Sunteți pe pagina 1din 5

Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical

Conservarea folclorului românesc în contextul proceselor


[ [

similare europene / The Preservation of the Romanian Folklore


in the Context of Similar European Processes
Mircea CÎMPEANU
Departamentul de Învăţământ la Distanţă, Academia de Muzică “Gheorghe Dima” Cluj-Napoca. România, Department of
Distance Learning, Academy of Music “Gheorhge Dima” Cluj-Napoca, Romania
cercetarefolclor@gmail.com

REZUMAT ABSTRACT
În contextul unei globalizări tot mai evidente, popoarele
europene își caută din ce în ce mai mult rădăcinile, În contextul unei globalizări tot mai evidente, popoarele
subliniind importanța culturilor tradiționale în noua europene își caută din ce în ce mai mult rădăcinile,
viziune a multiculturalității. Vom prezenta aici, câteva subliniind importanța culturilor tradiționale în noua
dintre demersurile pe care România le face, prin proiecte viziune a multiculturalității. Vom prezenta aici, câteva
ce se află deja în derulare, concepute în spiritul dintre demersurile pe care România le face, prin proiecte
conservării patrimoniului tradițional imaterial, pentru a ce se află deja în derulare, concepute în spiritul
se alătura ideilor europene conservării patrimoniului tradițional imaterial, pentru a
se alătura ideilor europene
Cuvinte cheie
Keywords
Folclor, conservare
Folklore, conservation

“Nici o jertfă agenerațiilor viitoare nu va putea repara


marea vină a generațiilor de azi de a fi lăsat să piară, “No future generations’ sacrifice will be able
văzând cu ochii, comorile neprețuite ale civilizației to repair the great guilt of the generations
noastre populare” of today, that of wittingly letting to die the priceless
- Romulus Vuia treasures of our folk civilization”
- Romulus Vuia
INTRODUCERE
Locuitoare a generosului spațiu geografic intra- și extra- INTRODUCTION
carpatic est-european, populația României este compusă Living in the generous Carpathian area, in Eastern
astăzi dintr-un amestec etnic foarte variat, ce păstrează o Europe, the Romanian population is composed of a large
multitudine de tradiții, a căror existență seculară se ethnic mixture, still holding on to a lot of ancient
prelungește în mod fericit, până în epoca contemporană. traditions that have fortunately extended until
Împreună cu alte popoare europene care o înconjoară, contemporary times.
într-o societate postmodernă ce are printre obiective
In a postmodern society aiming at social, economical,
globalizarea socială, economică, politică și culturală,
România ține piept noii ordini mondiale ce political and cultural globalization, Romania, together
minimalizează și distruge cu încetul diversitatea culturală with other surrounding peoples, has to stand against the
specifică grupurilor etnice, reducându-le considerabil new world order that slowly destroys the cultural
volumul culturilor tradiționale moștenite. diversity of the ethnic groups, considerably minimizing
Cu dorința evidentă de a-și păstra tradițiile, popoarele the volume of the traditional culture they inherited.
europene restaurează și reconsideră din ce în ce mai mult With their strong wish to keep their traditions, European
culturile vechi, căutând mereu noi și inedite metode nations are increasingly preoccupied with the restoration
pentru a-și pune în valoare specificul cultural propriu, and reconsideration of the old cultures, always searching
bazându-se în acest demers pe conținutul Declarației din for new methods to highlight their own cultural
Berlin (2007), în care este garantat dreptul internațional
specificity. They rely on The Declaration of Berlin,
incontestabil al tuturor națiunilor din componența
Europei, de a-și păstra identitățile culturale în interiorul issued in 2007, that ensures the indisputable right of all
Uniunii. European nations to keep their cultural identities within
the EU.
DESPRE TRADIȚIA FOLCLORICĂ
EUROPEANĂ THE EUROPEAN FOLKLORE TRADITION
În acest context, sintagma comună urmărită pe întregul In this context, the mutual aim all over Europe is the
continent european este aceea de configurare a unei integration, seen as a factor of general stability and
singure idei – integrarea, ca factor de stabilitate generală, progress for its inhabitants. We can figure out what will
constituită în scopul progresului general al locuitorilor happen with the folklore of all the nations and what is the
săi. Ce se va întâmpla însă cu folclorul popoarelor și care
81
Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical
[ [

