Sunteți pe pagina 1din 8

împinat cu cele mai alese sentimente de preţuire şi dragoste,

I— I II ---------------- I“"1 ^ _M _____ Mt mm m m ■* A*

TOVARĂŞUL N IC O L A E C E A U Ş E S C U
a efectuat ieri o vizită de lucru in judeţul Neamţ
Tovarăşul Nicolae Ceauşescu a efectuat,
llri o vizită de lucru în judeţul Neamţ, con-
U0’d amplul şi fructuosul dialog început cu
in tim p în urmă pe meleagurile Moldovei,
retarul general al partidului a participat,
>dată, la manifestările prilejuite de im pli-
■a a 2000 de ani de existenţă a aşezării
É
JUOEŢEAH
1 d -dacice Petrodava, astăzi m unicipiul Piatra im m iM irn î
imt. îm preună cu secretarul general al parti-
iti au fost oaspeţi ai locuitorilor din această ANUL XIII, NR. 2257 # SÎMBtATA, 27 SEPTEM BRIE 1980 • 8 pagini — 50 bani
•te a ţării tovarăşa Elena Ceauşescu, tova-
ai Emil Bobu şi Ion Dincă.
(C ontinuare in pagina a II-a )

C uvîntarea to v a r ă şu lu i DECRET
prezidenţial
NICOLAE CEAUŞESCU privind conferirea
Ordinului „ S te a u a
la m a re a a d u n a re p o p u la ră d in P ia t r a N e a m ţ
tr e p rin d e re d e ţe v i Şi le u re z să realizeze
Republicii Socialiste
d to v arăşi şi p rieten i, re a a n iv e rsă rii a . 2000 d e a n i a v ech ii lo ­
I »ase, in p rim u l rin d , să v ă ad resez c a lită ţi P e tro d a v a ce a e x is ta t p e aceste în în tre g im e p ro g ra m u l d e d e z v o lta re , să
a sig u re p e rfe c ţio n a re a ş i rid ic a re a n iv e lu ­
România“ clasa I
ungeavoastră, tu tu ro r lo cuitorilor m u n ici- m eleaguri. (U rale şi ap lau ze putern ice).
P ia tra N eam ţ şi ju d e ţu lu i N eam ţ, Am în cep u t v izita în ju d e ţu l du m n ea­ lu i c a lita tiv a i în tre g ii p ro d u c ţii n e c e sa re D înd o în altă apreciere con­
lu t călduros d in p a rte a C o m itetu lu i v o a stră in m u n ic ip iu l R o m an , u n d e au eco n o m iei n a ţio n a le ! (U ra le şi a p la u z e p u ­
fo st în 3 în tre p rin d e ri in d u s tria le . A m v i­ te rn ic e • se sc a n d ea z ă „C eau şescu şi p o p o ­ trib u ţie i aduse de cetăţen ii
n i a l p a rtid u lu i, a C onsiliului de S ta t
ern u lu i, p recum şi a m ea p erso n al, z ita t n o u a în tre p rin d e re d e fib re şi fire r u l“) m un icip iu lu i P ia tra N eam ţ
j n ă cu cele m ai b u n e u ră ri ! (U rale c h im ice c a re a in c e p u t să in tre în p ro d u c ­ In m u n ic ip iu l P ia tr a N e a m ţ a m v iz ita t de-a lungul veacurilor la lu p ta

I" luze p u tern ice, p re lu n g ite 7 "se sc a n -

r r
eauţescu: — P.C .R .!“ )
flăm in ju d eţu l N eam ţ in tr-o v izită
rr u . Am v en it ppie n tru a ne co n sfătu i
ţie. D oresc să a d rese z n o ilo r ch im işti d in
R o m an u ra re a d e a o b ţin e re z u lta te cit
m a i b u n e in re a liz a re a , în tr - u n tim p sc u rt,
a p ro d u c ţie i la n iv e lu l p re v ă z u t in p la n .
C o m b in a tu l d e fib re şi fire sin te tic e S ă -
v in e ş ti ,un c o m b in a t m a re , cu b u n e r e ­
z u lta te . D oresc să a d rese z fe lic ită ri c ă ld u ­
ro a se tu tu r o r o a m e n ilo r m u n cii d e la a -
în treg u lu i popor p e n tru lib e r­
ta te şi progres social şi p a rti­
cipării active la în fă p tu irea po­
Şncitori.i, t a ţăran ţi intelectu alii, cu a stfe l ca şi a c e a stă n o u ă în tre p rin d e re d e cost m aro com binat şi u ra re a d e su ccese to t
tam enîin u m uncii.
uncii, a su p ra fe lu lu i cum fib re ch im ice să c o n trib u ie la a sig u ra re a m a i în se n in a te în În tre a g a lo r a c tiv ita te ! liticii p a rtid u lu i şi s ta tu lu i de
în fă p tu it in ju d e ţu l N eam ţ p rev ed e- b azei d e m a te rii p rim e a p a trie i n o a stre ’ (U rale şi a p la u z e p u te rn ic e ; se scan d e a z ă ' fă u rire a societăţii socialiste
■m in a tu lu i a ctu a l şi, to to d a tă , p en - so cialiste. (U rale şi a p la u z e p u te rn ice . în ­ „C eauşescu — P.C.R. !“ ) M i-a p ro d u s, d e
ru discuta cum să se tre a c ă la p re g ăti- d e lu n g ate). A m v iz ita t, d e a se m e n e a , în t r e ­ a se m e n e a , o im p re sie b u n ă v iz ita la în t r e ­ m u ltila te ra l dezvoltate în pa­
-e! mâi b u n ă a n o u lu i cincinal, p rin d e re a m eca n ică d in R om an. A m c o n s­ p rin d e re a de m a şin i a g rico le. D oresc să tria noastră.
lihie să d ecla r de la in cep u t că. pe ta ta t, cu m u ltă b u cu rie , p ro g re se le în se m ­ a d re s e / şi oam en ilo r m uncii din ace a stă
*ts fiu, avem im presii bune. (A plauze n a te re a liz a te in u ltim ii a n i d e a c e a stă în ­ în tre p rin d e re c a ld e fe lic ită ri şi u ra r e a d e Cu prileju l aniversării a 2Qf'0
i ii le puternice). A m c o n statat, cu m u ltă tre p rin d e re c o n stru c to a re d e m a şin i ca re a o b ţin e re z u lta te şi m a i b u n e in ac e st de ani de existenţă a aşezării
a t ■ ¿fii', că o a m e n ii m uncii d in ju d e ţu l. produce astăzi m aşln i-u u elte de în a ltă teh ­ se c to r im p o rta n t p e n tr u d o ta re a a g ric u l­
fit U nşi din m unicipiul P ia tra N eam ţ n icitate , a tit p e n tru n e c e sită ţile in d u s trie i tu r ii n o a stre ! (U ra le şi a p la u z e p u te rn ic e ) geto-dace, Petrodava,
in [ ca to ţi oam enii m uncii din p a tria n o a stre, c it şi p e n tru e x p o rt. P e n tr u refcia? Am v iz iţa ', dtj asem en ea. M uzeul de is­ P reşed in tele R epublicii So­
'fi ră, ca în treg u l n o stru popor — au ob- ţa ţe le m in u n ate o b ţin u te d e ’ co n stru c to rii to rie d in P ia tr a N e a m ţ c a re p rin e x p o n a ­
'î i re z u ltate m ăreţe in în fă p tu ire a ac ­ d e m aşin i d in R o m an le ad resez c ele m ai te le sa le p re z in tă s tră v e c h e a c iv ilizaţi?, cialiste R om ânia decretează :
ul In i cincinal, aducind, p rin aceasta, o cald e fe lic ită ri şi u ra re a d e a o b ţin e r e a ­ lu p ta şi m u n ca lo c u ito rilo r de p e a cestc Articol unic. — Se conferă
Wl b uţie de m a re în se m n ă ta te la dez- lizări ţi mai m ari in folosirea d ep lin ă a ca ­ m e le a g u ri, d in M oldova, d in R o m â n ia în
JOJ f M g en erală a p a trie i pe d ru m u l so- g e n e ra l, d e p e te r ito riu l a c tu a l a l p a trie i
O rdinul „Steaua Republicii So
p a c ită ţilo r d e p ro d u c ţie , în re a liz a re a de
:>*T»iului, al b u n ă stă rii şi fericirii în tre - m a şin i-u n e lte cit m ai b u n e , d e in a ltă te h ­ n o astre,' p e n tru d e z v o lta re a şi fo rm a re a po­ cialiste R om ânia“ clasa I m u­
popor. (A plauze şi u ra le p u tern ice, n ic ita te , cu e fic ie n ţă eco n o m ică m a x im ă . p o ru lu i ro m ân , p e n tr u in d e p e n d e n ţa n a ţio ­ nicipiului P ia tra N eam ţ, ju d e ­
¡¡Lift)! Pentru toate aceste m inunate (U rale şi a p lau z e p u te rn ic e ; se sc an d ează n a lă , p e n tru c o n stru c ţia so c ia lism u lu i. A -
ei r iri, doresc să adresez tu tu ro r oam e­ „C eauşescu şi p o p o ru l !“ ) A m v iz ita t, d e a - d re se z fe lic ită ri o rg a n iz a to rilo r a c e stu i m u ­ ţu l N eam ţ. .
n i m uncii d in m u nicipiul I'ia tra N eam ţ sem enea, în tre p rin d e re a de ţev i Roman. Şi zeu ! (A p lau ze şi u ra le p u te rn ic e , p r e lu n ­
ti ju d eţu l N eam ţ cele m ai cald e feli-
Pii i şi, to to d ată, u ra re a de a ob ţin e suc-
d e aici av em im p resii b u n e. A m c o n sta ta t
că în tre p rin d e re a s-a d ez v o lta t, că p ro d u ce
g ite ; se sc a n d e a ză „C eauşescu — P a c e !*)
In to a te în tre p rin d e rile şi c o m b in a te le pe
NICOLAE CEAUŞESCU
ce ii m ai m ari în to a te dom eniile ! (A- ţevi de in altă teh n icitate, a tit p e n tru n e­ c a re le -a m v iz ita t ,a m d is c u ta t cu o am en ii Preşedintele
p l şe şi u rale p u tern ice, prelungite), ce sită ţile econom iei n a ţio n a le , c it şi p e n ­ m u n cii, cu c a d re le d e c o n d u c e re , c o n siliile
¡acelaşi tim p, am d o rit să p artic ip ă m , tr u ex p o rt. A dresez cele m a i ca ld e fe lici­
Republicii Socialiste România
ană cu dum neavoastră, la sărb ălo ri-

tH (Continuare in pag. a Ill-a)


tă ri m u n c ito rilo r d e la a c e a stă m a re în ­
Pagina 2 ¿EAHLATJL — 27 septembrie Jj

Vizita tovarăşului Nicolae Ceauşescu in judeţul Neai


(U rm a re d in p a g . J)

