Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA __ Ştiinţe Economice ___


DEPARTAMENTUL _ Administrarea Afacerilor __

CURRICULUM
la disciplina

„____Managementul resurselor umane ____”

Ciclul I, Licenţă

Program __Contabilitate___

AUTOR:
Balmuș-Andone Mihaela,
Lector universitar

APROBAT
la şedinţa Departamentului
din „ 29” august 2018

Şef Departament_____________________

CHIŞINĂU 2018

1
PRELIMINARII

Disciplina „Managementul resurselor umane” are un impact major pentru pregătirea noilor
generaţii de specialişti şi a evoluţiei acestora în plan profesional. Personalul unei firmei reprezintă o
categorie strategiceă, al cărei rol semnificativ este cu atât mai important în perioada de tranziţie la
relaţiile de piaţă.
Managementul resurselor umane devine componenta principală a performanţei în toate
domeniile şi la toate nivelurile organizaţiei. Aceasta determină actualitatea şi importanţa disciplinei în
formarea completă, argumentată şi calitativă a unui angajat.
Scopul de bază al cursului „Managementul resurselor umane” îl constituie familiarizarea
studenţilor cu problematica managementului personalului şi rolul acestuia în cadrul organizației. Un
aspect important în acest sens este şi crearea unui nou mod de gândire şi de percepere a fenomenelor
economice şi sociale prin prisma impactului pe care îl au angajaţii de la toate nivelurile ierarhice.
Programul este elaborat conform planului de studii pentru Licenţă, pentru studenții de la
specialitatea ”Contabilitate”, grupele cu predare în limbile română și rusă.

I. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Forma Codul Denumirea Responsabil Total ore

Semestrul

Evaluare

credite
Nr. de
de disciplinei disciplinei de inclusiv

Total
învățământ disciplină

a
din planul
de studii C S L LI
Frecvență F.06.O.0.51 „Managementul Balmuş- VI 120 28 28 - 64 ex 4
la zi resurselor Andone
umane” Mihaela
Frecvență - - - - - - - - - - -
redusă

II. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR

N Ore
r. Lucrul
Unităţi de conţinut Curs Seminar
d/ individual
o ZI FR ZI FR ZI FR
1. Fundamentarea teoretică a noţiunii de personal şi resursă 2 1 3
umană
2. Evoluţia managementului resurselor umane 2 1 3
3. Funcțiunea de personal și activitatea acesteea în cadrul 2 1 3
organizației
4. Planificarea strategică a personalului 2 3 5
5. Analiza şi descrierea posturilor 2 2 4
6. Recrutarea şi selectarea personalului 4 4 9
7. Integrarea personalului 2 2 5
8. Instruirea profesională a angajaţilor 2 3 9
9. Evaluarea performanţelor a angajaţilor 4 4 9
10. Recompensarea personalului 4 4 9
11. Dezvoltarea personalului şi managementul carierei în 2 3 5
organizaţie
Total 28 28 64
* pentru specialităţile cu frecvenţă redusă

2
III. COMPETENŢE PROFESIONALE ŞI FINALITĂŢI DE STUDIU

COMPETENŢE PROFESIONALE FINALITĂȚI DE STUDII

CP1. Utilizarea conceptelor,  A defini noţiunea ”managementul resurselor umane” şi


