Sunteți pe pagina 1din 21

Universitttea de Stat din Moldova

Facultatea'de DrePt

REGULAMENT PRIVIND PERFECTAREA

TEZELOR DE LICENTA

APROBAT la Consiliul Facultdlii de Drept a USM

Preqedintele Consiliului,
Violeta COJOCA
,;;lN

cHr$rNAu,2018
CUPRINS

r. GENERALTTATI.... .......3
rr. DTAPELE DE ELABORARE A TEZETDE LrCENTA............... .....................4
III. ALEGEREA TEMEI ri,zunn r,rcnN-tA .................4
lcnnlA
Iv. coNDucAronu Tr,ZrloR DE t .,............6
v. coNTrNUruL TEZr.TDE LrcENT4.............. ..............7
vI. EXIGENTE PRTVIND TEHNOREDACTAREA TEZETDB l,rcetwA .....10
vrr. ADMTTEREA TEZEI DE LTCENTA Srnr susTrNERE .........11
VIII. EVALUAREA TEZEI..., ........12
IX. BIBLIOGRAFIE ....:..21
I. GENERALITATI

1.1. Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu prevederile Regulamentului -


Cadru privind organizarca examenului de finalizare a studiilor superioare de licenld din
' 29
octombrie 2015, Regulamentului de organizare a procesului educalional la
Universitatea de Stat din Moldova aprobat de Senatul USM la 28 august 2012, ajustat
in. vederea uniformizdrii si adaptdrii practicilor de elaborare a tezelor de licenld la

specificul de studiu gi cercetare a Facultdlii de Drept gi cerinlele pielii muncii.


1.2. Regulamentul este elaborat cu scopul de a ghida studenlii in activitatea de cercetare,
elaborare 9i perfectare atezelor de licenld.

l.3.Teza de licenli rcprezintd, o lucrare de sintezd executatd in baza cunogtinlelor 9i


capacitdlilor acumulate de student in perioada studiilor, cunogtinlelor teoretice, precum

9i a abilitdlilor practice oblinute la disciplinele fundamentale si cele de specialitate, a

activitdlii de cercetare gtiinlificd efectuatS in cadrul cercurilor gtiinlifice gi practicii de

produclie etc. ,Suslinerea publicd a tezei de licenld finalizeazd, studiile la Ciclul I,


Licenli.
1.4. Conform planului de invSldmdnt elaborareatezei de licenld este precedatd de un stagiu

de practicd, care are drept scop consolidarea competenlelor oblinute pe parcursul


studiilor de licenld, selectarea bazei informalionale, cercetarea gi experimentarea
ipotezelor gtiinlifice necesare pentru elaborarea tezei de licenld.

1.5. Elaborarea tezei de licenld constituie o


a studiului individual aprofundat a
etapd
materialului teoretic intr-un domeniu concret, cu examinarea actelor normative
nalionale 9i intemalionale in domeniul respectiv, analiza practicii gi aplicdrii acesteia,
precum $i formularea propunerilor privind perfeclionarea reglementdrii juridice a

diverselor categorii de relalii sociale.

1.6. Fiind o formd de evaluare,tezade licenld reflectd nivelul de acumulare de cltre student
a cunoftinlelor atdt in domeniul dreptului in general, cdt 9i in domeniul abordat in
lucrare, acumuleazd deprinderi sd opereze cv literatura gtiinlificd, actele normative, sd
generalizeze $i sd analizeze materialele practicii, sd determine problemele cu care se

confruntd reglementarea legislativd gi sd gdseascd cdile de solulionare ale acestora.Teza

de licenld este o lucrare creativd, care are drept obiectiv demonstrarea capacit[lilor
studentului de a analiza gi a concluziona analitic, de a efectua cercetdri gtiinlifice, de a
analiza gi de a aprecia in mod critic opiniile 9i poziliile altor jurigtr, de a-9i argumenta

propria pozilie.
II. ETAPELE DE EL^A.BORARE A TF,ZF,TDE LICENTA

2.1. Avdnd in vedere complexitatea lucrdrii.ce unneaz[ a fi elaboratd, studenlilor li se ':

propune planificarea activitdlii cu respectarea urmdtoarelor etape :

- Identificarea domeniului de cercetare pi Departamentului Facult6lii de profil in


cadrul cdruia urmeazd a fr rcalizatd selectarea temei tezei de licent6 Si cercetarea
. acesteia;

- Identificareaconducdtorului gtiinlific;
- Depunerea la Departamentul de profil a cererii de aprobare a temei tezei de licenld;
- Elaborarea planului tezei de licenld gi coordonarea conlinutului acestuia cu

conducdtorul gtiinlifi c;