Ş i aic i, in c e n tr u l d ia lo g u lu i d e lu c r u
6 -a a f la t a n a liz a te m e in ic ă a a c tiv ită ţii
d e s f ă ş u r a te in a c tu a lu l c in c in a l d e oa->
m e n ii m u n c ii d in ju d e ţ u l N e a m ţ, pre-»
c u m şi e x a m in a r e a m o d u lu i în c a re tre->
b u ie să se a c ţio n e z e în v iito r ii 5 a n i, p e n ­
tr u în f ă p tu ir e a p e u n p la n s u p e r io r a
h o t a r îr iio r C o n g re su lu i a l X IT -lea a i
p a rtid u lu i.
C a şi în ju d e ţe le Ia ş i şi B a c ă u , c a p r e ­
tu t in d e n i în ţa r ă , şi în a c e s t ju d e ţ a l
M o ld o v e i, o a m e n ii m u n c ii a u r ă s p u n s
p r i n tr - o p u te r n ic ă a n g a ja r e c o m u n is tă
în d e m n u lu i a d r e s a t d e to v a r ă ş u l N ic o la e
C e a u şe sc u d e a -ş i s p o ri c o n tr ib u ţia la în-*
f lo r ir e a p a tr ie i so c ia liste , d în d , a stfe l, e x ­
p re s ie in c ro d e rii n e s tră m u ta te in po­
l i ti c a p ro m o v a tă d e p a r tid , d e s e c r e ta r u l
s ă u g e n e ra l, d e n u m e le c ă r u ia s în t s tr în a
le g a te ce le m a i m u lte d in tr e m a r ile m u ­
t a ţ i i e c o n o m ic o -s o c ia ie în f ă p t u i t e în a-i
c e a s tă p a r te a ţă r ii în a n ii c o n s tru c ţie i
s o c ia liste .
P r i n a n g a ja m e n tu l p e c a r e şi l-a u l u a t
In f a ţ a s e c r e ta r u lu i g e n e ra l a l p a r tid u lu i,
o a m e n ii m u n c ii ş i-a u a s u m a t s a r c in a d e
a sp o ri s im ţito r în u r m ă to r ii c in c i a n i
p r o d u c ţia in d u s te ia lă c a re , în p re z e n t, gg
r i d ic ă la 22 m ilia r d e lei.
O r a 9,00... E lic o p te ru l p r e z id e n ţia l ăn
te r iz e a z ă p e s ta d io n u l m u n ic ip a l d in Ro-i
m a n , o ra ş c u p u te r n ic e t r a d iţ ii d e l u p t ă
p e n t r u e lib e r a r e a n a ţio n a lă şi socială,*
c a re se în s c rie , în a c e la ş i tim p , c a u n im ­
p o r t a n t c e rltru in d u s tr ia l p e h a r t a e c o n o ­
m ic ă a ju d e ţu lu i N e a m ţ şi a ţă r ii . M ii
ş i m ii d e m e tn lîirg iş ti, c o n s tru c to r i de
m a ş in i, c h îm iş ti şi a l ţ i o a m e n i a i m u n c ii
d in u n ită ţile e c o n o m ic e , în tre a g a - suflare»
a o ra ş u lu i p a r tic ip ă la a c e s t e v e n im e n t,
s c a n d in d în d e lu n g p e n t r u p a r tid , p e n tru ;
s e c r e ta r u l s a u g e n e r a i
D în d g la s s e n tim e n te lo r lo c u iţo r ilo iî
o r a ş u lu i, a le tu fau ro r o a m e n ilo r m u n c ii
d e p e a c e s te m e le a g u ri, « to v a ră şu l
G h e o rg h e M a n ta , p rim s e c r e ta r a l C o m i­
t e tu lu i ju d e ţe a n d e p a r tid , a d r e s e a z ă to ­
v a r ă ş u lu i N ic o la e C ea u şe sc u , to v a r ă ş e i
(E lena C e a u şe sc u , u n c ă ld u r o s b u n v e n it.
S e in to n e a z ă Im n u l d e Sta!t a l R e p u b li­
c ii S o c ia lis te R o m â n ia .
O g a r d ă a lc ă tu ită d in m ilita r i a i f o r ­
ţe l o r n o a s tr e a r m a te , m e m b ri a i g ă r z ilo r
M a rea a d u n a r e p o p u la ră
d in P ia tr a N ea m ţ
p a tr io tic e ş i a i f o r m a ţiu n ilo r d e p re g ă ti­
r e a tin e r e tu lu i p e n tr u a p ă r a r e a p a tr ie i,
p r e z in tă o n o ru l.
T o v a ră ş u l N ic o la e C e a u ş e s c u e s te sa­
l u t a t c u c ă ld u r ă d e m e m b r i a i C o m ite ­
tu lu i ju d e ţe a n d e p a r tid , d e M a r in A p e - L a în c h e ie re a v iz ite i d e lu c r u , î n P ia ­ ■Iul în j u r u l p a r tid u lu i, a s e c r e ta ru lu i trie , d e d re p ta te şl pace, a u săvîrşitl
tr e i, p r i m a r u l o ra ş u lu i, d e a l ţ i r e p r e z e n ­ ţa Ş te f a n cel M a re d in P i a t r a N e a m ţ a s ă u g e n e ra l. rile n o a s tre a c te istorice, ap ărin d f
t a n ţ i a i o rg a n e lo r lo c a le d e p a r t id şi d e a v u t lo c o m a r e a d u n a r e p o p u la r ă la A d u n a re a ' a fo st d e sch isă d e to v a ră ş u l străm o şească şi în s ă şi fiinţa noastrg
s ta t. c a re a u p a r t ic i p a t zeci d e m ii d e lo c u ­ G h e o rg h e M a n ia , prim se c re ta r al C om i­ ţională.
în n u m e le C o m ite tu lu i C e n tr a l a l ito ri a i o r a ş u lu i ş i d in lo c a lită ţile în v e ­ te tu lu i ju d e ţe a n N eam ţ al P.C.R., c a re a R ead u cerea in a c tu a lita te a
O Parlidului, a l C o n s iliu lu i d e S ta t, a l G u ­ c in a te . s p u s : V ă ro g să-m i în g ă d u iţi ca, în n u ­ aşezări P etro d av a, im p o rtan t
v e r n u lu i şi a l s ă u p e rs o n a l, to v a r ă ş u l P ia ţ a e s te d o m in a tă d e o im e n s ă p a n ­ m e le p a rtic ip a n ţilo r la a c e a stă e n tu z ia stă c u ir e a lu m ii g eto -d acice, cu un
N ic o la e ' C e a u şe sc u , a d re s e a z ă c e lo r p re ­ c a r t ă p e c a re s e a f l ă în s c ris ă u r a r e a „V ă a d u n a re p o p u la ră , _al tu tu ro r o a m en ilo r scam ă in consoiidorea acum 2050
z e n ţi, tu t u r o r lo c u ito r ilo r m u n ic ip iu lu i a d re s ă m , m u lt s tim a te to v a r ă ş e N ic o la e m u n cii d in ju d e ţu l N eam ţ,’ să ad resez, cu a s ta tu lu i u n ita r d a c d in v re m e a lui
■Roman, u n . c ă ld u r o s s a l u t şi c e le m a i C e a u şe sc u , u n c ă ld u ro s b u n v e n it î n a n - - a d in c ă d ja g o s le şi d e o se b it resp ect, u n b ista şi m ai apoi a lu i D ecebal, ne
b u n e u r ă r i d e n o i su c c e s e în în tr e a g a tic a P e tr o d a v a “- a c ă ld u ro s sa lu t. îm p re u n ă cu tra d iţio n a la m in u n atu l p rilej d e a om agia lupta
a c tiv ita te . M u lţim e a , a d u n a tă în p ia ţă în c ă d in u ra r e d e „Bun v e n itJ * în ju d e ţu l n o stru b u n ilo r n o ştri p en tru lib e rta te ,
C u v in te le c a ld e , r o s tite d e s e c r e ta r u l p rim e le o re a le d im in e ţii p o a r tă cu d r a ­ c e lu i m ai iu b it şi stin ta t fiu al p o p o ru lu i d e n ţă şi u n itate.
g e n e ra l a l p a r tid u lu i, s în t s u b lin ia te c u ro m ân , s te g a ru l în flă c ă ra t a l lib e rtă ţii, în su fle ţiţi de eroism ul străm oşii«]
g o ste p o r t r e tu l s e c r e ta r u lu i g e n e ra l al
Î n d e lu n g i u r a l e şi o v a ţii. D in m ii d e d e m n ită ţii şi in d e p e n d e n ţe i n a ţio n a le , n e o ­ cu ito rii a c e sto r m eleag u ri au
p a r tid u lu i, f l u tu r ă s te g u le ţe ro ş ii ş i t r i ­ m arile b ă tă lii ale p o p o ru lu i nostru
p ie p tu r i se sc a n d e a z ă , m in u te în ş ir, co lo re. C h im işti, c o n s tru c to r i d e m a ş in i, b o situ l lu p tă to r p e n tru cau za păcii şi so ­
„ C e a u şe sc u — P .C .R . !“, « C e a u şe sc u şi lid a rită ţii in te rn a ţio n a le , c o n d u c ă to ru l în ­ li b e r ta te şi p ro g re s social, ş i-a u adia
a lţ i lu c r ă to r i d in în tr e p r in d e r ile o ra ş u ­ tre a g a c o n trib u ţie la în făp tu irea u
p o p o r u l !“, e x p re s ie a s e n t im e n te l o r d e lu i p o a rtă , d e a s e m e n e a , lo z in c i în c h i­ c e rc a t şi p re ţu it al p a rtid u lu i şi p o p o ru lu i
p r o f u n d ă d ra g o s te şi p r e ţ u ir e p e c a re lo ­ ro m â n — to v a r ă ş u l N ico lae C eau şescu . lo r p re fa c e ri c a re a u a v u t loc în
n a te p a r tid u lu i şi s ta tu lu i, p a n c a r te pe c o n stru c ţie i so cialiste.
c u ito rii m u n ic ip iu lu i R o m a n , a i în tr e g u ­ c a re s în t în s c ris e a n g a ja m e n te le u n i t ă ţ i ­ P erm iteţi-m i, in acelaşi"- tim p, să s a lu t
lu i ju d e ţ le p o a r tă s e c r e ta r u lu i g e n e ra l a l d in to a tă inim a, cu p rofund re s p e c t şi d e o ­ D oresc să su bliniez că p en tru ju
lo r in c a re lu c r e a z ă de a în f ă p tu i N eam ţ — ca şi p e n tru în treag a ţaj
p a r tid u lu i. n e a b ă tu t s a r c in ile a c tu a lu lu i p la n c in c i­ se b ită p re ţu ire , p re z e n ţa în m ijlocul n o s­
T o v a ră ş u l N ic o la e C e a u şe sc u , to v a r ă ş a tru -a m u lt stim a te i to v a ră ş ă acad em ician p e rio ad a în c a re s-a în re g istra t c a
n a l, o b ie c tiv e le c e lu i d e -a l X ll- le a C o n ­ in ten să d ez v o lta re şi în flo rire a tu
E le n a C e a u şe sc u s î n t in v ita ţi d e s t r u n ­ g re s a l P.C .R . d o c to r in g in er E lena C eau şescu , p e rs o n a ­
g a ru l C lau d iu O s la c h e să g u s te d in tr a ­ lita te d e sea m ă a p a rtid u lu i şi sta tu lu i nos­ se c to a re lo r a u c o n stitu it-o u ltim ii 13
L a so s ire a in p ia ţă , to v a r ă ş u l N ic o la e d e cin d la co n d u c e re a p artid u lu i şi
d iţio n a la p iin e a o s p ita lită ţii ro m â n e ş ti. C e a u şe sc u . to* a râ ş a ' E len a C e a u şe sc u tru , e m in e n t om d e ştiin ţă d e re n u m e m on­
T in e ri ş i tin e r e o f e r ă în a lţilo r ' o a s p e ţi dial, m in u n a t ex em p lu d e re v o lu ţio n a r co ­ lui n o stru se află O m ul c a re a inau
sînt” în tim p in a ţi ou c e le m a i , a le s e s e n ti­ o e ta p ă n o uă în ed ificarea socielăjj
fr u m o a s e m a r a m e m o ld o v e n e ş ti, in tim p m e n te d e d ra g o s te şi s tim ă , c u u n e n tu ­ m u n ist, d e sa v a n t şi c e tă ţe a n d e fru n te,
c e g r u p u r i d e p io n ie ri ş i şo im i a i p a ­ a n g a ja t c u : în tre a g a fiin ţă in lu p ta în c h i­ m âneşti, m arele ero u al n aţiu n ii nc
zia sm d e o se b it. P r i n o v a ţii şi u ra le , b ă r ­ so cialiste, rev o lu ţio n a ru l consecvent
tr ie i o fe ră b u c h e te d e flo ri ş i c r a v a te ro ­ n a tă b in e lu i şi fe ric irii p o p o ru lu i rom ân.
b a ţi şi fe m e i, v îr s tn ic i şi t i n e r i 'î ş i e x p r i- z io n a ru l în d răzn eţ — to v a ră şu l Ni
şii c u tric o lo r. V izita d e lu c ru p e c a re a ţi efe c tu a t-o J n
, m ă n e m ă r g in ita s a tis f a c ţie d e a s e r e ­ ju d e ţ, p a rtic ip a re a d u m n e a v o a stră la să r­ C eauşescu.
P e s ta d io n d o m n e ş te o a tm o s fe r ă de în tâln i c u cel ^ n a i iu b i t fiu al ' n a ţiu n ii
v i b r a n t e n tu z ia sm . b ă to rire a P etro d a v ei. d ia lo g u l cu o am en ii D a to rită g rijii d u m n e a v o a stră perm j
n o a s tr e d e n u m e le c ă r u ia s î n t le g a te m ă ­ m u n c ii n e m ţe n i c o n s titu ie p e n tr u noi u n fe­ te, num ai in ultim ii 15 ani ju d eţu l
R ă su n ă p u te r n ic a c o r d u r ile c a n ta te i re ţe le în f ă p tu i r i a le p o p o ru lu i n o stru ,
.P a r t id u l , C e a u şe sc u , R o m â n ia !“ . T o v a ­ ric it p rile j d e a da g las g in d u rilo r şi se n ­ a b en eficiat d e un volum de, investiţ
a s p i r a ţi il e s a le d e p a c e , p ro g n es şi c i­ tim e n te lo r n o a s tre d e n e p re ţu ită d ra g o s te a p ro a p e 35 m iliarde lei, ceea ce ne-j
r ă ş u l N ico lae C e a u şe sc u şi to v a r ă ş a E le n a
v iliz a ţie , r e c u n o ş tin ţa p r o f u n d ă p e n tr u şi d e o se b it re s p e c t faţă de d u m n e a v o a stră p o sib ilitate să co n stru im şi să P*1"®]
C e a u şe sc u r ă s p u n d cu m u ltă c ă ld u r ă a -
g r i ja p e r m a n e n tă p e c a r e p a r t id u l ş i s t a ­ — om ul c a re în tru c h ip a ţi în m odul c e l inai fu n cţiu n e noi şi m o d ern e cap acităţi da
c estei în s u f le ţite m a n ife s ta ţii d e d ra g o s te tu l, p e rs o n a l to v a r ă ş u l N ic o la e C e a u şesc u , du< (ic. să realizăm in 1980 o profţ
şi p rie te n ie c u c a r e s î n t în c o n ju r a ţi în c ă o m a n ife s tă f a ţă d e d e z v o lta re a ju d e ţu ­ s tră lu c it in te re se le şi a sp ira ţiile fu n d a­ in d u strială iii v alo a re d e 22 miliard«
d in p rim e le m o m e n te a le v iz ite i în ju d e ­ m e n ta le a le p o p o ru lu i rom ân, p e rs o n a li­ să a sig u răm 37 la su tă din produc“
ţu l N eam ţ. lu i lo r , p e n tr u îm b u n ă tă ţ ir e a c o n tin u ă
De la sta d io n u l o ra şu lu i, to v a ră ş u l a c o n d iţiilo r d e m u n c ă şi d e v ia ţă a le ta te d e fru n te a lum ii' co n te m p o ra n e , lu p ­ f ir e şi fib re s in te tic e a ţâ rii, pestea
Nicolae C ea u şe sc u , to v a ră ş a E len a c e lo r ce m u n c e s c p e a c e s te stră b u n e tă to r n e o b o sit p e n tru c o n tin u a rid ic a re a s u tă din p ro d u cţia de ţe v i din oţef
C e a u şe sc u se în d re a p tă , In tr-o m a şin ă d e s­ p ă m i n tu r i ro m â n e ş ti. su d u ră şi ap ro a p e 9 la s u t | d in pro«
A p a r iţia la tr ib u n ă a to v a r ă ş u lu i p re s tig iu lu i R o m âniei so cialiste, p e n tru
ch isă, sp re în tre p rin d e re a d e fire şi fib re d e stru n g u ri caru sel.
N ico Jae C eauişescu, a to v a r ă ş e i E le n a s e c u rita te , p a c e şi p r o g r e s p e în tre a g a p la ­ Ş i în a g ric u ltu ra ju d e ţu lu i s-au
p o liam id ice — p rim u l o b ie c tiv al v iz ite i
d e lu c ru a s e c re ta ru lu i g e n e ra l al p a rti­ C e a u şe sc u , e s te m a r c a tă d e p u te r n ic e n e tă . g is tra t, în a c e a stă p erio ad ă, succeşf
d u lu i in m u n icip iu l R om an. şi în d e lu n g i a p la u z e . S e 's c a n d e a z ă n e ­ A stăzi, e tn d p o p o ru l n o stru îşi clăd e şte, p o rta n te p e linia d ezv o ltării şi nif
D c-a lu n g u l tra s e u lu i s tră b ă tu t, lo c u i­ în t r e r u p t .C e a u ş e s c u b u n v e n it — fiu l zării, a d o tă rii teh n ico -m ateriale şi
pe te m e lii s tră b u n e , su b c o n d u c e re a în ţe ­ cării' ag ro teh n icii în ain tate, ceea ce
to rii o ra ş u lu i R om an, tin e ri şi v irstn ic i, ii' ţă r ii m u lt iu b i t“, .C e a u ş e s c u — P.C .R .
.C e a u ş e s c u şi p o p o ru l !" le a p tă şi c la rv ă z ă to a re a P a rtid u lu i C om u­ r u t ca num ai in ultim ul deceniu şi
în tim p in ă p e în a lţii o a sp e ţi cu d e o se b ită
c ă ld u ră . M u lţim ea sc a n d e a z ă şi o v a ţio n e a ­ în a c e a s tă a tm o s fe r ă d e p u te r n ic e n ­ n is t R om ân. a to v a ră şu lu i N ico lae ta te p ro d u cţia ag rico lă a ju d eţu l
ză în d e lu n g .C e a u ş e s c u — P.C.R.“, tu z ia s m , d e s tim ă şi p r e ţ u ir e îşi g ă sesc C ea u şe sc u , c iv iliz a ţia so c ia listă şi com u­ crească de d ouă ori şi ju m ătate.
.C e a u ş e s c u — R om ân ia 1“ , .C e a u ş e s c u şi o n o u ă şi p r e g n a n tă e x p r e s ie d ra g o s te a n istă , n e sim ţim m in d ri d e a fi co n tin u a ­ R e m a r c a b i l e tra n sfo rm ă ri înnoitoare
p o p o ru l !". f i e r b in t e p e c a r e în tr e a g a n o a s tră n a ţi­ to r i d ir e c ţi a i c e lo r c a re , cu f o r ţa b r a ţ e ­
u n e le n u tr e ş te f a ţă d e to v a r ă ş u l N ic o la e (Continuare in pag. a V i a)
(C ontinuare in pag. a V -a) C e a u şe sc u , u n ita te a s lrin s ă a p o p o ru - lo r şi a m in ţii, cu v ite jie , d ra g o s te d e p a­
Pagina 3
C \H L Á U ñ — 27 septem brie 1980