teoriilor, metodelor și instrumentelor principalele concepte din acest domeniu.
fundamentale de natură economico-  A stabili stadiile şi strategiile managementului
financiară în realizarea de sarcini resurselor umane.
profesionale.  A argumenta rolulul managementului resurselor
umane în cadrul organizaţiei.
CP3. Formarea și participarea  A relata despre modalităţile abordării managementului
în echipe multidisciplinare legate de resurselor umane.
activitatea companiei, dezvoltarea  A utiliza experienţa diverselor organizaţii în domeniul
colaborării, motivării și creării managementul resurselor umane.
relațiilor de muncă productive.  A construi relaţii de tip cauză – efect în cadrul
managementului resurselor umane.
CP7. Deținerea și identificarea  A determina rolul managementului resurselor umane în
informațiilor despre situația procesul managerial în cadrul organizaţiei.
întreprinderii în vederea dezvoltării și  A demonstra modalităţile de dezvoltare a
extinderii activităților de afaceri managementului resurselor umane.
derulate.  A estima eficienţa managementului resurselor umane
în cadrul organizațiilor.
CP8. Elaborarea și coordonarea  A interpreta modalităţile de aplicare a activităților
proiectelor privind soluționarea managementului resurselor umane
problemelor din domeniul  A argumenta propria concepție cu privire la
administrării afacerilor în baza eficientizarea managementului resurselor umane în
utilizării eficiente a resurselor organizaţiile autohtone
organizaționale.  A proiecta cercetarea managementului resurselor
umane și a elabora un plan de acțiuni în vederea
optimizării acestuia.
Notă. Finalităţile disciplinei (se deduc din competenţele profesionale şi valenţele formative ale
conţinutuluui informaţional al disciplinei).

IV. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Subiectul 1. Fundamentarea teoretică a noţiunii de personal şi resursă umană


Obiective de referinţă Unităţi de conţinut
-să determine esenţa şi caracterul  Abordare comparativă a noţiunilor RU-
resurselor umane personal
-să demonstreze componenta strategică al  Evoluţia noţiunii de personal
sistemului MRU în contextul ştiinţelor  Activităţile de personal
economice şi manageriale
- să formuleze obiectivele personalului în Termeni cheie: resursă umană,personal, activitățile
organizaţie MRU
- să argumenteze activităţile MRU
Subiectul 2. Evoluţia managementului resurselor umane
Obiective de referinţă Unităţi de conţinut
- să reproducă etapele dezvoltării MRU  Etapele dezvoltării MRU
- să abordeze comparativ teoriile cu privire  Teorii cu privire la RU
3
la RU Termeni cheie: faze de dezvoltare, conducere empirică,
faza contractelor, faza de integrare
Subiectul 3. Funcțiunea de personal și activitatea acesteea în cadrul organizației
Obiective de referinţă Unităţi de conţinut
-să identifice esenţa funcțiunii de personal  Funcţiunea de personal în cadrul organizaţiei
- să determine funcțiile unui manager de  Rolul managerului în activitățile de personal
RU în coordonarea personalului din  Stiluri de management al RU
organizaţie Termeni cheie: funcțiunea de personal, DRU, rolurile
- să evalueze stilurile de conducere managerului, stiluri
Subiectul 4. Planificarea strategică a personalului
Obiective de referinţă Unităţi de conţinut
- să identifice rolul determinării  Managementul strategic al necesarului de
necesarului de personal personal şi conţinutul acestuia
- să utilizeze analiza efectivelor de resurse  Analiza efectivelor de resurse umane ale unei
umane ale unei organizaţii organizaţii
- să proiecteze metodologia de  Metode şi tehnici de fundamentare a necesarului
fundamentare a necesarului de personal de personal în cadrul organizaţiei.
Termeni cheie: previziune de personal, cerere RU,
ofertă RU, plan de personal
Subiectul 5. Analiza şi descrierea posturilor
Obiective de referinţă Unităţi de conţinut
- să distingă componentele postului  Definirea şi variabilele postului
- să stabilească obiectivele de analiză a  Analiza posturilor şi obiectivele acesteia
posturilor  Metode de analiză a posturilor
- să evalueze metodele de analiză a  Descrierea posturilor
posturilor Termeni cheie: post, componentele postului, metode,
- să realizeze descrierea postului fișă de post

Subiectul 6. Recrutarea şi selectarea personalului


Obiective de referinţă Unităţi de conţinut
- să descrie etapele de recrutare a RU  Etapele procesului de recrutare a personalului
- să identifice sursele de recrutare a  Sursele de recrutare a personalului
personalului  Etapele procesului de selectare a personalului
- să analizeze etapele selecţiei  Metode aplicate în cadrul procesului de
- să argumenteze metodele de selectare selectare
a personalului Termeni cheie: deficit de personal, recrutare, tip de
recrutare, CV, metode de selecție

