Sunteți pe pagina 1din 11

Tipuri raport de audit

a) model de raport de audit cu opinie fdrd rezervd


RAPORT DE AUDIT FINANCIAR -,41 {)

{Lur,",
I."ilyqc't
tr fAd,r.ru..u Generalr a Ac(ionarilor SC INF SILEX SRL,

Raport cu privire la situaliile financiare


Am auditat situaliile financiare anexate aparlin6nd societdlii comerciale SC INF SILEX SA cu
sediul in TARGOVI$TE, Strada Gdrii, nr. 6, inregistratd, la Registrul Comerlului sub nr.
J15137712004, cod de inregistrare fiscald RO 16190092 care cuprind bilanlul contabil la data de 31
decembrie 2006, contul de profit qi pierdere, situalia modificdrilor capitalurilor proprii, situalia
fluxurilor de trezorerie pentru exerciliul incheiat la aceast[ datd qi un sumar al politicilor contabile
semnificative qi al notelor explicative.
Responsabilitatea conducerii pentru situa{iile financiare
Conducerea societdlii este responsabild pentru intocmirea qi prezentarea fideld a situaliilor
financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr.175212005 cu modific[rile
ulterioare gi cu politicile contabile descrise in notele la situaliile financiare. Aceastd
responsabilitate include: proiectarea, implementarea gi menlinerea unui control intern relevant
pentru intocmirea qi prezentarea adecvatd a situaliilor financiare care sd nu conlind denaturdri
semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea qi aplicarea politicilor contabile adecvate;
elaborarea unor estimdri contabile rezonabile pentru circumstanlele date.

Re sp o ns ab il it at e a audit orului
Responsabilitatea noastrd este de a exprima o opinie cu privire la aceste situafii financiare, inbaza

I auditului efectuat. Noi am efectuat auditul in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de


t ,

i;
j Camera Auditorilor Financiari din Romdnia. Aceste standarde cer ca noi sd ne conformdm
cerintelor etice, sd planificdm qi sd realizdm auditul in vederea obtinerii unei asigurdri rezonabile
\,,$ cE situaliile financiare nu contin denaturdri semnificati
U
)r ri Un audit constd in efectuarea de proceduri pentru oblinerea probelor de audit cu privire la sumele

'r{* -'S gi informaliile prezentate in situaliile financiare. Procedurile selectate depind de ralionamentul
X,R prolesional al auditorului, incluzdnd evaluarea riscurilor de denaturare semnificativd a situaliilor
financiare, datorate fraudei sau erorii. in evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare
controlul intern relevant pentru intocmirea qi prezentarea fideld a situaliilor financiare ale entit5lii.

{
cu scopul de a planifica procedurile de audit adecvate in circumstanlele date, dar nu in scopul
exprimdrii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entitAlii. in cadrul
unui audit se evalueazd, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite gi mdsura
in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum qi prezentarea globalS
a situaliilor financiare.

Considerdm cd probele de audit pe care le-am oblinut sunt suficiente qi adecvate pentru a forma o
bazd pentru opinia noastrd de audit.

Opinia
n opinia noastrd, situaliile financiare prezintd, cu fidelitate, sub toate aspectele semniflcative,
pozilra financiard a societdlii,la data de 31.12.2006,,i: Ordinului
=9lrylT,g-:j:u"1eri1e
Ministrului Finanlelor publice nr. 175212005 cu modificdrile ulterioare qi cu politicile contabile
descrise in notele la situatiile financiare.

Alte aspecte
Acest raport este adresat exclusiv ac{ionarilor entitdtii in ansamblu, in vederea depunerii situaliilor
hL"
financiare ale SC INF SILEX SA aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2006Ia unitatea
teritoriald a Ministerului Finanlelor Publice al Romdniei gi la Oficiul Registrului Comerlului qi nu
poate fi folosit in alt scop.
Auditul nostru a fost efectut pentru a putea raporta ac{ionarilor entitdlii acele aspecte pe care

trebuie sd le prezent[m intr-un raport de audit financiar qi nu in alte scopuri. in mdsura permisd de
lege, nu acceptf,m qi nu ne asumdm responsabilitatea decdt fald de entitate qi de aclionarii acesteia,