- Consultarea surselor bibliografice gi evaluarea domeniului de cercetare din


perspectivi practicd;

- Elaborarea conlinutului tezei de licentS;


- Redactarea lucrdrii;

- Prezentarea prealabild, atezei la Departamentul de profil;


- Adaptarea conlinutului lucrdrii la obiectiile 9i sugestiile Comisiei de aprobare

prealabild atezelor de licenl6;


- Suslinerea publicd atezei.

ilI. ALEGEREA TEMEI TEZEIDE LICENTA

3.1. Tematica tezelor de licen!6 se elaboreazd de Departamentele de profil a Facultdlii de

Drept gi se aprobd de cdtre Consiliul Facultdfii, la inceputul fiecSrui an de studii.


Tematica aprobatd se publicd pe pagina web a facultSlii.

3.2. Temele tezelor de licen!6 trebuie sd acopere integral aria domeniului general de studiu,

sd, vizeze domenii interdisciplinare cu un grad avansat de noutate, sd conlind probleme


de cercetare la nivel institulional, nalional gi internafional. Temele tezelor trebuie sd fie

formulate corect din punct de vedere gtiinlific 9i practic. Se recomandd, consultarea


tematicii tezelor de licenld cu reprezentanlii pielei muncii.
3.3. Temele propuse spre cercetare pot vizacercetdri privind:
- un domeniu juridic specific;
- un raport juridic distinct;
- norme, set de nonne, cadru legislativ, proiect de lege ce se propune spre aprobare;
- acte juridice utilizate in practica juridicd;
- organizareagi funclionarea unei institulii;
- fenomene juridice;

- evenimente de importanld pentru donieniul juridic;

probleme gi perspective juridice.

3.4.Tema tezei poate fi formulatS din perspectivd comparativd (Exemplu: Dezvoltarea gi


aplicarea practicilor de mecliere judiciard: aspecte de drept comparat), din perspectivd

analitic6 (Exemplu: Analiza funclionalitdlii controlului parlamentar), din perspectiva


teoretico-practicd (Exemplu: Abordare teoretico-practicd asupra procesului de calificare
juridicd), etc.
3.5. Titlul temelor tezelor urmeazd a fi coracordatla conlinutul acestora gi formulat concis.

3.6. Candidalii selecteazd tema pentru teza de licenld din lista propusd 9i o inregistreazdla

secretarul responsabil din cadrul departamentul de profil.

3.7.La cererea studentului, poate fi admisd spre cercetare o temd proprie, neinclusd in
tematica elaboratl de departament. Studenlii pot propune teme care prezintd interes
pentru ei, sau se pot adresa unui profesor pEntru a fi indrumali in alegerea unei teme.
Tema va fi stabilitd in funclie de interesul candidatului 9i de recomanddrile
conducdtorului gtiinlific. Alegerea titlului definitiv al lucrdrii este rezultatul
documentdrii parcurse de candidat 9i al disculiilor purtate cu profesorul conducdtor.

3.8. La alegerea domeniului de cercetare 9i temei tezei de licenld, studentul wmeazd, sd lind

cont de urmdtoarele:
- domeniul personal de interes gi cunogtinlele acumulate pe parcursul anilor de

studiu in anumite domenii ale dreptului;

- locul petrecerii stagiului practicii de specialitate fi experienla acumulatd pe

parcursul anilor de studii;

- perspectivele de viitor 9i utilitatea practicd a cercetdrii realizate la nivel individual

gi la nivel social;

- cadrul legislativ aplicabil domeniului 9i posibilele modificdri legislative;

- cerinlele pielii muncii Si perspectivele de angajare;


- interesul gtiinlific 9i social pentru un anumit domeniu de cercetare;
- sursele bibliografice, documentele juridice relevante pentru realizarea cercetdrii;
- metodele de cercetare posibile a fi utilizate;
- predileclia gi interesul personal pentru anumite domenii de cercetare.
3.9. Studentul poate solicita schimbarea temei tezei numai o singurd dat6, nu mai tdrziu de 3

luni inainte de suslinerea public6. Schimbarea temei se aprobd de cdtre geful


Departamentului de profi l.

rv.coNDucAroRrr TEZELOR DE LTCENTA


.

4.1. Activitatea de elaborare a tezelor de licenld este asistatd de cdtre un conducdtor


gtiinlific, care este responsabil de controlul 9i supravegherea activitdlii de cercetare a

studentului in procesul de elaborare 9i perfectare a tezei de licenld. Odatd cu


inregistrarea temei, studentul poate solicita desemnarea conducdtorului gtiintific, care

trebuie s6-gi exprime acordul in mod scris.