Izita tovarăşului Niçoise Ceauşoscu hi judeţul^ Nşa/nţ

Cuvîntarea tovarăşului
NICOLAE CEAUSESCU în a in ta tă , d e în a ltă p ro d u c tiv ita te . (A plau­ Ia tă d e ce d o re sc ca, şi d e la a c e a stă v e n itu lu i n e t şi a r e n t a b il it ă ţi i, v o m asi-<
(Urmart din pag. f| m a re a d u n a re p o p u la ră d in P ia tr a N eam ţ, g u ra d e z v o lta re a m a i r a p i d ă a p a tr ie i
ze şi u ra le p u te rn ic e )
La S ăv in eşli am d isc u ta t co c e rce tăto rii, să a d re se z c lasei n o a s tre m u n cito are,' t u ­ n o a s tre şi c re ş te re a c o n tin u ă a n iv e lu lu i
-nilor m uncii, o rg an izaţiile de p a rtid , d e v ia ţă a l în tr e g u lu i n o s tru p o p o r.
despre ceea ce s-a re a lizat, d a r , m ai de a ltfe l, în re a liz ă rile tu tu r o r în tre p rin ­ tu ro r o am en ilo r m uncii, fără d e o se b ire de
d e rilo r pe c a re le -a m v iz ita t e ste în g lo b a tă n a ţio n a lita te , în tre g u lu i n o stru p o p o r, fe li­ (A p la u z e şi u ra le p u te rn ic e ).
ea m ă, despre ceea ce treb u ie lă c u t E ste, d e a s e m e n e a , n e c e s a r să a p lic ă m
:u rid ic a re a în tre g ii a c tiv ită ţi, co res- şi m u n ca c e rc e tă to rilo r, a in g in e rilo r, a in ­ c ită ri c ă ld u ro a se p e n tr u m in u n a te le r e ­
te le c tu a lită ţii n o a stre , ca re , in s trin s ă u- z u lta te o b ţin u te in ac e st c in c iu a l şi u ra r e a cu c o n se c v e n ţă lin ia g e n e ra lă s ta b ilită d e
i t o r c e rin ţelo r puse de C ongresul al p a r tid cu p r iv ir e la p e r f e c ţio n a r e a c o n ­
la al partidului privind realizarea u- n ita te cu c la sa m u n c ito a re , cu o am en ii d e noi şi noi su ccese in to a te d o m e n iile de
m u n c ii, ad u c o c o n trib u ţie d e m a re în s e m ­ a c tiv ita te . (A p lau ze şi u r a le p u te rn ic e , tin u ă a c o n d u c e rii şi d e z v o lta re a d e m o ­
ioi calităţi. O am enii muncii cu care c ra ţie i so c ia liste . A v em c r e a t u n s is te m
lisc u tat, conducerile în trep rin d erilo r n ă ta te la d e z v o lta re a g e n e ra lă a p a trie i p re lu n g ite ).
no astre, deci şi la ceea ce s-a re a liz at în d e o rg an ism e de m o cratic e, de jos p iu ă
i lu a t a n g a ja m e n tu l şi au d a t a sig u ra - D rag i to v a ră şi şi p rie te n i,
ju d e ţu l d u m n eav o a stră. De a ceea ad resez sus, c a re a s ig u ră p a r tic ip a r e a n e m ijlo c i­
vor face to tu l ca, in viitor, aceste In ç u rs u l v iz ite i afn c o n s ta ta t, d e sig u r,
_ si sîn t convins că aceasta cele m ai c a ld e felicitări- c e rc e tă to rilo r, în ­ tă a m u n c ito r ilo r în- o rg a n e le d e jo n d u -
şi o se rie de lip su ri, de m in u su ri. D ar. aşa cere. c o m u n a le , o ră şen eşti," ju d e ţe n e şi
d o rin ţei tu tu ro r o am en ilo r tre g ii In te lc c u a lită ţi d in ju d e ţu l N eam ţ. cum am d e c la ra t şi ie ri la B acău, nici aici
(A p lau ze şi u ra le p u te rn ic e ) c e n tra le , p in u Ia M a re a A d u n a re N a ţio ­
d in ju d e ţu l N eam ţ şi d in m u n ici- n u d o resc să m ă re fe r a c u m la ele. D oresc
D ragi to v a ră şi şi prieten i. n a lă , C o n siliu l d e S ta t C o m ite tu l C e n tra l
ra N eam ţ — să obţină rezu ltate în să s î ex p rim co n v in g e re a că o rg a n iz a ţii­
R e zu lta te le o b ţin u te in d e z v o lta re a w a l p a rtid u lu i. T re b u ie să fa c e m a s tfe l in ­
bune, să încheie a c tu a lu l cin cin al le de p artid , co n siliile de co n d u cere, o a ­
Ioc c it m ai de fru n te şi să tre a c ă ritm în a lt a econom iei n a ţio n a le , in creş-, c it p re z e n ţa o a m e n ilo r m u n c ii, a m u n c i­
m e n ii m u n c ii v o r în ţe le g e că, n e e x p rim în d to rilo r. ţă r a n ilo r, in te le c tu a lilo r în ac e s­
fo r ţe le in u rm ă to ru l cin cin al la • te re a v e n itu lu i n a ţio n a l şi a b o g ă ţie i n a ­ în p ublic a c e sle critic i, d a u un c re d it tu ­
in d u striei, a în treg ii econom ii ţio n ale, în g en e ra l, au c re a t co n d iţii p e n ­ te o rg a n ism e să a s ig u re c a a c tiv ita te a lo r
tu ro r a c e sto r o rg an ism e, m in u n a te lo r co­ să ţin ă p e rm a n e n t s e a m a d e d o rin ţe le şi
(A plauze şi u ra le p u tern ice, tr u în fă p tu ire a p ro g ra m u lu i de c rc ş te re a le ctiv e de oam eni ai m uncii, că v o r acţio ­
n iv elu lu i de tra i m aterial şi sp iritu al al d e c a p a c ita te a c lasei n o a s tre m u n c ito a re ,
n a cu to a te fo rţe le ■p e n tr u lic h id a re a l i p ­ a in tre g u lu i n o s tru p o p o r, a c ţio n in d în
d ep lin a în cred ere in cu v in tu l m a n ­ în tre g u lu i n o stru po p o r. S in te m acu m în su rilo r, p e n tru o rg a n iz a re a m a i b u n ă a în ­
ii o rg an izaţiilo r de p a rtid , al p e rio a d a cin d se re a liz e a z ă c e a d e -a d o u a s trîn s ă le g ă tu ră şi u n ita te cu to ţi cei ce
tre g ii a c tiv ită ţi, s p r e a o b ţin e o p ro d u c ţie m u n c e sc d in p a tr ia n o a s tră . S ă fa c e m
o am en ilo r m uncii. S in t convins p a rte a m a jo ră rii re trib u ţie i d in â c e st c in ­ sp o rită cu m ijlo a c e le p e c a re le av e m în
oam enii m uncii d in ju d e ţu l N earuţ cin al ; o d a tă cu în c h e ie re a acc ste ia , v e n i­ a stfe l in c it o rg a n e le n o a s tre d c c o n d u c e ­
m o m e n tu l d e fa ţă , p e n tru rid ic a re a n iv e ­ re, d e jo s p in ă su s, să fie în to td e a u n a e x ­
iot ca întregul nostru popor — v o r tu rile oam enilor m uucii v o r cre şte cu circa lu lu i te h n ic , p e n tru c re ş te re a p ro d u c tiv i­
to tul p e n tru a ad u ce o co n trib u ţie lot 30 la su tă în- ace st cincinal, faţă d e num ai p re s ia fid e lă a n ă z u in ţe lo r p o p o ru lu i
tă ţii m u n c ii şi s p o rire a e fic ie n ţe i în tre g ii n o stru , a le clasei m u n c ito a r e — c la s a
(¡¡semnală la progresul general al Ro- 20 la sn tă cit se p rev ăzu se in iţial. A ceastă
a c tiv ită ţi econom ice. (A p la u z e ş i u r a le p u ­ c o n d u c ă to a re a so c ie tă ţii n o a s tre so c ia lis­
socialiste, la d ezv o ltarea fo rţe lo i c re ş te re m ult mai m are a v e n itu rilo r e ste un
re z u lta t n em ijlo cit al re a liz ă rilo r o b ţii'u u ^ tern ice ). te. (A p lauze şi u r a l e p u te r n ic e ) .
:oducţ!e, la ridicarea nivelului întreg ii E ste n e c e sa r să se a c o rd e m a i m u ltă a -
jită ţi şi rea liz a re a u n ei noi c a lită ţi in in d e z v o lta re a econom iei, al m u n cii d e ­ D rag i to v a r ă ş i şi p rie te n i
te n ţie şi să se d e p u n ă e fo r tu ri m ai su s­ A ş d o ri să a d re s e z lo c u ito rilo r .J in
■ dom eniile, asig u rin d pe a c ea stă b ază. pu se în to a te sec to a re le d e a c tiv ita te , d e- ţin u te p e n tr u re d u c e re a în c o n tin u a re a
•rea v tn u u lu i naţional şi a bogăţiei m o n strîn d cu p u te re că to t ceea ce în fă p ­ m u n ic ip iu l P ia tr a N e a m ţ ce le m a i c a ld e
c o n su m u rilo r m a te ria le p e n tr u fo lo sire a fe lic ită ri p e n tr u în a lta d is tin c ţie a R e ­
nale. ridicarea con tinua a nivelului tu im in p a tria n o a stră este d e stin a t d ez­
c it m ai ra ţio n a lă a m a te riilo r p rim e , m a ­ p u b lic ii S o c ia liste R o m â n ia ce a fo st a -
m aterial şi sp iritu a l al intreguluT v o ltă rii g e n era le a ţă rii, rid ic ă rii b u n ă s­
te ria le lo r, e n e rg ie i, co m b u s tib ilu lu i, p e n ­ c o rd a tă a stă z i m u n ic ip iu lu i. A c o rd a re a a -
popor. (A plauze şi u ra le p u te rn ic e ; tării p oporului — ţelu l suprem al politicii
tru a a s ig u ra p e a c e a stă c ale o c re ş te re ce ste i d is tin c ţii e ste p r ile ju ită — e a d e ­
ă „C eauşescu şi pop o ru l !“) p a rtid u lu i n o stru co m u n ist, e ic n ţa socie­
m ai ra p id ă şi m ai p u te rn ic ă a p ro d u c ţie i v ă r a t — d e a n iv e r s a r e a a 2000 de a n i a
ad re sa te colectivelor d e oa- tă ţii so cialiste m u ltila te ra l d e z v o lta te pe
n ete, a v e n itu lu i n a ţio n a l, a a v u ţie i g e ­ v ech ii lo c a lită ţi P e tr o d a v a d a r e a e ste,
ai m uncii pe care le-am v iz ita t, tu - c a re o. ed ificăm in Rom ânia.- (A p lau ze şi
n e ra le a p a tr ie i n o a stre . In ac e laşi tim p , m ai cu se a m ă , o a p re c ie re a a c tiv ită ţii şi
o ainenilor m uncii d in ju d e ţu l N eam ţ u ra le p u te r n ic e ; se sca .Je a z ă : „C eausescu tre b u ie să a c ţio n ă m cu to a tă c o n se c v e n ­
a d resate d eo p o triv ă şi o rg an izaţiilo r — P.C.R. !). re a liz ă r ilo r d e a s tă z i a le m u n c ito rilo r, in ­
ţa în în f ă p tu ire a n o u lu i m e c a n ism eco­ te le c tu a lilo r şi tu t u r o r o a m e n ilo r m u n c ii
B ja rtid , com uniştilor, c are acţio n ează iu In în tre a g a ţa r ă se d e sfă şo a ră o a c tiv i­ no m ic, c a re p o rn e ş te d e la n e c e sita te a fo ­
slgăşă u n ita te cu oam enii m uncii p e n tru ta te su s ţin u tă p e n tru în c h e ie re a cu re z u l­ d in P ia t r a N e a m ţ, c a r e a d u c o c o n tr ib u ­
lo sirii cu m a x im u m d e e fic ie n ţă a m ij­ ţie în s e m n a tă la 'd e z v o lta re a g e n e ra lă a
arc*a proyidihului de fău rire a socie- ta te c it m ai b u n e a a c tu a lu lu i cin cin al,
lo ac e lo r e x is te n te , o b ţin e rii u n e i efic ie n - p a tr ie i. A c e a stă a p re c ie re tr e b u ie ;ă co n ­
socialiste m u ltila te ra l dezvo ltate. O r d in care' m ai sin t d o a r tre i lu n i. T re b u ie ţe su p e rio a re şi c re ş te rii v e n itu lu i n et. a
'a ţiile de p a rtid acţio n ează i i s p i 'iti’’ să d e cla r cu m u ltă sa tisfa c ţie că, pe a n ­ s titu ie , to to d a tă , u n în d e m n d e a m u n c i
sp o ririi re n ta b ilită ţii pe fie c a re leu in v e s ­ m a i b in e, d e a p ro d u c., m ai m u lt, d e ii
ţii de co¡iţiroşele partidului, de Coniî- sa m b lu , vom re a liz a cu o a n u m ită d e p ă şire
tit, pe fie c a re leu c h e ltu it. (A p la u z e p u ­ a d u c e o c o n tr ib u ţie şi m a i m a r e Ia d e z ­
C e n tral al p a rtid u lu i, p e n tru a fi in - p la n u l d e c re ş te re ă p ro d u c ţie i In d u stria le , te rn ice ). I v o lta r e a g e n e ra lă a p a tr ie i n o a s tre !
im p reu n ă cu o am en ii m uncii, A vem , d e a sem en ea, re z u lta te b u n e in a- T re b u ie să a p lic ă m cu to a tă c o n se c v e n ­
a>tul p en tru rea liz a re a p la n u lu i, în g ric u llu iâ , in tra n s p o rtu ri, in ce le la lte a c- ‘ (A p lau ze şi u ra le p u te r n ic e , p re lu n g ite ).
ţa n o u l m ec a n ism eco n o m ic, a u to c o n d u c e -
le g ă tu ră cu clasa m u n cito a re , cu tiv ită ţi econom ice. A m o b ţin u t, to to d a tă , P o p o ru l n o s tru a re u n g lo rio s tr e c u t d e
rè a m u n c ito re a sc ă , a u to g e s tiu n e a , a c e a s ta
cu in telectu alitatea/ In aceasta p ro g re se în se m n a te in a c tiv ita te a ş tiin ţi­ lu p tă şi m u n c ă . !n a c e s t a n a m s ă r b ă to r it
p re s u p u n e ca fie c a re co lec tiv de, o a m e n i
tă ria p a rtid u lu i, tă r ia societăţii fică, în in v ă ţă m io t, in c u ltu ra , in to a te d o ­ 2050 d e a n i d e la f ă u r ir e a p rim u lu i s ta t
ai m u n c ii — d in in d u s trie şi a g ric u ltu ră ,
ire socialiste • (A plauze şi u ra le p u - m eniile iău ririi so cietăţii so cialiste m u ltila ­ c e n tra liz a t dac. D ar, d e atu n ci, în c ele
d in a c tiv ita te a d in în v ă ţă m în t, d in ce rc e ­
p re lu n g ite ; se scandează ta re , d in c u ltu ră , d in to a te d o m e n iile — p e ste d o u ă m ile n ii, s - a u p ro d u s m u lte
u — P.C.R. !“, „C eausescu şi te ra l d ezv o ltate şi form ării u n u i om nou,
cu o în a ltă c o n ştiin ţă so cialistă, a n im a t d c să ac ţio n e z e p e b a z ă a u to c o n d u c e rii şi tr a n s f o r m ă r i p e a c e ste m e le a g u ri. Po­
1 !“). au to g esiiu n ii, să ştie co tre b u ie •'să p ro d u ­
esc, il.e asem enea, să adresez felicit d o rin ţa d e a face to tu l p e n tru ca, p rin p o ru l n o s tru a a v u t m u l. d e în d u r a t. Naş-;
că, ce c h e ltu ie ş te şi c t b e n e fic iu d ă so ­
ţărăn im ii, tu tu ro r oam enilo r m uncii te r e a p o p o ru lu i r o m â n c a a v u t Ioc în co -
m u n ca sa co n ştie n tă , să fă u re a sc ă o ţa ră c ie tă ţii. T re b u ie ca n ici o a c tiv ita te , pe
ag ricu ltu ră p e n tru rezu ltate le o b ţin u - d iţiu n i g re le , d e lu p tă îm p o tr iv a a s u p r i­
p u te rn ic ă , lib e ră şi in d e p en d e n tă. (A plauze c a re o d e sfă şu ră m s i n u fie f ă r ă re z u l­
acest cincinal şi u ra re a de a o b ţin e
ta te , fă r ă u n b e n e fic iu c ît m a i în s e m n a t, r i i s tră in e , p e n tr u a -ş i a p ă r a f iin ţa n a -
şi mai m ari, de a face din agri- şi u ra le p u te rn ic e ; se sc an d ează „C eausescu p e n tr u că, n u m a i re a liz în d o a d e v ă ra tă
ju d e ţu lu i N eam ţ o ag ric u ltu ră — P.C.R. r , „C eausescu şi p o p o ru l !“ )'. a u to c o n d u c e re m u n c ito re a sc ă , o c re ş te re a tC ontinuare In pag. a IV -n )