sunt orientările viitoarelor țări unionale, aflăm de la position of the Union’s members in this respect from the
câțiva reprezentanți ai unor state europene, binecunoscuți statements of a few well known scientists,
cercetători, antropologi, oameni de artă, cunoscători ai anthropologists and art historians, experts in the folklore
folclorului și tradițiilor vechi de pe acest vast teritoriu: and the old traditions of this large territory:
Prof. Dr. Fikret Degerli, Istambul: Prof. Dr. Fikret Degerli, Istambul:
- Turcia își prezintă valorile perceptuale, încă din faza de - Turkey presents its perceptual values from the initial
pregătire și apoi a celei de execuție a folclorului țărănesc. stage to the execution one. More precisely, Turkey knows
Mai precis, se conștientizează faptul că există o diferență the differences between the authentic folklore of the
între folclorul la izvoare și cel de pe scenă, și subliniem origins and the one presented on stage. We underline the
ideea că din cauza tehnologiilor folosite astăzi, multe fact that, because of the modern technologies, many
ansambluri își pierd izvorul de la rădăcină, fapt ce duce la ensembles lose their original sources, thus distorting the
denaturarea folclorului prezentat. folklore they present.
Dr. Miklos Braun, Budapesta: Dr. Miklos Braun, Budapest:
- Ungaria aduce la cunoștință faptul că, la Budapesta, în - Hungary informs that in Budapest preparatory lessons
realizarea actului folcloric se pornește de la lecții are the start for any folklore action, they are necessary to
pregătitoare, necesare celor care lucrează pe segmentul all those who are working in the traditional culture
cultural tradițional. Ce trebuie să redăm pe scenă? Dacă domain. What should we bring on the stage? If we
vom reda doar balet și artă coregrafică, se vor pierde perform only ballet, important fragments of the
fragmente importante din folclorul tradițional. În Ungaria traditional folklore will be lost. Hungary doesn’t want to
există o mare tradiție, care se dorește a nu fi schimbată. change its great tradition in this respect. Since 1935, there
De la 1935 încoace, există un mare interes pentru cultura has been a great interest in keeping the original style of
maghiară și pentru păstrarea stilului ei original. the Hungarian culture.
Prof. Dr. Krum Georgiev, Sofia: Prof. Dr. Krum Georgiev, Sofia:
- Bulgaria subliniază importanța vechilor tradiții ale - Bulgaria also highlights the importance of the old
folclorului și diferitele forme pe care acestea le iau în folklore traditions and the various shapes which they take
reprezentarea artistică de scenă. Este necesară păstrarea in different shows on the stage. It is important to keep
formelor autentice, pentru o definire cât mai corectă a the authentic forms for a better and more correct defining
realității folclorice. of the folklore reality.
Dr. Stanislawa Trebunia Stassel, Varșovia: Dr. Stanislawa Trebunia Stassel, Warsaw:
- Poland stands for organizing cultural events on an
- Polonia se pronunță pentru desfășurarea unor international level. This way, different people with
evenimente culturale cu caracter internațional. Diferitele different cultures will have the chance to present to each