4.2. Condtcdtor al tezei de licenld poate fi personalul din inv6!6mdntul superior, care deline

titlul gtiinlific (doctor, doctor habilitat).


4.3. Conducdtorul gtiinlific altezei de licenli are grmdtoarele obligalii:

- consuhd studentul in identificarea domeniului de interes Si formularea titlului


lucrdrii;
- coordoneazd elaborarea planului tezeide licenld;

- consuhd studentul in identificarea surselor bibliografice gi a experienlelor juridice


care uffneazd, afr cercetate in contextul elabordrii lucrdrii;
- consuhd studentul in identificarea metodelor propice de cercetare;

- consuhd studentul in procesul de elaborare a conlinutului tezei;

- apreciazd calitatea conlinutului capitolelor elaborate !i face observalii 9i sugestii


pe text;

- monitorizeazd indeplinirea sarcinilor pe etape;


- analizeazd conlinutul integral 9i forma finald a tezei, intocmind in baza variantei
finale atezei,,Avizul asupra tezei de licen!6".
4.4. in caz de plagiat, conducdtorul gtiinlific va consemna acest fapt in avizul sdu gi va
propune neadmiterea tezei de licen!6 la suslinere.
V. CONTINUTUL TEZEIDE LICENTA

5.l.Tezade licenli urmeazd,a fi elaboratd, respectdnd urm6toarea structurd:

Volum, pagini, format A4, font 12, interval


Denumirea elernentului 1'5

1. Foaie de titlu (Anexa l) I pag.

2. Cuprins (Anexa 2) 1 pag.

a
J. Lista abrevierilor I pag.

4. Introducere 4-7 pag.


a. , cuvinte-cheie;
b. actualitatea gi importanla
temei:

c. Scopul 9i obiectivele propuse


intezd;
d. gradul de investigare a temei
(expunerea autorilor din
domeniu);
e. suportul metodologic gi

teoretico-gtiinlific al lucrdrii
(metodele de cercetare);

f. sumarul capitolelor tezei.

5. Conlinutul propriu-zis al lucririi


(teza conline 2 capitole)

I. Capitolul (definifii, aspecte teoretice 20-25 pag.


ale cercetdrii, analiza
r e gl ementdril or, sinteze, et c. )
I.I
1.2
1.3. Concluzii

II. Capitolul (evaluarea aspectelor 20-25 pag.


practice tn domeniul de cercetare
selectat, iercetafea documentelor
juridice cu caracter practic,
ce r c et dr i exp er iment al e, v erifi c dri
de atitudini (chestionare cu privire

I a ev al uar e a func fi onalitd fi i


institu fiilor), studiu practic, studii
de caz, etc.)

2.I.
2.2
2.3. Concluzii
7. Concluzii 9i recomandiri 3-5 pag.

8. Total pagini 50-65 pag.


9. Bibliografie p0nd la 7 pagini

10. Anexe nu mai mult de 213 din continutul lucrlrii

5.2.Teza de licen!6 poate fi elaboratd at6t in limba rom6nd, cdt 9i in oricare din limbile de

studiu utilizate in cadrul Facultdlii de Drept, cu condilia cd conducdtorul gtiinlific ales

cunoa$te limba strdind in care a fost elaboratd teza de licenlI propusd spre sustinere.
5.3. Foaia de tittu se perfecteazd conform Anexei f .in caz dacd,tezaeste scrisd in altd limbd
dec6t limba romdnd, se vor intocmi doul foi de titlu, prima fiind in limba romdn6.
5.4. Introducerea cuprinde cuvintele-cheie, informalii privind actualitatea gi importanla
problemei abordate, se argumenteazd, motivul alegerii temei de cercetare (ca premise
obiective gi/sau subiective prin care studentul justificd tema aleasd); se indicd scopul 9i
obiectivele cercetdrii, gradul de investigalie a temei; metodele de cercetare gi se prezintd,
un sumar al compartimentelor tezei cu enumerarea succintd a ideilor cheie.

5.5. Conlinutul tezei de licen!5 vafi divizat in doud capitole, unul teoretic 9i altul aplicativ.
Fiecare capitol altezei se finalizeazd cu concluzii.

5.6. Capitotul I - partea teoretici. in primul capitol se prezintd cadrul teoretic al


problemei de cercetate. Studentul, prin prisma literaturii de specialitate, descrie
concepliile/teoriile/modelele de baz6,, efectueazd analiza acestora, prezintd, evolulia
ramurii, subramurii, instituliei, fenomenului, normelor 9i aduce argumente 9i
contraargumente. in aceastd parte a tezei, studentul trebuie s5 demonstrcze capacitatea de

, a selecta diverse surse bibliografice, de a evidenlia cele mai bune practici adecvate

temei/problemei cercetate pentru ale analiza gi expune propriul punct de vedere.