in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest rapofi sau pentru opinia formatd.
Raport asupra conformitdlii raportului administratorului cu situa[iile financiare
in concordanld cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. 175212005, arI. 263, punctul 2, noi
am citit raportul administratorului ataqat situaliilor financiare gi numerotat de la pagina \ la 7.
Raportul administratorului nu face parte din situaliile financiare. in raportul administratorului, noi
nu am identificat informalii financiare care sd fie in mod semniflcativ neconcordante cu
informaliil e pr ezentate in situa{ii le financi are al dturate.
Auditor, Data,
SC AUDIT EXPERT SRL 31.30.200i
inregistrat la Camera Auditorilor Financiar din RomAnia
Cu nr. 24312002

TdrgoviEte
b) raport de auditfdrd rezervd cu paragrafdistinct

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR


CItre,
Adunarea Generali a Actionarilor SC INF SILEX SRL,

Raport cu privire la situaliile financiare


Am auditat situaliile financiare anexate aparlindnd societdlii comerciale SC INF SILEX SA cu
I sediul in TARGOVI$TE, Strada Gdrii, nr. 6, inregistratd. la Registrul Comerlului sub nr.
J15137712004, cod de inregistrare fiscald RO 16i90092 care cuprind bilanlul contabil la data de 31
decembrie 2006, contul de profit qi pierdere, situalia modificdrilor capitalurilor proprii, situalia
fluxurilor de trezorerie pentru exerciliul incheiat la aceastd datd qi un sumar al politicilor contabile
semnificative gi al notelor explicative.
Responsabilitatea conducerii pentru situaliile financiare
Conducerea societ[lii este responsabild pentru intocmirea gi prezentarea fide16 a situaliilor
financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. 175212005 cu modificdrile
ulterioare qi cu politicile contabile descrise in notele la situaliile financiare. Aceastd

responsabilitate include: proiectarea, implementarea qi menlinerea unui control intern relevant


pentru intocmirea qi prezentarea adecvatd a situaliilor financiare care sd nu conlind denaturdri
semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea qi aplicarea politicilor contabile adecvate;
elaborarea unor estimdri contabile rezonabile pentru circumstanlele date.

Re sp ons ab il itate a auditorului


Responsabilitatea noastrd este de a exprima o opinie cu privire la aceste situalii financiare, inbaza
auditului efectuat. Noi am efectuat auditul in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de

Camera Auditorilor Financiari din RomAnia. Aceste standarde cer ca noi sd ne conformdm
cerinlelor etice, sd planific[m qi sd realizdm auditul in vederea obtinerii unei asigurdri rezonabile
cd situa{iile financiare nu con}in denaturdri semnificative.

Un audit constd in efectuarea de proceduri pentru oblinerea probelor de audit cu privire la sumele
qi informaliile prezentate in situaliile financiare. Procedurile selectate depind de ralionamentul
profesional al auditorului, incluzdnd evaluarea riscurilor de denaturare semnificativd a situa{iilor
financiare, datorate fraudei sau erorii. in evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare
controlul intern relevant pentru intocmirea qi prezentarea fideld a situaliilor financiare ale entitAtii,
cu scopul de a planiflca procedurile de audit adecvate in circumstanlele date, dar nu in scopul
exprimArii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entitdlii. In cadrul
unui audit se evalueazd, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite qi mf,sura
in care estimdrile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum qi prezentarea globald
/
a situaliilor fi nanciare.

Considerdm cf, probele de audit pe care le-am oblinut sunt suficiente qi adecvate pentru a forma o
bazdpentru opinia noastrd de audit.
Opinia
in opinia noastrd. situaliile financiare prezintd cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative,
pozilia financiard a societSlii, la data de 31 .12.2006, in conformitate cu prevederile Ordinului
Ministrului Finanlelor publice m. 175212005 cu modificirile ulterioare qi cu politicile contabile
descrise in notele la situaliile flnanciare.

!: :d: "!:' : : -y 9 : "!:!:-t l'


:-

Fa'5 u.::l-1r"1-:-T5'-::-::':gs'T-:t:113 -" posibile implicatii


1':P3 "l*sltE
asupra activitAlii viitoare a entitalii ce pot fi determinate de schimbdrile intervenite in mediul
concurenlial, modificarea legislaliei fiscale, necesitatea asigurdrii condiliilor de mediu precum qi
respectarea tuturor reglementdrilor impuse de legislalia Uniunii Europene.

