Sunteți pe pagina 1din 8

Tabel, obligațiile producătorului, vânzătorului, prestatatorului din legea nr.

105 si
sancțiunile pentru încălcarea lor conform Codului Contravențional.

Producător Vânzător Prestatator


 Producătorul conform Vânzătorul, conform legii nr.105 Prestatatorul, conform legii nr.105
legii nr.105 este obligat: este obligat: este obligat:
_____________________ _____________________________ ____________________________
_ a) să se asigure că produsele oferite
a) să pună la dispoziție pe spre comercializare sînt inofensive a) să folosească, la prestarea
piață numai produse şi corespund cerinţelor prescrise sau serviciilor, numai produse şi
inofensive care trebuie să declarate; proceduri inofensive care, dacă
fie însoţite de certificate de legislaţia prevede aceasta, trebuie
conformitate, de alte Sancțiuni pentru încălcarea să fie certificate;
documente, conform obligației date conform Codului  
legislaţiei, şi produse care Contravențional: Sancțiuni pentru încălcarea
corespund cerinţelor obligației date conform Codului
prescrise sau declarate; 1. Prepararea, comercializarea sau Contravențional:
distribuirea produselor alimentare
Sancțiuni pentru nerecomandate preşcolarilor şi 1. Producerea, plasarea pe piaţă
încălcarea obligației date elevilor în instituţiile de învățămînt şi/sau comercializarea de produse şi
conform Codului general şi profesional tehnic, prestarea de servicii periculoase
Contravențional: precum şi în taberele de odihnă şi pentru viaţa şi sănătatea
întremare a sănătăţii copiilor şi consumatorului, contrar
1. Producerea, adolescenţilor, indiferent de tipul de prevederilor legale, 
modificarea formulei de proprietate şi de forma juridică de     se sancţionează cu amendă de la
producţie, a fluxului organizare a lor, 100 la 150 de unităţi convenţionale
tehnologic, a marcării     se sancționează cu amendă de la aplicată persoanei fizice, cu amendă
medicamentelor, a altor 10 la 20 de unități convenționale de la 300 la 400 de unităţi
produse farmaceutice şi aplicată persoanei fizice, cu amendă convenţionale aplicată persoanei cu
parafarmaceutice, precum de la 100 la 150 de unități funcţie de răspundere, cu amendă
şi a documentaţiei tehnico- convenționale aplicată persoanei de la 350 la 500 de unităţi
normative, de către juridice cu sau fără privarea, în convenţionale aplicată persoanei
întreprinderile care produc ambele cazuri, de dreptul de a juridice cu privarea, în toate
medicamente, alte produse desfășura o anumită activitate pe un cazurile, de dreptul de a desfăşura o
farmaceutice şi termen de la 3 luni la un an. anumită activitate pe un termen de
parafarmaceutice fără _____________________________ la 3 luni la un an.
autorizarea respectivă a     b) să nu comercializeze produse ____________________________
Ministerului Sănătăţii  despre care deţine informaţii că sînt _
    se sancţionează cu periculoase sau care se consideră b) să anunţe imediat autorităţile
amendă de la 50 la 100 de periculoase; competente, precum şi producătorul
unităţi convenţionale. _____________________________ respectiv, despre existenţa oricărui
    se sancționează cu     c) să anunţe, imediat, autorităţile produs folosit la prestarea
amendă de la 30 la 60 de competente, precum şi producătorul serviciului de care are cunoştinţă că
unități convenționale respectiv, despre existenţa pe piaţă a este periculos şi/sau falsificat
aplicată persoanei oricărui produs de care are (contrafăcut);
juridice. cunoştinţă că este periculos şi/sau ____________________________
falsificat (contrafăcut); _
2. Plasarea pe piaţă a noi     c) să presteze numai servicii care
tipuri de produse nu afectează viaţa, sănătatea,
alimentare şi de materiale _____________________________ ereditatea şi securitatea
neaprobate care vin în     d) să retragă din comercializare consumatorilor ori interesele
contact cu produse produsele la care organele de economice ale acestora;
alimentare  control sau specialiştii proprii au ____________________________
    se sancţionează cu constatat neîndeplinirea cerinţelor _
amendă de la 50 la 100 de prescrise sau declarate sau care ar   
unităţi convenţionale putea afecta viaţa, sănătatea,   d) să respecte cerinţele prescrise
aplicată persoanei fizice, ereditatea şi securitatea sau declarate, precum şi clauzele
cu amendă de la 180 la 250 consumatorilor, dacă această măsură contractuale;
de unităţi convenţionale constituie singurul mijloc prin care Sancțiuni pentru încălcarea
aplicată persoanei cu pot fi eliminate neconformităţile obligației date conform Codului
funcţie de răspundere, cu respective; Contravențional:
amendă de la 300 la 400 de
unităţi convenţionale  ____________________________ 1. Deconectarea neautorizată a
aplicată persoanei juridice. _ consumatorilor de la sistemul de
   e) să asigure respectarea alimentare cu apă şi de la sistemul
3. Încălcarea cerinţelor de condiţiilor tehnice stabilite de de canalizare 
securitate a produselor prin: producător pentru produs;     se sancţionează cu amendă de 25
    a) producerea, plasarea pe de unităţi convenţionale aplicată
piaţă şi comercializarea Sancțiuni pentru încălcarea persoanei fizice, cu amendă de 50
produselor ce nu corespund obligației date conform Codului de unităţi convenţionale aplicată
cerinţelor de securitate  Contravențional: persoanei cu funcţie de răspundere.