5.7. Capitolul2 - partea aplicativl. Capitolul doi reprezintd o analizi proprie efectuatd de
student, cu referire la obiectul cercetdrii (domeniu, fenomen, eveniment, institulie,
companie, seclie, sector, departament, servicii, cadru legal, acte juridice, practicd legald

etc.), caracteristicile acestuia (specific, tendinle, probleme, lacune, perspective,

mecanisme, forma organizatorico-juridicd, domeniul de activitate, resursele disponibile,

structura organizatoricd, prestalie etc.), precum 9i o analizd a cadrului legal aplicabil.


Capitolul trebuie sd demonstreze capacitatea studentului de a aplica in practicd
cunoptinlele teoretice expuse in primul capitol 9i de a formula direcliile de cercetare, ce se
pot concretizain: studii, cercetdri, experimente, chestionare, analize ilustrate prin scheme
logice, studii de caz etc. adecvate temei/probler-nei cercetate.

5.8. Compartimentul ,rConcluzii si recomandiri" include o sintezd arezultatelor cercetdrii,


precum gi recomanddrile propuse privind imbundtdlirea cadrului legal in vigoare (proiecte

de lege ferenda), imbundtdlirea funclionalitdlii anumitor institulii, dezvoltarea 9i

implementarea unor practici noi, instituirea unor mecanisme !i proceduri juridice orientate

spre rezolvarea probleme lor identifi cate in cercetare a r ealizatd..

5.9. Bibliografia este un compartiment obligatoriu al tezei 9i se perfecteazdin conformitate

cu standardele in vigoare. Bibliografia urmeazd a ft prezentatd in patru compartimente, in


ordinea indicatd: izvoare normative; monografii, articole de specialitate; culegeri de
documente, practica judiciard; surse intemet.

5.10. in lista bibliograficd se insereazd,doar lucrdrile consultate 9i citate in textul tezei.

5.1 1. Bibliografia trebuie sd conlind cel pulin 30 de titluri. Bibliografia se redacteazdin


ordinea alfabeticd a numelor autorilor, iar in lipsa menliondrii lor, in ordinea alfabeticd a
titlurilor. Sursele bibliograhce se divizeazd conform limbii in care a fost redactatd

lucrarea (romdnd, rusd, englez6, etc.), cu pdstrarea numerotdrii unice.

5.12. Perfectarea bibliografiei se realizeazd conform standardelor acceptate (Anexa 3).

5.13. Autorul tezei este obligat sI facd in textul lucrdrii referinle la sursele utilizate in
elaborarea lucrdrii. Referinlele se numeroteazd prin cifre gi se prezintd fie in subsolul

fiecdrei pagini, fie se indicd numdrul de ordine al lucrdrii din bibliografie gi pagina
respectivd (conform standardului, in parant eze pdtrate).
5.14. in cazul in care referinlele se prezintd in subsolul fiecdrei pagini, se redacteazd

dupd cum urmeazd:

Courtois S. Cartea neagrd a comunismului.'Bucuregti: Humanitas, 1998, p.81-82.

. Dacd se repetd imediat: Ibidem, p.85.


Dacd se repetd pe altd pagind din lucrare: Courtois S. Cartea neagra. . ., p.91.
5.I4. in cazul in care refginlele se prezinti in corpul textului in paranteze pdtrate se

redacteazd, dupd cum urmeazd: 134, p. 2221 - in care prima cifra, in exemplul dat 34,
indicd numdrul sursei la care se face referinld din lista bibliograficd., iar a doua $t.222)

- indicd pagina.

5.15. in funclie de specific o tezd de licen!6 poate conline anexe, in care se cuprind
probele aplicate, actele juridice cercetate, chestionare, tabele cu date individuale,
diagrame, figuri, liste, fotografii care nu sunt obligatorii in text gi care depdgesc
jumdtate din pagind. in textul tezei se vor face in mod obligatoriu referinle la anexele

incluse. Anexele nu se includ in volumul lucrdrii.

