Sunteți pe pagina 1din 8

Tabel, obligațiile producătorului, vânzătorului, prestatatorului din legea nr.

105 si
sancțiunile pentru încălcarea lor conform Codului Contravențional.

Producător Vânzător Prestatator


Producătorul conform Vânzătorul, conform legii nr.105 Prestatatorul, conform legii nr.105
legii nr.105 este obligat: este obligat: este obligat:
_____________________ _____________________________ ____________________________
_ a) să se asigure că produsele oferite
a) să pună la dispoziție pe spre comercializare sînt inofensive a) să folosească, la prestarea
piață numai produse şi corespund cerinţelor prescrise sau serviciilor, numai produse şi
inofensive care trebuie să declarate; proceduri inofensive care, dacă
fie însoţite de certificate de legislaţia prevede aceasta, trebuie
conformitate, de alte Sancțiuni pentru încălcarea să fie certificate;
documente, conform obligației date conform Codului
legislaţiei, şi produse care Contravențional: Sancțiuni pentru încălcarea
corespund cerinţelor obligației date conform Codului
prescrise sau declarate; 1. Prepararea, comercializarea sau Contravențional:
distribuirea produselor alimentare
Sancțiuni pentru nerecomandate preşcolarilor şi 1. Producerea, plasarea pe piaţă
încălcarea obligației date elevilor în instituţiile de învățămînt şi/sau comercializarea de produse şi
conform Codului general şi profesional tehnic, prestarea de servicii periculoase
Contravențional: precum şi în taberele de odihnă şi pentru viaţa şi sănătatea
întremare a sănătăţii copiilor şi consumatorului, contrar
1. Producerea, adolescenţilor, indiferent de tipul de prevederilor legale,
modificarea formulei de proprietate şi de forma juridică de se sancţionează cu amendă de la
producţie, a fluxului organizare a lor, 100 la 150 de unităţi convenţionale
tehnologic, a marcării se sancționează cu amendă de la aplicată persoanei fizice, cu
medicamentelor, a altor 10 la 20 de unități convenționale amendă de la 300 la 400 de unităţi
produse farmaceutice şi aplicată persoanei fizice, cu amendă convenţionale aplicată persoanei cu
parafarmaceutice, precum de la 100 la 150 de unități funcţie de răspundere, cu amendă
şi a documentaţiei tehnico- convenționale aplicată persoanei de la 350 la 500 de unităţi
normative, de către juridice cu sau fără privarea, în convenţionale aplicată persoanei
întreprinderile care produc ambele cazuri, de dreptul de a juridice cu privarea, în toate
medicamente, alte produse desfășura o anumită activitate pe un cazurile, de dreptul de a desfăşura o
farmaceutice şi termen de la 3 luni la un an. anumită activitate pe un termen de
parafarmaceutice fără _____________________________ la 3 luni la un an.
autorizarea respectivă a b) să nu comercializeze produse ____________________________
Ministerului Sănătăţii despre care deţine informaţii că sînt _
se sancţionează cu periculoase sau care se consideră b) să anunţe imediat autorităţile
amendă de la 50 la 100 de periculoase; competente, precum şi producătorul
unităţi convenţionale. _____________________________ respectiv, despre existenţa oricărui
se sancționează cu c) să anunţe, imediat, autorităţile produs folosit la prestarea
amendă de la 30 la 60 de competente, precum şi producătorul serviciului de care are cunoştinţă că
unități convenționale respectiv, despre existenţa pe piaţă a este periculos şi/sau falsificat
aplicată persoanei oricărui produs de care are (contrafăcut);
juridice. cunoştinţă că este periculos şi/sau ____________________________
falsificat (contrafăcut); _
2. Plasarea pe piaţă a noi c) să presteze numai servicii care
tipuri de produse nu afectează viaţa, sănătatea,
alimentare şi de materiale _____________________________ ereditatea şi securitatea
neaprobate care vin în d) să retragă din comercializare consumatorilor ori interesele
contact cu produse produsele la care organele de economice ale acestora;
alimentare control sau specialiştii proprii au ____________________________
se sancţionează cu constatat neîndeplinirea cerinţelor _
amendă de la 50 la 100 de prescrise sau declarate sau care ar
unităţi convenţionale putea afecta viaţa, sănătatea, d) să respecte cerinţele prescrise
aplicată persoanei fizice, ereditatea şi securitatea sau declarate, precum şi clauzele
cu amendă de la 180 la 250 consumatorilor, dacă această măsură contractuale;
de unităţi convenţionale constituie singurul mijloc prin care Sancțiuni pentru încălcarea
aplicată persoanei cu pot fi eliminate neconformităţile obligației date conform Codului