popoare, din diferite culturi, vor avea șansa să-și prezinte other their accomplishments in music, choreography,
acumulările din domeniul muzical, coregrafic, cel al ceremony and specific customs, demonstrating the large
ritualurilor și obiceiurilor specifice, arătând bogăția variety of the traditional culture, a culture that actually
culturii folclorice tradiționale, ce reprezintă de fapt, represents the national identity of each. All will be
identitatea națională a fiecăruia, și care vor fi demonstrate presented in educational and scientific purpose, as well as
atât în scop educațional și științific, cât și de promovare. for promotion.
Mr. Rafael Romero Cardenas, Ciudad de Real: Mr. Rafael Romero Cardenas, Ciudad de Real:
- Spania „ ... la indumentaria de nuestros pueblos haya - Spain „ ... la indumentaria de nuestros pueblos haya
tenido en otros tiempos identidad propria sin necesidad tenido en otros tiempos identidad propria sin necesidad
de estar acompañada de la musica y la danza...” trad.: de estar acompañada de la musica y la danza...”
…îmbrăcămintea oamenilor noștri a menținut în alte translation: the clothing of our people had maintained our
timpuri identitatea proprie dar nu fără a fi acompaniate de identity in old times but not without being accompanied
muzică și dans... (R. Cardenas, p. 6) by music and dance… (R. Cardenas, p. 6)
Mr. Jean Roche, Gannat - France, președintele Asociației Mr. Jean Roche, Gannat – France, president of the
folclorice internaționale “Cultures du Monde” și reprezentant International Folklore Association “Cultures du Monde”
ONU în domeniul tradițiilor culturale: and UN envoy for traditional cultures:
- Franța se întreabă deseori, ce vrem să lăsăm tinerilor, - France is often asking itself about what to leave to the
generațiilor care vor duce mai departe culturile young generations, the ones that will carry on the
tradiționale etnice sau naționale, având în vedere stadiul traditional cultures, ethnical or national, taking into
înaintat de prelucrare al folclorului din ziua de astăzi. “Le consideration that the present day folklore is very
folklore c’est l’éxpression de la diversité culturelle de processed “Le folklore c’est l’éxpression de la diversité
notre humanité. La découverte de l’autre est culturelle de notre humanité. La découverte de l’autre est
inepuisable… trad: Folclorul este expresia diversității inepuisable… translation: The folklore is the expression
culturale a umanității noastre. Descoperirea celuilalt este of the cultural diversity of our humanity. Discovering the
inepuzabilă… (Roche J. p. 3) other is inexhaustible…. (Roche J. p. 3)
Discursuri despre necesitatea păstrării tradițiilor populare Speeches about the need to preserve the folk traditions
au prezentat și dl. Jan Karpiel-Bulecka (PL), dl. Aljzy were also presented by Mr. Jan Karpiel-Bulecka (PL),
Kopoczek (PL), dl. Jozef Buric (SLO), în cadrul Mr. Aljzy Kopoczek (PL) and Mr. Jozef Buric (SLO) at
Conferinței internaționale de folclor cu tema: “Forme The International Folk Conference “The folklore on
stage” that took place in 24-25 August 2013 in Zakopane,
82
Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical
[ [