VI. EXIGEME PRIVIND TEHNORE,DACTAREA TEZE,I DE LICENTA

6. 1 . Redactarea tezei de licentd trebuie sd corespundd urmStoarelor cerinle:

a) Teza se editeazd, computerizat pe h6rtie alb6, format A.4, pe o singur6 parte a foii.
b) Teza se perfecteazd folosindu-se fontul Times New Roman cu dimensiunea de 12

pt. Spaliul intre rdnduri este de 1,5 intervale. Textul se niveleazd dupd ambele

c6mpuri laterale.
c) Paginile tezei au urmdtorul cdmp: in stdnga - 30 mm, sus - 25 mm, in dreapta - 15

mm, jos - 25 mm.

d) Titlul capitolelor sunt scrise cu litere majuscule (font 12 pt., bold, centrat), a

paragrafelor cu litere mici, in afard de prima literd (font 14 pt., bold, centrat).
-
Dupd denumirea capitolului sau a paragrafului nu se pune punct. Capitolele se

numeroteazd prin cifre romane, iar paragrafele cu cele arabe.

e) Fiecare capitol incepe din pagind nou6, paragrafele urmeazd succesiv. Sublinierea

titlurilor nu se admite.

f) Toate tabelele, formulele, figurile (desene, diagrame etc.) se numeroteazd,

indicdndu-se numdrul capitolului 9i numdrul de ordine a acestuia. De exemplu,


Tabelul 1.2 (tabelul doi din capitolul intdi). Denumirea tabelului se amplaseazd,de
asupra tabelului, iar a figurii - sub figurd.

l0
g) Toate paginile tezei se numeroteazd, incepdnd cu pagina de titlu 9i termin6nd cu

ultima paginS, frrd. a admite lipsa acestora sau repetarea lor. Pe pagina de titlu nu se

pune numdrul paginii. Numdrul paginii se indicd pe cdmpul din dreapta paginii jos.

h) in mod obligatoriu, se utilizeazdliterele cu diacritice specifice limbii romdne (d, 6,

i, g, ! 9i majusculele lor).
i) Semnele de punctualie (i,1.", "?", "!") sunt urmate in mod obligatoriu de un spaliu.
j) Nu sunt acceptate prescurtdri ale cuvintelor.
k) in tezd, nu se admit insemndri, coreclii, conturdri de litere, gtersdturi, pete, addugdri
la pagini etc.

l) Se pot utiliza note de subsol pentru a oferi explicalii pentru diferili termeni, figuri,
clasificiri, anexe care nu apar in textul lucrdrii.
m) Caracterul literelor: cursivul/italic se folosegte pentru cuvintele de origine strdinS,
titluri de cdrli sau periodice, un cuvdnt sau un pasaj care meritd a fi pus in eviden!6,

aldinul/bold se folosegte pentru titlurile capitolelor si subcapitolelor, evidenlierea


propoziliilor sau ftazelor ce trebuiesc memorate.

n) Imprimarea tezei pe hdrtie trebuie sd fie calitativd. Literele, semnele, formulele,


figurile trebuie sd aibd aceeagi intensitate pe parcursul rdndului, paginii, lucrdrii in
ansamblu, iar indicii formulelor trebuie sd fie lizibili. Se recomandd a tipdri teza la
imprimantd laser.

o) Teza se leag6 prin copertare (copert6 euro) 9i se prezintd la Departamentul de

profil.

VII. ADMITEREA TEZEIDE LICENTA SPNN SUSTINERE

7.1. in termenele indicate in calendarul academic al USM 9i conform orarului elaborat de

Departamentul de profil, studentul prezintl teza de licenld redactatd in proporlie de 70Yo

pentru presuslinere. Dacd proiectul tezei prezentat de student corespunde rigorilor,


Departamentul de profil recomandd teza )i admite studentul la suslinerea public6,

linAnd cont de obiecliile gi recomanddrile specialigtilor in domeniu.


7.2.in cazul in care proiectul de tezd nu corespunde rigorilor, Departamentul de profil
stabilegte un nou termen pentru presuslinere repetatS. DacS studentul nu a definitivat

proiectul de tezd, de licenld nici pentru a doua presuslinere, teza nu este admisd spre
suslinere public6.

ll
7.3.Teza definitivatd, semnatd de student, cu avizul pozitiv al conducdtorului gtiinlific gi al
qefului Departamentului de profil se prezint6 la departament pentru admitere la
examenul de licenli cu cel pulin o lund inainte de demararea acestuia.

7,.4. Toate tezele de licen!6 elaborate de studenlii Facultdlii de Drept vor trece procedura de
analizd prin sistemul antiplagiat in conformitate cu prevederile Regulamentului
antiplagiat al USM aprobat de Senatul USM la 31 martie20l5.