iïdoment em oţionant ; inaugurarea lucrărilor la


----------- ■— ' ” *v l «•*** m i umor ae ţe vi de 20 lo l i.
Pagina 3

Vizita tovarăşului Nicola


Cuvintarea tovarăşului
NICOLAE CEAUŞESCU
(U rm a re d in pag. a 111-a) ca la r e u n iu n e a d e la M a d rid să se d e a m o n s tre a z ă cu p u re re că n u m a i s o lu ţio ­
u n n o u im b o ld d e s tin d e rii, p ă c ii, c o o p e ră ­ n a r e a p rin tr a ta tiv e a p ro b le m e lo r e ste in
ţio n a lă . M u lţi în a in ta ş i d e -a i n o ş tr i şi-a u rii şi r e s p e c tu lu i in d e p e n d e n ţe i n a ţio n a ­ in te re s u l fie c ă ru i p o p o r, în in te re s u l d e s­
d a t v ia (a p e n tr u ca a c e s te m e le a g u ri să le, s ă se a c ţio n e z e p e n tr u o rg a n iz a re a u - tin d e rii, p ă c ii şi in d e p e n d e n ţe i n a ţio n a le !
p o a tă fi lib e re , p e n tr u ca s t ă p in ir e a s t r ă i­ n e i c o n fe r in ţe p e n tr u d e z a rm a re în E u ­ (A p la u z e şi u r a le ■ puternice, în d e lu n g a te ;
n ă să n u se în s c ă u n e z e aici. Şi d a to r ă m . ro p a şi, to to d a tă , să se s ta b ile a s c ă u r m ă ­ se s c a n d e a z ă : „C e au şescu — P a c e ! “).
în a in ta ş ilo r n o ş tri l'a p tu l c ă a s tă z i R o ­ to a r e a re u n iu n e c a re să c o n tin u e în f ă p ­ S o lu ţio n a re a in tr-u n m od d em o c ra tic a
m â n ia e ste lib e r ă şi i n d e p e n d e n t ă ! (U ra ­ tu ir e a s e c u r ită ţii e u ro p e n e . S în tc m con­ a c e s to r m ari şi co m plexe p ro b lem e im pu­
le şi a p la u z e p u te r n ic e , în d e lu n g a te ). ş tie n ţi că p e n tr u în f ă p tu ir e a s e c u r ită ţii n e p a rtic ip a re a cu d re p tu ri eg ale la v ia ­
P ra c tic , în to a te lo c a lită ţile p a tr ie i tr e b u ie p a r c u r s ă o c a le lu n g ă d e m u n c ă , ţa in te rn a ţio n a lă a tu tu ro r sta te lo r, fără
n o a s tre sa g ă se sc v e stig ii a le v e c h ii c iv i­ d e lu p tă ; d a r e s te n e c e s a r ca p o p o a re le d e o se b ire d c o rîn d u ire so cială sau de m ă­
liz a ţii, a le tr e c u tu lu i d e lu p tă şi m u n c ă e u ro p e n e să p ă s tre z e p e rm a n e n t iu ' m ină rim e. In p rim u l rîn d , e sle n e c e sa ră p a rti­
a l p o p o ru lu i n o stru .. N oi c in s tim a c e st in iţia tiv a , să a ib ă p e rio d ic noi r e u n iu n i c ip a re a m ai a c tiv ă la v ia ţa in te rn a ţio n a lă
tr e c u t is to ric p e n tr u c ă c in s tim p e to ţi p e n tr u a a s ig u ra re a liz a r e a u n e i E u ro p e a ţă rilo r m ici şi m ijlocii, a ţă rilo r neali- •
a c e i c a r e -au fă c u t to tu l ca R o m â n ia să a - p ă c i i, a e g a lită ţii in t r e p o p o a re , o E u ­ n ia te , a ţa rilo r în cu rs d e d e z v o lta re , în ­
e x is te a s tă z i f a s ta t lib e r şi in d e p e n d e n t ! ro p ă u n ită în lu p ta p e n tr u p ro g re s, p e n ­ tă r ire a s o lid a rită ţii fo rţe lo r p ro g re sis te de
C in s tin d u -î p e ei, c in s tim p o p o ru l n o s tru , tr u pace şi in d e p e n d e n ţă n a ţio n a lă . p re tu tin d e n i. (A p lauze şi u ra le p u tern ice)
c in s tim " tre c u tu l, p re z e n tu l şi v iito r u l co ­ (U ra le şi a p la u z e p u t e r n i c e ; se s c a n d e a - « , î n a c tu a le le îm p re ju ră ri d e în c o rd a re in­
m u n is t a l R o m â n ie i ! (A p la u z e şi u ra le ză : „ C e a u şe sc u — P .C .R . !“). te rn a ţio n a lă , co n sid erăm că u n rol de
p u te r n ic e ; se s c a n d e a z ă .„ C e a u şe sc u şi ‘ E ste n e c e sa r, d e a s e m e n e a , să se t r e a ­ m a re în s e m n ă ta te a re O rg a n iz a ţia N a ţiu ­
¡poporul !“ ).. c ă c it m a i n e în tîr z ia t la tr a ta t iv e p e n tr u n ilo r U n ite, c e le la lte o rg an ism e în le rn a ţio -
D ra g i to v a r ă ş i , şi p rie te n i, a îm p ie d ic a a m p la s a r e a d e n o i ra c h e te n a le, c a re tre b u ie să Iacă lo tu l p e n tru a
în f ă p tu in d n e a b ă t u t p r o g r a m u l p a r t i ­ n u c le a r e p e c o n tin e n tu l n o s tru , p e n tr u a c o n trib u i la 's o lu ţio n a r e a p ro b lem elo r, cu
d u lu i d e f ă u r ir e a s o c ie tă ţii s o c ia lis te o p ri a c e s t c u rs c a re p u n e in p e ric o l c iv i­ p a rtic ip a re a u n ită a tu tu ro r p o p o arelo r.
m u ltila te r a l d e z v o lta te , d e în a i n ta r e s p r e liz a ţia în f ă p tu i tă d e -a lu n g u l m ile n iilo r, E ste n e c e sa r să facem to tu l ca p o p o a re le
c o m u n ism , n o i s e r v im in p r im u l r in d in ­ in să şi v ia ţa p o p o a re lo r n o a stre . T re ­ — a d e v ă ra te le fă u rito a re a le isto rie i __
te r e s e le p o p o ru lu i n o s tru , a s ig u ră m în a ­ b u ie să a c ţio n ă m n e a b ă tu t p e n tru a d e ­ să-şi asu m e o ră s p u n d e re to t m ai m are,
in t a r e a fe rm ă a R o m â n ie i p e d r u m u l lu ­ te r m in a re s p e c ta re a d r e p tu lu i f u n d a m e n ­ să-şi Iacă a s c u lta t cu v în tu l în to a te p ro ­
m in o s a l s o c ia lis m u lu i şi c o m u n is m u lu i. ta l a l o m u lu i la p a c e , la in d e p e n d e n ţă , la b lem ele in te rn a ţio n a le . N u e x is tă p ro b le ­
D a r, in a c e la ş i tim p , a d u c e m « r i n a c e a s ta e x is te n ţă lib e ră ! (A p la u z e şi u r a le p u ­ m ă în c a re p o p o a re le să nu fie in te re s a te
o c o n tr ib u ţie d e m a r e în s e m n ă ta te la c a u ­ te rn ic e ). şi in c a re să n u tre b u ia sc ă să-şi facă au zit
za s o c ia lis m u lu i, la c a u z a p ă c ii şi c o la ­ D e s fă ş u ră m o a c tiv ita te in te n s ă p e n tr u g la su l lo r ră s p ic a t : N U ! îm p o triv a în arm ă­
b o ră r ii în t r e to a te p o p o a re le . Ş tim b in e îm b u n ă tă ţir e a r e la ţiilo r şi d e z v o lta re a co ­ rii, a în a rm ă rii n u c le a re ; DA ! p e n tru pace,
c ă n u m a i in m ă s u ra in c a re fie c a re p o ­ la b o r ă rii în B a lc a n i. A v e m r e la ţii b u n e p e n tru d e stin d e re , p e n tru re d u c e re a c h el­
c u to a te s ta te le , fa c e m to tu l ca B a lc a n ii tu ie lilo r m ilita re ! (A plauze şi u ra le în d e ­
p o r c o n s tr u c to r a l s o c ia lis m u lu i o b ţin e
să d e v in ă , o z o n ă a p ă c ii, fă r ă a r m : n u ­ lu n g a te : se .s c a n d e a z ă : „C eau şescu __
re z u lta te to t m a i în s e m n a te în d e z v o lta ­ L a s o s ire a p e p la tfo rm a întl
c le a re , o z o n ă a c o n v ie ţu ir ii p a ş n ic e — P .C .R .!', „ C e au şescu —- P a c e ! “ )
r e a sa e c o n o m ic ă şi so c ia lă . în e d if ic a r e a to v a ră şu l N icolae C eauşescul
ca p a r t e in s e p a r a b ilă a s e c u r ită ţii e u ro ­ P a rtid u l şi sta lu l n o stru , p o p o ru l rom ân
n o ii o r în d u ir î, c re s c şi fo r ţa so c ia lis m u ­ E le n a C eauşescu sin t Intim pinaţl
p e n e , a p ă c ii în în tr e a g a lu m e . (A p la u z e sin t ferm h o tă r ile ca, o d a tă cu a c tiv ita te a
lu i, p re s tig iu l s ă u m o n d ia l, c a p a c ita te a sa g h e C aranlil, m inistru l in d u s tr ii
şi u r a le p u te rn ic e ). d e c o n stru c ţie so cialistă, să-şi ad u c ă şi
d e a c o n tr ib u i la tr a n s f o r m a r e a re v o lu ­ în v iito r în tre a g a c o n trib u ţie Ia cau za no­ D um itru Popa, m inistrul indusfli«
ţio n a r ă a lu m ii, la r e a liz a r e a p e p la n e ta R o m â n ia se p r o n u n ţă cu to a tă h o tă r î- Ir ui (iilor in d u striale, d e repre*""
re a p e n tr u d e z a rm a re şi, în p rim u l rîn d , b ilă a d e z a rm ă rii, a d e stin d e rii şi păcii,
n o a s tr ă a u n e i lu m i m a i d r e p te şi m a i a in d e p e n d e n ţe i n a ţio n a le ,, co n lu c rin d cu co n d u cerii c e n tra le i industriale d»)
b u n e . (U ra le şi a p la u z e p u te rn ic e ). p e n tr u d e z a r m a r e n u c le a ră . N oi p o rn im ai u n ită ţii v iz itate. Un grup del
to a te p a rtid e le c o m u n iste şi m u n cito reşti,
în tr e a g a p o litic ă e x te r n ă a R o m â n ie i d e Ia fa p tu l că în to td e a u n a ţe l u l s u p re m tin e re , în fru m o a se to ilu m e paj?j
cu p a rtid e le so c ia liste şi so cial-d e m o crate,
e s te o p o litic ă d e p rie te n ie şi c o la b o r a re a l s o c ia lis m u lu i a fo st p a c e a , e lib e r a r e a fciă inalţiloT oasp eţi buch ete det
cu p a rtid e le şi fo rţe le d e m o cratice p ro g re sis­
c u to a te p o p o a re le lu m ii o p o litic ă de p o p o a re lo r d e p o v a ra în a r m ă r ilo r , d e p e ­ In a p la u z e le şi u ra le le c o le c fl
te d e p re tu tin d e n i, în tă rin d s o lid a rita te a şi
d e s tin d e re , d e p a c e şi in d e p e n d e n ţă na­ ric o lu l u n o r n o i ră z b o a ie . A stă z i, c in d c o la b o ra re a cu p o p o a re le d e p e to a te m e­ oam eni ai m uncii, se c re ta ru l g |
ţio n a lă . Ş tim c ă n u m a i în c o n d iţii d e p a r tid u l n o s tru e s te la p u te r e , c în d c la sa rid ia n e le p la n e te i n o a stre . (A plauze şi p a rtid u lu i e ste in v itat să ta ip
p a c e , şi n u m a i fiin d in d e p e n d e n te . po­ m u n c ito a r e a d e v e n it c la s ă c o n d u c ă to a re , u ra le în d e lu n g a te ; se scandează: in a u g u ra lă a în tre p rin d e rii de lfl~
p o a re le îşi p o t a s ig u ra d e z v o lta re a e co n o - c în d s o c ia lis m u l se c o n s tru ie ş te în tr - u n „C ea u şe scu — P a c e ! “ ) poliam idice — u n ita te care in tr|
m ic o -s o c ia lă a ş a c u m .d o re s c e le ; ş tim că n u m ă r în s e m n a t d e ţă ri,* tr e b u ie să f a ­ D rag i to v a ră şi şi p rie te n i. s a ju l in d u strial al R om anului 1
n u m a i în a s tfe l d e c o n d iţii p u te m c o n s tru i c e m to tu l p e n tr u a f ir m a r e a în lu m e a In în c h e ie re , d o re sc să ad resez, în că o ram u ră p u rlă to a re a p ro a re su lu ^ ^
cu su c c e s s o c ia lis m u l şi c o m u n is m u l în p r in c ip iilo r d e p a c e c a re c o n s titu ie e s e n ­ d a tă , o a m e n ilo r m uncii din ju d e ţu l N eam ţ chim ia. D incolo d e sem nificaţii®
p a tr ia n o a s tră . (A p la u z e şi u r a le p u te r ­ ţ a s o c ia lis m u lu i ! (U ra le şi a p la u z e p u ­ şi d in m u n icip iu l P ia tra N eam ţ înd em n u l ta n ţa sa econom ică, acest n o i
n ic e : se s c a n d e a z ă „ C e a u şe sc u — P .C .R . !“). te rn ic e ). Cu a tit m ai m u lt tre b u ie să fa­ d e a face to tu l p e n tru a ad u c e o co n trib u ­ în seam n ă asig u ra re a de noi B
A c ţio n ă m n e a b ă tu t p e n tr u d e z v o lta re a c e m a c e s t lu c r u a c u m , c în d c h e ltu ie lile ţie to t m ai m a rc la d e z v o lta re a g e n e ra lă a m uncă p e n tru so ţiile constructM
r e la ţiilo r c u to a te ţă r il e s o c ia lis te — d e ­ m ilita r e r e p r e z in tă 500 m ilia r d e d e d o ­ p a trie i n o a s tre so c ialiste. m aşin i şi m etalu rg iştilo r, ' pen
sig u r, în p rim u l rîn d cu v e c in ii n o ştri — la r i şi a p a s ă to t m a i g re u p e u m e r ii tu ­ In a c e ste zile, în to a te u n ită ţile se dez­ d in tre tin e rii ab so lv en ţi ai şcolii
p e n tr u în t ă r i r e a s o lid a r ită ţii şi c o la b o r ă ­ tu r o r p o p o a re lo r. P r a c tic n ic i u n p o p o r b a te p la n u l p e 1981. A d u n ă rile g e n e ra le , cialitate.
r ii în lu p ta p e n tr u d e s tin d e re şi p a c e în d in lu m e n u v a a m a i p u te a s u p o r ta in c o le c tiv e le de o am eni ai m uncii tre b u ie să S e c re ta ru l g e n e ra l al partidul™
lu m e . (A p la u z e şi u r a l e în d e lu n g a te ).' c o n tin u a re c re ş te re a u r ia ş ă a c h e ltu ie lilo r a n a liz e z e cu to a tă ră s p u n d e re a , pe baza c ă ld u ro s pe p ro iectan ţi şi consţg
Ş tim d in e x p e r ie n ţa n o a s tră p ro p r ie că
f ă u r ir e a o r în d u ir ii n o i, s o c ia liste n u e ste
u ş o a ră , c ă s în t n e c e s a r e e f o r tu r i s u s ţi­
n u te , m u n c a u n ită a în tr e g u lu i p o p o r.
m ilita r e , c h e ltu ir e a n e p r o d u c tiv ă a s u te
d e m ilia rd e , a m a te ria le lo r, a fo r ţe i d e
m u n c ă , a c u c e r ir ilo r ş tiin ţe i şi a to t c eea
ce p ro d u c e o m u l şi c a re . in loc d e a s e rv i
re z u lta te lo r d e p în ă acum , m odul cum să
se o rg a n iz e z e m u n ca în v iito r, cum să se
a c ţio n e z e p e n tru ca, în că d e la în cep u tu l
a n u lu i 1981, d in p rim a zi a n o u lu i .a n - —
tr u re a liz a re a ace stu i m odern
d u strial.
In făţişin d c îte v a J
d in tre car^ ^
în tre p rin d e rii, c a re v a av ea a n H
d u c ţie d e 18.000 to n e lire şi
D a r e x p e r ie n ţa ş i r e a liz ă r ile p o p o ru lu i p ro g re s u lu i şi b u n ă s tă rii, s in t în d r u m a te deci a n o u lu i cin c in al — să trecem cu to a ­
s p r e d is tr u g e r e a v ie ţii, s p r e d is tr u g e r e a te fo rţe le la în fă p tu ire a h o tă rîrilo r n e ru l G h eo rg h e Rusu, d ir e c to r ii
n o s tru d e m o n s tre a z ă cu p ris o s in ţă că n u ­
m a i şi n u m a i s o c ia lis m u l a s ig u ră o m e n i­ o a m e n ilo r. I a tă d e ce lu p ta p e n tr u d e z a r­ C o n g re su lu i al X ll-lea al p a rtid u ­ inform ează că, p o triv it in d icaţ^ H
m a r e e s te o p a r t e in s e p a r a b ilă a lu p te i lui, c a re a p u s în c e n tru l a te n ţie i re a li­ cerii p a rtid u lu i şi sta tu lu i la r^ H
r ii c a le a d e z v o ltă rii ra p id e , a d e v ă r a t a li­
p e n tr u s o c ia lism , p e n tr u d e s tin d e r e şi ce stu i o b iectiv au fost a p lic it®
b e r ta te şi in d e p e n d e n ţă ! (A p la u z e şi u - z a re a u n e i n o i c a lită ţi, a u n e i c a lită ţi noi Iuţii c o n stru ctiv e, m ultifuncţionM
r a l e în d e lu n g a te ; se 's c a n d e a z ă „ C e a u şe sc u p e n tr u p a c e . (A p la u z e şi u r a l e p u te rn ic e ). în m u n că şi în v ia ţă , rid ic a re a pe noi au ca efect re d u c e re a su p rat^ B
— P .C .R . 1“). în t ă r i m s o lid a r ita te a cu ţă r ile în c u rs culm i d e p ro g re s şi c iv ilizaţie a p a trie i
p a te de h a lele de fabricaţie, i d H
A c ţio n ă m , d e a s e m e n e a , p e n tr u d e z v o l­ d e d e z v o lta re , a c ţio n ă m p e n tr u o n o u ă n o a s tre so c ia liste . (A p lau ze şi u ra le pu­
coriom ii de m etal, p recu m si o «
ta r e a r e la ţiilo r c u ' ţă r ile în c u rs d e d e z ­ o rd in e e c o n o m ic ă in te r n a ţio n a lă , p e n tr u a te rn ic e ). m u lt -sporită, p ro d u cţia marld
v o lta re , cu to a te p o p o a re le c a re a u s c u ­ p u n e c a p ă t îm p ă r ţir ii lu m ii in b o g a ţi şi A m d e p lin a c o n v in g e re că o am eniî m un­ m etru p ă lr a t co n stru it fiind de
t u r a t d o m in a ţia im p e r ia lis tă şi c o lo n ia ­ s ă r a c i — ca r e z u l ta t a l d o m in a ţie i în d e ­ c ii d in N eam ţ, la fel. ca în tre g u l n o stru ori m ai m are co m p arativ cu ce»
lis tă şi lu p tă p e n tr u a -şi d e z v o lta e c o n o ­ lu n g a te im p e ria lis te şi c o lo n ia liste . D o rim p o p o r, v o r face to tu l p e n tru a-şi sp o ri în c a d iu l ob iectiv elo r sim iiareM
m ia p ro p rie , p e n tr u a -ş i c o n so lid a in d e ­ o o rd in e e c h ita b ilă , d re a p tă , c a re să a s i­ c o n trib u ţia la d e z v o lta re a g e n e ra lă a p a ­ a n te rio r. P este 90 la su lă din u i
p e n d e n ţa n a ţio n a lă , p e n tr u o n o u ă o rd in e g u re p ro g r e s u l tu t u r o r p o p o a re lo r, ia r , în trie i n o a s tre so c ia liste , p e n tru a ocu p a un d o ta re s in t de p ro d u cţie rcin âaM
e c o n o m ic ă , m a i d r e a p tă şi m a i b u n ă . a c tu a le le c o n d iţii, să a s ig u re u n s p r ijin lo c c it m ai d e fru n te in lu p ta p e n tru dez­ tînd, m arca u n o r înlrcprinderaH
(A p la u z e şi u r a le p u te r n ic e ; se s c a n d e a z ă p u te r n ic p e n tr u cei s ă ra c i, p e iitru p o ­ v o lta re a g e n e ra lă a p a trie i n o a stre , în în ­ „U n irea“ şi'„ M e ta lu l R oşu- d fn C jg
.C e a u ş e s c u — P .C .R . !“'). p o a re le r ă m a s e in u rm ă , s p r e a se rid ic a tre c e re a d in tre ju d e ţe I (A plauze şi u ra le . IM A T E X d in T îrg u M ureş, IM U IB
In a c e la şi tim p e x tin d e m r e la ţiile cu la n ix 'elu l c iv iliz a ţie i d c a s tă z i şi a p u ­ p u te rn ic e j se sc an d ează : „C eau şescu şi a labricUuj. u r u m tila
o je si oiese î“s
ţ ă r il e c a p ita lis te d e z v o lta te , c u to a te te a d u c e o v ia ţă d e m n ă şi lib e ră . I a tă d e p o p o r u l!*) din c a d ru l co in b in a 'e lo r de f i t «
s ta te le lum ii, ia ră d e o se b ire d e o rin d u ire ee lu p ta p e n tr u n o u a o rd in e e c o n o m ic ă N -aş p u te a să m ă d e s p a rt d e d u m n ea­ din S ă v in eşti şi laşi, întreprind*»
so c ia lă . în s p ir itu l p rin c ip iilo r c o e x is te n ­ in t e r n a ţio n a lă c o n s titu ie , d e a se m e n e a , o v o a stră , d ra g i to v a ră şi, fă ră să d e c la r că la i chim ic B orzeşti şi altele. •
ţe i p a şn ic e . P a rtic ip ă m a c tiv la d iv iz iu ­ p a r te in s e p a r a b ilă a lu p te i p e n tr u d e s tin ­ a ş d o ri să am p rile ju l să vă în m în ez a In cam & a ta b lo u lu i centrul d f l
n e a in te r n a ţio n a lă a m u n c ii, p u n în d n e ­ d e re , p e n tr u p a c e , p e n tr u s o c ia lism şi d o u a o a ră „S teau a R epublicii“ clasa I p en­ to v a ră şu l N ico lae C eauşescu Ţ ~
a b ă tu t la b a z a r e la ţiilo r n o a s tre cu to a te p ro g re s e c o n o m ic şi so c ia l în lu m e ! tru lo ciil I în în tre c e re , p e n tru re z u lta te să cup leze prim a linie de polij
s ta te le p r in c ip iile d e p lin e i e g a lită ţi în (A p la u z e şi u r a le p u te r n ic e ) . - b u n e în a c tiv ita te a d u m n e a v o a stră I (U rale m om ent c a re m archează inf
d r e p tu r i, re s p e c tu lu i in d e p e n d e n ţe i şi s u ­ In v ia ţa in t e r n a ţio n a lă s în t m u lte p ro ­ şi a p la u z e p re lu n g ite ) teh n o lo g ice a în trep rin d erii.
v e r a n ită ţii n a ţio n a le , n e a m e s te c u lu i ' în b le m e c o m p lic a te . In a c e st a n s-a a ju n s V ă u re z din to a tă inim a su ccese to t Se vizitează, apoi. instalaţia
tr e b u r ile in te r n e şi a v a n ta ju lu i re c ip ro c , la o în c o r d a re e x tr e m ă . E ste n e c e s a r să m ai m ari în în tre a g a a c tiv ita te , m u ltă să­ h ala d e filare, secţia de prelucflW
a le r e n u n ţă r ii la fo r ţă şi la a m e n in ţa r e a se f a c ă to tu l p e n tr u a se o p ri a g r a v a r e a n ă ta te şi m u ltă fe ric ire ! (A plauze şi u ra le r u l d e ţe s e re a re ţe le lo r c o r d , *
cu fo rţa , re s p e c tu lu i n e a b ă tu t a l d r e p t u ­ s itu a ţie i in te r n a ţio n a le , să se a c ţio n e z e p u te rn ic e , în d e lu n g a te ; se sc a n d e a z ă m i­ pun p rin g rad u l în a lt de^ aulotjM
lu i f ie c ă ru i p o p o r Ia d e z v o lta re lib e ră . în d ir e c ţia s o lu ţio n ă rii tu t u r o r p ro b le m e ­ n u te in şir : „ C eau şescu — I\C .R . in s talaţiilo r. -Se vizitează si
(U ra le şi .ap la u z e p u te rn ic e ). lo r d in t r e s t a te n u m a i şi n u m a i p e ca le a „C e au şescu şi p o p o ru l 1“. In tr-o atm o sfera u n d e sin t p re z e n ta te p r o d u s e l e «
A c ţio n ă m fe r m p e n tr u în f ă p tu ir e a se ­ i'.iif.'.iivelor. T re b u ie să se in te n siH c e e- d e v ib ra n t p a trio tism , de p u te rn ic ă u n i­ tim p u l p rim elo r p ro b e tehnol gjg|
A preciind n iv elu l ter 1îc r
Sl'Jl
c u r ită ţii şi c o o p e ră rii în E u ro p a . P a r t i ­ f o r tu r ile p o p o a re lo r p e n tr u a d e te r m in a ta te , to ţi cei p re z e n ţi la m area a d u n a re
lic h id a r e a d in v ia ţa in t e r n a ţio n a lă a p o ­ p o p u la ră o v a ţio n e a z ă cu în s u fle ţire p e n tru trep rin d e rii, so lu ţiile ap
c ip ă m a c tiv la p re g ă tir e a re u n iu n ii ce v a

1
a v e a loc în n o ie m b rie la M a d rid , cu c o n ­ liticii <le to rta şi d e a m e n in ţa re cu .o r\a . P a rtid u l C o m u n ist R om ân, p e n tru R epublica ţia acestu i obiectiv, )
v in g e re a c â p o p o a re le e n ro p e n e pot şi N im ă n u i, n ici u n u i p o p o r n u -i s e r v e ş te S o c ia listă R om ânia, p e n tru s e c re ta ru l g e ­ C eauşescu a c e ru t ca, iu
tr e b u ie s ă o b ţin ă în f ă p tu ir e a n e a b ă tu tă a fo rţa , n u -i se rv e ş te c a le a m ilita r ă ! E x p e ­ n e ra l al p a rtid u lu i şi .p reşed in te le . ţării, tim p, to a te in sta la ţiile să intrai
d o c u m e n te lo r s e m n a te la H e lsin k i, D o rim r i e n ţa is to ric ă , f a p te le d in u ltim ii a n i d e ­ to v a ră ş u l N ic o la e C eau şescu )
Pagino 5

