Functia
LOCUL POSTULUI IN CADRUL
S.C. ARCFORCE S.R.L.

Subordonare: Directorului şi bucătarului şef.


Inlocuieste Când este cazul, un alt bucătar.

CERINTE NECESARE PENTRU OCUPAREA POSTULUI


Studii , specialitate :
Studii medii.
Experienta profesionala necesara :
Experienta in functia de bucătar.

COMPETENŢE ŞI RESPONSABILITĂŢI

 Respecta programul de lucru, prezentandu-se la program la ora prevazuta in grafic;


 Efectuează curăţenia în bucătărie la intrarea în serviciu;
 Verifică stocul de marfă;
 Ţinuta de serviciu este următoarea: halat, şort alb, pantalon, bonetă, unghiile tăiate scurt,
părul bine acoperit;
 Participă la toate lucrările din bucătărie;
 Organizează activităţile de producţie culinară;
 Alimentele se pot ţine în frigider numai în ambalaj şi separat pe sortimente;
 Răspunde de calitatea materiilor prime şi produselor finite;
 Recepţionează cantitativ şi calitativ produsele şi materiile prime (termenul de garanţie);
 Nu trebuie să primească marfa fără certificat de calitate;
 Asigură starea de igienă corespunzătoare a locului de muncă, a produselor alimentare şi
preparatelor;
 Asigură păstrarea în condiţii optime de igienă, temperatură şi vecinătate a mărfurilor,
materiilor prime şi produselor finite;
 Răspunde de aplicarea normelor de protecţie a consumatorilor, de igienă, de protecţie a
muncii şi P.S.I.;
 Are obligaţia de a păstra igiena personală şi în acest sens trebuie să anunţe conducerea
instituţiei la contactarea unei boli contagioase ce ar putea prezenta un focar epidemiologic;
 Participă la acţiunile comune dispuse de directorul societatii;
 Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de directorul societatii;
 Anunţa, personal sau prin altă persoană, conducerea societăţii în situaţia în care, din
1
motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii, absentează de la serviciu, în cursul zilei în
care are loc absenţa. Cazurile de imbolnavire vor fi justificate numai cu certificat de
concediu medical eliberat de medicul competent, care trebuie prezentat societatii a doua zi
de la eliberarea lui, sub sanctiunea neluarii in seama a acestuia;
 Nu utilizeaza timpul de lucru în scopuri personale;
 Angajatul raspunde pentru cheltuieli nejustificate in cadrul societatii (distrugeri aduse
dotarilor, deteriorarea prematura sau totala a echipamentului de lucru dat in folosinta);

 Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle


de serviciu şi se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii de orice natură
societăţii;

 Cunoaste si respecta cu rigurozitate normele de protectia muncii si de prevenire a


incendiilor;
 Indeplineşte orice alte dispoziţii date de conducerea societatii;

 Răspunde de realizarea eficientă a tuturor atribuţiilor stabilite mai sus;

 Răspunde disciplinar, civil, material şi penal pentru pagubele provocate societatii prin
executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora;

 Respectă dispoziţiile legale cu privire la secretul de serviciu.

Prevederi privind sanatatea si securitatea in munca

- Fiecare angajat trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si


instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu
expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si
alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de
munca.
- In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute mai sus, angajatii au
urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare,
sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,
aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului orice situatie de munca despre care au motive
intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea angajatilor, precum si
orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si angajatorului
accidentele suferite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatorul si cu angajatii desemnati, atat timp cat este necesar,
pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de
munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si cu angajatii desemnati,
pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt
sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si
sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;
2
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.

Date referitoare la ocupantul postului :


Numele si prenumele :
....................................................

C.N.P. .................................................

Am preluat fisa postului si am luat la cunostinta continutul ei si obligatiile mele


referitoa-re la respectarea prescriptiilor din fisa postului si a prevederilor legale din Codul
Muncii si din contractul individual de munca.

Localitatea..................................., data ......................................

Semnatura ocupantului postului :................................................

Incheiere:

Prezenta fisa postului descrie regulile obligatorii de efectuare a muncii , este anexa a
contractului de munca.

S-ar putea să vă placă și