Subiectul 7. Integrarea personalului


Obiective de referinţă Unităţi de conţinut
- să identifice rolul integrării  Conţinutul şi scopul integrării
personalului în practica managerială profesionale a personalului
- să dezvolte componentele integrării  Modalităţile integrării personalului
personalului Termeni cheie: necesitate, durata integrării, tipuri de
integrare
Subiectul 8. Instruirea profesională a angajaţilor
Obiective de referinţă Unităţi de conţinut
- să determine rolul instruirii  Conţinutul instruirii profesionale a angajaţilor
profesionale a personalului în practica  Metode de pregătire profesională
managerială
Termeni cheie: instruire profesională, instruire la locul
4
- să stabilească conţinutul şi de muncă/în afara locului de muncă, costuri de
particularităţile programelor de instruire instruire,eficiența instruirii
profesională
Subiectul 9. Evaluarea performanţelor a angajaţilor
Obiective de referinţă Unităţi de conţinut
- să distingă metodele de evaluare a  Definirea evaluării performanţelor
angajaţilor  Obiectivele evaluării performanţelor
- să utilizeze indicatorii de apreciere a  Metode de evaluare a performanţelor
performanţelor resurselor umane
- să proiecteze metodele de evaluare a Termeni cheie: obiectivele evaluării performanțelor,
performanţelor metode empirice/ metode științifice de EP

Subiectul 10. Recompensarea personalului


Obiective de referinţă Unităţi de conţinut
- să identifice elementele sistemului  Cadru conceptual al managementului
de recompense recompenselor
- să determine recompensele directe  Elementele sistemului de recompense
și cele indirecte  Remunerarea personalului
- să optimizeze modalităţile de
remunerare a personalului Termeni cheie:tipuri de recompense, elementele,
sisteme de salarizare, legislația salarizării

Subiectul 11. Dezvoltarea personalului


şi managementul carierei în organizaţie
Obiective de referinţă Unităţi de conţinut
- să identifice laturile dezvoltării  Definirea managementului carierei şi
profesionale a personaluluisă componentele sale
- să analizeze factorii determinanţi  Planificarea carierei în perspectiva
ai dezvoltării personalului organizaţională şi individuală
- să determine particularităţile teoriilor  Dezvoltarea carierei
cu privire la carieră
- să proiecteze modelul de Termeni cheie: carieră, modelul managementului
management al carierei carierei, eficientizare carieră, evaluare

V. LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENTULUI

Produsul preconizat: STUDIU DE CAZ


Studiu de caz - este o metodă de confruntare directă a studentului cu o situație reală, autentică,
luată drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de situații și evenimente problematice care
reclamă soluționare specifică și se bazează pe cercetare și acțiune concretă, presupunând analiză,
înțelegere și rezolvare.
Studiul de caz se formulează de către titularul disciplinei, fiind formulate 4 – 6 întrebări concrete
la care trebuie să ofere soluţii studentul.

Structura Produsului Strategii de realizare Termen de prezentare

5
1. Foaia de titlu (Anexa 1); 1. Documentarea cazului; Cel puțin cu 2
2. Descrierea cazului și 2. Analiza și procesarea săptămâni până la
sarcinile formulate (de către informațiilor încheierea semestrului.
titularul disciplinei); 3. Găsirea și notarea soluțiilor;
3. Metodologia aplicată, care 4. Analiza și compararea soluțiilor
cuprinde: (variantelor);
a. baza informațională 5. Formularea și prezentarea
(cadrul legislativ şi soluțiilor și/sau deciziilor optime;
normativ, surse 6. Perfectarea produsului conform
metodologice, cerințelor tehnice înaintate.
monografice, lucrări
ştiinţifice, baze de date
statistice, etc.)
b. metodele de cercetare
utilizate (cantitative și/sau
calitative);
4. Soluționarea cazului;
5. Concluziile formulate și/sau
decizii adoptate;
6. Anexe (la necesitate)

Subiecte pentru studiul de caz:

I. Rolurile personalului în diferite tipuri de organizaţii autohtone


II. Interviu de angajare pentru 2 posturi aflate la diferite niveluri ierarhice şi abordarea
comparativă a acestora
III. Metodele de integrare şi instruire aplicate în organizaţie
IV. Analiza SWOT în domeniul personalului cu formularea recomandărilor în conformitate cu
prescripţiile strategice
V. Matrice de tip BCG cu privire la analiza personalului organizaţiei în vederea stabilirii
modalităţilor de dezvoltare profesională ce urmează a fi aplicate în organizaţie
VI. Eficientizarea procesului de management al resurselor umane în organizaţia vizată.
VII. etc

Descriptori de performanță
Criterii de evaluare
9-10 7-8 5-6
1. Structura produsului Respectă părțile Respectă toate părțile Una din părțile
componente ale componente, dar una componente lipseşte
cazului din ele nu este
realizată conform
strategiilor
2. Relevanța metodologiei Este relevantă Este adecvată Fără aspecte concrete
aplicate Corespunde cazului scopului, dar a
cercetat şi a condus condus la
la soluţionarea soluţionarea parţială a
completă a cazului cazului (în proporţie
(90-100%) de 70-80%)

6
3. Gradul de soluţionare Foarte bine Bine Parțial
a cazului Cu respectarea Cu respectarea Nu au fost realizate
integrală a algoritmului de circa 50-60% din
algoritmului de soluţionare a cazului sarcinile formulate
soluţionare a 70-80%, dar conţine pentru soluţionarea
cazului 90-100% unele devieri cazului
neesenţiale
4.Gradul de argumentare Foarte bună Bună Parțială
a soluțiilor Soluţii argumentate Soluţii concrete, dar Soluţii parţial
bazate pe un studiu care necesită mici argumentate, unele
profund a cazului concretizări generale fără
argumentări.
5. Evaluarea modului de Demonstrează Conține erori Nu a reușit să
rezolvare a cazului cunoașterea conceptuale în formuleze soluții
profundă a cazului. rezolvarea cazului clare și coerente
privind modul de
soluţionare a cazului.
6. Perfectarea produsului Conform cerințelor Cu abateri Cu abateri
formulate nesubstanțiale de la substanțiale de la
cerințele cerințele
regulamentare reglementare

VI. SUGESTII METODOLOGICE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE-EVALUARE

 formele de organizare a instruirii și strategiile didactice aplicate :


Cursul, seminarul, explicația, descrierea, analiza, discuții, problematizarea, studii de caz, lucru în
grup, sarcini pe echipe, aplicații pe bază de calcule, sarcini pe bază de proiect, etc.
 strategii de evaluare a rezultatelor academice:

Pentru evaluarea rezultatelor învățării în cadrul disciplinei Managementul resurselor umane se


utilizează:
1. Evaluarea curentă - realizată pe parcursul procesului educaţional în cadrul cursurilor, seminarelor,
consultaţiilor, celor două testări semestriale obligatorii și evaluării lucrului individual. Rezultatele
evaluării curente se exprimă în note conform scalei de notare. Rezultatul evaluării curente constituie
60 % din nota finală.
2. Evaluarea finală - realizată prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituțional, alcătuit
din 2 subiecte a câte 3 sarcini, formulate pe nivele de complexitate: cunoaștere și înțelegere,
aplicare și integrare. Nota de la examen constituie 40% din nota finală la disciplină.
Nota finală la disciplină se calculează conform Regulamentului de evaluare a randamentului
academic al USM: Nota semestrială (60%) + Nota de la examen(40%)
- Nota semestrială (rezultatul evaluărilor curente) se calculează în modul următor:

7
MEC  LI
T1  T2 
Nota semestrială = 2
3
T1 – testul obligatoriu numărul 1.
T2 – testul obligatoriu numărul 2.
MEC - media evaluării curente, se calculează ca o medie aritmetică simplă a notelor acumulate la
seminare şi curs.
LI –nota acordată pentru produsul final prezentat pentru lucrul individual desfășurat.
- Nota de la examen (evaluarea finală) - 40%.
Cerințele minime pentru promovare :
 obținerea notei minime de promovare la disciplină (nota semestrială);
 obținerea notei minime de promovare la examenul de curs;
 predarea produselor lucrului individual;
 prezența la activitățile didactice (nu mai puțin de 75% din numărul total de ore de contact
direct).

