Sunteți pe pagina 1din 16

REFERAT MANAGEMENTUL CALITATII -

STUDIU DE CAZ

REFERAT MANAGEMENTUL CALITATII - STUDIU DE CAZ

CUPRINS

Introducere

Prezentarea organizatiei

Scop

Domeniul de aplicare

Abrevieri

Date de intrare/documente de referinta

Obiective

Valabilitate

Descrierea sumara a produsului

Responsabilitatile managementului

Controlul documentelor si inregistrarilor

Planificarea calitatii

Aprovizionare/Procurare

Controlul proceselor de executie/serviciilor

Inspectii si incercari

Stadiul inspectiilor si incercarilor

Controlul dispozitivelor de masurare

Controlul produsului neconform

Actiuni corective si preventive

Manipulare , depozitare, ambalare, conservare si livrare


Audituri interne

Structura PCCVI

Concluzii

INTRODUCERE

Managementul calitatii este o strategie organizationala fundamentata pe ideea ca performanta in


atingerea unei calitati superioare este realizata doar prin implicarea cu perseverenta a intregii
organizatii in procese de imbunatatire permanenta. Obiectivul este cresterea eficientei si
eficacitatii in satisfacerea clientilor. Conceptul de management al calitatii totale (Total Quality
Management - TQM) a fost propus de Dr. Edwards Deming in 1940 dar utilizarea lui a inceput
in 1985 odata cu preluarea de catre americani a unor principii de lucru din industria japoneza:

Concentrarea pe procesele de imbunatatire permanenta, astfel incat


procesele sa fie vizibile, repetabile si masurabile (Kaizen)
Concentrarea pe analizarea si eliminarea efectelor nedorite ale
proceselor de productie (Atarimae Hinshitsu)
Examinarea modului prin care utilizatorii folosesc produsele in scopul
imbunatatirii produsului (Kansei)
Extinderea preocuparilor manageriale dincolo de produs (Miryokuteki
Hinshisu)

Elementele definitorii din Managementul Calitatii Totale sunt: imbunatatire permanenta si la


nivelul intregii organizatii iar toate procesele implicate accentueaza bucla de feed-back. De
exemplu: sunt firme in care angajatii sunt remunerati suplimentar doar pe baza numarului de
imbunatatiri aduse sau altele in care angajatii trebuie sa aduca cel putin o idee de imbunatatire pe
saptamana. Exista si programe in care managerii sunt obligati sa felicite angajatii pentru
abilitatea cu care au identificat o problema si beau impreuna o cana de ceai in timp ce problema
este analizata in detaliu.

Exista atat teoreticieni cat si practicieni care aseamana principiile TQM cu cele ale standardelor
de calitate ISO 9000. Intre ele insa exista o diferenta majora cel putin la nivel de proces: TQM
este orientata catre oameni, care sunt provocati permanent sa gaseasca solutii pe cand ISO 9000
este orientata spre proceduri detaliate, scrise si verificate frecvent. TQM are nevoie de oameni
inovativi si flexibili, ISO 9000 isi doreste oameni rigurosi si disciplinati.

PREZENTAREA ORGANIZATIEI

UTI si-a propus si a reusit o abordare de piata care sa acopere complet domeniul securitatii si al
sectoarelor de activitate conexe.

Prin cele patru divizii specializate ale sale (Sisteme de Securitate si Militare, Tehnologia
Informatiei si Comunicatii, Instalatii si Constructii, Mentenanta si Administrare), UTI furnizeaza
solutii la cheie pentru toata gama de obiective civile si industriale, proiectate in functie de
specificul obiectivului si de cerintele exprese ale clientului.

In anul 2006, cifra de afaceri a Grupului UTI s-a situat pe o cota ascendenta, atingand valoarea
de 120 miloane EUR. Cresterea continua a cifrei de afaceri si largirea si diversificarea pietelor s-
au reflectat si in evolutia numarului de angajati, care a ajuns, la sfarsitul anului 2006 la 2.700 de
persoane.
SCOP

Sistemul de Management al Calitatii implementat in cadrul UTI International SRL,prevede ca


la lucrarile de importanta deosebita sa se intocmeasca Planul Calitatii in conformitate cu SR
EN ISO 9001:2001 Sisteme de Management al Calitatii-Cerinte, SRISO 10005 :1999 Ghid
pentru Planurile Calitatii, Legea 10/1995 Legea calitatii in constructii

Prin elaborarea planului calitatii pentru investitia Sisteme si instalatii electrice de balizaj
PDA,statie pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto.

se stabileste modul de lucru si conditiile necesare aplicabile pentru realizarea calitatii specificate
prin contract.

