Sunteți pe pagina 1din 2

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE

B-dul Lascăr Catargiu nr. 15, cod postal: 010661, sector 1, Bucureşti - România Pagina 1 din 1

LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA


INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
(RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ ÎN CAZUL LIPSEI DE RĂSPUNS) (Numărul şi data înregistrării)

DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

Subsemnatul (numele şi prenumele): cetăţenia:

Adresa:

(strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul)

Sector: Bucureşti Altă localitate:

(localitatea / judeţul)

BI/CI/Pasaport Seria: Numărul: CNP: eliberat de: la data de:

Telefon: Fax: E-mail:

Prin prezenta, formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, întrucât, la cererea nr.: din data:
(zi/lună/an), nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal.

Documentele de interes public, solicitate, pentru care nu am primit răspuns:

(Vă rugăm să enumeraţi cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate. Folosiţi încă o pagină, în cazul în care spaţiul disponibil nu este
suficient)

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:

Prin prezenta, solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate:

în scris / în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Acest formular este gratuit şi poate fi descărcat de pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale de Integritate, la adresa www.integritate.eu .
Data:
Semnătura:

Acest formular este gratuit şi poate fi descărcat de pe pagina de Internet a Agenţiei Naţionale de Integritate, la adresa www.integritate.eu .