7.5. P'entru suslinerea public6, lateza de licenld se anexeazd, avizul conducdtorului stiintific
altezei (Anexa 4).

VIII. EVALUAREA TEZE-I

8.1. Teza de licenld evalueazd, competenlele absolvenlilor de a efectua cercetdri, de a aplica

cunogtinlele teoretice in procesul de elaborare a unor solulii practice specifice


domeniului de formare profesionald sau de realizare a studiilor de caz.

8.2. in procesul evaludrii gi suslinerii,tezele de licentd vor fi apreciate dupd criteriile listate
mai jos, acord6ndu-se cdte un punct pentru respectarea hecdrui criteriu, dupd cum
utmeaz6:

1) Gradul corespunderii temei tezei profilului de studiu propus spre absolvire;


2) Calitatea studiului teoretic realizat;
3) Calitatea cercetdrii practice realizate;
4) Demonstrarea actualitdlii temei gi importanlei cercetdrii realizate;
5) Originalitatea metodelor de cercetare utilizate;
6) Rezonabilitatea concluziilor gi recomanddrilor formulate;
7) Completitudinea surselor gi a referinlelor bibliografice;
8) Corectitudinea stilisticd gi gramaticald. atextului;
9) Respectarea condiliilor de perfectare expuse in conlinutul prezentului
Regulamentului;
1 0) Ori gin alitatea prezentdrii ;

11) Prestalia studentului in fala Comisiei, abilitatea de expunere a conlinutului tezei 9i

implicarea in dezbateri si disculii cu membrii Comisiei pentru examenele de


licen!6.

8.3. Tezele se suslin public in fala Comisiei pentru examenul de licenld, aprobatd prin

ordinul Rectorului USM, in prezenla a cel pulin 213 dinnumdrul de membri. Participarea

l2
conducdtorului gtiinlific este obligatorie. Orarul suslinerii tezelor va fi publicat pe
pagina WEB a FacultSlii de Drept.

8.4. Studentului i se ofer6 l0 - l5'minute pentru prezentarea tezei, folosirea


. mijloacelor tehnice constituind un avantaj.
8.5. Pentru eficientizarea procedurii de suslin ere a tezei, studentului i se recomandd sd
elaboreze un raport care sd cmlind informalii succinte cu privire la:
tematezei 9i actualitatea ei;
- scopul 9i obiectivele;

- metodele utilizate inrealizarea cercetdrii;

- aspectele teoretice 9i practice cercetate;

- rezultatelecercetdrii;
- concluziile gi recomanddrile formulate.
8.6. Dupd prezentarea raportului, studentul r6spunde la intrebdrile formulate de

membrii Comisiei pentru examenul de licenli gi de cdtre public. Procedura de suslinere


include, de asemenea, ludrile de cuvdnt ale coqducdtorului gtiinlific.
8.7. Nota final[ se calculeazd ca medie aritmeticd a notelor atribuite de cdtre fiecare
dintre membrii comisiei. Rezultatele evaludrii tezei se exprimd prin note de la ,,1" la

,,10", conform scalei de notare, calificativul de promovare fiind nota,,5".


8.8. Rezultatele suslinerii lucrdrii se comunicd studenlilor in aceeagi zi.

8.9. Comisia pentru examenul de licenld are dreptul de a recomanda pentru publicare
cele mai valoroase lucrdri, argumentate gtiinlific, bazate pe un material faptologic
experimental, care conlin recomandlri 9i propuneri importante de ordin teoretic 9i
practic.

8.10. Studentul are dreptul sd conteste rezultatele evaludrii tezei. Eventualele contestalii se

depun, in scris, la secretarul Comisiei, in termen de maximum 24 ore de la


comunicarea/aftsarea rezultatelor. Contestaliile se rezolvd, in termen de 24 de ore de la
depunere, de cdtre comisiile pentru examenul de licenld.

8.11. in cazul cdnd teza de licentd a fost apreciat cu o notl sub ,,5", Comisia pentru
examenul de licenJd decide dacd aceeagi lucrare, dupi rectificdrile necesare, poate fi
prezentatd" la o suslinere repetatd sau este necesard schimbarea temei tezei de licentd.