De asemenea, se asigura desfasurarea activitatii de antrepriza, in concordanta cu documentatia de


proiectare aplicabila, desene, specificatii, instructiuni de lucru, fise tehnologice, fise de control,
manualul managementului calitatii, proceduri generale de sistem si operationale (de procurare,
tehnice, de testare), standarde, normative, legi.

DOMENIUL DE APLICARE

Se aplica in relatiile de colaborare cu beneficiarul si subcontractantii in faza de executie,


pentru categoria de lucrari din caietul de sarcini.

ABREVIERI

In prezentul document se folosesc urmatoarele prescurtari:

3.1 AQ - Asigurarea calitatii

3.2 CQ - Controlul Calitatii/Control Calitate

3.3 DTP - Documentatie Tehnica de Proiectare

3.4 P.G-m - PROCEDURA GENERALA - proces de management

3.5 P.G-i - PROCEDURA GENERALA- proces de masurare, analiza

si imbunatatire

3.6 PO-o - PROCEDURA OPERATIONALA proces operational

3.7 P.TH-o - PROCEDURA TEHNICA - proces operational

3.8 PC - Planul Calitatii

3.9 PCCVI - Planul de Control, Calitate, Verificari si Incercari

3.10 PV - Proces Verbal

3.11 RQ - Responsabil Calitate


3.12 RN - Raport de Neconformitate

DATE DE INTRARE/DOCUMENTE DE REFERINTA

La intocmirea prezentului plan al calitatii s-a tinut cont de urmatoarele documente, date si
informatii de referinta:

Caiet de sarcini

SR EN ISO 9001:2001 - Sisteme de Management al Calitatii-Cerinte

SR ISO 10005 :1999 - Managementul calitatii. Ghid pentru elaborarea planului calitatii

Legea 10 /1995 - Legea calitatii in constructii

Lege 307/2006 Lege privind apararea impotriva incendiilor

Legea 319/2006-Legea securitatii si sanatatii in munca

I7/2003 - Normativ pentru executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vca si


1500Vcc

I18/2-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor interioare de semnalizare a


incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din cladiri

C56- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente

C300 - Normativ de prevenirea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si


instalatii

P118-Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea


focului.

OBIECTIVE

Obiectivul principal este satisfacerea deplina a exigentelor clientului si respectarea stricta a


conditiilor partii tehnice.

Obiectivele referitoare la calitate sunt axate pe realizarea conditiilor esentiale in activitatea de


prestari servicii aplicabile, si cu respectarea cerintelor de baza impuse prin documentele de
referinta si anume:

-furnizarea bunurilor si serviciilor necesare in vederea mentinerii in cadrul


investitiei Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat
platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto. a conditiilor de functionare stabilite prin
contract;

-mentinerea disponibilitatii bunurilor in exploatare si intretinere;

-crearea unui mediu sigur de operare prin cresterea sigurantei in functionare a sistemelor tehnice
prezentate in caietul de sarcini;
-minimizarea intervalelor de nefunctionare a acestora;

-reducerea costurilor de operare si intretinere prin optimizari in activitatea de personal si in


functionarea sistemelor echipamentelor;

-cresterea fiabilitatii echipamentelor;

-siguranta la foc;

-igiena si sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

-cresterea sigurantei si securitatii muncii;

VALABILITATE

Planul de calitate este valabil daca sunt respectate conditiile de incepere, si daca, prin aplicarea
corecta a procedurilor de executie, mentenanta, service, se urmareste derularea completa a
tehnologiei de executie specifica fiecarei lucrari.

DESCRIEREA SUMARA A PRODUSULUI

Investitia Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat
platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto., implica realizarea urmatoarelor activitati:

- Instalatii electrice de balizaj

- Instalatii electrice iluminat platforme

- Instalatii electrice parcare auto

- Instalatii electrice statie pompe ape uzate

RESPONSABILITATILE MANAGEMENTULUI

Personalul societatii cu responsabilitati pentru activitatile cerute de sistemul calitatii specificat de


contract, este urmatorul :

Director General UTI International SRL

Aproba Planul Calitatii

Asigura structura organizatorica necesara derularii contractului si conditiile necesare


pentru aplicarea planului calitatii in toate sectoarele de activitate

Numeste prin decizie personal de conducere si control a lucrarilor;

Analizeaza periodic derularea contractului si asigura conditile necesare pentru


solutionarea noilor probleme ce apar in derularea contractului ;
Ia decizia de oprire a lucrarilor, la sesizarea Directorului Managementului Calitatatii si Mediului
si ia masuri de intrare in normalitate.