    se sancţionează cu
amendă de la 100 la 150 de 1. Păstrarea neconformă a 2. Încălcarea de către participanţii
unităţi convenţionale medicamentelor, păstrarea, la piaţa energiei electrice, la piaţa
aplicată persoanei fizice, cu utilizarea, publicitatea şi gazelor naturale şi la piaţa
amendă de la 400 la 500 de comercializarea medicamentelor produselor petroliere a normelor de
unităţi convenţionale neautorizate de Ministerul Sănătăţii desfăşurare a activităţilor, stabilite
aplicată persoanei juridice;  spre utilizare, a medicamentelor cu în actele normative în domeniu,
termenul de valabilitate expirat, manifestată prin: 
4.  punerea la dispoziție pe precum şi a celor fără documentul
piață de către producător şi/sau informaţia ce atestă calitatea nerespectarea de către operatorii
(importator) și/sau de către şi fără denumirea şi adresa sistemelor de distribuţie a obligaţiei
distribuitor a produselor care producătorului,  privind verificarea metrologică
nu corespund cerinței     se sancţionează cu amendă de la periodică a echipamentelor de
generale de siguranță  50 la 100 de unităţi convenţionale. măsurare ale consumatorilor
    se sancționează cu     se sancționează cu amendă de la casnici; 
amendă de la 60 la 90 de 30 la 60 de unități convenționale
unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu nerespectarea de către operatorii
aplicată persoanei cu funcție amendă de la 70 la 120 de unități
sistemelor de transport, de către
de răspundere, cu amendă convenționale aplicată persoanei operatorii sistemelor de distribuţie a
de la 240 la 300 de unități cu funcție de răspundere, cu
convenționale aplicată
obligaţiei privind anunţarea
amendă de la 100 la 150 de unități consumatorilor finali despre
persoanei juridice;
convenționale aplicată persoanei întreruperile programate în livrarea
_____________________ juridice.
_ energiei electrice, a gazelor naturale
în termenele şi în condiţiile stabilite
_____________________________ în Regulamentul cu privire la
    b) să oprească livrările,     f) să înmîneze bon de casă sau un
respectiv să retragă de pe calitatea serviciilor de transport şi
alt document, care confirmă faptul de distribuţie a energiei electrice, în
piaţă sau de la consumatori cumpărării produsului, conform
produsele la care organele Regulamentul cu privire la calitatea
unui regulament aprobat de Guvern; serviciilor de transport şi de
de control sau specialiştii
proprii au constatat distribuţie a gazelor naturale; 
Sancțiuni pentru încălcarea
neîndeplinirea cerinţelor obligației date conform Codului
prescrise sau declarate sau nerespectarea normelor tehnice de
Contravențional: exploatare a reţelelor electrice, a
care ar putea afecta viaţa,
reţelelor de gaze naturale, a
sănătatea, ereditatea şi 1. Exploatarea maşinilor de casă şi centralelor electrice, a instalaţiilor
securitatea consumatorilor, control fără memorie fiscală, de producere a gazelor naturale şi a
dacă această măsură defectate, nesigilate /neînregistrate combustibilului, a instalaţiilor de
constituie singurul mijloc de /la organul fiscal sau în lipsa stocare şi de depozitare a
prin care pot fi eliminate contractului valid de asistenţă combustibilului, care poate avea
neconformităţile tehnică cu prestatorul autorizat  drept rezultat diminuarea fiabilităţii
respective;     se sancţionează cu amendă de 50 şi a calităţii livrării  energiei
de unităţi convenţionale aplicată electrice, a gazelor naturale sau a
Sancțiuni pentru persoanei cu funcţie de răspundere. combustibilului către consumatori; 
încălcarea obligației date
conform Codului 2. Efectuarea decontărilor cu se sancţionează cu amendă de la 50
Contravențional: consumatorii fără utilizarea maşinii la 150 de unităţi convenţionale
de casă şi control sau emiterea aplicată persoanei fizice, cu amendă
1. Neluarea de măsuri (perfectarea) bonului de casă de la 100 la 500 de unităţi
pentru sistarea plasării pe (bonului de plată în cazurile convenţionale aplicată persoanei cu
piaţă a noi tipuri de prevăzute de actele normative) fără funcţie de răspundere, cu amendă
produse alimentare şi de toate elementele obligatorii, sau de la 200 la 500 de unităţi
materiale neaprobate care emiterea (perfectarea) bonului de convenţionale aplicată persoanei
vin în contact cu produse casă (bonului de plată în cazurile juridice.
