Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea “ Spiru

Haret”
Facultatea de Sociologie
- Psihologie
Studii postuniversitare
de masterat:
Management
organizaţional şi al resurselor umane

Proiect la disciplina
Evaluarea Performanţelor Profesionale

Profesor Coordonator: Daniela Pârlea

0
Bucureşti, 2009

DENUMIREA POSTULUI: DIRECTOR ECONOMIC

Compartimentul: Conducerea executivă a societăţii


Activităţile celui ce ocupă postul:
 organizează corect şi coerent activitatea;
 deciziile să fie de calitate şi luate în timp cât mai scurt;
 are simţ deosebit al rentabilităţii;
 abil în relaţiile de muncă;
 aplică permanent sarcinile primite.
Pregătire profesională:
 studii superioare de lungă durată (de specialitate: studii universitare în domeniul
economic);
 studii postuniversitare (specializări în domeniu sau doctorat în domeniu).
Experienţă în muncă (vechime în muncă): 5 –10 ani.

Caracteristicile postului:
 răspunde de întreaga activitate economico-financiară a societăţii;
 propune obiectivele strategice şi de perspectivă ale firmei pentru domeniul său de
activitate, astfel încât acestea să fie integrate în obiectivele generale ale firmei;
 asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile a
societăţii în conformitate cu dispoziţiile generale;
 stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului din domeniul pe care îl
coordonează;
 întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi urmăreşte executarea acestuia, ia
măsuri pentru efectuarea la termen şi în cuantumul stabilit a vărsămintelor cuvenite
bugetului de stat;
 asigură corecta determinare a costurilor, valorificarea maximă a rezervelor interne şi
sporirea acumulărilor;
 angajează societatea prin semnătură, alături de managerul societăţii, în toate operaţiile
patrimoniale;

1
 propune compartimentelor de specialitate completarea şi perfecţionarea personalului din
activitatea coordonată;
 stabileşte natura, volumul şi gradul de prelucrare a informaţiilor pe care subalternii direcţi
sunt obligaţi să i le furnizeze, cât şi periodicitatea transmiterii acestora;
 urmăreşte performanţele subalternilor direcţi, completând fişa de evaluare anuala pentru
fiecare în parte;
 prezintă lunar managerului societăţii rapoarte scrise de activitate;
 în timpul lipsei din societate a managerului (concediu de odihnă, medical, deplasări etc.)
îndeplineşte şi atribuţiile sale, în limita de competenţe aprobate.

Competenţe:
 organizează, coordonează, conduce, controlează şi decide asupra întregii activităţi din
subordine în limitele stabilite prin atribuţiile repartizate;
 reprezintă societatea comercială, alături de manager, în toate relaţiile patrimoniale ale
societăţii, conform legislaţiei în vigoare;
 încheie acte juridice în numele şi pe seama societăţii, pe baza împuternicirilor date de
managerul societăţii;
 aplică sancţiuni disciplinare pentru personalul din subordine care se abate de la legislaţia
în vigoare.

Responsabilităţi:
Răspunde disciplinar, material, civil sau penal pentru:

 neîndeplinirea atribuţiilor din fişa postului, a hotărârilor A.G.A. şi a deciziilor şi


dispoziţiilor managerului societăţii;

 modul de realizare a contractelor economice în domeniul de activitate pe care îl


coordonează;
 prejudiciile aduse societăţii ca efect al neinformării managerului general sau, după caz, a
comisiei de cenzori, ori de câte ori constată abateri, acte sau fapte ce le generează;
 refuzul de a acţiona în situaţii deosebite: accidente tehnice, de muncă, incendii, alte fapte
generatoare de prejudicii;
 efectele tuturor deciziilor şi dispoziţiilor date în domeniul său de activitate.

Nu răspunde de:
 prejudiciile de orice fel apărute în domeniul coordonat ca efect al forţei majore (incendii,
inundaţii, cutremure etc.);

2
 prejudiciile create ca efect al activităţii organizate şi susţinute de Sindicat;
 prejudiciile create de cauze obiective confirmate de managerul societăţii.