Director de proiect

Conduce si raspunde de realizarea lucrarii in ansamblul ei , cu toate aspectele legate de ofertare,


parteneri , termene, activitati, resurse, costuri , etc.

Asigura respectarea Planului calitatii;

Participa la negocierea contractului;

Ia masuri pentru asigurarea confidentialitatii datelor utilizate;

Propune Directorului General UTI International SRL structura organizatorica necesara


lucrarilor ;

Urmareste atenuarea dificultatilor legate de armonizarea retelei organizatorice aferente lucrarilor


, cu structura organizatorica a firmei ;

Intocmeste graficele interne de derulare a contractului, stabilind termenele de executie aferente


realizarii lucrarilor;

Raspunde de asigurarea resurselor umane ( calificate,instruite sau autorizate, dupa caz ) si a celor
financiare necesare, conform termenelor stabilite ;

Coordoneaza si raspunde de activitatea personalului implicat in realizarea lucrarilor ;

Raspunde de respectarea disciplinei contractuale si financiare ;

Asigura intocmirea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli;

Ia masuri pentru asigurarea integritatii patrimoniului folosit la realizarea lucrarilor , adoptand


masuri necesare ( preventive si corective );

Raspunde de functionarea sistemului calitatii in activitatile pe care le conduce

Responsabil Tehnic cu Executia

Raspunde de buna executie a lucrarii conform contract si proiect

Raspunde de respectarea tehnologiei de lucru si a termenelor contractuale.

Raspunde de respectarea normelor de protectia si securitatea muncii pentru fiecare lucrare.

Anunta seful de proiect cand sunt de facut modificari la proiect.

Coordoneaza activitatile de executie;

Participa la intocmirea programelor de executie si detalierea acestora; urmareste si raspunde de


realizarea lor;
Asigura interfata cu beneficiarul pe probleme de executie , conform contract;

Stabileste impreuna cu controlorul calitatii din santier, prioritatile de inspectii si incercari si


urmareste realizarea lor ;

Stabileste masuri de utilizare eficienta a mijloacelor de productie si a fortei de munca, pentru


incadrarea in costurile programate ;

Solicita asistenta tehnica la montaj si la punerea in functiune din partea proiectantului, precum si
din partea furnizorilor de echipamente, daca este cazul.

Asigura conditiile si participa la receptia si predarea lucrarilor.

Anunta terminarea lucrarilor pentru a fi convocata comisia de receptie/predare.

Urmareste rezolvarea problemelor ridicate de comisia de predare/primire a lucrarilor

Actualizeaza programul de executie in functie de evolutia realizarilor din santier, tinand seama
de prevederile contractuale;

Identifica eventualele lucrari suplimentare aparute in timpul executiei si le transmite directorului


de proiect ;

Participa la sedintele de analiza si raporteaza stadiul derularii lucrarilor de executie, propunand


masuri de respectare a programului;

Participa la toate inspectiile efectuate de catre reprezentantii organelor de control abilitate,


interne si externe; ia masurile de corectie/prevenire necesare si urmareste realizarea lor la termen

Sef santier (lucrare)

Urmareste si coordoneaza activitatea din cadrul santierului pe care il conduce

Raspunde de respectarea normelor de protectia si securitatea muncii pentru fiecare lucrare.

Urmareste si verifica pe timpul executiei lucrarii respectarea riguroasa a proiectului.