funcţie de răspundere, cu respective; Contravențional:
amendă de la 300 la 400 de
unităţi convenţionale ____________________________ 1. Deconectarea neautorizată a
aplicată persoanei juridice. _ consumatorilor de la sistemul de
e) să asigure respectarea alimentare cu apă şi de la sistemul
3. Încălcarea cerinţelor de condiţiilor tehnice stabilite de de canalizare
securitate a produselor prin: producător pentru produs; se sancţionează cu amendă de 25
a) producerea, plasarea pe de unităţi convenţionale aplicată
piaţă şi comercializarea Sancțiuni pentru încălcarea persoanei fizice, cu amendă de 50
produselor ce nu corespund obligației date conform Codului de unităţi convenţionale aplicată
cerinţelor de securitate Contravențional: persoanei cu funcţie de răspundere.
se sancţionează cu
amendă de la 100 la 150 de 1. Păstrarea neconformă a 2. Încălcarea de către participanţii
unităţi convenţionale medicamentelor, păstrarea, la piaţa energiei electrice, la piaţa
aplicată persoanei fizice, cu utilizarea, publicitatea şi gazelor naturale şi la piaţa
amendă de la 400 la 500 de comercializarea medicamentelor produselor petroliere a normelor de
unităţi convenţionale neautorizate de Ministerul Sănătăţii desfăşurare a activităţilor, stabilite
aplicată persoanei juridice; spre utilizare, a medicamentelor cu în actele normative în domeniu,
termenul de valabilitate expirat, manifestată prin:
4. punerea la dispoziție pe precum şi a celor fără documentul
piață de către producător şi/sau informaţia ce atestă calitatea nerespectarea de către operatorii
(importator) și/sau de către şi fără denumirea şi adresa sistemelor de distribuţie a obligaţiei
distribuitor a produselor care producătorului, privind verificarea metrologică
nu corespund cerinței se sancţionează cu amendă de la periodică a echipamentelor de
generale de siguranță 50 la 100 de unităţi convenţionale. măsurare ale consumatorilor
se sancționează cu se sancționează cu amendă de la casnici;
amendă de la 60 la 90 de 30 la 60 de unități convenționale
unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu nerespectarea de către operatorii
aplicată persoanei cu funcție amendă de la 70 la 120 de unități
sistemelor de transport, de către
de răspundere, cu amendă
convenționale aplicată persoanei operatorii sistemelor de distribuţie a
de la 240 la 300 de unități
cu funcție de răspundere, cu obligaţiei privind anunţarea
convenționale aplicată
amendă de la 100 la 150 de unități consumatorilor finali despre
persoanei juridice;
convenționale aplicată persoanei întreruperile programate în livrarea
_____________________
juridice. energiei electrice, a gazelor
_
naturale în termenele şi în condiţiile
_____________________________ stabilite în Regulamentul cu privire
b) să oprească livrările,
f) să înmîneze bon de casă sau un la calitatea serviciilor de transport
respectiv să retragă de pe
alt document, care confirmă faptul şi de distribuţie a energiei electrice,
piaţă sau de la consumatori
cumpărării produsului, conform în Regulamentul cu privire la
produsele la care organele
de control sau specialiştii
unui regulament aprobat de Guvern; calitatea serviciilor de transport şi
proprii au constatat de distribuţie a gazelor naturale;
Sancțiuni pentru încălcarea
neîndeplinirea cerinţelor
obligației date conform Codului nerespectarea normelor tehnice de
prescrise sau declarate sau
Contravențional: exploatare a reţelelor electrice, a
care ar putea afecta viaţa,
sănătatea, ereditatea şi reţelelor de gaze naturale, a
securitatea consumatorilor, 1. Exploatarea maşinilor de casă şi centralelor electrice, a instalaţiilor
dacă această măsură control fără memorie fiscală, de producere a gazelor naturale şi a
constituie singurul mijloc defectate, nesigilate /neînregistrate combustibilului, a instalaţiilor de
prin care pot fi eliminate de /la organul fiscal sau în lipsa stocare şi de depozitare a
neconformităţile contractului valid de asistenţă combustibilului, care poate avea
respective; tehnică cu prestatorul autorizat drept rezultat diminuarea fiabilităţii
se sancţionează cu amendă de 50 şi a calităţii livrării energiei
Sancțiuni pentru de unităţi convenţionale aplicată electrice, a gazelor naturale sau a
încălcarea obligației date persoanei cu funcţie de răspundere. combustibilului către consumatori;
conform Codului
Contravențional: 2. Efectuarea decontărilor cu se sancţionează cu amendă de la 50
consumatorii fără utilizarea maşinii la 150 de unităţi convenţionale
1. Neluarea de măsuri de casă şi control sau emiterea aplicată persoanei fizice, cu
