Sunteți pe pagina 1din 10

Emil Gflrleanu

1\_'

0,ll/D,,1 q '1.
-,
tl
ta
1

**,*;4Y*
-; _ li-i

i'
t

,€e

'.11 , . :i

Cum venise pe lume, nici el nu-qi dddea seama. S-a trezit ca dintr-un somn qi parc6 era de
cdnd pdm6ntu1. Nu simlise nici durere, nici bucurie. $i mult igi muncise gdndul: cum rdsdrise, qi-al
cui era? Mic cdt un fir de linte, miqca picioruqele fragede gi ocolea, pe de margini, frunziqo ara care-l
addpostise. intr-o zi incercd o pomire lluntricd: iegi de sub umbra rlcoroasd gi dldu buzna afarf,, in
ploaia de lumind. Atunci rdmase pe loc, orbit de atdta sff61ucire. Incetul cu incetul ii veni inima la
loc Ai indrdzni: deschise ochiqorii mai mult, mai tare, mai mari, ii deschise in sfArqit bine-bine qi
privi in sus. Se frcuse parcd mai mititel decdt fusese. Cu c6t6 strdlucire, ce ad6nc qi albastru se
dezvelea cerul ! $i ce minune ! Cu ochiqorii lui mdrunlicdt nigte fire de colb, il cuprindea intreg. $i ce
intunecime, cdtd umezeald sub frunzigoara lui. Ce cAutase dinsul acolo? Iar din mijlocul t6riei
albastre, un bulg[re de aur aprins an.rnca vdpdi.
2

i
s
I
1
t
.t

h
u

rP@k&*

Tresdri. Era ei altul? Piciorugele nu mai erau ale lui de scdnteiau aga? $i mai era imbricat in
aur! Cdci qi trupugorui lui, pe care gi-l vedea pcntru intAia oar6,, scdnteia. Nu cumva era o fbrdmilS
cdzutd, de acolo, de sus, o fErAmit6 de lumind inchegatd, rAt6cit6 pe pdm6nt? $i, ca o adeverire, pe
lirAna neagrl trupul atunca o lumind dulce. Ce se mai intreba! FdrE indoiald, de acolo clzuse, acolo
trebuia sd se intoarc5. Dar ce depar-tare ! $i cun sd ajungS? Privi in sus; gi atunci, deasupra
cdpgorului,, zdri luj erul unui crin ce se ridrca asa de inalt, ci parcd floarea din vArf igi deschidea
paharul chiar dedesubtul bulgirului de anr s6- i culeagd razele.
I

I
:':.

1
lt,

i
iiI

\
xfr
B,

\
3

l
ti

sin
,:t

i,'

&

In mintea lui iqi injghebd planul. $i se suie pe luj er in sus, sd mearg6, sA meargA Si sE mearg6,
p6nd in vdrf; qi de acolo, la bulgirul de aur, din care credea cE se desfEcuse: o sdriturd - sau o vedea el
ce-o face.
Atunci se miqcd din nou, gi dupd ce trecu peste un griunte de piatrd c6t un munte, qi cobori
dincolo, se trezi la riddcina crinului. Se odihni o c1ip5, apoi, la drum, baiete! Mai intdi se rostogoli
de pe tulpina lucie de cdteva ori in (6r6n5. Vdzdnd asta, se ridicd pe picioruqele de dinapoi, qi fbrd sd
qtie pentru ce, cu cele dinainte igi Iicu, mo$nege$te, cruce. Pe urmd incercd din nou,, gi vizu ci
poate. Luciu i se pdruse lugerul crinului, qi cdnd colo avea aldtea ad6ncituri, atdtea ridicdturi: vdi,
dealuri. Dar ce mireasmd se revirsa de sus ! ...
4

$i-a meis voinicul, a mers. Mult sd fi mers. Se uiti in jos gi-l prinse ame{eala. Privi in sus qi se
cutremurd. Ce' nu fEcuse nici un sfert din sfertul drumului? ! Puterile ii cam sl6biser6, dar nu se l6sa.
Incd vreo c6{iva pagi, gi ici, deasupra, parcS se intruchipa o frunziqoari ldtdrea\d,, ca o prispd. Acolo
o s[ se odihneascd. $i iar purcese la drum; gi umbld, gi umbld, bdiete; qi de-abia ajunse. Iar cAnd a
poposit, ud de sudoare, cd pdrea o picdturi de rou6, bulgirele de aur scdp[tase de amiaz6. $i
voinicul privi iar in sus. Privea in sus qi nu-qi credea ochilor: zile, sdptimdni, luni, avea de umblat.
$i cAt era de hotdr6t qi de v6njos drumeful, nu-qi putu opri un oftat:
"Uf'! ci mult mai am de suit, Doamne!"
in unele povestiri, Emil Gdrleanu surprinde micile vieluitoare {6c6nd
eforturi uriage pentnr atingerea unui 1e1. Miculul gdnddcel, din povestirea
"Gdnddcelul", abia ivit pe lume, vdzdttd soarele din care credea cd s-a
desprins, doreqte sd ajungi la el. Face eforturi mari pentru a urca pe luj erul
unui crin, avAnd convingerea cE va ajunge la acel bulgdre de aur.
"$i-a mers voinicul, a mers. Mult sd fi mers. Se uiti in jos gi-l prinsg
ameleala. Privi in sus qi se cutremurd. Ce - nu ftcuse nici un sfert din sferlul
drumului?! Puterile ii cam s15biser6, dar nu se ldsa. lncd vreo cAliva pagi, qi
ici, deasupra, parc[ se intruchipa o fmnzigo ardldtdreal5,, ca o prisp6. Acolo o
sd se odihneasci. $i iarpurcese la drum; qi umb16, qi umb15, bdiete; qi de-abia
ajunse. Iar c6nd a poposit, ud de sudoare, cE pdrea o picitur[ de roud,
bulgdrele de aur sc6pdtase de amiaz6." $i astfel, gdndicelul increzdtor in
puterile lui, igi va continua drumul.

jFF*.-