Isi insuseste si respecta toate prevederile planului calitatii, urmarind realizarea tuturor
operatiilor de executie si control necesare finalizarii lucrarii contractate (incepand cu receptia
materialelor aprovizionate si terminand cu receptia finala a lucrarii);

Asigura conform planului calitatii - PCCVI:

conditiile de incepere a lucrarilor

programarea si preluarea fronturilor de lucru

trasarea circuitelor si fixarea amplasamentelor pentru echipamente/materiale

programarea , receptionarea si montarea echipamentelor / materialelor

programarea fortei de munca


programarea si realizarea stadiilor fizice

decontarea lucrarilor realizate ( atasamente, situatii de lucrari )

Urmareste includerea in planul calitatii a tuturor materialelor (echipamente, materiale de montaj


etc.) prevazute in Documentatia Tehnica de Proiectare;

Raspunde de introducerea in opera numai a materialelor specificate in proiect si certificate


calitativ

Prezinta spre avizare PCCVI responsabilului CQ si responsabilului AQ;

Participa la toate inspectiile efectuate de catre reprezentantii organelor de control abilitate,


interne si externe; ia masurile de corectie/prevenire necesare si urmareste realizarea lor la termen

Director Managementul Calitatatii si Mediului

Verifica Planul Calitatii

Verifica corectitudinea inregistrarilor operatiilor de executie si control, conform


documentatiei tehnice de executie;

Avizeaza PCCVI ;

Asigura interfata cu beneficiarul pe probleme de calitate si efectueaza revizia PC numai la


solicitarea acestuia;

Solicita prezenta beneficiarului (a reprezentantului AQ) la operatiile de inspectie/control, asa


cum au fost solicitate de acesta in PC;

Propune Directorului General UTI International SRL, oprirea lucrarii, cand constata abateri de
la cerintele de calitate sau la sesizarea controlorului calitate .

Responsabil Calitate / Controlor Calitate

Intocmeste Planul Calitatii

Verifica pe parcursul derularii lucrarii modul de respectare si certificare a cerintelor de calitate in


conformitate cu PC aprobat;

Asigura controlul calitatii lucrarilor si inregistrarile aferente ;

Participa la predarea lucrarilor si urmarirea solutionarii observatiilor , prin confirmarea executiei


lor ;

Urmareste aplicarea Planului Calitatii si raporteaza saptamanal directorului de proiect si


directorului managementului calitatatii si mediului stadiul de realizarea PCCVI;

Analizeaza si certifica operatiile de control calitate, verificari si incercari incluse in planul


calitatii;
Participa si avizeaza efectuarea inregistrarilor de catre subcontractanti.

Este subordonat ierarhic Directorului de proiect si metodologic Directorului Managementului


calitatii si mediului;

Prin activitatile depuse, la toate nivelele de conducere si de executie, se urmareste in final un


control eficace si eficient al calitatii lucrarilor executate cat si atestarea pe faze a acesteia prin
intocmirea documentelor de calitate specifice proiectarii (cum rezulta din procedurile de sistem
si operationale).

Urmare a controalelor efectuate in cadrul societatii se organizeaza audituri interne prin care se
urmareste de fiecare data sa se scoata in evidenta aspectele de noncalitate,cat si cauzele
generatoare acestora.Controalele efectuate curent si in fazele stabilite prin PCCVI sunt urmate de
RN-uri prin care sunt puse in evidenta aspectele de noncalitate cat si cauzele respective; RN-
urile sunt aprobate de conducere si rezolvate de personalul de executie;

CONTROLUL DOCUMENTELOR SI INREGISTRARILOR

Controlul documentelor si inregistrarilor asigura:

Documentele, in editia valabila, sa fie disponibile in toate entitatile participante la realizarea


investitiei: Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie pompe ape uzate, iluminat
platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto.

Toate documentele care si-au pierdut valabilitatea sau se dovedesc a fi neconforme, sunt retrase
la timp si inlocuite cu actualizari valabile, in toate punctele (din interior sau din exterior) unde
acestea au fost repartizate controlat .

Inregistrarile calitatii sunt tinute intr-un sistem unitar pentru identificarea depozitarea, protejarea,
regasirea, durata de pastrare si eliminare a acestora .

Controlul documentelor se efectueaza conform procedurii generale


Controlul documentelor cod: P.G-m-01-00

Controlul inregistrarilor se efectueaza conform procedurii generale


Controlul inregistrarilor cod : P.G-m-02-00

PLANIFICAREA CALITATII

Cerintele de calitate stabilite prin caietele de sarcini aferente lucrarii sunt preluate prin
proiectele tehnice si de executie ce se vor realiza conform procedurilor tehnice si instructiunilor
pe proiectare

Pentru realizarea calitatii proiectate se vor prevedea si asigura:

-resursele materiale necesare lucrarii in ordinea de montaj stabilita prin grafice si


programe, certificate calitative
-receptia calitativa a resurselor materiale inainte de montaj, respectand intructiunile tehnice de
lucru

-frontul de lucru necesar pentru executia instalatiilor

-instruirea personalului de executie si control, cu prevederile documentatiei de


executie, caietele de sarcini, Planul calitatii lucrarii.