pentru sistarea plasării pe (perfectarea) bonului de casă amendă de la 100 la 500 de unităţi
piaţă a noi tipuri de (bonului de plată în cazurile convenţionale aplicată persoanei cu
produse alimentare şi de prevăzute de actele normative) fără funcţie de răspundere, cu amendă
materiale neaprobate care toate elementele obligatorii, sau de la 200 la 500 de unităţi
vin în contact cu produse emiterea (perfectarea) bonului de convenţionale aplicată persoanei
alimentare, pentru casă (bonului de plată în cazurile juridice.
organizarea şi efectuarea prevăzute de actele normative) de o ____________________________
retragerii lor din circuit, valoare ce nu corespunde sumei _
pentru executarea achitate real, sau nepredarea
deciziilor organelor de premeditată a bonului de casă e) să asigure, la prestarea
supraveghere şi de control (bonului de plată în cazurile serviciilor, respectarea condiţiilor
privind utilizarea prevăzute de actele normative) tehnice stabilite de producător
condiţionată sau nimicirea consumatorului, înlocuirea bonului pentru produs;
acestora de casă sau predarea premeditată a ____________________________
se sancţionează cu altui document consumatorului, _
amendă de la 70 la 100 de precum aviz de plată în numerar, f) să înmîneze bon de casă sau un
unităţi convenţionale factură, bon de comandă-livrare, alt document, care confirmă faptul
aplicată persoanei fizice, notă de plată, buletin de schimb prestării serviciului, conform unui
cu amendă de la 250 la 300 valutar regulament aprobat de Guvern;
de unităţi convenţionale ____________________________
aplicată persoanei cu 3. Lipsa maşinii de casă şi control _
funcţie de răspundere, cu g) să asigure prestarea serviciului
sau efectuarea decontărilor cu
amendă de la 300 la 400 de consumatorii fără utilizarea maşinii (în cazul în care serviciul conţine
unităţi convenţionale de casă şi control sau emiterea
elemente vorbite sau textuale
aplicată persoanei juridice. (perfectarea) bonului de casă scrise) în limba moldovenească
conform unui regulament aprobat
(bonului de plată în cazurile
2. neîntreprinderea de către prevăzute de actele normative) fără de Guvern;
producători, distribuitori şi toate elementele obligatorii, sau
comercianţi a acţiunilor de Sancțiuni pentru încălcarea
emiterea (perfectarea) bonului de
evitare a riscurilor; obligației date conform Codului
casă (bonului de plată în cazurile
neretragerea de pe piaţă a Contravențional:
prevăzute de actele normative) de o
produselor; neavertizarea valoare ce nu corespunde sumei
adecvată şi eficientă a achitate real, sau nepredarea 1. Neprezentarea în limba de stat a
consumatorului; premeditată a bonului de casă informaţiilor despre produsele şi
nereturnarea de la (bonului de plată în cazurile serviciile oferite consumatorului,
consumator a produselor în a inclusiv neprezentarea lor verbală şi în
prevăzute de actele normative)
căror privinţă organul de cartea tehnică, în instrucţiunile de
consumatorului, înlocuirea bonului
control sau specialiştii proprii folosire, instalare, exploatare,
de casă sau predarea premeditată a
au constatat că nu întreţinere ori în altă documentaţie de
altui document consumatorului,
îndeplinesc cerinţele de însoţire; sau
precum aviz de plată în numerar,
securitate, din care cauză pot factură, bon de comandă-livrare, neindicarea, în informaţiile despre
afecta viaţa, sănătatea, notă de plată, buletin de schimb serviciile prestate conform
ereditatea şi securitatea valutar se sancţionează cu amendă reglementărilor în vigoare, a
consumatorilor, de 50 de unităţi convenţionale, categoriei calitative a serviciului, a
se sancţionează cu înlocuirea bonului de casă sau termenului de prestare, a termenului
amendă de la 50 la 100 de predarea premeditată a altui de garanţie, a tarifelor, a eventualelor
unităţi convenţionale document consumatorului, precum riscuri şi a datelor despre certificarea
aplicată persoanei fizice, cu aviz de plată în numerar, factură, conformităţii sau despre declaraţia de
amendă de la 300 la 400 de bon de comandă-livrare, notă de conformitate, dacă legislaţia prevede
unităţi convenţionale plată, buletin de schimb valutar. aceasta,
aplicată persoanei juridice; se sancționează cu amendă de la se sancţionează cu amendă de la 25
________________________ 18 la 42 de unități convenționale la 50 de unităţi convenţionale aplicată
c) să asigure respectarea aplicată persoanei fizice, cu amendă persoanei fizice, cu amendă de la 100