Activitatea societdlii sebazeazdpe credite bancare, fdrd,a avea certitudinea oblinerii de fluxuri de

numerar din desfacerea producliei oblinute, care sd asigure suslinerea desfdgurdrii unei activitAli
continue, la intreaga capacitate.
Alte aspecte
Acest raport este adresat exclusiv aclionarilor entitAlii in ansamblu, in vederea depunerii situaliilor
financiare ale SC INF SILEX SA aferente exerciliului financiar incheiat la 31.12.20061a unitatea
teritorial[ a Ministerului Finan]elor Publice al Rom0niei qi la Oficiul Registrului Comerluh,ri qi nu
poate fi folosit in alt scop.
Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta aclionarilor entitdlii acele aspecte pe care

trebuie sd le prezentdm intr-un raport de audit financiar qi nu in alte scopuri. in mdsura permisd de
lege, nu acceptdm qi nu ne asumdm responsabilitatea dec6t fala de entitate qi de aclionarii acesteia"

in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest rapoft sau pentru opinia format6.
Ra p or t a t; up r a co nfo r m i t d! i i r ap or t ul ui admini s tr at or uIu i c u s ituali il e fi nanc i ar e
in concordanld cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. 175212005, art. 263, punctul 2, noi
am citit raportul administratorului ataqat situaliilor financiare gi numerotat de la pagina 7 la 7.

Raportul administratorului nu face parle din situaliile financiare. in raportul administratorului, noi
e sd fie in mod semnificativ neconcordante cu
informaliile prezentate in situaliile financiare alf,turate.
Auditor, Data,

SC AUDIT EXPERT SRL 30.03.2007

inregistrat la Camera Auditorilor Financiar din RomAnia


Cu nr. 24312002
Tdrgovigte

c) raport de audit cu opinie cu rezervd


RAPORT DE AUDIT FINANCIAR
CItre,
Adunarea Generali a Ac{ionarilor SC INF SILEX SRL,

Raport cu privire la situaliile financiare


Am auditat situaliile financiare anexate aparlindnd societdlii comerciale SC INF SILEX SA cu
sediul in TARGOVI$TE, Strada Gdrii, nr. 6, inregistratd la Registrul Comerlului sub nr.
J15137712004, cod de inregistrare fiscald RO 16190092 care cuprind bilanlul contabil la data de 31
decembrie 2006, contul de profit qi pierdere, situalia modificdrilor capitalurilor proprii, situalia
fluxurilor de trezorerie pentru exerciliul incheiat la aceast[ data qi un sumar al politicilor contabile
semniflcative gi al notelor explicative.
Re spons abilitatea conducerii pentru situaliile financiare
Conducerea societSlii este responsabild pentru intocmirea qi prezentarea fide16 a situaliilor
financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr.175212005 cu modihcdrile
ulterioare qi cu politicile contabile descrise in notele Ia situaliile financiare. Aceastd

responsabilitate include: proiectarea, implementarea qi menlinerea unui control intern relevant


pentru intocmirea qi prezentarea adecvatd a situaliilor financiare care si nu conlind denaturdri

semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea qi aplicarea politicilor contabile adecvate;
elaborarea unor estimdri contabile rezonabile pentru circumstanlele date.

Re sp o ns ab ilit at e a audit orului


Responsabilitatea noastr[ este de a exprima o opinie cu privire la aceste situalii financiare, inbaza
auditului efectuat. Cu exceplia aspectelor discutate in paragraful urm[tor, noi am efectuat auditul
in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din RomAnia.
Aceste standarde cer ca noi sd ne conformdm cerinlelor etice, sd planificdm qi sf, realizdm auditul
in vederea oblinerii unei asigurdri rezonabile cd situaliile financiare nu contin denaturdri
semnificative.
Un audit constd in efectuarea de proceduri pentru oblinerea probelor de audit cu privire la sumele
gi informaliile prezentate in situafiile financiare. Procedurile selectate depind de ralionamentul
profesional al auditorului, incluzAnd evaluarea riscurilor de denaturare semnificativd a situaliilor
financiare, datorate fraudei sau erorii. in evaluarea acestor..riscuri, auditorul ia in considerare

controlul intern relevant pentru intocmirea.qi prezentarcafi.d,eld, a situaliilor financiare ale entitdlii,
cu scopul de a planifica procedurile de uutdit u4..rft6'in circumstanlele date, dar nu in scopul
exprimdrii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entitdlii. in cadrul
unui audit se evalueazS, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite gi mlsura
in care estimdrile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum qi prezentarea globald
a situaliilor financiare.