Elaborarea Planului calitatii se face in conformitate cu procedura PO-o-04-00

APROVIZIONARE/PROCURARE

Activitatea de aprovizionare/procurare se desfasoara in conformitate


cu procedura operationala Procurare cod: P.O - o - 05 00, precum
si cu clauzele contractuale
Procurarea la termen de la furnizorii stabiliti contractual a
echipamentelor si materialelor se face conform specificatiilor primite
de la gr. Tehnica (proiectare/inginerie) si in baza comenzii interne de
procurare emisa de Responsabilul Logistic avizata si aprobata conform
procedurii interne UTI;
Echipamentele si materialele prevazute in proiecte vor fi insotite de
documentele legale de certificare a calitatii acestora conform legii
calitatii in constructii si a reglementarilor de aplicare;
La terminarea executiei lucrarilor, subcontractantul principal va preda
beneficiarului toate documentele privind certificarea calitatii
produselor
In cazul identificarii unor produse neconforme, acestea se vor trata
conform procedurii Controlul produsului neconform cod: P.G-i-04-00
Receptia cantitativa si calitativa a echipamentelor/materialelor
aprovizionate se face la primirea si livrarea lor catre santierul de
executie; pe documentul de receptie se vor inscrie datele de
identificarea a produselor;
Se vor respecta prevederilor procedurilor si instructiunilor sistemului
calitatii aplicabile in activitatile de procurare (din tara si din import)

CONTROLUL PROCESELOR DE EXECUTIE/SERVICIILOR

Activitatea de control a proceselor de executie se desfasoara in


conformitate cu procedura operationala PO-o-06-00
Pentru executarea sistemelor /subsistemelor/lucrarilor din
cadrul Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie
pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si iluminat
parcaj auto. se vor intocmi programe de lucru pe baza graficului de
executie a lucrarii in cadrul proiectului. Inceperea executiei se va face
dupa preluarea frontului de lucru, conform Procedurii operationale.
Coordonatorul de executie va stabili cu reprezentantul beneficiarului
optiunile acestora si modul de participare la inspectiile calitative si
probele de laborator prevazute in PCCVI ul instalatiilor respective.
La efectuarea unui stadiu fizic prevazut in PCCVI pentru inspectie, se
va confirma realizarea acestuia prin semnatura si printr-un document
(proces verbal), conform prevederilor procedurale respectand
Procedura operationala.
Prin controlul efectuat sub aspect calitativ coordonatorul
executiei/seful de santier lucrarii participa permanent la toate etapele
de executie stabilite prin PCCVI si semneaza toate documentele de
calitate in conformitate cu prezentul plan.
Din parcurgerea PCCVI-urilor se urmaresc in mod concret activitatile
privind:

stabilirea conditiilor de incepere a lucrarilor

predarea primirea forntului de lucru

trasarea circuitelor si fixarea amplasamentelor pentru echipamente / materiale/ tablouri

verificarea calitativa a echipamentelor /materialelor inainte de a fi montate

verificarea calitativa a executiei lucrarilor de instalatii electrice de curenti slabi

Inainte de utilizarea, prelucrarea sau predarea la beneficiar furnizorul


asigura verificarea conformitatii produselor/serviciilor, cu conditiile
specificate.
Activitatile de control efectuate asupra produselor / serviciilor vor fi
efectuate conform planului calitatii, procedurilor generale de sistem
precum si a procedurilor operationale aplicabile.
La predarea finala a produselor/serviciilor, societatea efectueaza toate
activitatile de control, inspectii si incercarile finale specifice tipului de
activitate, in conformitate cu procedurile documentate.
Toate inregistrarile referitoare la verificarile efectuate asupra unui
produs/serviciu, precum si acceptul beneficiarului vor fi inregistrate si
arhivate conform procedurii operationale cod : P.O - o - 06 - 00 -
Controlul productiei/serviciilor.

INSPECTII SI INCERCARI

Inainte de utilizarea, prelucrarea sau predarea la beneficiar UTI asigura verificarea

conformitatii produselor/serviciilor, cu conditiile specificate .

Inspectiile si incercarile efectuate asupra produselor / serviciilor vor fi efectuate conform


PC si PCCVI .