Neam ţ
a s te p ta tă c u v ie e m o ţie , o fe r ă şi d e a -
p re ş te in m ijlo cul m u n cito rilo r, le strin g e c e a stă d ată, d e sto in ic u lu i c o le c tiv al m o-
c ă ld u ro s m iin ile, in te re sin d u -se d e sp re co n ­ ta lu r g iş tilo r d in R o m a n . p r ile ju l d e a
d iţiile d e m u n că şi d esp re re trib u ţia p e m u lţu m i d in a d în c u l in im ii s e c r e ta r u lu i
c a re o p rim esc. M u n cito rii a ra tă că r e tr i­ g e n e ra l a l p a r tid u lu i, p e n tr u p r e ţio a s e le
b u ţia p rim ită, în c o n d iţiile lu c ru lu i în a- in d ic a ţii d a te in p re c e d e n te le ^ v iz ite c a re
cord global, re fle ctă m ai b in e c a n tita te a şi a u im p u ls io n a t d ir e c t d e z v o lta re a î n t r e ­
c a lita te a m uncii p re s ta te c iştig in d fo a rte p rin d e rii, c re ş te r e a şi d iv e r s if ic a r e a p ro ­
b in e Ei îşi ex p rim ă cu m u ltă c ă ld u ra şi d u c ţie i, r id ic a r e a e fic ie n ţe i eco n o m ic e a
In su ile ţire satisfa c ţia şi re c u n o ş tin ţa p e n ­
tru g rija pe c a re p a rtid u l, s e c re ta ru l său în tre g ii a c tiv ită ţi.
L,a s o s ire a în în tr e p r in d e r e , to v a r a ş u i
g e n e ra l o p o a rtă c e lo r ce m uncesc. Se N Scolae C e a u şe sc u , «tovarăşa E le n a
scandoză cu p u te re : „C eau şescu m un­
C eau şescu , s în t în tîm p in a ţi d e N e c u la i
c ito r ii! “. A g ach i, m in is tr u l in d u s trie i m e ta lu r g ic e ,
Pe p a rc u rsu l vizitei, g a z d e le m fo rm eaza
d e sp re p re o c u p ă rile c o le c tiv u lu i de* a a- in g . P e tr e Z im b ra n . d ir e c to r u l g e n e ra l a l
sig u ra o c a lita te s u p e rio a ră p ro d u c ţie i, C e n tralei in d u s tria le d e p re lu c ră ri m e ta ­
p en tru p re g ă tire a , ca lific a re a şi sp eciali­ lu rg ic e , d e r e p r e z e n ta n ţi a i c o n s iliu lu i
z a re a p e rso n a lu lu i m u n cito r, în v e d e re a u- o a m e n ilo r m u n c ii.
tiliză rii d ep lin e a c a p a c ită ţilo r de p ro d u c ­ Dialogul d e lucru in ce p e p r in tr-u n a-
ţie a fla te in d o tare . m ă n u n ţit r a p o r t p re z e n ta t d e d ir e c to r u l
La fab rica d e p iese tu r n a te se v iziteaza în tr e p r in d e r ii, ing. V a sile S av , c a r e în ­
lin ia a cin cea p e n tru fo rm a re a şi tu rn a re a fă ţiş e a z ă d e z v o lta re a în t r e p r in d e r ii în u l­
p ieselo r de p e rfo rm a n ţă — p e’ flu x u l c ă ­ tim ii an i. E ste s u b lin ia t f a p tu l că d e c u -
re ia s-a re a liz a t cu su cces in a c e ste zile pînd a fo s t m o n ta t cel d e -a l 4 -lea la m in o r ,
o planşaibji d e 28 d e to n e — . se c to ru l de ce p e rm ite să se re a liz e z e o la r g ă g a m a
ela b o ra re a fontei, p recu m şi lin iile 1 şi d e -m a te ria l tu b u la r,- că în a c tu a lu l c in c i­
2 de fo rm are, co m p let m ecan izate, cu u n n a l p ro d u c ţia fiz ic ă d e ţe v i c re ş te c u a -
în a lt g ra d d e m o b ilita te teh n o lo g ică. In ha- p ro a p e 100 m ii to n e , i a r p r o d u c ţia n e ta
”la n r. 2 m ecan ică g re a , n o u şi m o d ern o- cil în c ă 240 m ilio a n e lei.
b ie ctiv a m p lasat aici la re c o m a n d a re a se ­ G a z d e le p re z in tă , în c a d ru l u n e i e x p o ­
S * - ".>
„•■ '- v:-^ •< - I c re ta ru lu i g e n e ra l al p a rtid u lu i, g azd ele r e ­ z iţii, r e a liz ă r ile o b ţin u te în d ir e c ţia l ă r ­
\v ,v ' -.•• •.- •■ ' .'• -î . ,v-
le v ă teh n o lo g iile m o d e rn e d e tu rn a re a p ie­ g irii g am ei d e ţevi,* d e s tin a te e c o n o m ie i
se lo r m ari, cum s ln t tu rn a re a p rin b azin e n o a s tre n a ţio n a le , >cît .şi e x p o rtu lu i, îm ­
d e m are c a p a c ita te, e x e c u ta re a m iezu rilo r b u n ă tă ţir ii re z is te n ţe i şi c a lită ţilo r lo r
d in am este c u ri a u to in tă rito a re , p la ca rea p re c u m şţ p rin c ip a le le re z u lta te p r iv in d
m odelelor cu m a te ria l p lastic, c ă lire a prin c re ş te re a p ro d u c tiv ită ţii m u n c ii, re d u c e ­
c u re n ţi d e în a ltă frecv en ţă, te h n o lo g ii c a ­ re a c o n s u m u rilo r sp e c ific e d e m e ta l, co m ­
p ab ile să co n d u că la re d u c e re a co n su m u ­ b u stib il. __ .
rilo r d e m etal şi en erg ie, la d im in u area • S în t p re z e n ia te şi Scircini jC p e n tr u c jn —
c o stu rilo r de p ro d u c ţie şi a m a te ria le lo r f i n a lu l v iito r, c a re p r e v ă d c re ş te re a ş i
defipitare. S ec re ta ru l g e n e ra l a l p a rtid u ­ m a i s u s ţin u tă a p ro d u c ţie i, a e x p o r tu lu i
lu i a re c u v in te d e a p re c ie re p e n tru re z u l­ şi a c e lo rla lţi . in d ic a to ri eco nom ici. Se
ta te le frum oase o b ţin u te, rec o m a n d in d să s u b lin ia z ă . în tr e a lte le , c ă p r in r e d u c e r e a
DStru, în m ijlo cu l co n stru c to rilo r d e m a ş in i d in R om an. se acorde- o a te n ţie sp o rită m o d ern izării în c h e ltu ie lilo r m a te r ia le c u c irc a 100 le i 3a
c o n tin u are a te h n o lo g iilo r de tu rn a re . 1000 lei p ro d u c ţie m a r fă , la s f îr ş itu l v ii­
T o v a ră şu l N ie o la e C e a u şe sc u e x a m in e a ­ to r u lu i c in c in a l p ro d u c ţia n e tă a în tr e ­
ce, să se scu rteze perioada d e o- la je şi m aşini de în altă p ro d u ctiv ita te , asi­ z ă s tru n g u l c a ru s e l cu c o m a n d ă n u m e r i­
m ilarea d e teh n o lo g ii m oderne, scăd erii, pe p r in d e r ii se v a d u b la .
b param etrilor proiectaţi,- să se a- că SCM -80-N C , al tr e ile a e x e m p la r d e a -
nţie sporită red u cerii cheltuieli- această cale, a im p o rtu rilo r, co n com iten t A p re c iin d r e z u lta te le o b ţin u te , to v a r ă ­
c e st fel r e a liz a t aici, în g re u ta te d e 1Ş0 ş u l N ie o la e C e a u şe sc u r e c o m a n d ă h a r n i ­
iale şi obţinerii unei producţii de cu sp o rirea p ro d u cţiei p e n tru export. to n e , cu d ia m e tru l d e p r e lu c r a r e de
tate. S-a recom andat, de asem e­ Se rap o rtează cu m în d rie că în tre p rin ­ cu lu i co le c tiv s a -şi s p o re a sc ă p r e o c u p a r e a
8000 m m , re a liz a re ou to tu l re m a rc a b ilă , p e n tr u d iv e r s if ic a r e a p ro d u c ţie i. In v e ­
ne acţioneze in co n tin u are p en tru d ere a a în d ep lin it sarcin ile cin cin alu lu i În­
că din feb ru arie a acestu i an, lirm ind ca c a re p re z in tă u n în a l ţ g ra d d e in te g ra re , d e re a c re ş te rii v a lo rii m e ta lu lu i p r e lu c r a t.
productivităţii şi ridicarea nive- e x p rim în d n iv e lu l a v a n s a t a l c o n stru c ţie i
calificare şi policalificare al chi­ p în ă la sfîrşitu l lu n ii d ecem b rie să o b ţi­ T o v a ră ş u l N ieo lae C ea u şe sc u , to v a r ă ş a
nă o p ro d u cţie su p lim en tară de p e ste u n de m a ş in i d in ţa r a n o a stră .
L a în c h e ie re a v izitei, to v a ră ş u l N ieo lae ' E le n a C e au şescu , v iz ite a z ă , a p o i, h a la la ­
u in d p en tru vizita efectuată, pen- m iliard lei, că s-a tre c u t la fab ricaţia s tru n ­ m in o ru lu i d e ţe v i sp e c ia le , im p o r ta n t o -
oasele indicaţii form ulate, gazdele gu rilo r C arusel m ari, cu d iam etru l de 8 C ea u şe sc u , i-a f e lic ita t c ă ld u r o s ' p e co n ­
s tru c to rii de m a ş in i d e la în tr e p r in d e r e a b ie c tiv , r e a liz a t în în tre g im e c u e c h ip a ­
igurat pe to v arăşu l N ieolae şi 10 m etri, cu com andă num erică, d e stin a ­ m e n t d in ţa r ă , c a re v a p ro d u c e m a te r ie
u că oam enii m uncii din noua in- te m arilor co m binate in d u stria le d e u tilaj m ec a n ic ă , u rîn d u -le su ccese şi m a i m a ri,
pe m ăsu ra d o tării teh n ic e de c a re dispun p r im ă p e n tr u ţe v ile ce u rm e a z ă a fi p r e ­
re a R om anului sirit h o tă rîţi să g reu d in ţa ră şi ex p o rtu lu i. lu c r a te la rece. U r m ă r in d flu x u l d e f a r
toate eforturile p en tru sc u rta re a V izitind h ala nr. 1 m ecanică g rea, în p e ­ şi a c a p a c ită ţii c re a to a re a , c o le c tiv u lu i
de m u n c ito ri şi sp e c ia lişti, re c o m a n d în d b ric a ţie , s e c r e ta r u l g e n e ra l a l p a r tid u lu i
ni afectat probelor tehnologice, rim etru l căreia se realizează piese c a re se in te re s e a z ă de p e r f o r m a n ţe le te h n o ­
obţinerea u n o r re z u lta te pe m a­ in tră în com ponenţa stru n g u rilo r C arusel, fa c to rilo r d e c o n d u c e re d e a ic i o şi m a i
la rg ă d iv e rs ific a re a p ro d u c ţie i, re a liz a r e a lo g iilo r a d o p ta te , d e e fic ie n ţa a c e s to ra , d e
orii acestei m oderne unităţi, precum şi o v a ria tă gam ă de m aşini de p o s ib ilită ţile d e s p o r ire şi d e d iv e r s if i­
ii-al doilea obiectiv al vizitei de p re lu c ra re a lem nului, g azdele ra p o rte a z ă d e m a şin i u n e lte de__ în a l t n iv e l te h n ic şi
d e rid ic a tă c o m p e titiv ita te . c a re a p ro d u c ţie i ş i c e re s ă se u rm ă r e a s c ă
i m unicipiul Roman îl co n stitu iecă m a jo rita tea acesto r com ponent« p re ­ cu in s is te n ţă a s ig u ra re a — p e b a z a r e ­
iderea m ecanică, u n itate reprezen- zintă un m are g rad de in te g ra re şi tip iza­ U n n o u p o p a s în R o m a n u l in d u s tria l a r e
lo c in in c in ta în tre p rin d e rii d e ţe v i f ă r ă z u lta te lo r c e rc e tă rii p r o p r ii, a d o tă r ii ş i
,i'ă| industriei n o astre co n stru cto a re de re a subansam blelor. 1 m o d e rn iz ă rii c o re s p u n z ă to a re — a în t r e ­
..il p ro filată pe fabricaţia m aşinilor u- In faţa u n e i expoziţii, am p lasată în in­ su d u ră , cea m a i im p o rta n tă u n ita te d e a -
c e st fel a in d u s trie i n o a s tre m e ta lu rg ic e , g u lu i n e c e s a r d e m a te r ia l t u b u l a r d e s ti­
;e î p relu crare a m etalului de în altă cinta acestei hale, e ste p re z e n ta tă o larg ă
c a re re a liz e a z ă cârca 35 lâ s u tă d in p ro ­ n a t f o r a ju lu i la m a r e a d în e im e şi f o r a ju ­
¿le, ponderea cea m ai ridicată a- gam ă de rep ere, p rin a c ă ro r a sim ilare au
dl producţia de stru n g u ri carusel, în- fost re d u s e in în treg im e im p o rtu rile. d u c ţia d e m a te ria l tu b u la r a ţă rii. R e în ­ lu i m a i in.
tâln ire a cu to v a ră ş u l N ie o la e C eau şescu , Un m om ent e m o ţio n a n t p e p a r c u r s u l
ă d iv ersitate tipodim ensională. La S ecreta ru l g en e ra l al p a rtid u lu i se o-
<r4; tov arăşului N ieolae C eauşescu, a v iz ite i îl c o n s titu ie p o p a su l p e ş a n t ie r u l
Elena C eauşescu, a celorlalţi to ­ v iito r u lu i la m in o r d e ţe v i d e 20 ţo ii.
rt conducerea de partid şi de stat, R ă s p u n z în d d o r in ţe i în tr e g u lu i c o le c tiv
n u m itori, în m area lor m ajo ritate d e a in a u g u r a lu c r ă r ile d e c o n s tru c ţie ,
wW au glas, prin p u tern ice şi v ii u- to v a r ă ş u l N ie o la e C ea u şe sc u , to v a r ă ş a
i ilim entelor de aleasă stim ă şi d ra- E le n a C e au şescu , to a r n ă c îte u n c a n c io c
teb:<inifcstindu-şi bucuria neţărm u rită d e b e to n în f u n d a ţia v iito r u lu i la m in o r ,
prim i in m ijlocul lor -pe se c reta ru l c a re v a re a liz a m a te r ia l t u b u l a r p e n tr u
îl partidului, f o r a ju l n o rm a l şi d e m a r e a d în e im e , ţe v i
făşul N ieolae C eauşescu este sa. s p e c ia le p e n tr u in d u s tr ia c o n s tru c to a re d e
Ion A vram , m inistrul In d u striei nrmşini şi p e n tr u in d u s tr ia e n e rg e tic ă din.
ţiilor de M aşini, de m em bri ai o ţe lu ri c a rb o n , o ţe lu ri a lia te şi in o x id a ­
ui oam enilor m uncii din în tre - b ile. I n 1982, c în d v a in t r a în f u n c ţiu n e ,
a c e st m a r e la m in o r so c o tit p r i n t r e p u ţi­
nlrul dialogului p u rta t de secreta- n e le o b ie c tiv e d e a c e s t f e l d in lu m e —
oral al partidului cu rep rez en ta n ţi v a re a liz a m a i m u l t d e ju m ă ta t e d in v a ­
terului C onstrucţiilor de M aşini şi lo a r e a p ro d u c ţie i a c tu a le a în t r e p r i n d e r i i
alei de resort, cu cadrele de con- d e ţev i.
ale întreprinderii, s-au situ a t pro- T o v a ră ş u l N ieo lae C e a u şe sc u re c o m a n ­
!egale de c reşterea tehnicităţii în- d ă c o n d u c e rii m in is te r u lu i d e re s o r t, tu ­
l?rii şi a com petitivităţii produselor, t u r o r fa c to rilo r im p lic a ţi în re a liz a r e a u -
m aşinilor cu accesorii care să con- n u i a s e m e n e a o b ie c tiv , să a s ig u re to a te
i un înalt indice de v alo rificare a c o n d iţiile p e n tr u p u n e re a în f u n c ţiu n e la
ui, reducerea consum urilor de e- te r m e n a a c e s te i n o i in v e s tiţii
am plificarea ponderii pro d u cţiei L a. în c h e ie re a v iz ite i, to v a r ă ş u l N ie o la e
e exportului, exam inindu-se cu a- C e au şescu , to v a r ă ş a E le n a C e a u şe sc u îş i
p reo cupările colectivului pen tru în -,
• i sarcinilor privind asim ilarea u- ia u u n c ă ld u ro s ră m a s b u n d e la m e ta -
e cit mai largi de m aşini-unelte de lu r g iş tii d in R o m an .
jm plexitate tehnică, aplicarea co- S e c re ta ru l g e n e ra l a l p a r tid u lu i, fe lic i­
criteriilor noului m ecanism econo- tă d in n o u în tr e g u l c o le c tiv p e n tr u r e ­
anciar. z u lta te le o b ţin u te şi îi u r e a z ă să o b ţin ă ,
i a m achetei întreprinderii, a u n o r în c o n tiftu a re , su ccese şi m a i m a r i.
şi panouri, d irectorul întrep rin d erii, O a m e n ii m u n c ii d e la î n t r e p r i n d e r e a d e
in G eosanu arată că în ultim ii 15 ţe v i d in R o m a n fa c to v a r ă ş u lu i N ie o la e
ul mediu anual de c re şte re a pro- C e au şescu o p u te r n ic ă m a n if e s ta ţie d e d r a ­
ndustriale S-a ridicat la 19 la sută. go ste ş i sim p a tie , e x p re s ie g r ă ito a r e a u -
ul general al partidului este in- n ită ţii d e n e z d ru n c in a t a c e lo r ce m u n ­
lotodată, despre preocupările colec- cesc în j u r u l p a r tid u lu i, a s e c r e ta r u lu i
de aici pentru sporirea co n tin u ă a s ă u g e n e ra l. E i îl a s ig u ră p e to v a r ă ş u l
t iei fizice şi nete, In condiţii de e- N ie o la e C e a u şe sc u că îşi v o r în d e p lin i c u
i ‘şi calitate superioare, ca şi des- c in s te a n g a ja m e n te le p e c a re -şi le - a u
b ţlu rile o rien tate cu p rio ritate spre
cerea în fabricaţie a unor noi u ti­ (C o n tin u a re j n pag. a .Vi 1-oJ
Pagina 6 CEAHLĂUL — 27 s e p te m j »

■ .