BIBILIOGRAFIE RECOMANDATĂ
 Cărți:

1. Armstron, Michael, Managementul resurselor umane, editura „Codecs”, Bucureşti, 2003


2. Armstrong, Michael, Cum să fii un manager şi mai bun,editura Meteor Press, Bucureşti, 2007
3. Bârcă, Alic, Salarizarea personalului, ( note de curs ), ASEM, 2003
4. Bârcă ,Alic, Auditul personalului, ed. ASEM, Chişinău, 2007
5. Chișu, Viorica Ana, Posturi, salarii și beneficii, Ed.Irecson, 2005
6. Cole, G.A., Managementul personalului, Bucureşti, Ed. CODECS, 2000
7. Dimitrescu, Mihaela, Managementul modern: între autoritate şi influenţă, ed.C.H.Beck, Bucureşti,
2008
8. Gavrilă ,Tatiana, Lefter ,Viorel, Managementul general al firmei, editura „Economică”, Bucureşti,
2002
9. Gazier, Bernard, Strategiile resurselor umane, Ed.Institutul European, 2003
10. Jansen,Julie, Managementul carierei.Ghid practic, editura POLIROM, Iaşi, 2007
11. Manolescu, Aurel, Managementul resurselor umane, ed.Economică, Bucureşti, 2002
12. Lefter,Viorel, Deaconu, Alecsandrina, Marinaș, Cristian, Puia, Ramona, Managementul resurselor
umane. Teorie și practică, Ed.Economică, 2008
13. Le Saget, Meryem, Managerul intuitiv , ed.Economică , Bucureşti, 1999
14. Manolescu, Aurel, Managementul resurselor umane. Aplicaţii ,ed.Economică, Bucureşti, 2004

8
15. Mathis, Robert L., Nica, Panaite C., Rusu, Costache, Managementul resurselor umane,
Bucureşti, Ed. Economica, 1997
16. Nicolescu, Ovidiu, Verboncu, Ion, Managementul resurselor umane, Bucureşti, Ed. Economica,
2003
17. Nicolescu ,Ovidiu (coordonator), Managerii și managementul resurselor umane, Ed.Economică,
2004
18. Pânişoară ,Georgeta, Pânişoară Ion-Ovidiu, Managementul resurselor umane, editura „Polirom”,
Bucureşti, 2004
19. Pânişoară ,Georgeta, Pânişoară Ion-Ovidiu, Managementul resurselor umane, ediția III editura
„Polirom”, Bucureşti, 2016
20. Peretti, J.M., Ressources Humaines, Ed.Vuibert Geston, Paris, 2007
21. Pell, Arthur R., Managementul resurselor umane, Ed.Curtea Veche, București, 2007
22. Pitariu, Horia D., Managementul resurselor umane. Măsurarea performanţelor profesionale,
Bucureşti, Ed. ALL, 1994
23. Pitariu,,Horia D., Proiectarea fișelor de post, evaluarea posturilor de muncă și a personalului,
Ed.Irecson, 2006
24. Prodan, Adriana, Managementul de succes: motivaţie şi comportament, Editura Polirom, Iaşi, 1999
25. Prodan , Ana Maria , Managementul resurselor umane ,ed.Princeps , Iaşi, 2008
Sandu, Eugenia, Probleme practice în activitatea de salarizare, evidență și gestionare a personalului,
Ed.Economică, Brașov, 2008
26. Кибанов ,А.Я., Управление персоналом организации, Изд. ИНФРА-М, Москва, 2003
27. Юнг, Роб, Самоучитель карьериста, изд. Гранд, Москва, 2005

 Acte legislative
28. Legea Salarizării din R.Moldova Nr.847 din 14.02.2002 (cu modificările de rigoare)

 Surse on line
29. https://monitorul.fisc.md/practice_accounts/modul-de-calcul-al-drepturilor-salariale-1-actele-
normative-in-vigoare-care-reglementeaza-modul-de-calcul-al-drepturilor-salariale.html

30. https://monitorul.fisc.md/practice_accounts/modul-de-calcul-al-drepturilor-salariale-2-forme-de-
retribuie-a-muncii-in-rm.html

31. https://salarii.md