Considerdm cd probele de audit pe care le-am oblinut sunt suficiente qi adecvate pentru a forma o

bazd.pentru opinia noastrd de audit.


Nu am urmdrit inventarierea fapticd a stocurilor frzice, a$a cum se prezintd la 3l decembrie 2006,
deoarece aceastd datd a fost anterioard perioadei in care noi am fost inilial angajali ca auditori ai
societ[{ii. Datoritd naturii eviden{elor societdfii, nu am fost convinqi de corectitudinea stocurilor
cantitative folosind alte proceduri de audit
Opinia
I
I
I
in opinia noastrd, cu exceplia efectelor unor ajustdri, care poate s-ar fi constatat ca fiind necesare
,
dacd ne-am fi putut convinge de corectitudinea cantitdlilor de stocuri ftzice, situaliile financiare
L
\
l prezintd' cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, pozilia financiard a societdlii, la data de
J
!
J 31.12.2006, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanlelor publice nr. 175212005
i
I
:
cu modificd.rile ulterioare qi cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

Alte aspecte
Acest raport este adresat exclusiv aclionarilor entitalii in ansamblu, in vederea depunerii situaliilor
financiare ale SC INF SILEX SA aferente exercitiului financiar ?ncheiat la 31.12.2006la unitatea
teritoriald a Ministerului Finanlelor Publice al RomAniei qi la Oficiul Registrului Comerlului qi nu
poate fi folosit in alt scop.
Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta aclionarilor entitdlii acele aspecte pe care
trebuie sd le prezentdm intr-un raport de audit financiar qi nu in alte scopuri. in mdsura permisd cle
lege, nu acceptdm qi nu ne asumdm responsabilitatea decdt fala de entitate qi de aclionarii acesteia,

in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formatd.
Raport asupra conformitdlii raportului administratorului cu situaliile financiare
in concordanld cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. 175212005, art. 263, punctul 2, noi
am citit raportul administratorului ataqat situaliilor financiare qi numerotat de la pagina \ la 7.
Raportul administratorului nu face parte din situaliile financiare. in raportul administratorului, noi
nu am identificat informalii financiare care sd fie in mod semnificativ neconcordante cu
informali i I e pr ezentate in s itualiile fi nanc i are alSturate.

Auditor, Data,
SC AUDIT EXPERT SRL 30,03.2007
inregistrat la Camera Auditorilor Financiar din Romdnia
Cu nr. 24312002

Tdrgovigte

d) raport ce conline imposibilitatea exprimdrii unei opinii

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR


CItre,
Adunarea Generall a Actionarilor SC Il{F SILEX SRL,

Raport cu privire la situa[iile financiare


Am auditat situaliile financiare anexate aparlindnd societSlii comerciale SC INF SILEX SA cu
sediul in TARGOVI$TE, Strada Gdrii, nr. 6, inregistratd, la Registrul Comerlului sub nr.
J151377 12004, cod de inregistrare fiscald RO 161900 92 care cuprind bilanlul contabil la data de 3 1
decembrie 2006, contul de profit qi pierdere, situalia modificdrilor capitalurilor proprii, situalia
fluxurilor de trezorerie pentru exerciliul incheiat la aceastd data gi un sumar al politicilor contabile
semnificative qi al notelor explicative.
Re sponsabilitatea conducerii pentru situatiile .financiare
Conducerea societdtii este responsabild pentru intocmirea qi prezentarea fideld a situaliilor
financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr. 175212005 cu modificdrile
ulterioare qi cu politicile contabile descrise in notele la situaliile financiare. Aceastd
responsabilitate include: proiectarea, implementarea qi menlinerea unui control intern relevant
inciare care sd nu confinf, denaturdri

f semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea qi aplicarea politicilor contabile


elaborarea unor estimdri contabile rezonabile pentru circumstanlele date.
adecvate;