scenice de prezentare a folclorului”, ce a avut loc în under the auspices of The Jagiellonski University in
zilele de 24-25 august 2013, sub patronajul Universității Cracow. The messages of this conference have since
Jagiellonski din Krakovia, la Zakopane. Mesajele acestei spread all over the world and it is possible that humanity
conferințe au plecat spre întreaga lume. S-a putut might have received them and reflected upon them, at
întâmpla ca, pentru câteva clipe, umanitatea să le fi least for a few moments.
recepționat și să fi reflectat asupra lor.
THE ROMANIAN FOLKLORE TRADITION
TRADIȚIA FOLCLORICĂ ROMÂNEASCĂ
În România de astăzi, trăiește o populație de 18.608.500 In present day Romania, there are 18.608.500 people of
de locuitori, compusă din mai multe etnii: 86,5% români, different ethnic origins: 86,5% Romanians, 6,5%
6,5% maghiari, 3% romi, 3% alte naționalități (germani, Hungarians, 3% Gypsy, 3% other nationalities (Germans,
ucraineni, lipoveni, turci, tătari, sârbi, slovaci, bulgari, Ukrainians, Lipovans, Turks, Tartars, Serbians, Slovaks,
croați, greci, ruteni, evrei, cehi, polonezi, italieni și Bulgarians, Croats, Greeks, Ruthenians, Jews, Czechs,
armeni). Polish, Italians, Armenians).
În contextul unei globalizări tot mai evidente, popoarele Since the world is increasingly globalized, the Europeans
europene își caută din ce în ce mai mult rădăcinile,
are searching more and more for their origins, being
subliniind importanța culturilor tradiționale în noua
viziune a multiculturalității. Țara noastră are ce arăta aware of the importance that traditional cultures have in
lumii întregi. Folclorul ei este unul foarte bogat și variat. the new direction of multiculturalism. Our country has to
Factor important în istoria sa culturală, folclorul se offer the world a rich and varied folklore. As an
identifică în România pe diferite nivele, în funcție de important element in our cultural history, the folklore is
oameni și locuri, destul de aproape de rădăcinile sale present in Romania on different levels, according to
ancestrale – în mediul rural, și deosebit de finisat, people and places. It is still close to its ancient roots in
prelucrat, rafinat și stilizat – în mediul orășenesc. the countryside and very processed, refined and polished
Actualele împrejurări social-economice determină ca in the urban environment.
România să fie locuită în prezent, într-o proporţie de
In the present social and economical context, 47% of
47%, de cetăţeni ai satelor care ocupă un teritoriu
echivalent cu 93,7% din suprafaţă. Statistica ne Romania is inhabited by a rural population covering 93,
îndreptăţeşte să susţinem că ruralitatea a fost şi rămâne în 7% surface of the whole territory. So statistics tell us that
continuare un segment determinant al populaţiei a large segment of the population was and still is rural in
româneşti, dată fiind ponderea ei în distribuţia present day Romania.
demografică a ţării.
Romania has 10 well defined ethnographic regions,
În România există 10 regiuni folclorice bine conturate, și namely: Oltenia, Dobrogea, Moldova, Bucovina,
anume: Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldova, Transylvania, Banat, Crișana, Oaș, Maramureș. Each of
Bucovina, Transilvania, Banat, Crișana, Oaș, Maramureș.
these contains its own folk sub-areas that lead to the
Delimitarea zonelor folclorice conținute de aceste regiuni
duce la o înmulțire a numărului teritoriilor nominalizate, multiplying of the number of these regions and giving
și dacă vom vorbi doar despre Transilvania, vom avea: Transylvania as an example, we have: Cluj, Bistrița,
Cluj, Bistrița, Năsăud, Mureș, Alba, Sibiu, Brașov, Năsăud, Mureș, Alba, Sibiu, Brașov, Hunedoara. In turn,
Hunedoara. La rândul lor, acestea se vor diviza în these ones will divide in subareas as well, and so on until
subzone, și descompunerea va putea continua până la we reach the smallest entity, which is the village - a unity
numirea celei mai mici entități comunitare: satul, definit in legal terms and a rural settlement in physical terms,
ca fiind din punct de vedere juridic - o unitate, iar din with inhabitants having their own economical and
punct de vedere fizic - o așezare de tip rural, ai cărei
cultural life characteristics.
locuitori au un specific propriu de viață economică și
culturală. Regarding the authentic folklore environment, the
Cu privire la mediul folcloric originar, oamenii satelor se peasants are proud that the folklore has not disappeared
vor mândri că folclorul încă nu a dispărut din cadrul from their preoccupations and indeed, they are the main
preocupărilor lor, ei fiind actorii cei mai potriviți să își actors when playing their own roles during ceremonial
joace propriile roluri, atunci când practică jocul popular folk dances, when singing or playing the instruments or
la sărbători, cântatul din gură și din instrumente, vorbirea talking the local language. The old skills of the traditional
în dialect local etc. Nu lipsesc nici mai vechile handicrafts are still present as well, like weaving and
deprinderi, meșteșugurile tradiționale (țesut-cusut,
sewing, clothes and tools making, or processing raw
confecționarea de îmbrăcăminte și unelte), de prelucrare
a materiilor prime (lemn, lut și metale), muncile agrare materials (wood, clay and metal), the agricultural works
(arat, semănat, recoltat), multe dintre ele încă prezente în (plowing, sowing, harvesting), many of them still present
mediul lor de origine. În spațiul rural au rămas neatinse o in their home environment. As past and present are still
parte dintre vetustele obișnuințe ce dăinuie grație unei in interference, here more than elsewhere, the rural world
mai lungi interferențe a trecutului cu prezentul, a unor keeps some of the old customs, passed from one
obiceiuri împământenite, moștenite de la o generație la generation to the next and not abandoned yet, because
alta și la care nu s-a renunțat încă, considerate a fi un bun they are considered as a good foundation to lay the new,
suport peste care se vor așeza ideile și practicile moderne, modern ideas on.
noi și inovatoare.