FIŞA DE EVALUARE A ŞEFULUI DIRECT

Competenţa organizarii

Capacităţi organizatorice foarte bune; iniţiativă în organizare; stabileşte


3 eficient activitatea şi sarcinile subalternilor; antrenează oamenii din
subordine în acţiuni specifice locului de muncă.
Capacităţi organizatorice normale; organizează corect activitatea şi volumul
 2 sarcinilor subalternilor; control permanent al realizării acţiunilor şi
sarcinilor.
Fără capacităţi organizatorice deosebite; imobilism organizatoric; fără
1 deschidere spre nou, tradiţionalist în stabilirea activităţilor şi sarcinilor
subalternilor; controlul activităţii subordonaţilor se realizează sporadic.

Competenţa decizională

Este un om de acţiune, are încredere în sine, dovedeşte un optimism activ,


 3 legat de simţul realităţii; ia decizii rapid, cu simţ de răspundere, are
iniţiativă, intenţie şi curaj bine dozat; foarte rar poate lua decizii incorecte.
Decide real şi obiectiv; deciziile sunt corecte, bine elaborate, mai puţin
2 spirit de iniţiativă; în situaţii deosebite, deciziile apar cu relativă întârziere,
după consultări; uneori pot apărea decizii eronate.
În general fuge de responsabilitatea deciziei; preferă să fie dirijat de
1 superiori; deciziile luate sunt şovăielnice, caută să nu se implice cu
responsabilităţi şi iniţiative; lent decizional; de multe ori poate lua decizii
greşite.

Competenţa stilului de conducere

Se impune prin competenţă; consideră subalternii ca pe colaboratori;


 3 colaborează pe scară largă; asigură participarea eficientă a subordonaţilor la
luarea de iniţiative; conducere dinamică, echilibrată, flexibilă, direcţionată
permanent spre eficienţa şi analiza realistă a activităţii.
Competent; lipsă de interes faţă de propria evoluţie; preocupat de realizarea
2 sarcinilor; reduce iniţiativa subordonaţilor; de multe ori foloseşte
constrângerea; în general, face totul singur, hotărăşte şi gândeşte pentru toţi.
Se integrează greu în contextul social; are complexe de inferioritate; renunţă
1 cu greu la părerile proprii în luarea deciziilor şi în caz de eşec dă vina pe
subordonaţi; inegal în acţiune; uneori prin comportament creează tensiuni
cu subalternii; neataşat funcţiei.

3
Grad de integrare in sistemul formal-informaţional al instituţiei

Bine integrat, participă activ şi cu discernământ la dinamica formal-


informaţională a instituţiei; spirit de iniţiativă şi capacităţi optime de
 3 percepţie a sarcinilor; permanent la curent cu desfăşurarea activităţii la toate
nivelurile la care are acces informaţional; factor de colaborare şi integrare
structurală a activităţii la nivel macro al firmei; perceput ca factor
competent şi de încredere.
Integrat, participă fără entuziasm la dinamica formal-informaţională; interes
2 satisfăcător pentru integrarea în structurile organizatorice; fără iniţiativă,
reprezintă un factor pasiv, bun executant, dar mai puţin novator.
Interes minim privind activităţile formal-informaţionale în contextul
general; colaborează greu, nu de puţine ori percepe eronat sarcinile sau nu le
1 îndeplineşte; speculativ, îşi asumă riscuri inutile; mai puţin indicat în situaţii
ce necesită rezolvarea unor cauze majore la nivel general al firmei;
preocupat numai de propriu sector de activitate.

Aprecierea:

Până la 5 puncte (inclusiv) Satisfăcătoare


Între 6 – 10 puncte Normală
Peste 11 puncte (inclusiv) 11 Foarte bună

Calificativ acordat: Foarte bun

4
FIŞA DE EVALUARE A SUBORDONAŢILOR

Rezolvarea sarcinilor de serviciu

Rezolvă sarcinile de serviciu cu foarte multă competenţă,


5 responsabilitate şi iniţiativă, mereu atent în remedierea eventualelor
erori. Întotdeauna preocupat de realizarea în bune condiţii a activităţilor
pe care le desfăşoară.
 4 Rezolvă sarcinile de serviciu cu competenţă, cu atenţie şi
responsabilitate.
3 În general rezolvă bine sarcinile de serviciu, fără însă o implicare
deosebită.
2 Nu prea ţine seama de modul de realizare a sarcinilor de serviciu. Nu
este suficient interesat de buna lor realizare.
Realizează neraţional sarcinile de serviciu. Nu este interesat de
1 realizarea în bune condiţii a sarcinilor, remarcându-se frecvent prin
incompetenţă.

