Sunteți pe pagina 1din 3

ANUNT DE PARTICIPARE

privind achizi{ionarea
(se indicd obiectul achiziliei)
prin procedura de C e rerea ofer]Lej dg-P-re!
(tipul procedurii de achizilie)

l. Denumirea autoriti{ii contractante:


1 IDNO: 1003608150228
3. Adresa:

4. Numirul de telefon/ faxz 0242 2-24'48. 2-27 -28

t. Adresa de e-mail qi de internet a autoritifii contractante: srstefanvoda@ms'md


6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea ob{ine accesul la documentafia de
tn SIA RSAP
atribuire: documenta(ia de atribuire este anexatd in cadrul ptocedurii
(daci este cazul, men{iunea
7. Tipul autoriti{ii contractante qi obiectul principal de activitate
implici o
ci autoritatea contractant[ este o autoritate centrali de achizi{ie sau ci achizifia
alti formi de achizi{ie comuni): NU SE APLICA

necesitifile' sl
8. Cumpiritorul invit[ operatorii economici interesa{i, care ii pot satisface
urm[toarelor
participe la procedura de achizifie privind livrarea/prestarea/executarea
DUnUn /servicii/lucr[ri:
bunuri
Specificarea tehnicii Valoarea estimattr
Denumirea Unitatea deplinl solicitatS' (se va indica
Nr. bunu rilor/serviciilorfl ucrdril de Cantitatea pentru fiecare lot
Cod CPV Standarde de
d/o or solicitate m5surI in oarte)
referintd

Lotul 1. Lucrlri de instalare


324 000,00

Un deviz I Lista lucrdri


4s2232r0-l

324 000,00
Valoarea estimativl totalS

f. in cazul in care contractul este implr{it pe loturi un operator economic poate depune
oferta (se va selecta):
1) Pentru un singur lot;
2) Pentru mai multe loturi;
3) Pentru toate loturile;
4) Alte limitdri Privind numirul de loturi care pot fi atribuite aceluiaqi
ofertant

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite


(indicali se admite sau nu se admite)

calendaristice din
11. Termenii gi condi{iile de livrare/prestare/executare solicitafi: '30 zile

12. Termenul de valabilitate a contractului -$!!!!l!


sau cI acesta poate fi executat numai in
13. Contract de achizi{ie rezervat atelierelor protejate
cadrul unor programe de angajare protejati (dupn caz): Nu se aplisi .
(indicali da sau nu)
14' Prestarea serviciului este rezervatd unei anumite
profesii in temeiul unor acte cu putere de
lege sau al unor acte administrative (dupr caz):
riu se aprici
(se menlioneazf, respectivele acte cu putere de-lege
qi acteaaministrative)
tt.::l^:r:,1.::ly:l_.1,,:l1i!" privind etigibititatea operatoriror economici care pot
.r v l,vl
pi a criteriitor de seleclie; nivelut minim (niveturite
:ij:ff:i1,.1::::l::i:::1:1"
._..|,:{elor eventuar impuse; se menlio neazdinibrmaliile
soricirate
minime)
:19]9 (DUAE,
docu mentatre):

Mod de demonstrare a indeplinirii


criteriului/cerin f ei :

1 DUAE Semnat gi ;tampilat de cdtre Oblieatoriu


operatorul economic

2 Formularul Ofertd Formularul F3. 1,. Semnat gi gtampilat Obligatoriu


de cdtre operatorul economic.
1 Devizele locale aferente ofefteJ tormularele 3, 5,7 cu specificatia
J
parametrilor tehnici solicitati in Oblisatoriu
caietul de sarcini. Semnat gi gtampilat
de cdtre ooeratonrl econnmin
Certifi catlDecizie de inresistrare a
4
intreprinderii/Extras din {egistrul de Semnat ;i ;tampilat de c6tre Obligatoriu
Stat al persoanelor juridice operatorul economic
Licenta de activitate
5
Semnat qi gtampilat de c6tre Obligatoriu
operatorul economic
Informatii generale despre of"rtant
6
Formularul F 3.7.Semnat gi gtampilat Obligatoriu
de cdtre operatorul economic
Declaratie privind personalul de
7
specialitate propus pentru implementarea Formularul F 3.12. Semnat 9i Obligatoriu
contractu lu i - qtampilat de cdtre operatorul
economic
Situalia financiard
8
Semnat gi ;tampilat de cdtre
Obligatoriu
operatorul economic

9
Formularul F 3. I 0.Semnat gi Oblieatoriu
activitate gtampilat de cdtre operatorul
economic
Grafic de executar" a lucr6.ilo,
l0 Formularul F 3.3.Semnat gi gtampilat Obligatoriu
de cdtre operatorul economic

16' Motivul recurgerii la procedura accelerati


(in cazul licita{iei deschise, restrinse qi al
procedurii negociate), dupl caz Nu se aplici
17' Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(daci este cazul specificafi dacr se va utiliza
acordul-cadru, sistemul dinamic de achizifi..u.,
iiJu{ia electronicr): Nu se anlicr
speciale de care depinde indeplinirea contractului
(indicali dupa caz): Nu se
lSirj""utfii
l9.Criteriuldeevaluareap|icatpentruadjudecareacontractului:@
a ofertei celei mai avantajoase din punct
de vedere economic, precum
it;"X1t?#rl:,t"u'uute
Nu se aplica

21. Termenul limiti de depunere/deschidere a ofertelor:


- pAni [ora exactdJ Informatia o eisiti in SIA RSAP
laz

- pe: fdatallnformatia o eisiti in SIA RSAP


22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vorJi depuse electronic prin intermediil SA RSAP
23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)
Ofertele intirziute vor fi respinse.
25. Persoanele autorizate si asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertan(ii sau reprezentan(ii acestora au dreptul sd participe lu deschiderea ofertelor, cu
excep(ia cazului ctnd ofertele aufost depuse prin SIA 'RSAP'.
26. Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:
Limba romAni

27. Respectivul contract se referi la un proiect gi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene: Nu se aplicl
(se specificl denumirea proiectului ;i/sau programului)

28. Denumirea gi adresa organismului competent de solu{ionare a contestafiilor:


Agenlia N a(ionalfi p enfi u S olulionur eil C lnlestaliilor
Adresa: mun. ChiSindu, bd. $tefun cel Mare ;i SfAfi nr.124 (et.4), MD 2001;
Te UFailemail : 0 2 2-8 2 0 6 5 2, 0 2 2 I 2 0-6 5 1, co ntes tatii@pns c. md

29,Data (datele) qi referin{a (referinfele) publiclrilor anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii


Europene privind contractul (contractele) la care se referi anun{ul respective (dacI este
cazul): nu se aplicl
30. in cazul achizifiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anun{urilor viitoare:
Nu se aplici
31. Data publicirii anun{ului de intenfie sau, dupi caz,precizarea cI nu a fost publicat un
astfel de anunf: nu a fost publicat un anun{ de inten(ie.
32. Data transmiferii spre publicare a anun{ului de participare: 10.01.2019
33. in cadrul procedu rii de blici se va u ta:
Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/acceDta sau nu
depunerea electronicd a ofertelor sau a cererilor de Se acceptd
participare
sistemul de comenzi electronice Nu se acceptd
facturarea electronicd Se acceptd
pldlile electronice Se acceptd

34. Contractul intrl sub incidenfa Acordului privind achizi{iile guvernamentale al


Organwaliei Mondiale a Comer{ului (numai in cazul anun{urilor transmise spre publicare
in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplici
(se specificd da sau nu)

35. Alte informatii relevante:

Conducltorul grupului de lucru: Anatolie Balanefchi L.$.