Noi am efectuat auditul in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de camera Auditorilor


etice, sd
Financiari din RomAnia. Aceste standarde cer ca noi sd ne conformdm cerinlelor
planificrm gi s[ realiz[m auditul in vederea oblinerii unei asigur[ri rezonabile cd situaliile
financiare nu conlin denaturdri semnificative.
privire la sumele
Un audit constd in efectuarea de proceduri pentru oblinerea probelor de audit cu
qi informaJiile prezentate in situaliile financiare. Procedurile selectate depind de ralionamentul
profesional al auditorului, incluzAnd evaluarea riscurilor de denaturare semnificativi a situaliilor
financiare, datorate fraudei sau erorii. in evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare

controlul intern relevant pentru intocmirea gi prezentarea fidel[ a situaliilor financiare ale entitalii,
cu scopul de a planif,rca procedurile de audit adecvate in circumstanlele date, dar nu in scopul
exprim6rii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entit[lii. in cadrul
qi
unui audit se evalueazd, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite mdsura
in care estimdrile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum 9i prezentarea global[
a situaliilor financiare.

Considerdm cd probele de audit pe care le-am oblinut sunt suficiente 9i adecvate pentru a forma
o

baz[ pentru opinia noastrd de audit.


Nu am putut urmf,ri toate inventarele fizice qi nici confirma conturile de creanle datoritalimitarilor
in aria de aplicabilitate a activitAlii noastre impuse de societate.
Opinia
Datoritd semnificaliei aspectelor discutate in paragraful precedent, nu exprimdm o opinie cu

privire la situaliile financiare ale SC INF SILEX SA.


Alte aspecte
Acest raport este adresat exclusiv aclionarilor entitdlii in ansamblu, in vederea depunerii situaliilor
financiare ale SC INF SILEX SA aferente exerciliului financiar incheiat la 31.12.2006Ia unitatea
teritoriald a Ministerului Finanlelor Publice al Rom6niei qi la Oficiul Registrului Comerlului qi nu
poate fi folosit in alt scop.
Auditul nostru a fost efectut pentru a putea raporta aclionarilor entitAlii acele aspecte pe care
trebuie sd le prezentdm intr-un raport de audit financiar qi nu in alte scopuri. tn mdsura permis[ de
lege, nu acceptdm qi nu ne asumdm responsabilitatea decit fa![ de entitate gi de aclionarii acesteia,
in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia format6.
Raport asupra conformitd[ii raportului administratorului cu situa[iile financiare
in concordan!5" cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice m. 175212005, art. 263, punctul 2, noi
am citit raportul administratorului ataqat situaliilor financiare gi numerotat de la pagina 1 la 7.

Raportul administratorului nu face parte din situaliile financiare. in raportul administratorului, noi
nu am identificat informalii financiare care sd fie in mod semnificativ neconcordante cu

informali i I e pr ezentate in s itualii I e fi nanci are aldturate.


Auditor, Data,
SC AUDIT EXPERT SRL 3O,O3,2OO]

inregistrat la Camera Auditorilor Financiar din Romdnia


Cu nr. 24312002
TArgoviqte

e) raport ce con[ine opinie nefavorabild


RAPORT DE AUDIT FINANCIAR
Citre,
Adunarea Generali a Actionarilor SC Il{F SILEX SRL,
Raport cu privire la situaliile financiare
Am auditat situaliile financiare anexate aparfindnd societdlii comerciale SC NF SILEX SA cu
sediul in TARCOVI$TE, Strada Gdrii, nr. 6, inregistratlt la Registrul Comerlului sub nr.
J15137712004, cod de inregistrare fiscald RO 16190092 care cuprind bilanlul contabil la data de 31
decembrie 2006, contul de profit qi pierdere, situalia modificdrilor capitalurilor proprii, situalia
fluxurilor de trezorerie pentru exerciliul incheiat la aceastd data qi un sumar al politicilor contabile
semnificative qi al notelor explicative.
R.esponsabilitatea conducerii pentru situaliile financiare

Conducerea societdlii este responsabild pentru intocmirea qi prezentarea fideld a situaliilor


financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanlelor Publice nr.175212005 cu modific[rile
ulterioare qi cu politicile contabile descrise in notele la situaliile financiare. Aceastd
responsabilitate include: proiectarea, implementarea qi men{inerea unui control intern relevant
pentru ?ntocmirea qi prezentarea adecvatd a situaliilor financiare care sd nu conlin6 denaturdri
semnificative datorate fraudei sau erorii; selectarea qi aplicarea politicilor contabile adecvate;
elaborarea unor estimdri contabile rezonabile pentru circumstanlele date.

