Sunteți pe pagina 1din 5

C.N.

,,TUDOR VLADIMIRESCU’’

PROIECT DE LECŢIE

DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA


ROMÂNĂ-LECTURĂ

CLASA a IV-a B

Învăţătoare : Morman Mariana Genoveva


DATA: 29 martie 2013
CLASA: a IV-a B
DISCIPLINA: Limba şi literatura română - Lectură
SUBIECTUL: ,,Cele două găleţi“ de Esop
TIPUL LECŢIEI: dobândire de cunoştinţe
DURATA: 45 minute
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
 1.1- să sesizeze sensul global al unui mesaj, identificând aspectele principale
şi de detaliu la care se referă un mesaj oral;
 2.3- să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui fragment dintr-un text citit
sau dintr-un mesaj audiat;
 3.2- să citească în mod în mod corect un text necunoscut;
 3.7- să manifeste interes pentru lectura unor texte variate (literare sau
nonliterare).
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
A. COGNITIVE
 O1- să citescă fluent, corect şi expresiv textul “Cele două găleţi”;
 O2-să desprindă elemente esenţiale ale textului( titlu, autor, personaje);
 O3- să explice cuvintele şi expresiile noi;
 O4-să răspundă la întrebări;
 O5-să perceapă sensul global al fabulei ;
 O6-să-şi exprime păreri personale argumentate referitoare la textul citit;
B.AFECTIVE
 O7-să manifeste interes pentru activităţile propuse;
C. MOTRICE
 O8-să scrie corect şi lizibil pe fişele de lucru.
RESURSE

A. METODOLOGICE
 METODE ŞI PROCEDEE: citirea în diferite moduri (individuală,selectivă,
în lanţ, în perechi, în gând), conversaţia euristică, explicaţia, cadranele,
exerciţiul, jocul didactic, diagrama Venn, explozia stelară;
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: mapă cu materiale, fişe de lucru,planşă,
plicuri, cartonaşe colorate,fişe de evaluare.

B. BIBLIOGRAFIE
 Şerdean, I, Metodica predării limbii române la clasele I-IV E.D.P., Bucureşti,
1985;
 Dulubei,Violeta-Culegere de texte literare şi exerciţii, Editura Axioma
Teomsnic, Tg.-Jiu,2008;
 Programe şcolare pentru învăţământ primar, Comisia Naţională pentru
Curriculum, Editura Corint, Bucureşti, 2004;
www.didactic.ro.
Etapele lecţiei Ob Desfăşurarea activităţii didactice Strategia didactică Evaluare
. Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor a. b. c.
op.
1. Moment O7 Crearea climatului psihologic şi a Pregătesc materialele
organizatoric atmosferei necesare desfaşurării lecţiei. necesare pentru oră si
Pregătirea materialelor necesare orei. adoptă poziţia corectă în Conversaţia Frontal Observare
Li se spune că astăzi vor avea oaspeţi la bancă.
ore . Elevii sunt aşezaţi pe
frontal.
2.Captarea O7 Se realizează cu ajutorul unui joc de
atenţiei gândire pozitivă. Elevii primesc un
cartonaş pe care sunt rugaţi să scrie cum Îşi scriu „gândurile Joc didactic Individual Cartonaşe Observare
cred că se vor descurca la activităţi, cum pozitive” pe cartonaşe. Explicaţia
se vor comporta, ce recompense vor
primi.
3.Reactualiza- Îi întreb ce au avut de pregătit pentru Răspund la întrebare. Observare
rea cunoştin- O7 ora de lectură. Recită versuri din poezia Exerciţiul Frontal Aprecierea
ţelor însuşite Ascult câţiva copii. ,, Rapsodii de verbală
anterior primăvară’’de George Individual
Topârceanu. Orală

Conversaţia
4.Anunţarea O7 Îi anunţ că astăzi vom lectura fabula,, Enumeră câteva titluri.
temei şi a Cele două găleţi” de Esop. Personajele sunt de
obiectivelor Întreb ce fabule cunosc şi ce fel de regulă din lumea Frontal
personaje întâlnim. animalelor.
5.Dirijarea Le spun că autorul (Esop- Aisopos) a
învăţării trăit în Asia Mică , fiind considerat Explicaţia
,,părintele fabulei” .Alţi scriitori care au Ascultă cu atenţie. Observare
compus fabule sunt Jean de La Frontal
Fontaine, Lev N. Tolstoi, iar de la noi
putem menţiona pe Alecu
Donici,Grigore Alexandrescu.
Fabula este o povestire de mici
dimensiuni în versuri sau în proză, în
care se critică defecte omeneşti cu
O7 scopul de a le îndrepta. Defectele
omeneşti criticate sunt puse de obicei
pe seama animalelor, plantelor,
obiectelor sau altor elemente ale naturii.
Citirea în
Vor deschide mapa cu materiale şi vor Citesc în gând textul diferite
citi în gând textul fabulei. fabulei. Individual Anexa 1
moduri.
Citirea în diferite moduri:în lanţ, în Apreciere
O1 perechi, selectivă, model. Frontal Verbală
O2 Se explică cuvintele şi expresiile noi şi Explică expresiile şi Exerciţiul
se rezolvă exerciţiile de pe fişă necesare cuvintele noi. Explicaţia Anexa 2
înţelegerii textului.
O3 Dau răspunsuri la
Le prezint o stea pe fiecare colţ se află întrebări.
O4 câte un plic cu întrebări. Îi solicit să Explozia Frontal Anexa 3
extragă câte o întrebare şi să răspundă la stelară Individual Autoevaluare
ea. Exerciţiul
Diagrama Anexa 4
O5 Venn Frontal Autoevaluare
6.Asigurarea Completaţi diagrama de mai jos cu Completează diagrama . Individual
feedback-ului O6 asemănările şi deosebirile dintre cele
O8 două găleţi împreună cu colegul de
bancă.
Perechi
Metoda Anexa 5 Autoevaluare
cadranelor
Completează fişa de
7. Evaluare O4 Solicit elevilor să completeze fişa de evaluare.
O8 autoevaluare ( anexa 5).
Individual Evaluare
Aprecieri formativă
verbale
Recompense
O8 Notarea
8.Concluzii şi Fac aprecieri frontale şi individuale Ascultă aprecierile. elevilor care
aprecieri asupra participării elevilor la lecţie. Notează tema. s-au remarcat
Le dau ca temă să completeze harta Frontal Anexa 6
pe parcursul
povestirii. lecţiei. Individual
Harta Evaluare
povestirii formativă