8.12. ln cazul in care studentul nu a suslinut tezade licenld in sesiunea stabilita sau nu s-a

prezentat la suslinereatezei, acesta are dreptul sd o suslind repetat, de cel mult doud ori in

l3
urmdtorii cinci ani, cu suportarea de cltre candidat a cheltuielilor de examinare, stabilite de
institulie. La a doua suslinere, studentul va solicita reconfirmarea sau modificarea temei
tezei de licen!6. Dacd gi la a doua suslinere aiezei studentul nu obline media de promovare,

acestuia i se elibereazd,'un certificat de absolvire a prograrnului de studii gi certificatul


academic respectiv.

t4
Anexa 1. Foaia de titlu a tezei
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (font 14, Bold, centered)

FACULTATEA DE DREPT

DEPARTAMENTUL

NUMELE , PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered)

TITLUL TEZEI (font 16, Bold, centered)

0421.1- Drept

Tezi de-licenfi

$ef Departament: Numele, prenumele, gradul gtiinlific


(semndtura)

Conducdtor stiintific : Numele, prenumele, gradul gtiinlific


(semndtura)

Autorul:
(semndtura)

cHr$rNAu-2018

l5
Anexa 2
CUPRINS

Lista abrevierilor
' Adnotare (in limbile rom6nii qi rusii/englezi/francezil)............
Introducer€.............. ;.
a

I. Titlul Capitolului I....;.........


1.1 denumirea
paragrafului......
1.2 denumirea
paragrafului................

1.3 Concluzii Capitolul


I

II. Titlul Capitblului II.............


2.I. denumirea paragrafuIui.................
2.2. denumirea paragrafuIui.................
2.3. Concluzii la Capitolul

Concluzii gi recomandiiri.
Bibliografie.

Anexe....

t6
Anexa 3. Redactarea bibliografiei

in bibliografie se includ lucr6rile fiilizatpintezdcu referinlele respective in text.


Exemple de publicalii tipdrite:

Carte cu un autor

l. .soulet J-F. Istoria'compuiutd a statelor comuniste, Bucuregti: Polirom, 1998.


2. TuxolrrapoB B.A. Kopeficrar npo6reua 14 MexAynapoAHbre (farroprr (1945 - Haqaro
80-x roAon). Mocrna: Bocr. Jlureparypu. 1998.
J. Permin A., Hansen I. Epidemiology, diagnosis and control of poultry parasites.
Rome: FAO. 1998.

Carte cu mai mult de trei autori


]. Stan N. g. a. Tratat de legumiculturS. Bucuregti: Timpul, 2004.

Articole, sturiii
1. Chistruga M. Accesul la finanle - constrdngere la cregterea economicd din Republica
Moldova in: Revista teoretico-gtiinlificd ,,Economie gi Sociologie", chiginau:
Institutul de Economie, Finanle fi Statisticd, 2012, nr. 2, p. 90-98.
2. Enr3anerraH, A., lleperonoprr A.H. Kocrrruna u {xoy oHrras B

flerrancrona Aeponopry. in: flpo6nenrr ,{anrnero Bocror a, 1992, l',1!5, pp. 44-62.
Rurac M. Influenta prelucrdrii de bazd, a solului asupra unor insuqiri fizice. in:
Culegere de lucrdri gtiinlifice a Universitdlii Agrare de Stat din Moldova, 2001, vol.
9, p.95-99.

Alte surse
1. Codul cu privire la gtiinld Si inovare al Republicii Moldova. w.259-xv din 15 iulie
2004. in: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.07.2004, nr.l25-129 (1479-
r483).
2. Anuarul statistic al Republicii Moldova. Chigindu, 2005.

Resurse internet
1. Zubok Vladislav M. The Khrushchev - Mao Conversations, 31 July - 3 August 1958
and 2 October 1959. In: CWIHP Bulletin l2ll3, Fall/Winter 2001, p. 244-272.
http://www.wilsoncenter.org/topics/pubsAtrew_Ev_CWAsia.pdf (vizitat 15.03.2008)

t7
Anexa 4.
Avizul conducitorului gtiinlific la teza de licenl5

Facultatea, domeniul de formare profesionali, specialitatea fi grupa academicd

AYIZ

la teza de licentl cu tema

elaborati de studentuUa

conducltor d.etezd, de licentl

I. Forma lucririi
l. Respectarea rigorilor privind aspectul grafic, normele gramaticale in
vigoare 9i referinlele

2. corectitudinea structurii tezei ( introducere, continut, incheiere,


bibliografie, anexe; simetria confinutului)

II. Continutul lucrlrii

l. Gradul de argumentare a actualitl$ii temei

t8
2, Demonstrarea competentelor de cercetare (elaborarea ipotezei, selectarea
metodelor de cercetare, colectarea 9i interpretarea datelor, sintetizarea pirlii
teoretice etc.)

3. Calitatea cercetlrii efectuate

4. Valoarea gtiinlificI gilsau aplicativl a tezei

III. Gradul de responsabilitate si atitudine a studentului

IV. Concluzii

l9
V. Decizia

Semnitura

Data

Anexa 5
Scala de evaluare (Regulamentul de organizare a studiilor in invilImdntul
superior inbaza Sistemului Nalional de Credite de Studiu)
Evaluarea cunogtinlelor se apreciaz1, cu note de la 10 la l, de regul6, ftrd zecimale.