Noi am efectuat auditul in conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor


Financiari din Romdnia. Aceste standarde cer ca noi sd ne conformdm cerinlelor etice, sf,

planificim ;i sd realizdm auditul in vederea oblinerii unei asigurdri rezonabile cd situaliile


financiare nu conlin denaturdri semnificative.
Un audit constd in efectuarea de proceduri pentru ob{inerea probelor de audit cu privire la sumele
qi informaliile prezentate in situaliile financiare. Procedurile selectate depind de ralionamentul
profesional al auditorului, incluzdnd evaluarea riscurilor de denaturare semnificativd a situaliilor
financiare, datorate fiaudei sau erorii. in evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare
controlul intern relevant pentru intocmirea qi prezentarea fidel[ a situaliilor financiare ale entitAlii,
cu scopul de a planifica procedurile de audit adecvate in circumstanlele date, dar nu in scopul
exprimdrii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entitalii. in cadrul
unui audit se evalueazd, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite qi mSsura
in care estimf,rile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum qi prezentarea globald
a situaliilor financiare.
Considerdm c[ probele de audit pe care le-am ob]inut sunt suficiente qi adecvate pentru a forma o
bazd.pentrt opinia noastrd de audit.
Societatea comerciald nu a respectat reglementdrile in vigoare la intocmirea situaliilor financiare
in sensul cd nu a efectuat inventarierea patrimoniului la 31.12.2006. De asemenea nu au fost
evidenliate in bilan! cele doud contracte de leasing incheiate cu SC MOTORACTIVE SA ci doar
documentele de platd a ratelor de leasing.
Societatea comercializeazd produse pe a cdror etichetd este menlionatd flrma. in evidenlele
contabile nu apar documente ce reflectd activitatea de produc{ie.
Opinia
in opinia noastr6, datoritd efectelor aspectelor discutate in paragraful precedent, situaliile
financiare nu prezintd o imagine fidel[ a poziliei financiare a societdlii la 31.12.2006, a
performan{ei financiare qi a fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat, in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finanlelor Publice m. 115212005 cu modific[rile ulterioare qi cu politicile
contabile descrise in notele la situatiile financiare.
Alte aspecte
Acest raport este adresat exclusiv aclionarilor entitdlii in ansamblu, in vederea depunerii situa{iilor
financiare ale SC INF SILEX SA aferente exerciliului financiar incheiat la 31.12.2006 la ulitatea
teritorial[ a Ministerului Finanlelor Publice al Rominiei qi la Oficiul Registrului Comer]ului qi nu
poate fi folosit in alt scop.

10
Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acfionarilor entitAlii acele aspecte pe care
trebuie sd le prezentdm intr-un raport de audit financiar qi nu in alte scopuri. in mdsura permisd de
lege, nu acceptdm qi nu ne asumdm responsabilitatea decAt fa![ de entitate qi de aclionarii acesteia,

in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formatd.
Raport asupra conformitdlii raportului administratorului cu situaliile financiare
in concordanld cu Ordinul Ministrului Finan{elor Publice m. 175212005, art. 263, pwctul 2, noi
am citit raportul administratorului ataqat situaliilor financiare qi numerotat de la pagina 1 la 7.

Raportul administratorului nu face parte din situaliile financiare. ln raportul administratorului, noi
nu am identiflcat informalii financiare care sd fie in mod semnificativ neconcordante cu

informali i e pr ezentate in situaliile


1 fi nanciare al dturate.

Auditor, Data,
SC AUDIT EXPERT SRL 30.03,2007

inregistrat la Camera Auditorilor Financiar din RomAnia


Cu nr. 24312002
Tdrgoviqte

11