83
Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical
[ [

Cu toate acestea, multe dintre elementele folclorice Nevertheless, many of the above mentioned elements are
amintite aici sunt pe cale de dispariție, datorită endangered in front of the civilization: the development
influențelor unor procese civilizatoare: dezvoltarea of the mechanized and computerized agriculture and of
agriculturii mecanizate și mai nou computerizate, a the industries replacing manual labor; the inclusion of the
industriilor ce suprimă munca manuală, adoptarea ideilor
modern audio and video, communication and mobility
și tehnologiilor moderne audio, video, de comunicare și
mobilitate, precum și a altor elemente ce ridică technologies as well as other elements making life easier.
considerabil standardul de trai. The cultural patrimony is the essence of our identity
Patrimoniul cultural este esența identității noastre (Corneliu Bucur, p. 82). The time to redefine the cultural
(Corneliu Bucur, p. 82). A venit vremea redefinirii identity has come and the only way is that everyone
identității cultural-naționale, în contextul dialogului decodes their own patrimony, starting with their own
cultural universal și calea nu poate fi alta decât traditions. Raising our children for knowing the national
descifrarea propriului patrimoniu, într-o ecuație and universal cultural patrimony is essential for their
universală, plecând de la propriile tradiții. Iar educația în
education, no matter where their destiny will take them.
spiritul cunoașterii patrimoniului național și universal
este cartea de căpătâi a creșterii pruncilor noștri, în ONGOING ROMANIAN PROJECTS FOR
spiritul cunoașterii adevăratei lor identități, oricare le-ar PRESERVING THE FOLKLORE
fi destinul în lumea cea mare (C. B. p. 83).
In the following I will present some of Romania’s steps
PROIECTE CURENTE DE CONSERVARE A towards joining the European ideas, using ongoing
FOLCLORULUI ÎN ROMÂNIA projects designed in the spirit of preserving the intangible
Vom prezenta aici, câteva dintre demersurile pe care traditional patrimony. The Traditional Culture Center of
România le face, prin proiecte ce se află deja în derulare, Cluj has focused lately mainly on making the inventory
concepute în spiritul conservării patrimoniului tradițional
of all surviving elements of the intangible patrimony.
imaterial, pentru a se alătura ideilor europene:
During the National Conference in Botosani that took
Prin activitatea sa specifică, Centrul Național pentru place in May 2013, our cultural center suggested the
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale a
initiation of field research programs that could identify
demarat înfăptuirea cu prioritate a Inventarului național al
elementelor de patrimoniu imaterial, ca misiune the elements of the folklore in villages, programs that
instituțională. Apoi, la Consfătuirea națională din luna will be then used to take some measures for saving and
mai 2013 de la Botoșani, a sugerat inițierea unor protecting this folklore. For example, the “Living Human
programe de cercetare pe teren pentru identificarea Treasures” Program rewards every year the exceptional
folclorului din vatra satului, în vederea luării unor măsuri traditional craftsmen and the self-taught artists.
de salvgardare și protejare a lui, iar programul “Tezaure
During the National Conference of the Ethnographic
Umane Vii” înnobilează anual meșterii populari și artiștii
autodidacți, de excepție. Sciences Association held in October 2013 in Sibiu,
several projects with a very current subject were
La Conferința Națională a Asociației de Științe
presented: the research and the protection of the cultural
Etnologice din România, desfășurată în perioada 1-4
octombrie 2013 la Sibiu au fost prezentate mai multe patrimony as a very urgent issue, the education in the
proiecte, cu următoarea tematică de actualitate: cercetarea spirit of valuing the patrimony, the reinvention of the
și protejarea patrimoniului cultural imaterial sub semnul tradition, the concept of cultural identity redefined,
urgenței, actul educațional în spiritul tradiției și educația defining the identity from a historical perspective and
pro patrimoniu; reinventarea tradiției, redefinirea taking direction towards a future European identity.
conceptului de identitate culturală, definirea identității
din perspectiva istoriei și orientarea spre o viitoare We can all be proud that UNESCO included in the world
identitate europeană. patrimony values like: the magic ritual of Calusul (2005),
The Pottery of Horezu (2012), The Lads’ Christmas
Putem fi mândri cu faptul că UNESCO a primit în
patrimoniul mondial: Ritualul magic al călușului (2005), Caroling in Romania and the Republic of Moldova in
Doina (2009), Ceramica de Horezu (2012) și Obiceiul December 2013. The last one was admitted following the
colindatului cetelor de feciori din România și Republica submission of a nomination dossier where the cultural
Moldova în decembrie 2013. Ultimul prezentat a fost center in Cluj enclosed important proof about the
admis în patrimoniul internațional în urma depunerii unui Christmas Caroling of the lads in villages like: Bucea,
stufos dosar de candidatură în cadrul căruia, județul Cluj Valea Drăganului, Negreni, Măguri-Răcătău and Mărișel.
a anexat dovezi importante despre colindatul feciorilor
din Bucea, Valea Drăganului, Negreni, Măguri-Răcătău The intangible Romanian cultural patrimony is a very
și Mărișel. rich one. Some of the most representative folk elements,
Patrimoniul cultural imaterial românesc este unul foarte acting as proof in this respect, are music and folk dances,
bogat. Se desprind ca reprezentative muzicile și jocurile often present on the stages of festivals, contests, feasts or
populare ce le întâlnim foarte des pe scenele TV shows. A lot of folk ensembles play the music and
festivalurilor, concursurilor, la sărbătorile comunităților, dances of different ethnographic regions on various
în programele televiziunilor etc. O mulțime de occasions. Romania has some tens of professional
ansambluri folclorice reconstituie și reproduc cu diferite ensembles and some hundreds of amateur ensembles.
ocazii, dansurile și muzica diferitelor zone folclorice. La For example, only in Cluj County (one of the 42 counties
nivel național activează câteva zeci de ansambluri
84
Tehnologii informatice şi de comunicaţie în domeniul muzical
[ [