condiţiilor igienico- de la 30 la 90 de unități la 180 de unităţi convenţionale
sanitare; aplicată persoanei juridice;
convenționale aplicată persoanei cu
_____________________ funcție de răspundere, cu amendă de ____________________________
_ la 60 la 120 de unități convenționale _
d) să răspundă pentru aplicată persoanei juridice. h) să deţină registrul de
prejudiciul cauzat de reclamaţii la un loc vizibil şi să
produsul necorespunzător înregistreze pretenţiile
4. Lipsa la vedere a anunțului prin care
pe toată durata de consumatorilor conform unui
se atenționează consumatorul despre
funcţionare sau a regulament aprobat de Guvern;
dreptul de a cere bonul de casă (de
termenului de valabilitate ____________________________
forma și conținutul stabilit) și obligația
stabilite, cu condiţia de a-l prezenta la examinarea
_
respectării de către eventualei reclamații
i) să asigure respectarea
consumator a regulilor de se sancţionează cu amendă de 75 condiţiilor igienico-sanitare;
transport, depozitare, de unităţi convenţionale aplicată
păstrare, utilizare şi persoanei cu funcţie de răspundere. ____________________________
consum. ___________________________ _
j) să răspundă pentru prejudiciul
g) să deţină registrul de reclamaţii la cauzat de serviciul prestat
un loc vizibil şi să înregistreze necorespunzător.
reclamaţiile consumatorilor conform
unui regulament aprobat de Guvern; Sancțiuni pentru încălcarea
obligației date conform Codului
Sancțiuni pentru încălcarea Contravențional:
obligației date conform Codului
Contravențional:
1. Încălcarea de către vînzător,
1. Lipsa registrului de reclamaţii sau prestator a termenului, prevăzut de
neafişarea acestuia la loc vizibil pentru lege, de cel mult 14 zile
consumatori, neînregistrarea de către calendaristice de la data înaintării
vînzător, prestator a reclamaţiei reclamaţiei sau a termenului stabilit
consumatorului; prin contract pentru soluţionarea
se sancţionează cu amendă de la 10 la reclamaţiei
25 de unităţi convenţionale aplicată se sancţionează cu amendă de la
persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 50 la 100 de unităţi convenţionale
100 de unităţi convenţionale aplicată aplicată persoanei cu funcţie de
persoanei juridice. răspundere, cu amendă de la 150 la
200 de unităţi convenţionale
_____________________________ aplicată persoanei juridice.
h) să asigure respectarea condiţiilor
igienico-sanitare; 2. Refuzul vînzătorului,
prestatorului de a satisface
Sancțiuni pentru încălcarea reclamaţia consumatorului, fără a
obligației date conform Codului dovedi vina acestuia printr-o
Contravențional: expertiză tehnică, în termen de cel
mult 14 zile calendaristice,
1. Încălcarea regulilor şi a normelor prevăzut de lege,
sanitar-igienice şi sanitar- se sancţionează cu amendă de la
antiepidemice la comercializarea de 50 la 100 de unităţi convenţionale
produse (mărfuri) sau la prestarea de aplicată persoanei cu funcţie de
servicii consumatorului răspundere, cu amendă de la 150 la
se sancţionează cu amendă de la 5 200 de unităţi convenţionale
la 10 unităţi convenţionale aplicată aplicată persoanei juridice.
persoanei fizice, cu amendă de la 70
la 100 de unităţi convenţionale 3. Refuzul neîntemeiat al
aplicată persoanei juridice. vînzătorului, prestatorului de a
se sancţionează cu amendă de la 3 prelungi termenul de garanție al
la 6 unităţi convenţionale aplicată produsului, serviciului pentru
persoanei fizice, cu amendă de la 42 perioada de timp în care acesta nu a
la 60 de unităţi convenţionale fost utilizat din cauza remedierii
aplicată persoanei juridice. deficiențelor
se sancționează cu amendă de la
2. Producerea, depozitarea, 30 la 60 de unități convenționale
transportarea şi distribuirea a noi aplicată persoanei fizice, cu
tipuri de produse alimentare şi de amendă de la 90 la 120 de unități
materiale neaprobate care vin în convenționale aplicată persoanei
contact cu produse alimentare în juridice.
spaţii şi în condiţii
necorespunzătoare regulilor
sanitare
se sancţionează cu amendă de la
50 la 80 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei fizice, cu amendă
de la 200 la 250 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, cu amendă de
200 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.
_____________________________
i) să răspundă pentru prejudiciul
cauzat de produsul necorespunzător,
pe toată durata de funcţionare sau a
termenului de valabilitate stabilite,
cu condiţia respectării de către
consumator a regulilor de transport,
depozitare, păstrare, utilizare şi
consum.

