Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea şcolară: Liceul Teoretic - Codlea


Data: 26.09.2014
Clasa: CP A
Propunător: MIHĂILĂ SIMONA-ELENA
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina dominantă: Matematică şi explorarea mediului
Discipline secundare: Dezvoltare personală, Comunicare în limba romănână, Muzică şi mişcare , Arte vizuale şi lucru manual
Unitatea tematică: La început de drum!
Forma de realizare: activitate integrată
Subiectul lecţiei: Sortarea şi clasificarea obiectelor din jurul nostru
Tipul lecţiei: mixtă
Competenţe specifice:
 MEM 3.1.: Descrierea unor structuri repetitive simple din mediul apropiat în scopul identificării unor regularităţi
 MEM 3.2.: Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul înconjurător
 MEM 5.1.: Sortarea/clasificarea unor obiecte/materiale pe baza unui criteriu dat
 DP 2.2.: Identificarea şi aplicarea regulilor de comunicare specifice în activitatea şcolară.
 CLR 1.1.: Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar
 CLR 2.2.: Transmiterea de informaţii referitoare la sine şi la universul apropiat, prin mesaje scurte.
 MM 2.1.: Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text
 AVAP 1.3.: Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple,exprimate vizual

1
Obiective operaţionale:
O1 – Să intoneze corect cântecul ,,Şcolărei şi şcolăriţe”
O2 – Să formuleze predicţii pe baza discuţiilor
O3 – Să formuleze cel puțin o propoziţie corectă din punct de vedere logic şi gramatical, referitoare la sortarea/clasificarea
obiectelor, conform criteriilor stabilite
O4 – Să sorteze /clasifice obiectele de pe fişe în funcţie de criteriul cerut
O5 – Să utilizeze corect tehnici simple de lucru pentru realizarea unor aplicaţii
O6 – Să aprecieze propria activitate şi pe cea a colegilor de echipă pe baza criteriilor date, înregistrând rezultatele cu ajutorul
Barometrului emoţiilor
Resurse:
 Procedurale: conversaţia, observaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, munca independentă, predicţia, jocul didactic ,
Turul galeriei, munca cu (manualul) auxiliarul
 Materiale: Ghicitoare, acordeon, fişe de lucru individual, creioane colorate, carioca, Barometrul emoţiilor,abţibilduri,stativ
 Temporale: (35 minute+10 minute activități în completare) 45 de minute
Bibliografie:
- Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici – Program de formare
continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice din învăţământul primar
- DULAMĂ, Maria Eliza, Metodolgii didactice activizante. Teorie şi practică, Editura Clusium, Cluj - Napoca 2008
- Programele şcolare în vigoare pentru Clasa Pregătitoare

Nr. Evenimentul Com- Activitatea didactică Strategia didactică


crt. didactic petenţe Resurse Modalităţi
2
speci- Activitatea Activitatea Procedurale Materi Tempo de evaluare
fice/ propunătorului elevilor Metode Forme de ale rale
Obiectiv şi proce- organi
e dee -zare
operaţio
nale
1 Moment Asigur climatul optim Elevii se Conversa Frontal 2 min
organizatoric desfăşurării lecţiei. pregătesc ţia
Activitatea debutează pentru lecţie.
cu Întâlnirea de Formativă orală
dimineaţă ( salutul ,
împărtăşirea cu ceilalţi,
prezenţa, calendarul
naturii, responsabilităţi,
agenda zilei).
2 Captarea CLR 1.1/ Spun elevilor Elevii ascultă Explica Frontal Un 3 min Formativă orală
atenţiei ghicitoarea: cu atenţie. ţia creion
O3 ,,Mă aşteaptă
cuminţel Elevii găsesc Proble
În penar de şcolărel, răspunsul matiza
Să-l ascut eu frumuşel corect al rea
Ca să pot scrie cu el” ghicitorii Conversa
(Creionul) ţia
3 Reactualizare MM 2.1/ Intonăm înpreună Elevii execută Observa Frontal Acorde 5 min Formativă orală
a structurilor O1 cântecul ,,Şcolărei şi mişcările ţia on
anterioare şcolăriţe” impuse de Proble
versurile matiza Individual
CLR 2.2./ Adresez elevilor cântecului rea
O3 întrebări în legătură cu
O2 obiectele pe care le
întâlnim în viaţa de zi Elevii răspund Conversa Frontal
cu zi şi de locul în la întrebări. ţia
care le întâlnim.

4 Anunţarea Comunic elevilor Elevii Explica Frontal 1 min


temei şi a tema lecţiei şi receptează ţia
3
obiectivelor obiectivele acesteia pe mesajul.
înţelesul lor.
5 Prezentarea Informez elevii că în Elevii ascultă Observa Frontal 6 min Observa
optimă a jurul nostru se găsesc cu atenţie. ţia rea sistema
situaţiei de DP multe obiecte pe care tică a compor-
învăţare 2.2 /O3 trebuie să le sortăm şi Predicţie tamentului
uneori să le clasificăm pe baza
după anumite criterii. întrebări- Individual
Cer elevilor să lor
enumere criteriile Elevii răspund
după care am putea la întrebări
sorta obiectele din
jurul nostru

DP 2.2 Cer elevilor să Elevii ascultă,


CLR 2.2/ denumească discută, Turnirul Frontal
O2 materialele din care formulează întrebări-
sunt fabricate diferite propoziţii. lor
obiecte. Elevii Munca
Cer elevilor să formulează cu
deschidă caietele răspunsuri auxilia-
speciale la pag 8 şi să legate de rul
MEM 3.2 identifice materialele întrebările
din care putem obţine adresate lor.
diferite obiecte

6 Obţinerea MEM Solicit elevilor să Elevii rezolvă Exerci Individual Fişe de 10 min Formativă scrisă
performanţei 5.1/O4 rezolve fişa primită. fişa de lucru. ţiul lucru
Solicit gruparea indivi
AVAP elevilor în faţa clase in dual
1.3/O5 funcţie de nr fişei.
O5
7. Asigurarea Solicit elevilor să Elevii discută Observa- Frontal Fişe de 6 min Formativă orală
feed-back- MEM analizeze fişele de fişele de lucru. ţia lucru
4
ului 3.1 lucru grupate după indivi-
numărul fişei de pe Turul dual
stativ, moment în care galeriei
O6 verific corectitudinea
muncii independente
8 Evaluarea O6 Solicit elevilor să Elevii Exerci Individual Barome 2 min Analiza îndepli
activităţii actualizeze barometrul actualizează ţiul trul nirii obiective
emoţiilor. barometrul emoţii lor
emoţiilor. lor
Activitate ,,Atinge ceva....’’ Jocul
recreativă didactic Frontal 10 min

Activitate recreativă: la spațiul de joacă ne vom juca jocul didactic ,,Atinge ceva....roşu, albastru, de mărimea unei cărţi, gros, de
forma unei cărţi...”