Încadrarea rezolvării sarcinilor de serviciu în graficul de lucru

5 Se încadrează întotdeauna în timp. Niciodată nu a creat probleme.


 4 În general se încadrează în timp.
3 Ponderea încadrărilor/neîncadrărilor în timp este relativ egală.
2 Manifestă dese neîncadrări în timp.
1 Niciodată nu se încadrează în timp.

Respectarea regulilor şi normelor privind realizarea sarcinilor

5 Are un comportament foarte corect, niciodată cu abateri.


4 Foarte rar are abateri.
 3 Uneori are abateri.
2 Destul de frecvent are abateri.
1 Foarte des are abateri.

Nevoia de autoperfecţionare
5 Întotdeauna gata să se perfecţioneze, caută permanent să participe la
cursuri sau alte forme de pregătire.
 4 Deschis spre nou, la curent cu ultimele noutăţi, participă la cursuri sau
alte forme de pregătire selectivă.
3 Fără dorinţă evidentă de perfecţionare. Atunci când este solicitat, se
perfecţionează atât cât îi este necesar în rezolvarea sarcinilor de serviciu.
2 Evită perfecţionarea. Caută să-şi rezolve sarcinile prin competenţa
profesională pe care o are deja.

5
1 Refractar la nou, rigid, refuză perfecţionarea, consideră suficientă
competenţa pe care o are. Refuză participarea la cursuri sau alte forme
de perfecţionare.
Folosirea de noi cunoştinţe (acumulate prin cursuri sau alte forme de
perfecţionare). Spiritul de creativitate

5 Foloseşte permanent noile cunoştinţe acumulate; doreşte să modifice


creativ strategiile de rezolvare a sarcinilor, caută permanent să-şi
perfecţioneze activitatea în raport cu cerinţele locului de muncă.
4 Solicitat, apelează la noile cunoştinţe dobândite, implementându-le
corect la propria activitate.
 3 Foloseşte uneori noile acumulări de competenţă; în general preferă să
nu-şi modifice strategiile în rezolvarea sarcinilor.
2 Nu este creativ; rutinat, puţin dispus să se perfecţioneze; în situaţii
deosebite apelează la colegi pentru a-şi rezolva sarcinile.
1 Refractar la nou; nu se poate adapta la competenţele noi, pe care de cele
mai multe ori nu le cunoaşte.

Opţiunea în rezolvarea unor sarcini de excepţie, dificile, care solicită condiţii


speciale de competenţă şi încredere

5 Este întotdeauna preferat altor salariaţi.


 4 În general este preferat.
3 Uneori este preferat.
2 Este selecţionat numai când nu există altă soluţie.
1 Nu i se pot încredinţa.

Aprecierea:

Până la 8 puncte (inclusiv) Foarte slabă


Între 9-14 puncte Slabă
Între 15-21 puncte Medie
Între 22-27 puncte 22 Bună
Peste 27 puncte (inclusiv) Foarte bună

Calificativ acordat: Bună

6
FIŞA DE EVALUARE A POZIŢIILOR EGALE

Comportamentul la locul de muncă

5 Este foarte corect. Disciplina de care dă dovadă poate servi ca model.


4 În general este corect, se ferşte să comită erori sancţionabile.
 3 Uneori comite abateri disciplinare, dar de mică gravitate.
2 Dese abateri disciplinare.
1 Foarte rar îşi respectă instrucţiunile. Abateri disciplinare frecvente.