Prin procedura sunt fixate inspectii si incercari in:

-momentul inceperii unei lucrari;

-pe parcursul executiei;

-in partea finala a executiei.

In PCCVI-ul specific fiecarui sistem sunt mentionate:


-activitatile in derularea logica a executiei;

-prevederile legale in baza carora se realizeaza executia si controlul aferent;

-personalul caruia ii revin sarcinile de executie cat si calitatea acesteia;

-trimiteri la prevederile din Procedura operationala, normativele specifice lucrarilor, proiectelor


elaborate de proiectant cat si la caietele de sarcini specifice prin care sunt stabilite criteriile de
referinta care trebuie respectate in procesul de derulare a controlului calitatii;

Dupa derularea fiecarei activitati mentionate in PCCVI, personalul responsabil cu


controlul (CQ, RTE, diriginte, proiectant) intocmeste un document de atestare calitativa a
activitatii desfasurate; documentul codificat este mentionat in ultima coloana din PCCVI,

La predarea finala a produselor / serviciilor , UTI efectueaza toate inspectiile si


incercarile finale specifice tipului de activitate, in conformitate cu procedurile documentate .

Toate inregistrarile referitoare la verificarile efectuate asupra unui produs / serviciu ,


precum si acceptul beneficiarului vor fi inregistrate si arhivate in cadrul Planului calitatii.

Documentul codificat este mentionat in ultima coloana din PCCVI

In derularea executiei lucrarilor, prin efectuarea controalelor inspectiilor, verificarilor,


incercarilor, se constata prin documentele intocmite:

-calitatea materialelor si a montarii acestora;

-comportarea lucrarilor verificate in urma efectuarii incercarilor si probelor efectuate; -parametri


tehnici obtinuti prin incercari, probe si verificari;

-confirmarea faptului ca lucrarile realizate sunt in conformitate cu prevederile din proiecte,


proceduri, caiete de sarcini, normative oficiale.

Astfel de constatari se fac de personalul de executie si control din santier, cat si de personalul
autoritatilor de reglementare in domeniu (Inspectia in Constructii; Organele PSI); constatari
finale prin receptia preliminara si de punere in functiune a lucrarilor realizate;

La controalele si inspectiile curente sau aleatorii cat si cele cu participarea autoritatilor de


reglementare pot sa apara aspecte de noncalitate care sunt indepartate prin masuri de eliminarea
cauzelor cat si de remediere sau de inlocuire a partilor din lucrari care prezinta defecte.

STADIUL INSPECTIILOR SI INCERCARILOR

In derularea lucrarilor contractate inspectiile si incercarile trebuie realizate in conformitate cu


planificarile din PCCVI

Se urmareste prin aceasta sa stabileasca pentru un anumit moment care reprezinta stadiul
executiei si ce documente de inspectie si incercari au fost intocmite, care este stadiul de
remediere al neconformitatilor si care sunt modalitatile de rezolvare a acestora.

CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE MASURARE SI MONITORIZARE


In cadrul UTI International SRL, in efectuarea probelor si incercarilor pe masura derularii
lucrarilor se folosesc DMM proprii, iar pentru anumite operatiuni de incercare specifice se
comanda unor laboratoare autorizate, efectuarea incercarilor si masuratorilor (Laboratoare
PRAM, etc.).

In toate cazurile aparatele DMM sunt verificate metrologic (etalonate) prezentand sigiliu si
certificate de verificare cu mentionarea datei de expirare a verificarii; aceste operatiuni sunt
efectuate de unitati metrologice agreate.

Pentru DMM proprii in cadrul societatii activitatea se deruleaza in conformitate cu prevederile


din procedura Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare cod PO-s-01-00

CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

Se realizeaza in conformitate cu prevederile din procedura de sistem Controlul produsului


neconform cod PG-i-04-00 si are drept scop eliminarea neconformitatilor constatate prin actiuni
de inlaturare a acestora.

Responsabilul CQ prin RN formular cod F-PG-i-04-01 intocmit, stabileste:

-tipul de neconformitate si efectul

-locul (lucrarea,produsul) unde a fost constatata neconformitatea

-cauzele care au generat neconformitatea

-efectul neconformitatilor asupra lucrarilor in final

-categoria de neconformitate:

-datorita unei executii necorespunzatoare a lucrarilor

-datorita furnizorilor de materiale

-datorita unei SDV-istici necorespunzatoare

-masuri privind tratarea neconformitatilor

masuri privind interzicerea utilizarii unor materiale (produse) in activitatea de derulare a


lucrarilor de C+M si dupa caz sistarea continuarii lucrarilor;

-efectuarea de receptii la materialele primite;

-etichetarea produselor care prezinta neconformitati, separarea acestora de cele corespunzatoare


calitativ;

Prin intocmirea formularului se parcurg toate etapele mentionate mai sus.