Vizita tovarăşului Nicolao Ceauşescu in judeţu[ Nell


(U rm are_dirt pag. a I l - a ) v o a s tră d ialo g d e lu c ru cu o a ia
p ro d u s ?i In c e le la lte d o m en ii d e a c tiv i­
ta te a le ju d e ţu lu i, to a te a c e ste a re fle c tin -
d u -s e d ire c t in c o n tin u a rid ic a re a n iv e lu ­
Marea adunare populară cil d in ju d e ţu l N eam ţ, vă r o j
g ă d u iţi ca, în n u m e le c o n s tru S
b im ile n a ra , d a r m e re u tinâra|p.
a l tu tu r o r tin e r ilo r d in ju d e fl
lu i d e tra i m a te ria l şi s p iritu a l al o a m e­
n ilo r m uncii.
C x p riin in d g în d u r ile şi se n tim e n te le c e lo r
a p ro a p e 600.000 d e lo c u ito ri ai ju d e ţu lu i
¡Neamţ', v ă a d re s ă m d u m n e a v o a s tr ă , m u lt
din Piatra Neamţ să v ă e x p rim ă m r e c u n o ş t m j r
fie rb in te p e n tr u g rija s ta to rn ic l{
o p u r t a ţi tin e re tu lu i, intregirtj
V ă ra p o rtă m , m u lt s t i m a t e i ^
s e c r e ta r g e n e ra l, că, su b con
s tim a te to v a r ă ş e s e c r e ta r g e n e ra l, e d e ­ m uncă, v ia ţă lu n g ă , sp re b in e le ş i fe ric i­ V ă ro g să-m i p e rm ite ţi să ex p rim ad e ­ ganelctr şi o rg a n iz a ţiilo r de
ntai tie rb in ţi m u lţu m iri p e n tru n o ile c e tă ţi r e a p o p o ru lu i ro m â n ’l z iu n e a n o a stră , a m e ta lu rg iştilo r d in Ro­ c o n stru c to rii d in ju d e ţu l Neai
rid ic a te în an ii so c ia lism u lu i p e m e le a g u ­ m an . la în tre a g a p o litică e x te r n ă a p a rti­ d e p lin it p re v e d e rile actu alu lu i
T o v a r ă ş u l S i l v i u , C u rtic e a n u , s e c r e ta r
rile a n tic e i Petre,d av a, p e n tru to t c e aţi p re z id e n ţia l şi a l C o n s iliu lu i d e S t a t . d ă d u lu i şi sta tu lu i, o p o litică d e pace, c o la ­ c in a i la c o n s tru c ţia d e lo c u it^
făcu t şi lace ti s p re b in e le şi fe ric ire a în - b o ra re şi c o o p e ra re in tre to a te p o p o a re le p u ţin d e p a tr u a n i, ia r pină la
c itir e D e c re tu lu i P r e z id e n ţia l p r i n c a r e
tre q u lu i p o p o r şi v ă a sig u ră m că, u rm în - lum ii. a c e stu i a n vom d a s u p lim e n tă
se c o n fe r ă O r d in u l .S t e a u a R e p u b lic ii
riu-vă n e 'O d tu t s tră lu c itu l e x e m p lu , vom N e a n g a jă m solem n, în faţa d u m n e a ­ s in ţă o a m e n ilo r m u n cii peste 6j
S o c ia lis te R o m â n ia “ c la s a I, m u n ic ip iu ­
acţio n a cu m ai m u ltă h o tă r îr e p e n tru a n e - v o a stră , m u lt stim a te to v a ră ş e s e c re ta r p a rta m e n te .
lu i P i a t r a N e a m ţ.
în d e p lin i s a rc in ile ce n e re v in . g e n e ra l, că vom m unci cu to a tă a b n e g a ţia C a re p r e z e n ta n t a l tin e re i g]
S im en i pe d e p lin c o n ş tie n ţi că în m u n - ' I n u ra le le şi o v a ţiile p a r tic ip a n ţilo r la
a d u n a r e , p r e ş e d in te le R e p u b lic ii S o c ia ­ ş l d ă ru ire a p e n tru în fă p tu ire a tu tu ro r s a r ­ a s ig u ră m iubite tovarăşe]
ca n o a s tră m ai av e m în c ă o s e r ie d e n e a -' c in ilo r c e n e re v in din is to ric e le h o tă riri C eau şescu , p r ie te n d rag , apro|
(u n su ri, că a c tiv ita te a d in in d u s trie , c o n s­ lis te R o m â n ia , tovarăşul N ic o la e
a le C o n g re su lu i al X ll-lea al P artid u lu i n e re tu lu i că, u rm in d u -v ă
C e a u ş e s c u . in m in c a z ă î n a l t a d is tin c ţie
tr u c ţi i a g ric u ltu ră , d in c e le la lte d o m en ii C o m u n ist Rom ân, sp o rin d u -n e c o n trib u ţia lu c itu l e x e m p lu d e m u n că şi
p r im u lu i s e c r e ta r al C o m ite tu lu i m u n i­ to ta lă d ă ru ire p e n tru b in ele
nu se rid ic ă în c ă la n iv e lu l c e rin ţe lo r şi c ip a l d e p a r tid , p r i m a r u l m u n ic ip iu lu i la e d ific a re a s o c ia listă a p a tr ie i n o a stre .
In c u v in tu l să u to v a ră şa A u rica V izitiu, p o p o ru lu i, vom m u n ci cu
e x ig e n ţe lo r fo r m u la te d e d u m n e a v o a s tr ă . P ia tra N eam ţ. V a sile B ălan.
s e c r e ta ra C o m itetu lu i d e p a rtid d e la ţio n a ră , n u vom p re c u p e ţi
Am lu at în s ă to a te m ă s u rile şî v o m ac­ A lu a t ap o i c u v în tu l to v a ră ş u l V asile C o m b in a tu l d e fib re sin te tic e S ăvineşti, a p e n tr u în f ă p tu ire a e x e m p la ră a
ţio n a cu tip tă rire — în s p iritu l p re ţio a s e ­ S av, d ire c to ru l în tre p rin d e rii d e ţe v i Ro­ s p u s : Cu n e ţă rm u rită b u c u rie şi profundă C o n g resu lu i a l X ll- le a al
m an, c a re a sp u s p rin tre a l t e l e : V ă r a ­ e m o ţie v ă în tim p in ăm .astăzi, in bim ile­ t r u în flo rire a c o n tin u ă a
lo r in d ic a ţii d a te d e d u m n e a v o a s tr ă la r e ­
p o rtă m , m u lt stim a te to v a r ă ş e s e c r e ta r Tje- n a ra n o a stră lo c a lita te , noi, c e i p este p a trii.
c e n tu l C o n g re s al c o n siliilo r p o p u la re , ca 15.000 d e ch im işti d e la C om binatul de fi­ In n u m e le lo c u ito rilo r
n e ra l, că in -perioada c a re a tr e c u t d in a c ­
şi cu p rile ju l v iz ite i d e a stă z i — p e n tru b re şi f i r e ‘s in te tic e S ă v in e şti şi v ă - a d r e ­ :S P ia tr a N eam ţ, p rim u l secretar
tu a lu l cin c in a l, ca u rm a re a in d ic a ţiilo r săm u n cald s a lu t m u n cito resc. te tu lu i ju d e ţe a n de p a rtid
re a liz a r e a u n e i no i c a lită ţi în în tre a g a
d a te de. d u m n e v o a s tsă ,. am d e z v o lta t c o n ­ V ă rap o rtă m , m u lt stim a te to v a ră şe se­ to v a ră ş u lu i N ico lae C eauşescu
n o a s tră a c tiv ita te , p e n tru a p lic a re a ferm ă
tin u u p ro d u c ţia d e ţe v i, c a re , în p r e z e n t c re ta r g e n eral, că şi co m b in atu l n o stru , te a d e a lu a c u v in tu l la
şi în to c m a i a c e rin ţe lo r n o u lu i m eca n ism ro d Bl p o liticii în ţe le p te a p a rtid u lu i de p o p u la ră .
e s te c u p e s te 30 la s u tă m ai m are c a în
eco n o m ic o -fin a n c ia r, astfel- în e ît ju d e ţu l re p a r tiz a re a rm o n io asă a fo rţe lo r de p ro ­ C u v în ta re a s e c re ta ru lu i
1976. d u c ţie p e în tre g te rito riu l ţării, s-a d ez­ p a rtid u lu i e ste a s c u lta tă cu
N e a m ţ să-şi în d e p lin e a s c ă în m od e x e m ­
In a c e s t an am re a liz a t o p ro d u c ţie d e v o lta t an d e an, a ju n g in d ca, în p rezen t, te n ţie Şi s u b lin ia tă in
p la r p la n u l şi a n g a ja m e n te le p e 1980 şi p e
în tre g u l c in c in a l a c tu a l şi să tre c e m cu p e s te 3.000 to n e ţe v i cu c a ra c te ris tic i te h ­ să re a liz e z e o produc ţie de p este 11 o ri cu p u te r n ic e a p la u z e şi urale.
n ic e su p e rio a re , a m . re d u s c o n su m u l d e m ai m a re d e c it în 1965. P a rtic ip a n ţii la a d u n a re îşi
to a te fo rţe le şi b in e p re g ă tiţi la re a liz a re a îm i e ste d e o se b it d e p lă c u t ca, în acest în a c est fel h o tâ rîre a
c in c in a lu lu i v iito r. m eta l cu 820 to n e , ia r p e cel d e c o m b u s­ m in u n a t c a d ru , in n u m e le m iilor d e chi- în f ă p tu i n e a b ă tu t înd em nurili
.îm p re u n ă cu în tre g u l p o p o r, to ţi o a m e ­ tib il c o n v e n ţio n a l cu 1 220 to n e . în r e g is ­ ' m işti din S ăv in eşti, să adresăm c e le -m a i • ţă r ile fo rm u la te de se c re ta ru l
tr ă m c re ş te ri im p o rta n te la p ro d u c ţia n e tă vii m u lţu m iri to v a ră şe i acad em ician doc­ p a rtid u lu i, în c u v în ta re a ro stit
n ii m uncii d in ju d e ţu l N e a m ţ d a u o în a ltă
ş i fizică, la p ro d u c ţia v a lo ric ă p e to n a de to r in g in e r E le n a C eau şescu p e n tr u c o n ­ p a rc u rs u l v izitei de lu c ru în al
a p re c ie re şi s u s ţin c u to a tă a rd o a r e a p o li­ trib u ţia h o tă rito a re la d e z v o lta re a c h i­ de a m u n ci, în c o n tin u a re , cu dl
tic a a c tiv ă d e d e s tin d e re , s e c u r ita te şi p a c e m e tal, la p ro d u c tiv ita te a m uncii, Ia e x p o r­ m iei ro m â n eşti, p e n tru sp rijin u l d ire c t pe p e n tr u rid ic a re a R o m ân iei soc*
pe p la n e ta n o a stră , p o litic ă e la b o ra tă şi tu l d e ţe v i. c a re l-a a c o rd a t c e n tru lu i n o stru de c e r­ noi cu lm i de c iv iliz a ţie şi pri
In c in c in a lu l v iito r, p e n tr u c a re n e p r e ­ c e ta re în a p lic a re a ' te h n o lo g iilo r 'n o i, în L u în d c u v în tu l în încheiere,
p ro m o v a tă cu a tîta c o n se c v e n ţă d e d u m ­
g ă tim in te n s, av em d e c o n s tru it şi p u s în e x tin d e re a gam ei d e p ro d u se fa b ric a te la p o p u la re , p rim u l s e c re ta r a l
n e a v o a s tră . S ăv in eşti. ju d e ţe a n de p a r tid a sp u s ;
C u a c e s te g in d u ri, m u lţu m in d u -v ă în că f u n c ţiu n e L am in o ru l d e ţe v i d e 20 d e ţoii, A ş a , cum a ţi su b lin ia t şi în c a d ru l d ia ­ î n n u m o le p a rtic ip a n ţilo r la
o d ată. m ult stim a te to v a r ă ş e N ic o la e a le c ă ru i lu c ră ri, s p re m a re n o a s tră o- lo g u lu i p e c a re l-aţi re a liz a t astăzi cu chi- a l tu tu r o r lo c u ito rilo r ju d e ţu l
C e a u şe sc u , p e n tru g rija a c o rd a tă ju d e ţu lu i n o a re , a u fo s t in a u g u r a te a stă z i, în p r e ­ in iştii d in S ă v in eşti, p o sib ilită ţile n o a stre v ă ru g ă m să n e p e rm ite ţi să vă
s in t şi m ai m ari. V ă asig u răm că vom a c ­ în c ă o d a tă , d in to a tă in im a,]
n o stru , p e n tru p a rtic ip a re a la aniversarea'- z e n ţa d u m n e a v o a s tr ă , -m u lt s tim a te şi iu ­ ţio n a cu h o tă r îre şi in&llă ră s p u n d e re m un­ rile n o a stre cele m a i pro fu n d g
P e tro d a v e i, v ă a sig u ră m d e în a lta n o a s tră b ite to v a r ă ş e s e c r e ta r g e n e ra l şi a to v a ră şe i c ito re a s c ă p e n tru ap lic a re a in d icaţiilo r pe n o ş tin ţa n o a stră fie rb in te .pen
p r e ţu ir e şi c o n s id e ra ţie şi v ă d o rim d in E len a C e a u şe sc u , fa p t p e n tru c a re v ă m u l­ c a re n i le -a ţi dat, p e n tru co n tin u a îm bu­ o n o a re ce n e -a ţi fă c u t-o astăzi
to a tă inim a m u ltă s ă n ă ta te s i p u te r e d e ţum im d in a d in c u l inim ii n o a stre . n ă tă ţir e a a c tiv ită ţii co m b in atu lu i, p e n tru v iz ita ju d e ţu l, d e a lu a cuvin!
c re ş te re a şi d iv e rsific a re a p ro d u c ţie i de ce a stă e n tu z ia s tă a d u n a re popu
u tila je şi p ie se d e schim b. tr u în a lta d is tin c ţie a c o rd a tă
L u în d a p o i c u v în tu l to v a r ă ş u l Io a n lu i P ia tr a N eam ţ, cu p rile ju l
D ăn c ea riu , p r e ş e d in te le C o o p e ra tiv e i a - c e tă ţii d acice P e tro d a v a .
g ric o le d e p ro d u c ţie M oldoveni, a sp u s : D istin c ţia a c o rd a tă ,
A cu m , c în d v ă a f la ţi d i n .n o u în m ijlo c u l d e d u m n e a v o a stră p e parcurşi
n o stru , v ă rog să-m i p e rm ite ţi să v ă a d re ­ in ju d e ţ şi în ’ c u v în ta re a ro stit
sez, în n u m e le lo c u ito rilo r c o m u n ei M ol­ d u m n e a v o a s tr ă În d r e p tă ţite la
d o v e n i, a l t u t u i« - lu c r ă to r ilo r o g o a re lo r u n o r n e a ju n s u ri c a re se m a i fi
d in a c e a s tă p a r t e a ţă r ii, fn u lţu m irile în a c tiv ita te a ’ n o a stră , in d icaţiile
n o a s tre c e le m a i c ă ld u ro a s e şi v ia re c u n o ş­ ţă r ile d eo se b it d e v alo ro ase pe
t i n ţ ă p e n tr u g r ija s ta to rn ic ă pe c a re o l e - a ţ i 'd a t şi cu a c e st p rile j ne
a c o rd a ţi d e z v o ltă rii şi m o d e rn iz ă rii n e ­ ză şi ,ne obligă la intensificaj-eal
c o n te n ite a a g ric u ltu rii. n ă tă ţir e a c a lita tiv ă a a c tiv ită ţii
S în te rri b u c u ro ş i să v ă r a p o r tă m că, te d o m en iile.
a p lic în d în v ia ţă in d ic a ţiile d a te de d u m ­ V ă a sig u ră m , m u lt s tim a te |
n e a v o a s tră , în u ltim ii 15 a n i în a g ric u l­ s e c r e ta r g e n e ra l, în n u m ele
t u r a ju d e ţu lu i N e a m ţ p ro d u c ţia g lo b a lă ju d e ţe n e d e p a r t i d a l
a c re s c u t d e d o u ă ori şi ju m a ia le . Am tu t u r o r o a m e n ilo r m u n c ii din
o r i e n ta t e fo r tu rile s p re d e z v o lta re a .--cu N e a m ţ, că v o m face to tu l pen
p r i o r it a te a z o o teh n iei, a c u ltu rii p la n te ­ şi p e m a i d e p a rte d e m n i
lo r te h n ic e , c a re în ju d e ţu l n o s tru au m o şilo r n o ştri, c a re a u d u ra t
c o n d iţii p e d o c lim a tic e d e o se b ite . '
L a n o i se s p u n e d in s tră m o ş i că p a - m u r ito a re şi in ace a stă p a r te a
m în tu - i d a rn ic cu o m u l h a rn ic , c a re ştie. n e vom în d e p lin i în to cm ai
s ă - l m u n c e a sc ă f ă r ă z ă b a v ă şi cu r ă s p u n ­ r i r île ce n e re v in d in h o tă rîrile
d e re . D eşi n u n e p u te m c o m p a ra cu B ă­ lu i şi s ta tu lu i n o stru , că vom
ră g a n u l, şi n oi „cei ce m u n c im p e o goa­ to a tă a b n e g a ţia e x e m p lu l străltj
r e le c o m u n e i M o ld o v en i, a m re u ş it ■ să
re a liz ă m , în a c e st c in c in a l, p ro d u c ţii m e­ fa p te i şi g in d irii dum neavoastră,]
d ii a n u a le la h e c ta r d e p e ste 4 800 _ kg în f lă c ă r a t, e m in e n t m ilita n t
g rîu , 6 000 k g p o ru m b , 44 000 k g s fe c lă d e n a r , ' p re s tig io a să p e rso n a lita te ^
z a h ă r, ia r în z o o te h n ie am re a liz a t o p ro ­ a v re m u rilo r d e astăzi, O m ul c |
d u c ţie d e a p ro a p e 3 000 l i tr i la p te , în m e ­
d ie d e la fie c a re d in cele 700 v a c i f u r a ­ c o n sa c ra t în tre a g a v ia ţă bunăstj
ja t e , liv r în d s u p lim e n ta r la fo n d u l c en ­ fe r ic irii n a ţiu n ii n o a s tre socialii!
t r a l ’ a l s ta tu lu i, în s e m n a te c a n tită ţi • d e V ă a d re s ă m cele m ai călduroa
p ro d u s e v e g e ta le şi a n im a le . de v ia ţă lu n g ă şi s ă n ă ta te , m u lţi
N e a n g a jă m , în f a ţa p a rtid u lu i, a d u m ­ d e m u n c ă , s p r e b in e le p a tr ie i şij
n e a v o a s tră p e rs o n a l, m u lt iu b ite ş i s ti­
m a te to v a ră ş e s e c r e ta r g e n e ra l, că, a lă ­ lu i ro m â n , a l p ă c ii şi progres^
tu r i d e to ţi o a m e n ii m u n c ii d in ju d e ţ şi lu m e .
c o o p e ra to rii d in M o ld o v en i v o r face to ­ A d u n a re a ia s f irş it în tr-o atm q
tu l p e n tr u a p u n e m a i m u lt în v a lo a re b ra n tă , d o m in a tă de u rt sen ti m i
fie c a re p a lm ă d e p ă m în t, p e n tr u a Şpon
b in te d e d ra g o s te şi în c re d e re ÎS
-v p r o d u c ţiile v e g e ta le şi a n im a le a t i t î n
cmooonpeerra a tiv
ti v a a g ric o lă , cît şi în g o sp o d ă- şi s e c re ta r al s ă u g en eral.
r iile p o p u la ţie i. In tr-o im p re sio n a n tă u n ita te dij
S ă n e tr ă iţ i în t r u m u lţi a m 1 r e se sc a n d e a z ă c o n tin u u „Ceau
î n c o n tin u a re , a l u a t c u v in tu l to v a r ă ­ P.C .R. !“, .C e a u şe sc u şi poporuiB
ş u l V a sile T a b la n , m u n c ito r c o n stru c to r, clip e d e n e u ita t, de a d în c ă s e n a
s e c r e ta r a l C o m ite tu lu i U T C d e la T ru s ­ c a re a te s tă u n ita te a d e n ezd ru ţf
a C e n tru l d e c e rc e tă ri, a l C .F.S. S ă v in e ş ti, în a lţilo r o a s p e ţi le s în t p re z e n ­ tu l ju d e ţe a n de c o n s tru c ţu - m o n ta j P ia tr a
t a t e re z u lta te le o b ţin u te în c re a r e a d e n o i p ro d u s e şi te h n o lo g ii, c a p a b ile să n a ţiu n ii n o a s tră în ju r u l partidii
N e a m ţ, c a re a s p u s ': In a c e ste m o m e n te
a s i g u r e v a lo r ific a re a s u p e r io a ră a m a te r iilo r p r im e şi m a te r ia le lo r p r i n o b ţi­ s e c re ta ru lu i să u g e n e ra l,
n e r e a d e f ir e ş i f ib r e c u o c a lita te m u l t îm b u n ă tă ţită . s ă r b ă to r e ş ti, p r ile ju ite d e n o u l d u m n e a ­
A

m
are d in pagina a V -a )

entuziastă', d e v ib ra n tă
a n g a ja re m uncitorească* e a -
în tîln ire a s e c re ta ru lu i gen
c u co lectiv u l C om b i-
fib re sin te tic e S ăvi-
p u n c t a l v izitei de lu-*
N eam ţ __ u n a d in tre cele
cetă ţi a le in d u s trie i n o a s-

d in elico p ter, to v a ră ş u l
to v a ră şa Elena
d in conduce-*
d şi d e s ta t sîn t în tîm p m a ţi -
re p re z e n ta n ţi ai Consiliu-*
m uncii a l c o m b in atu lu i, d©
u, d ire c to ru l ce n tra le i in-*
p rofil.
i g e n e ra l a l p a rti-
m u n cii d e aici în e e p e
c e rc e tă ri al c o m b in a tu lu i,
ializează cele m a i a v a n s a te
ţii teh nologice d e m a re e -
d e siă şo a ră o la b o rio a să
b c o o rd o n area In s titu tu lu i
im ie. In fă ţiş în d , p rin inter-*
grafice, p ro d u se şi aparate*
ex p o ziţie, succesele în-*
c o lectiv u l de cercetare, pro-*
d ire c to ru l c e n tru lu i,
to v a ră ş u lu i
ile d a te c u
sa le p re c e d e n te cu
aici a u fost în fă p tu ite , rea-*
sa rc in ile d e m oder-t
şi .a structurilor*
o. S în t p re z e n ta te p ro d u se cil
in d u s tria te x tilă , schem e teh-i
e u n o r in s ta la ţii şi ech îp a m en -
v m a n ţă de concepţie p ro p rie .
H n nat în c a d ru l acestei expo-,
re z e rv a t teim o p o lim erilo r, pro*
•„•ate d u p ă teh n o lo g ii o rig in a l? , D ialog de lu c ru p r iv in d d e zv o lta re a În tr e p r in d e r ii d e ţe v i R o m a n .
cu succes în in d u s tria
de m aşin i c a în lo cu ito ri d e . . . . . . . . . __ . c o n tro l şi co m an d ă a u to m a tă a c ă d e rii se­
p e n tru confecţionarea: schim b, adevararta u z in a c o n stru c to a re d e fo rm a c ă re ia to v a ră ş u l N ieo lae C eau şescu , m in ţe lo r în b razd ă.
te la coroziune. Se m aşin i, care a sig u ră u tila je Şi p ie se de to v a ră şa E lena C eau şescu , c e i l a l ţ i
, , ___ 1 - * ____i _ __ J iio lo i» *»î n f O to
; v a ră şi d in c o n d u c e re a d e p a r t id şi d e S e c re ta ru l g e n e ra l a l p a rtid u lu i îşi ia
sch im b p e n tru in d u s tria fire lo r şi fib re ­
_

n o i şi v alo ro ase ecn i- sta t au fo st s a lu ta ţi d e c a d re d in c o n ­ ră m a s b u n d e la o a m en ii m u n c ii şi te h ­