1. Nota 10 sau ,,excelent" (echivalent ECTS - A) este acordatd pentru demonstrarea


profundd $i remarcabil6 a competenlelor teoretice gi practice dezvoltate de unitatea de

curs/modul, creativitate 9i aptitudini in aplicarea competenlelor dob6ndite, lucrul


independenJ considerabil 9i cunoagtere versatS a liter4turii din domeniul respectiv.
Studentul a insugit 9l - I00% din materialul inclus in curriculum a unitdtii de
curs/modul.
2. Nota 9 sau ,,foarte bine" (echivalent ECTS - B) este acordatd pentru o
demonstrare foarte bund a competenlelor teoretice gi practice dezvoltate de unitatea de

curs/modul, abilitdli foarte bune in aplicarea competenlelor dob6ndite cu cdteva erori


nesemnificative/neesenfiale. Studentul a insugit 8l - 90% din materialul inclus in
curriculum-ul (programa analiticd.) a unitdlii de curs/modulului.
3. Nota 8 sau,,bine" (echivalent ECTS - C) este acordatd pentru demonstrarea bund
a competentelor teoretice 9i practice dezvoltate de unitatea de curs/modul, abilitdli
bune in aplicarea finalitSlilor de studiu cu o anumitd lipsd de incredere gi imprecizie ce

lin de profunzimea gi detaliile cursului/modulului, dar pe care studentul poate sd le


corecteze prin rdspunsuri la intrebdri suplimentare. Studentul a insugit 7l - 80% din
materialul inclus in curriculum-ul (programa analiticd) a unitdlii de cursul/modulului.
4. Notele 6 gi 7 sau ,,satisfbcitor" (echivalent ECTS - D ) sunt acordate pentru
demonstrarea competenlelor debazd,dezvoltate de unitatea de curs/modul 9i abilitatea

de aplicare a acestora in situalii tipice. Rdspunsul studentului este lipsit de incredere 9i


se constatd lacune considerabile in cunoaqterea unitdlii de curs/modulului. Studentul a

insugit 6l - 65% gi respectiv 66 -70% din material.

20
5. Nota 5 sau ,,slab" ( echivalent ECTS - E ) este acordat6 pentru demonstrarea
competenlelor minime din domeniul unitdlii de curs/modulului, punerea in aplicare a

cSrora intdmpin6 numeroase dificultdli. Studentul a insugit 5l - 60% din material.


6. Notele 3 9i 4 ( echivalent ECTS - FX ) sunt acordate in momentul in care
studentul nu demonstreazd competentele minime, iar pentru a promova unitatea de
curs se cere lucru suplimer*ar. Studentul a insugit 3I - 40% gi respectiv 4l - 50% din
material.

7. Notele r gi 2 sau ,,nesatisfbcdtor" ( echivalent ECTE - F ) sunt acordate


studentului care a copiat sau a demonstrat o cunoagtere minim5 a materiei de 0 30%.
-

BIBLIOGRAFIE

Regulamente:

1. Plan-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de

licenld. *:*+ la ordinul Ministerului Educatiei m.1047 din29 octombrie 2015;


2. Regulament de organizare a procesului educalional la Universitatea de Stat din
Moldova aprobat de Senatul USM la 28 august2}l2;
3. Regulamentul institulional cu privire la formarea profesionald in cadrul
Universitdlii de Stat din Moldova, Ciclul I, Studii superioare licenfd, Ciclul II, Studii
superioare master aprobat de Senatul USM la I decembrie 2015;
4. Regulamentul antiplagiat al Universitdlii de Stat din Moldova aprobat de Senatul
USM la 31 martie2}l5.

Surse:

1. Bondrea A. $. a. Ghid privind metodologia de elaborare gi suslinere a lucrdrilor


de licenld in domeniul economic. Bucuregti: Fundalia RomAnia de Mdine, 1997;

2. Condrea I. Introducere in tehnica cercetdrii:Tezele de an gi de licenfa. Chiginau:

CEP USM, 1997;


3. Eco U. Cum se face o tezd.de licenfd. Disciplinele umaniste. Iagi: Polirom,2006;
4. Feurag E. Metodologia cercetdrii Economice. chigindu: ASEM,2008;

5. Rotaru L., Hdmuraru M. Ghid metodic pentru perfectarea tezelor de licenta/


master. Chigindu, 2012;

6. lapoc V., Capcelea V. Cercetarea gtiinlific6. Chigindu: ARC, 2009.

2l