Urmarirea realizarii remedierilor se face de catre Responsabilul CQ.


ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE

Activitatea de actiuni corective se deruleaza in conformitate cu prevederile din procedurile


generale de sistem Actiuni corective si Actiuni preventive cod P.G-i-05-00 si P.G-i-06-00

Coroborat cu actiunea de depistare a neconformitatilor de orice natura, in situatia in care acestea


nu sunt rezolvate prin RN-uri, se intocmesc Rapoarte de actiuni corective si preventive Formular
cod : F-PG-i-05-01

Pentru prevenirea neconformitatilor este necesar sa se analizeze cauzele urmarind RN-


urile din care rezulta situatii si neconformitatile cu caracter repetabil.

Prin grija Directorului Managementului Calitatatii si Mediului pe baza programului anual de


AUDIT se fac analize in sensul aratat mai sus si se trag concluziile care se impun.

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE SI LIVRARE

Se realizeaza in conformitate cu prevederile din procedura de sistem Manipulare, depozitare,


ambalare, conservare si livrare cod PO-o-09-00, urmarindu-se in mod special asigurarea unui
control eficient al miscarii materialelor din cadrul societatii, atat in depozitul central cat si pe
santiere la montaj.

Seful depozitului urmareste ca echipamentele / materiale ce vor fi puse in opera sa nu-si


modifice calitatile specificate de furnizori prin certificatele de calitate, prin actiunile de
manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare ;

Pe santier coordonatorul tehnic cu executia / seful de santier urmareste ca la punerea in opera a


materialelor sa nu apara modificari calitative ale acestora.

In aceasta actiune atat prin activitatile directe din depozit si din santiere cat si prin controalele si
documentele de control: Proces verbal de receptie calitativa si cantitativa produse, incheiate in
timpul receptiei materialelor

AUDITURILE INTERNE

Se deruleaza in conformitate cu prevederile din procedura de sistem Audituri interne ale


calitatii cod PG-i-03-00, si se urmareste de catre Directorul Managementului Calitatii si
Mediului din societate.

Pentru activitatea de executie pentru care este intocmit PC-ul se organizeaza audit-uri in scopul
de analizare a neconformitatilor si de eliminare a acestora cat si a cauzelor ce le-au generat.

Se folosesc formularele:

F-PG-i-03-02 Planificarea anuala a auditurilor interne


F-PG-i-03-01 Chestionar de audit intern.
F-PG-i-03-03 Raport de audit intern
F-PG-i-05-01 Raport de actiuni corective si preventive
F-PG-i-03-04 Plan de audit
F-PO-m-02-01 Plan de masuri

STRUCTURA PCCVI

Planul Calitatii intocmit pentru investitia: Sisteme si instalatii electrice de balizaj PDA,statie
pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si iluminat parcaj auto. asigura
controlul activitatilor de aprovizionare, de executie - montaj, PIF, pentru sistemele descrise la
punctul 7.

Dupa aprobarea PC de catre Directorul general UTI International SRL, acesta va fi prezentat
beneficiarului pentru analiza, avizare si stabilirea operatiilor de inspectie/control, la care acesta
doreste sa participe (conform clauzelor contractuale); operatiile respective sunt marcate de
beneficiar ca puncte de stationare si de oprire in cadrul PCCVI

Ursuleanu
Viorica

CONCLUZII

Aplicarea prezentului plan al calitatii este obligatoriu pentru toti executantii de proiecte, lucrari,
servicii care participa la realizarea investitiei Sisteme si instalatii electrice de balizaj
PDA,statie pompe ape uzate, iluminat platforma aeroportuara si iluminat parcaj
auto. Actualizarea/modificarea planului calitatii se va face de catre UTI International SRL,
Directia Managementul Calitatii si Mediului, ori de cate ori va fi nevoie pentru imbunatatirea
sistemului; in acest sens propunerile se primesc la Directia Managementul Calitatii si Mediului
UTI International SRL;