folclorice profesioniste și câteva sute de ansambluri de of Romania) there are over 30 ensembles: a professional
amatori. Spre exemplu, doar în județul Cluj (unul din cele one, 5 student ensembles, 6 belonging to certain trading
42 de județe ale României), ele totalizează un număr de companies, 5 belonging to cultural houses and other 20 in
aproximativ 30 de ansambluri, la modul în care: unul este the country side, belonging to village halls or other
profesionist, 5 sunt studențești, 6 aparțin unor societăți
organizations. Their activity is rich, covering all the local
comerciale, 5 activează pe lângă casele de cultură
orășenești și aproximativ 15 ansambluri ființează în requests, as well as the national invitations or even the
mediul rural, înrolate pe lângă primăriile comunale sau international ones.
unele organizații culturale non-guvernamentale. CONCLUSIONS
Activitatea lor este relativ bogată întrucât prin prestația
lor artistică acoperă de obicei toate cererile locale, In closing, I will mention that the Traditional Cultural
precum și invitațiile naționale iar la nevoie, pe cele Center of Cluj County has reached an upper level of the
internaționale. exchange relations it has with other similar institutions.
ÎNCHEIERE Besides the permanent professional contacts maintained
with institutions in Cluj County or other Romanian
În încheiere, vom prezenta faptul că Centrul Județean de
Cultură Cluj a trecut la o etapă superioară a relațiilor sale counties, exchange relationships have been developed
culturale inter-instituționale. Pe lângă contactele lately with international institutions like: The FONÓ
profesionale permanente dezvoltate cu instituții din House and The Traditions House in Budapest, The
județul Cluj și din alte județe ale țării, în ultimul timp au Romanian Cultural Institutes in Szeged and Berlin, the
fost dezvoltate relații de colaborare cu mai multe Romanian Department inside Szeged Public Radio and
așezăminte și organizații internaționale, precum: Casa The University of Szeged – The Romanian Language
FONÓ și Casa Tradițiilor din Budapesta, filialele Department, The Regional Cultural Centers in Zakopane
Institututului Cultural Român din Szeged și Berlin,
and Cracow in Poland and also the representatives of the
Radioul public - departamentul în limba română și
Universitatea din Szeged - catedra de limbă română, Romanian communities in Canada, Serbia, Hungary and
Centrele culturale regionale din Zakopane și Cracovia - USA.
Polonia și nu în ultimul rând cu reprezentanțele unor All of these have the purpose to present, prove and
comunități românești din Canada, Serbia, Ungaria și underline the importance of the Romanian traditional
Statele Unite ale Americii.
culture, something we should keep sacredly, as part of the
Toate acestea, în scopul a prezenta, dovedi și sublinia history of our people.
importanța actului cultural tradițional românesc, ce
trebuie păstrat cu sfințenie, fiindcă face parte din istoria
poporului nostru.

BIBLIOGRAFIE / REFERENCES

[1] Bucur, Corneliu Etnologie și etnomuzeologie românească la sfârșitul secolului XX și începutul sec.
XXI, Editura ALTIP, Alba-Iulia, 2012, p. 9, 82, 83
[2] Cardenas, R Rafael, Indumentaria tradicional en España, Editorial Planeta S.A. Talleres Graficos
Soler, Spania, 2013
[3] CJCPCT Cluj, Satul clujean contemporan, Editura Tradiții clujene, p.5, 2009
[4] Lewandowski, W., Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej, Unywersitet Jagiellonski, ed. Musica
Iagellonica Sp. Krakow, 2011
[5] Roche, Jean, Les cultures du monde, Graphica, Bellerive, France 2004
[6] Salanki, Zoltan, Spațiul rural românesc, între identitate și globalizare, în „Idei și valori perene în
științele socioumane. Studii și cercetări”, Tom VIII, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2013

85

S-ar putea să vă placă și