şi in sta la ţii eom p le- lo r sin tetice. T o v a ră şu l N ieo lae C eau şescu n ic ie n ii în tre p rin d e rii, în d re p tîn d u -s e s p re
este in fo rm a t că în cei tr e i a n i d e cin d d u c e re a m in is te ru lu i, c e n tra le i şi în t r e ­
fu n c ţio n e a ză a c e s t o b iectiv , a u fo st a s i­ p rin d e rii. P ia tra N eam ţ.
u tiliz a te la fa b ric a - V izita în c e p e la ex p o ziţia o rg a n iz a tă pe I)a in tr a r e a în o ra ş, p e o a rc a d ă îm p o ­
, a fire lo r şi fib re lo r m ila te 186 d e n o i tip u ri d e u tila je c u
p lato u l d in fa ţa u n ită ţii, u n d e d ire c to ru l d o b ită ' cu fru m o ase m o tiv e n a ţio n a le s în t
azdele ra p o rtează, d e asem e- în a lţi p a ra m e tri te h n îc o -fu n c ţio n a li, com ­
c e n tra le i d e re s o rt, V irg il A c ta ria n , şi în sc rise c u v in te le : „Bine a ţi v e n it în m u n i­
e b aza c e rc etărilo r p ro p rii, la p a ra b ile cu cele m a i b u n e p ro d u se sim i­ cip iu l b im ile n a r P ia tra - N eam ţ, m u lt iu b ite
la r e d in s tră in ă ta te . d ire c to ru l în tre p rin d e rii. Ş tefa n M angu,
regii c e n tra le au fo st re a liz a - p re z in tă u ltim ele c re a ţii a le c o le c tiv u lu i şi stim a te to v a ră ş e s e c r e ta r g e n e ra l, N ie o la e
u l cincinal, p roduse, ech i- S e c re ta ru l g e n e ra l a l p a rtid u lu i se în ­ C e a u şe sc u 1“. U n g ru p de p lă ie şi ■c ă lă ri
I.M .„C eahlău‘, în tre care: se m ă n ă to a re a S12,
a p a ra tu ră şi in s ta la ţii c a re a u d re a p tă sp re u n g ru p d e m u n c ito ri d in s a lu tă , d u p ă fru m o su l o b icei al a c e s to r
cu peste u n m ilia rd secţie, re a liz a to ri a i a c e sto r u tila je com ­ p e n tru p la n te p ră ş ito a re la 12 rîn d u ri, c a ­
re p o a te ex ecu ta, sim u ltan , sem ăn atu l, în­ lociiri, sosirea to v a ră ş u lu i N ie o la e
ca p ab ile să a sig u re v a lo rifi- plex e, d e în a lt n iv e l te h n ic . C ei m ai C eau şescu , a to v a ră ş e i E len a C ea u şe sc u ,
co rp o ra re a in sol a în g ră şă m in te lo r c h i­
a m a te riilo r p rim e şi m u lţi d in tre ei s în t fo a rte tin e ri, u n ii a c e lo rla lţi to v a ră ş i d in c o n d u c e re a de
p ro a sp e ţi ab so lv e n ţi a i şco lilo r d e sp e ­ mice, lich id e şi solide, p recu m şi a er-
p rin o b ţin e re a de fire şi fi- p a rtid ş i d e s ta t. D e-a lu n g u l b u le v a rd u ­
cia lita te . T o v a ră şu l N ieolae C eau şescu se bicidelor. A cest u tila j co m p lex c o n stitu ie
m u lt îm b u n ă tă ţită , lu i T raian , c a re s tr ă b a te u n u l d in tre c e le
il N ieolae C eauşescu i-a feli- in te re se a z ă în d e a p ro a p e de c o n d iţiile lo r o p rem ie ră pe ţa ră şi a fost re a liz a t la
in d icaţia to v a ră şu lu i N ieo lae C eau şescu . m ai n o i c a rtie r e a le o ra şu lu i, m ii d e lo c u ­
ii C e n tru lu i d e cerce-d e m u n că, d e m o d u l în c a re a c ţio n e a z ă ito ri îşi ex p rim ă b u cu ria' de a se în lîln i
-a c e ru t să facă to tu l p e n tru lin a lt p ro d u s este se m ă n ă to a re a p e n tru
p e n tru în d e p lin ire a p la n u lu i. C u v ă d ită cu c e l m ai iu b it fiu a l n a ţiu n ii n o a stre .
u tiliz ă rii e ch ip a m en telo r b a z a - em oţie, tin e rii m u n c ito ri ră s p u n d că s în t p ăio ase „SUP-29 M ". G azd ele inform ează
că, prin re p ro ie c ta re a u n o r an sa m b le şi re ­ G ru p u ri d e tin e ri e x e c u lă d a n su ri n a ţio ­
i noi, p e n tru ca în c in c in a lu l fo a rte m u lţu m iţi d e locul unde. lu c re a z ă , n a le şi tem atice. în d re p tu l u n e i ex p o ziţii,
e lim in ate im porlurîlfe In a- p e re d in co m p o n en ţa se m ăn ă to rii, g re u ta ­
de d o ta re a te h n ic ă a secţiei, d e re tr ib u ­ ce p re z in tă ro a d e le b o g ate a le to am n ei d e
u şi să fie create şi d isp o n i- ţia p e c a re o p rim esc. T o v a ră şu l N ieolae te a a c este ia a fost red u să cu 52 kg, c e e a
ce a co n d u s la o eco n o m ie a n u a lă , n u m ai pe m e le a g u rile n e m ţe n e , m em brii u n ei fo r­
,ru ex p o rt. C eauşescu, to v a ră şa E le n a C eau şescu , cei­ m aţii d e d a n su ri p o p u la re e x e c u tă tra d iţio ­
la lţi to v a ră şi d in c o n d u c e re a p a rtid u lu i la a c e st tip d e u tila j, d e 10 to n e m etal.
se vizitează secţia R e- S e c re ta ru l g e n e ra l al p a rtid u lu i e ste in ­ n a la „ llo ră a re c o lte i“. B ucium aşi in fru ­
re p rezin tă o nouă e ta p ă dc d ez- şi sta tu lu i v iz ite a ză apo i o e x p o ziţie cu m oase c o stu m e n a ţio n a le v e ste sc a p ro p i­
v ita t să viziteze tu rn ă to ria d e alu m iniu,
pro ducţiei de fire relon. O biee- piese d e sch im b d e în a ltă te h n ic ita te , d in e re a o a sp e ţilo r -d r a g i d e P iaţa M ihail
una d in tre c e le m ai m o d ern e d in ţară,
t la in d ic a ţia sec re ta ru lu i c a re re z u ltă că, n u m a i în a c e st a n , a u fo st K o g ăln icean u .
cu o c a p a c ita te p ro ie c ta tă d e 1810 tone.
p a rtid u lu i, a c e a stă m o d ern ă a sim ila te 1 100 d e re p e re ce au c o n d u s la La, so sire, to v a ră ş u l N ie o la e C e a u şe sc u ,
Ca u rm a re a asim ilării e c h ip a m en te lo r şi
de p ro d u cţie, c a racteriz a tă o econom ie v a lu ta ră d e 1.8 m ilio a n e lei. to v a ră ş a E lena C e a u şescu s in t în tim p in a ţi
teh n o lo g iilo r d e tu rn a re a m eta lu lu i în
g rad în a lt d e au to m atiz are , G azdele a r a tă că în a n u l v iito r p ro d u c ţia cu d e o se b ită c ă ld u ră de m ii d e o am en i a i
cochilii — co n c ep u te şi re a liz a te d e sp e ­
în tr-u n term en sc u rt to ţi p ă ­ d e p iese d e sc h im b a se cţiei se v a d u b la , m uncii, d e tin e ri şi tin e re , d e p io n ie ri şi
cialiştii în tre p rin d e rii — , c a p a c ita te a a-
ţi. Specia1! iştii secţiei cee a ce va asig u ra c o n d iţii şi m ai o p tim e şoim i ai p atriei, c a re o v a ţio n e a z ă în d e lu n g
c e ste i tu rn ă to rii a c re s c u t la 3 000 to n e
d in cele m ai im p o rta n te p e n tru b u n a fu n c ţio n a re a m a ş in ilo r şi
anual, p erm iţîn d , to to d a tă , şi o s u b s ta n ţi­ „C eauşescu — b u n v e n it, fiul ţă r ii m u lt
c a re se ev id en ţiază un in s ta la ţiilo r.
ală c re ş te re a p ro d u c tiv ită ţii m uncii in • iu b it 1“ . P rim aru l m u n icip iu lu i P i a t r a
e n t procedeu de o b ţin e re a A p re ciin d re z u lta te le în re g is tra te p e secţiile d e p re lu c ră ri m ecanice. T o v a ră ­ N eam ţ, V a sile B ălan u re a z ă în a lţilo r o a s­
liom idice tip R otoset, d estin a te lin ia d iv e rsific ă rii fa b ric a ţie i d e p iese de şul N ieo lae C eau şescu a p reciază in iţia tiv a p eţi b u n so sit în s tră v e c h e a c e ta te a Pe-
ii te x tile în ţe s ă tu ri şi trico taje sch im b , a e x tin d e rii u tiliz ă rii în lo cu ito ­ c o lec tiv u lu i d e a re u liliza şp a n u l la re a li­ tro d av ei, — c a re îm p lin e şte 7000 de- a n i
:igie e la b o ra tă in co lab o rare cu rilo r m e talu lu i, s e c re ta ru l g e n e ra l al zarea un'br piese, p rin re to p ire a ac e stu ia . d e a te s ta r e d o c u m e n ta ră — în m u n ic ip iu l
Ceyitral d e chim ie. N oul so rti- 1 p a rtid u lu i a c e ru t să se a sim ile z e în c el A cest p roced eu a condus, in fapt, la v a ­ P ia tra N eam ţ, n o u ă şi m odernă, c e ta te a
: cu ieşte cu succes fire le ră su c i- m a i s c u rt tim p în tre a g a g am ă d e m a şin i lo rificarea in teg rală şi s u p e rio a ră a fie c ă ­ so cialism u lu i, ca re , a sem en i tu tu ro r lo c a li­
s ă tu ri, cy a v a n ta je e v id en te în şi u tila je , d e p iese d e sc h im b n e c e sa re rui gram d e m etal in c o rp o ra t in p ro d u su l tă ţilo r p a triei, c u n o a şte ^ o p e rm a n e n tă în ­
p riveşte c a ra c te ristic ile s u p e ri- in s ta la ţiilo r d in c a d ru l în tre p rin d e rilo r finit. flo rire. T o v a ră şu lu i N ie o la e C e a u şe sc u ş i
artico lelo r fin ite. S în t ap re c ia te c e n tra le i. . N U rm ăto area se c ţie v iz ita tă e s te c e a de to v a ră ş e i E len a C eau şescu li se în m în e a -
"otosetate c are p e rm it c re ş te re a In în c h e ie re a v izitei, to v a ră ş u l N ieo lae p resaj, p re lu c ră ri m ecan ice şi m o n ta j, d o ­ ză, în sem n d e om agiu şi n e ţă rm u rită p re ­
i lă ţii u tila je lo r de p re lu c ra re , C eauşescu a fe lic ita t în tre g u l co lec tiv a l tată cu ec h ip a m e n te d e în a ltă te h n ic ita te , ţu ire, ch eia o ra şu lu i, p la c h e ta şi in sig n a,
irea calităţii tric o tu rilo r, re d u - co m b in a tu lu i p e n tru fru m o a se le re a liz ă ri din ca re o m are p a rte —• u n ic a te în ţa ră
•utăţii produselor. ce c o n stitu ie în s e m n e le ' ju b ile u lu i c e tă ţii
o b ţin u te şi le -a u r a t noi su ccese In a c ti­ — s in t re a liz a te p rin a u to d o ta re . P e tro d av a.
'Ul N ieolae C eauşescu a folici- v ita te . M u lţu m in d p e n tru a c e a s tă n o u ă v i­
vul secţiei R elon-V p e n tru re - F elicitîn d u -i p e h a rn ic ii c o n stru c to ri de E roul m uncii so c ia liste G h e o rg h e M aftei,
zită, g azdele l-au a s ig u ra t că se v o r s t r ă ­ m aşini ag rico le din P iatra N eam ţ, p en tru p re ş e d in te le CAP Ţ ibucani, o fe ră în a lţilo r
o b ţin u te , reco m an d in d să se d u i să în fă p tu ia sc ă e x e m p la r im p o rta n ­
* pe lin ia folosirii cît m ai efi- tele indicaţii şi reco m an d ări c a re le-au b u n e le re z u lta te o b ţin u te , s e c r e ta ru l g e n e ­ o a sp eţi tra d iţio n a la p lin e şi sare, ro d u l p ă-
în tre g u lu i p o ten ţial te h n ic şi u - r a l a l p a r tid u lu i a in d ic a t sp e c ia liştilo r-să m in tu lu i şi sem nul o s p ita lită ţii a c e s to r
fost făcu te, să-şi sp o rească c o n trib u ţia la in siste în d ire c ţia a sim ilării şi fa b ricării locuri.
|ond iţîilor b u n e de m u n că ce au
d e z v o lta re a în ritm a c c e le ra t a eco n o m iei un o r u tila je m u ltifu n cţio n ale , d u p ă m odelul în c ă d e la so sire a în P iaţa K o g ăln ice an u ,
no astre. se m ăn ăto rii „S-12“ , astfe l în e ît în lr-o sin ­
pro b lem a p e rsp e c tiv e lo r de m ii d e lo c u ito ri ai o ra ş u lu i au fă c u t o
S tră b ă ţîn d d ru m u l sp re P ia tr a N eam ţ, g u ră tre c e re p e og o r să se efec tu e z e nu p rim ire e n tu z ia stă în a lţilo r o asp eţi, sc a n -
în c o n tin u a re a fa b rica ţie i de lo cuitorii co m u n ei D u m b ra v a R oşie, îi fa c
re sin tetice, secreteiri/1 £ene~* num ai sem ăn atu l, ci în tre a g a gam ă de d în d n e în tre ru p t „C eau şescu — P.C.R.“ .
to v a ră şu lu i N ieolae—C Eauşeseji o f r u ­ lu crări specifice p e rio a d e i d e în săm in ţări.
a c e ru t conducerii C om - Pionieri şi şoim i ai p a trie i, tin e ri şi ti­
m oasa p rim ire . C opii in costu m e m o ld o ­ T o v arăşu l N ieo lae C eau şescu recom andă,
c e n tra le i de reso rt să stu d ie - n ere, îm b răcaţi in fru m o ase c o stu m e n a ­
ve n e şti e x ec u tă jo c u l „C ă iu ţii“, sp e c ific d e asem en ea, ca în cel mai sc u rt tim p să
ile d e sp o rire a p ro d u cţiei acestei zone m o n ta n e ş i o fe ră n u m e ro a se ţio n a le specifice a c e ste i zone, au o fe rit
n u tilizarea in ten siv ă a sp a ţii­ se term in e d o ta re a în tre p rin d e rii cu sc u ­ to v a ră şu lu i N ieo lae C e a u şescu şi to v a r ă ­
b u ch ete d e flo ri c o n d u c ă to ru lu i iu b it a l le şi d isp o zitiv e sp ecializate, cu u n a v a n 7
l o r ex isten te, p rin co n ti- p a rtid u lu i şi s ta tu lu i n o stru . şei E lena C e a u şescu flo rile d ra g o s te i lor,
i zare a p ro ceselo r tehnologice, U rm ăto ru l o b iectiv al v izitei l-a c o n - sat g ra d d e te h n ic ita te , c a re să p erm ită a le stim ei şi p re ţu irii p e ' c a re le p o a rtă
obiectiv în scris în p ro g ra m u l p ro d u ce rea u n o r u tila je cu în alţi p aram e­ co n d u c ă to ru lu i iubit. Ei a u d at to to d a tă
In lr e P rin d e re a m e c a n ică „ C e a h lă u “ tri te h n ico -fu n cţio n ali. In a c e st sen s, e ste
m arele co m b in at d in S ăv in eşti d in P ia tr a N e am ţ — u n ita te cu v ech i tr a ­ g la s a c e ste i n e ţă rm u rite b u c u rii p rin c în -
"cţia de u tila je şi p ie se de a p re c ia tă re a liz a re a şî d o ta re a u n o r se­
d iţii re v o lu ţio n a re şi d e m u n c ă — p e p la t­ m ăn ăto ri cu ech ip a m e n te e le c tro n ic e d e (C ontinuare in pap. a V lll- a )
Pagina 8 CEAHLĂUL — n