Sancțiuni pentru încălcarea


obligației date conform Codului
Contravențional:

1. Încălcarea de către vînzător,


prestator a termenului, prevăzut de
lege, de cel mult 14 zile
calendaristice de la data înaintării
reclamaţiei sau a termenului stabilit
prin contract pentru soluţionarea
reclamaţiei
se sancţionează cu amendă de la
50 la 100 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 150 la
200 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.

2. Refuzul vînzătorului,
prestatorului de a satisface
reclamaţia consumatorului, fără a
dovedi vina acestuia printr-o
expertiză tehnică, în termen de cel
mult 14 zile calendaristice, prevăzut
de lege,
se sancţionează cu amendă de la
50 la 100 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 150 la
200 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.

3. Refuzul vînzătorului de a înlocui


sau de a restitui, la cererea
consumatorului, contravaloarea
produselor alimentare sau a
produselor cosmetice
necorespunzătoare cerinţelor
prescrise sau declarate
Refuzul vînzătorului de a înlocui
sau de a restitui, la cererea
consumatorului, contravaloarea
produselor alimentare, farmaceutice
sau a produselor cosmetice
necorespunzătoare cerinţelor
prescrise sau declarate
se sancţionează cu amendă de
la 50 la 100 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 150 la
200 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.
se sancţionează cu amendă de la
30 la 60 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 90 la
120 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.
4. Refuzul vînzătorului de a înlocui,
în condiţiile legii, în termen de cel
mult 14 zile calendaristice, un
produs nealimentar de calitate
corespunzătoare cu un produs
similar celui procurat, dacă acest
produs nu-i convine consumatorului
ca formă, gabarite, model, mărime,
culoare sau dacă, din alte cauze, nu-
l poate utiliza conform destinaţiei,
Refuzul vînzătorului de a înlocui,
în condiţiile legii, în termen de cel
mult 14 zile calendaristice, un
produs nealimentar de calitate
corespunzătoare cu un produs
similar celui procurat, dacă acest
produs nu-i convine consumatorului
ca formă, gabarite, model, mărime,
culoare sau dacă, din alte cauze, nu-
l poate utiliza conform destinaţiei
sau de a restitui, în condițiile legii,
contravaloarea produsului,
se sancţionează cu amendă de
la 50 la 100 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 150 la
200 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.
se sancţionează cu amendă de la
30 la 60 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 90 la
120 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.

5. Refuzul neîntemeiat al
vînzătorului, prestatorului de a
prelungi termenul de garanție al
produsului, serviciului pentru
perioada de timp în care acesta nu a
fost utilizat din cauza remedierii
deficiențelor
se sancționează cu amendă de la
30 la 60 de unități convenționale
aplicată persoanei fizice, cu amendă
de la 90 la 120 de unități
convenționale aplicată persoanei
juridice.