Comportament în colectiv

5 Trezeşte stimă şi simpatie, lucrează în deplină armonie cu ceilalţi, fiind


gata să-şi sprijine colegii. Este un coleg căutat şi apropiat.
 4 Se află în termeni buni cu colegii, se adaptează colectivului, dă dovadă
de spirit de colaborare, este gata să cedeze argumentului convingător.
3 Este nesociabil, dar când este antrenat într-un colectiv se integrează
treptat. Face uneori opozitie. Suportă mai greu critica.
2 Prezintă tendinţe de opoziţie. Face dificilă colaborarea cu el. Nu-şi
recunoaşte greşelile.
1 Întreţine o atmosferă de bârfă şi intrigă, este gata să formeze
“grupuleţe”, comportare dublă faţă de colegi.

Atitudinea faţă de conducere

5 Foarte politicos, respectuos.


 4 În general este politicos. Nu ridică probleme deosebite.
3 Uneori are o atitudine deplasată.
2 Deseori impulsiv, lipsit de respect.
1 Nerespectuos, reclamagiu, fals, revendicativ (fără motive).

Reacţia faţă de sarcinile de serviciu

5 Execută sarcinile de serviciu fără comentarii.


 4 Foarte rar comentează sarcinile de serviciu.
3 În general acceptă fără comentarii sarcinile de serviciu.
2 Comentează frecvent sarcinile de serviciu.
1 Întotdeauna comentează, se plânge de greutăţi nejustificate.

Aprecierea:
Până la 8 puncte (inclusiv) Foarte slabă
Între 9-14 puncte Slabă
Între 15-21 puncte 15 Medie
Între 22-27 puncte Bună
Peste 27 puncte (inclusiv) Foarte bună
Calificativ acordat: Medie

7
AUTOEVALUAREA

Comportamentul in realizarea sarcinilor

3 Are un comportament foarte corect, niciodată cu abateri.


 2 Uneori are abateri.
1 Foarte des are abateri.

Competenţa decizionala

Este un om de acţiune, are încredere în sine, dovedeşte un optimism activ,


 3 legat de simţul realităţii; ia decizii rapid, cu simţ de răspundere, are
iniţiativă, intenţie; foarte rar poate lua decizii incorecte.
Decide real şi obiectiv; deciziile sunt corecte, bine elaborate, mai puţin
2 spirit de iniţiativă; în situaţii deosebite, după consultări; uneori pot apărea
decizii eronate.
În general fuge de responsabilitatea deciziei; preferă să fie dirijat de
1 superiori; deciziile luate sunt şovăielnice, caută să nu se implice cu
responsabilităţi şi iniţiative; de multe ori poate lua decizii greşite.

Comportament în colectiv

3 Trezeşte stimă şi simpatie, lucrează în deplină armonie cu ceilalţi, fiind


gata să-şi sprijine colegii. Este un coleg căutat şi apropiat.
 2 Se află în termeni buni cu colegii, se adaptează colectivului, dă dovadă
de spirit de colaborare.
1 Este nesociabil, dar când este antrenat într-un colectiv se integrează
treptat. Face uneori opozitie. Suportă mai greu critica.

Atitudinea faţă de sarcinile de serviciu

3 Execută sarcinile de serviciu fără comentarii.


 2 Foarte rar comentează sarcinile de serviciu.
1 Întotdeauna comentează, se plânge de greutăţi nejustificate.

Aprecierea:

Până la 5 puncte (inclusiv) Satisfăcătoare


Între 6 – 10 puncte 9 Normală
Peste 11 puncte (inclusiv) Foarte bună

Calificativ acordat: Normală


Calităti şi defecte:

8
Defecte Calităţi
afectat pentru fiecare problemă în capacităţi organizatorice normale
parte

Dvs. uneori comit abateri disciplinare, dar conducere dinamică, echilibrată,


de mică gravitate flexibilă, direcţionată permanent spre
eficienţa şi analiza realistă a activităţii
familiar doar cu introducerea şi cu bine integrat
citirea datelor în şi din calculator
nu poate soluţiona un număr mare de organizează corect activitatea şi
probleme concomitant, lucru pus şi volumul sarcinilor subalternilor
pe seama timpului redus
pauze destul de dese necesare în este un om de acţiune
Org. timpul desfăşurării activităţii curente
cunoştinţele în domeniul utilizării se impune prin competenţă
computerelor nu sunt la un nivel
ridicat