Vizita tovarăşului Nicolae Ceauşescu in judeţul


( U ’-m are d in pag. a V il- a ) v ic to ria socialism ului şl com unS
R om ânia. C alde fe lic ită ri orgin;
te c e şi d a n s u r i ce a u p u s p re g n a n t în e- m u zeu lu i“ .
v id e n ţă fr u m u se ţe a şi o rig in a lita te a fo lclo ­ La ie şire a din m uzeu, tovarăş®
ru lu i a c e s l o r s t ră v e c h i m e le a g u ri ro m â ­ C eau şescu şi to v arăşa Elena Cea®j
neşti în tîm p in aţi cu aceeaşi dragoste a
T o v a r ă ş u l NLcoIae C e a u şe sc u şi to v a r ă ş a de m iile de oam eni aflaţi in p f l
E leni. C en u şescu se în d r e a p tă sp re M u- K o g ăln icean u . F orm aţii artisticei
eei.ii d e is to rie d in .P ia t r a N e a m ţ. ţo ri ex p rim ă din nou, ii
O a sp e ţii a u to.st sţtlu ţa ţi de... , to v ară şa ., iu i artei, b u cu ria re in tiln irii cui
Suzaria G ăd ea, p re ş e d in te le .C o n siliu lu i g e n e ra l al p artid u lu i, cu, tovaJfc
C u lt u r ii1 ş i E d u c a ţ i e i S o cialiste, d e r e p r e ­ -C eauşescu, p re zen tln d oaspeţilol
z e n ta n ţi ai v ie ţii c u ltu ra le .lo cale. H o ră de la Frum uşica, inspira]
T o v a ră ş u l N ic o la e C e a u şe sc u e s te in v i­ ţio su l o b iect de a rtă străv ect
t a t să d e z v e le a sc ă p la c a ju b ilia ră a fla tă p a trim o n iu l m uzeului şi care sj
p e fa ţa d a M u zeu lu i d e is to rie u n d e se află u n ita te a , fră ţia şi d em nitatea j
în s c ris e cu lite r e a u r i t e : „S-a d e z v e lit a- c u ito rilo r a c e sto r p laiu ri român
c e a s tă p la c ă în p re z e n ta to v a ră ş u lu i N ic o la e iiă v ib ra n t a c o rd u rile înălţătoaij
C e a u şe sc u , s e c r e ta r g e n e ra l al . P a rtid u lu i n u lu i „Partidul, C eauşescu, Ron
C o m u n ist R om ân, p re ş e d in te le R ep u b licii m om ente em oţionante, ce expri
S o c ia lis te R om ânia, şi a to v a r ă ş e i E len a d a tă u n ita te a de n eclin tit a intri
C e a u şe sc u , cu p rile ju l a n iv e r s ă rii a d o u ă tru po p o r in ju ru l partidului,
m ile n ii d e a te s ta r e d o c u m e n ta ră a c e tă ţii ru lu i său g en eral.
d a c ic e P e tro d a v a , lo c a liz a tă a ic i p e te r i­ In* ace a stă atm o sferă sărbăti
to r iu l m u n ic ip iu lu i P ia tra N e a m ţ, sim b o l m in ată - d e entuziasm şi bucur
e l e x is te n te i şi c o n tin u ită ţii n e în tr e r u p te a şu i N ico lae C eauşescu, tovarăi
p o p o ru lu i ro m â n în v a tr a stră m o ş e a sc ă * . C eauşescu, ceilalţi to v arăşi din
T o v a ră ş u l N ic o la e C e a u şe şc y şi to v a ­ d e p artid şi de. sta t se îndr
r ă ş a E len a C e a u şe sc u au fo st in v ita ţi să P ia ţa Ş te fa n cel M are, locul
v iz ite z e m u zeul. S ă lile a c e s tu i im p o rta n t ra r e a m arii ad u n ări populari
la c a ş d e c u ltu ră a d ă p o s te s c n e n u m ă ra te l'ip iu l P iatra N eam ţ. După
m ă rtu rii'' a le e x is te n ţe i m u ltim îleh arle a n a re po p u lară, to v a ră şu l N icolae
p o p o ru lu i n o stru , a le lu p te i, sa le e ro ic e to v a ră şa E lena C eauşescu, se
p e n tr u p ă s tra re a fiin ţe i n a ţio n a le , p e n tr u sp re stad io n u l o raşu lu i, însoţit
a ib e rta te , u n ita te şi in d e p e n d e n tă . T o v a ­ şi o v aţii a m ii de oam eni ai
r ă ş u l N ic o la e C e a u şe sc u , to v a r ă ş a E le n a au form at d e-a lu n g u l întregul
C e a u ş e s c u u rm ă re s c c u in te re s n u m e ro a ­ u n a d e v ă ra t cu lo ar viu. Mulţimd
s e le p ie se , d e o v a lo a r e in e s tim a b ilă ce în d elu n g , cu în su fleţire, pe co|
a te s tă s tră lu c ite le c o n trib jiţii a le p ă m in tu - iu b it al p artid u lu i şi statu lu i n|
lu i ro m â n e sc la* c ris ta liz a re a c iv iliz a ţie i n e ri şi tin ere, aflaţi p e traseu
n e o litic e , în t r e c a re c e le b ra „ H o ră d e la m o m ente c o reg rafice de m are
F ru m u ş ic a “, c a re a in s p ira t, p a rc ă , p rin F o rm aţii re u n ite ale u n o r
lin iile s a le lu m in o a se , p rin n e a s e m u ita e i tre p rin d e rile o raşu lu i in
fru m u s e ţe , c re a ţia m a re lu i B rin c u şi. S în t re v o lu ţio n a re şi p atrio tice.
p re z e n ta te , d e a se m e n e a , o s e r ie d e p ie se , D intr-o m aşină deschisă
ţ a fel d e v a lo ro a s e , d e c e ra m ic ă d e C u- N ico lae C eauşescu, tovarăş
c u te n i, c e a p a rţin , în e g a lă m ă s u ră te z a u ­ C eau şescu răsp u n d manifestai
r u lu i s p iritu a lită ţii ro m â n e ş ti şi u n iv e rs a le . d ra g o s te a d re s a te d e cei veniţi
M u z e u l p u n e p re g n a n t în e v itle n ţă fa p tu l la plecare.
c ă în p ro c e s u l e tn o g e n e z e i p o p o ru lu i r o ­ La so sirea p e stad io n unde se
m ân , ţin u tu l N e a m ţu lu i se în s c rie cu r e ­ asem en ea zeci de mii de oam eni
m a rc a b ile p re z e n ţe , p rin d a v e le d a co -g e - to v a ră şu l N ico lae C eauşescu, 1
tic e d in v re m e a lu i B u re b ista şi D e c eb a l, E lena C eau şescu s în t întîm pinan
u n a d in tre a c e s te a fiin d c e a d e la P e tro ­ la ş i entu ziasm v ib ran t. Se scanj
d a v a , d e la a c ă re i a te s ta r e d o c u m e n ta ră n ic „C eauşescu — P . C . R . „ C e i
s e îm p lin e sc 2000 d e a n i. S în t re u n ite n u ­ p o p o ru l
m e r o a s e m ă rtu rii a rh e o lo g ic e , is to ric e şl M ulţim ea in to n ează cunoscuta
c a rto g ra fic e .ro m â n e ş ti ş i s tră in e re fe ri- .P a r t id u l — C eau şescu — Româi
. O g a rd ă form ată din m ilitari
ţo a r e la a c e a s tă s tră v e c h e a şe z a re .
S e v iz ite a z ă , în c o n tin u a re , sălile^ c a re g ă rz ilo r p a trio tic e şi tin e ri .din d
te le d e p re g ă tire p e n tru apăran
a d ă p o s te s c p ie s e a rh e o lo g ic e ş i m ă r tu rii
d o c u m e n ta re re d in d m o m e n te le p rin c ip a le p re z in tă onorul. Se intonează Ii
S ta t al R epublicii Socialiste Ro|
a le d e z v o ltă rii p o p o ru lu i ro m â n p e a c e s ­ T o v a ră şu l N ico lae C eauşescu ,
t e m e le a g u ri, ilu s tra te p rin p re z e n ţa u n e i re v istă g a rd a d e o noare.
fo rm a ţiu n i s ta ta le ro m â n e ş ti în ju r u l c e n ­ T o v a r ă ş u l N ic o la e C e a u şe sc u se m n e a ză p e p rim a filă a c ă rţii de onoare a m u ze u lu i.
S e c re ta ru l g e n e ra l al partidul!
tr u lu i d e v ia ţă p g litic ă ş i c u ltu ra lă d e la ap o i răm as b u n de Ia rep rezen '
P ia tra N eam ţ. S în t în fă ţiş a te , d e a se m e ­ n e lo r lo cale ¿ e p a rtid şi de si
n e a , d e z v o lta re a şi în flo rire a c iv iliz a ţie i n ic ă m işc a re m u n c ito re a sc ă , p re z e n ta tă p rin co n se m n e a z ă p e p rim a filă a c ă rţii de
n u m e ro a s e a c ţiu n i d e lu p tă p e n tru d re p ­ o n o a re a m u z e u lu i: „Am v iz ita t cu m u lt to ti cei v e n iţi să-l sa lu te la pleq
u n ita r e ro m â n e şti, s tră lu c ita c u ltu ră . d in sin d u -le din n o u m ultă sănătatjjj
v re m e a m a rilo r c o n d u c ă to ri d e ţa r ă şi d e ta te şi lib e rta te , a c ţiu n i în fru n te a c ă ro ra in te re s m u zeu l ju d e ţe a n d e is to rie din
s-au a fla t, în c e p în d cu d e c e n iu l al Iil-le a , P ia tra N eam ţ, c a re c u p rin d e in estim ab ile cire, noi su ccese în a c titiv a te a Ir
o ş ti A le x a n d ru c e l B un, Ş te fa n c e l M a re , E venim ent cu p rofunde rezoj
la n c u d e H u n e d o a ra , M ih a i V ite a z u l, M a ­ al se c o lu lu i XX, p u te rn ic e o rg a n iz a ţii a le d o v e z i m a te ria le a le e x is te n ţe i m ultipnile-
n a re a_ p o p o ru lu i n o s tru p e a c e ste s tră ­ v ia ţa lo cu ito rilo r d e pe aceste
t e i B asarab , D im itrie C a n te m ir ş i " a lţii. P a rtid u lu i C o m u n ist R om ân. v izita de lu cru a to v arăşu lu i
A lte m ă rtu rii r e le v ă m o m e n te le c ru c ia le D u p ă p re z e n ta re a p rin e x p o n a te o rig i­ v e c h i m e lea g u ri, a le lu p te i sa le p e n tru
u n ita te şi in d ep en d e n ţă, p e n tru p ro g re s şi C eauşescu în ju d e ţu l N eam ţ s-a
a le is to rie i p o p o ru lu i ro m â n d in S e c o lu l n a le, a c e lo r m ai s e m n ific a tiv e m o m e n te in tr-u n am plu şi fru ctu o s dialog]
a l X lX -lea — R e v o lu ţia d in 1821, R e v o ­ d in is to ria p o litic ă ş i c u ltu ra lă a p a trie i o v ia ţă m ai b u nă.
R e fle c tîn d a tît tre c u tu l isto ric c ît şi te ristic g în d irii rev o lu ţio n a re a
lu ţia d e la 1848, c o n s titu ire a s ta tu lu i n a ­ p in ă la re v o lu ţia d e e lib e ra r e n a ţio n a lă şi ru lu i g e n e ra l al p artid u lu i, menii
ţio n a l ro m â n m o d e rn d e T a 1859, p a rtic i­ so c ia lă d in A u g u s t 1944, m u zeu l în fă ţiş e a ­ m ă re ţe le re a liz ă ri a le c o n stru c ţie i socia­
lism u lu i, m u zeul c o n stitu ie un im p o rtan t p u lsio n eze a c tiv ita te a com uniştilr
p a re a m a s e lo r larg i, la ră z b o iu l p e n tru ză p e la rg m a rile tra n s fo rm ă ri e c o n o m ic e tu ro r oam en ilo r m uncii p en tru îi
c u c e rire a in d e p e n d e n ţe i n a ţio n a le d in şi so c ia le ce au a v u t lo c p e a c e s te m e­ m ijlo c d e e d u c a ţie p a trio tică, d e fo rm are n e a b ă tu tă a Program ului lum inos’
1877— 1878, p e rio a d e p e c a re ju d e ţu l N e am ţ le a g u ri in a n ii re v o lu ţie i şi c o n s tru c ţie i a o m u lu i nou, în sp iritu l d ra g o ste i de p a ­ d u lu i d e ed ificare a societăţii
Ie -a m a rc a t p ro fu n d , p rin c o n ţiib u ţii p re ­ so c ia liste . trie şi po p o r, al h o tă rîrii de a face to tu l m u ltila te ra l d ez v o lta te şi în a in t
ţio a s e . M u zeu l su b lin ia z ă , to to d a tă , fa p tu l La în c h e ie re a v iz ite i, to v a ră ş u l N ic o lae trie i n o a stre sp re com unism .
c ă în a c e ste lo c u ri s-a d e z v o lta t o p u te r ­ C e a u şe sc u şi to v a ră ş a E len a C e a u şe sc u p e n tru în flo rire a p a trie i so cialiste, p en tru

L U N I, 29 S E P T E M B R IE : 16.00 E- j u r n a l ; 19.20 A c tu a lita te a eco n o m ică ; De la noapte


televiziune m is iu n e in lim b a m a g h ia ră ; 18.50 1001 19.40 N oi fe m e ile ! ; 20.20 F ilm a rtistic .
„ P r im ă v a r a tim p u rie * (p ro d u c ţie a s tu ­
. ora 1 va deveni ora 0
I n ' co n fo rm ita te cu D ecretul C |
d e s e r i ; 19.00 T e le ju r n a l ; 19.20 A c tu a ­
S tM B Ă T A , 27 S E P T E M B R IE : 9.30 l i t a t e a e c o n o m ic ă ; 19.40» .O riz o n t te h - d io u r ilo r d in R .P . C h in e z ă ) ; 22.10 T e­ liiilu i de S ta t, in noaptea de sirtf
C u rs d e lim b ă s p a n io lă ; 9.50 C u rs d e n ic o - ş tiin ţif ic ; 20.20 C a d ra n tm o n d i a l ; le ju rn a l. _ , sp re d u m in ic ă se va re v e n i la
lim b ă fr a n c e z ă ; 10.10 F ilm a r t is t ic (re­ 20.45 .R o m a n -fo ile to n : „ P îin e a n e a g r ă “ ; J O I, 2 O C T O M B R IE : 16.00 T e le x ; de ia rn ă . A şa d a r, ora 1 a zilei
lu a r e ) ; 11.40 C u m v o rb im , c u m sc rie m (p ro d u c ţie a s tu d io u r ilo r fra n c e z e ); 16.05 T e le ş c o a lă ; 16.25 C u rs de lim ­ se p te m b rie va d e v e n i ora 0 a ace
' c o re c t ; 12100 C o n c e rt e d u c a tiv ; 13.00 22.15 T e le ju rn a l. b ă ru s ă ; 16.45 R e p o rta j , p e g lo b ; zile.
M o zaic c u ltu r a l- a r tis tic - s p o r tiv ; 15.00 17.05 V ia ţa c u ltu ra lă : J18.10 F o t­ D upă c u m se ştie , p rin cip i
F o tb a l : U n iv e rs ita te a C lu j ' — S p o rtu l M A R Ţ I, 30 S E P T E M B R IE : 16.00 b a l in te r n a ţio n a l ; 18.35 D esen e a n im a ­ v a n ta j al a plicării p reved erilo r
S tu d e n ţ e s c ; 18.30 Septem brie T e le x ; 16.05 T e le şc o a lă ; 16.35 C u rs d e te ;' 19.00 T e le ju rn a l ; 19 20 A c tu a lita te a tu lu i C o n siliu lu i de S ta t residq
1980 ; 18.50 1001 d e s e ri ; 19.00 T e le ju r ­ lim b ă e n g le z ă ; 16.45 D in .ţă r ile so c ia ­ e c o n o m ic ă ; 19.40 C în te c e şi jo c u ri creşterea tim p u lu i de fo lo sire o
n a l ; 19.20 T e le e n c ic lo p e d ia ; 20.00 F ilm lis te ; 17.10 A lm a n a h p io n ie re s c ; 17.35 p o p u la r e ; 20.00 O ra tin e re tu lu i ; 20.40 n a tu ra le a zilei, şi, im p licit, d/m inij
‘ a r t is t ic „ C în te c u l m eu* : 22.00 T e le ju r ­ C lu b u l tin e r e tu lu i ; 18.25 T r ib u n a T V .; C o n c e rtu l d e d e sc h id e re a s ta g iu n ii o r­ perio a d ei d e ilu m in a t electric în cj
n al ; 22.20 N o c tu rn a T V 18.50 1001 d e *seri ; 19.00 T e le ju r n a l ;_ c h e stre i sim fo n ic e a r a d i o te le v izi uri ii ; m ul casnic, com ercial, p u b lic şi ii
19.20 A c tu a l ita te a e c o n o m ic ă ; 19.-45 21.40 J u r n a lu l ş tiin ţe lo r şi a l c ă lă to rii­ tria l. T o todată s-a red u s pe a/isafl
D U M IN IC Ă , 28 S E P T E M B R IE : 8.30 A n c h e ta T V . ; 20.15 T e a tr u T V . „ A u d i­ lo r.; 22.15 T e le ju rn a l. econom iei n a ţio n a le, ?i p u terea ca
T o t în a in te ! ; 9.05 Ş o im ii p a tr ie i ; 9.15 e n ţă la c o n s u l“ d e Io n B r a d ; 21.45 I n ­ m a tă în orele de v lr f d e sa rcin iJ
F ilm s e r ia l p e n tr u co p ii ; 9.40 O m u l şi te r p r e ţ i a i . c în t e c u lu i. p o p u l a r ; 23.05 V IN E R I, 3 O C T O M B R IE : 16 00 . m e d ie cca. 250 M W , ceea ce echivalS
s ă n ă ta te a - ; 10.00 V ia ţa s a tu lu i ; 11.45 T e le ju r n a l. T e l e x ; 16.05 P o lite h n ic a T V . ; 16.30 cu p u te r e a in sta la tă a u n e i “1
B uc.riyU e m u z ic ii ; 12.30 D e s t r a j ă p a ­ F ,m isiu ne în lim b a g e rm a n ă ; 18.2§ • c en tra le m a i m ari d ectt cea de ic|
tr ie i : 13.00 T e le x ; A lb u m d u m in ic a l ; M IE R C U R I. 1 O C T O M B R IE : 1 1 0 0 , T r a e e r e a L o to ; 18,35 L a v o lan ; 18.50 caz. Să adăugăm la aceasta şi
T ra n s m is iu n i d e la m e c iu rile d e fo tb a l 1001 d e seri ; 19.00 T e le ju rn a l ; 19.20 fn fieca re gospodărie, fo lo sii
15.45 T o le sp o rt ; 17.40 F ilm se ria l. „ F a ta A c tu a lita te a e c o n o m ic ă ; 19.40 A n sam ­ m a i m a re m ăsură lu m in a z ifet.M j
a le e c h ip e lo r ro m â n e ş ti în c u p e le e u ro ­
d e p ă r t ă r i l o r “ ; 18.40 M icu l e c ra n p e n tr u b lu r i c o ra le m u n c ito re ş ti ; 20.00 C ă lă ­ ilu m in a tu lu i electric, s-a resir.
p e n e ; 16.00 T e le x ; 16.05 î n v ă ţ ă m î n t —
cei m ic i; 19.00 T e le ju r n a l; 19.15 A n te n a e d u c a ţie ; 16.25 C u rs d e lim b ă g e rm a ­ to rie p rin ţn r a m e a ; ,20,25 F ilm a rtis ­ stim u l electric, fa p t care ss-a
„C în tă r ii R o m â n ie i“ — ju d e ţu l O l t -; n ă ; 16.55 M u z ic ă u ş o a r ă ; 17.35 F o ru m tic. „ D e s ţe le n ito rii“4, (p ro d u c ţie a s tu ­ în m od fa v o ra b il şi asupra 0
d io u r ilo r c a n a d ie n e ) : 21.40• A ndhet.a li­ fa m ilia l A şadar, n u u i t a ţ i : in n «
20.35 F ilm a r tis tic î „ O ra Z e ro “ (p ro ­ c e tă ţe n e s c ; 17.55 R ă d ă -c in ile v iito r u ­ de sim b ă tă , 27 spre dum inică,
d u c ţie a C asei d e film e n u m ă r u l p a ­ lu i ; 18.25 „E fr u m o s să tr ă ie ş ti p e p ă - t e r a r ă TV. P o e z ia d e c a r e a v e m n e ­
te m b r ie ora 1 va d e v e n i ora 0.
tr u ) ; 22.00 T e le ju rn a l. m î n t “ ; 18.50-1001 d e s e r i ; 19.00 T e le ­ v o ie (II) ; 22.05 T e le ju rn a l,