alimentare, pentru prevăzute de actele normative) de o ____________________________
organizarea şi efectuarea valoare ce nu corespunde sumei _
retragerii lor din circuit, achitate real, sau nepredarea
pentru executarea premeditată a bonului de casă     e) să asigure, la prestarea
deciziilor organelor de (bonului de plată în cazurile serviciilor, respectarea condiţiilor
supraveghere şi de control prevăzute de actele normative) tehnice stabilite de producător
privind utilizarea consumatorului, înlocuirea bonului pentru produs;
condiţionată sau nimicirea de casă sau predarea premeditată a ____________________________
acestora  altui document consumatorului, _
    se sancţionează cu precum aviz de plată în numerar,     f) să înmîneze bon de casă sau un
amendă de la 70 la 100 de factură, bon de comandă-livrare, alt document, care confirmă faptul
unităţi convenţionale notă de plată, buletin de schimb prestării serviciului, conform unui
aplicată persoanei fizice, valutar regulament aprobat de Guvern;
cu amendă de la 250 la 300 ____________________________
de unităţi convenţionale _
3. Lipsa maşinii de casă şi control
aplicată persoanei cu     g) să asigure prestarea serviciului
sau efectuarea decontărilor cu
funcţie de răspundere, cu (în cazul în care serviciul conţine
consumatorii fără utilizarea maşinii
amendă de la 300 la 400 de elemente vorbite sau textuale
de casă şi control sau emiterea
unităţi convenţionale scrise) în limba moldovenească
(perfectarea) bonului de casă
aplicată persoanei juridice. conform unui regulament aprobat
(bonului de plată în cazurile
de Guvern;
prevăzute de actele normative) fără
2. neîntreprinderea de către toate elementele obligatorii, sau
Sancțiuni pentru încălcarea
producători, distribuitori şi emiterea (perfectarea) bonului de
comercianţi a acţiunilor de obligației date conform Codului
casă (bonului de plată în cazurile
evitare a riscurilor; Contravențional:
prevăzute de actele normative) de o
neretragerea de pe piaţă a valoare ce nu corespunde sumei
produselor; neavertizarea achitate real, sau nepredarea 1. Neprezentarea în limba de stat a
adecvată şi eficientă a premeditată a bonului de casă informaţiilor despre produsele şi
consumatorului; (bonului de plată în cazurile serviciile oferite consumatorului,
nereturnarea de la prevăzute de actele normative) inclusiv neprezentarea lor verbală şi în
consumator a produselor în a consumatorului, înlocuirea bonului cartea tehnică, în instrucţiunile de
căror privinţă organul de folosire, instalare, exploatare,
de casă sau predarea premeditată a
control sau specialiştii proprii întreţinere ori în altă documentaţie de
altui document consumatorului,
au constatat că nu însoţire; sau
precum aviz de plată în numerar,
îndeplinesc cerinţele de factură, bon de comandă-livrare,     neindicarea, în informaţiile despre
securitate, din care cauză pot notă de plată, buletin de schimb serviciile prestate conform
afecta viaţa, sănătatea, valutar    se sancţionează cu amendă reglementărilor în vigoare, a
ereditatea şi securitatea de 50 de unităţi convenţionale, categoriei calitative a serviciului, a
consumatorilor,  înlocuirea bonului de casă sau termenului de prestare, a termenului
    se sancţionează cu predarea premeditată a altui de garanţie, a tarifelor, a eventualelor
amendă de la 50 la 100 de document consumatorului, precum riscuri şi a datelor despre certificarea
unităţi convenţionale aviz de plată în numerar, factură, conformităţii sau despre declaraţia de
aplicată persoanei fizice, cu bon de comandă-livrare, notă de conformitate, dacă legislaţia prevede
amendă de la 300 la 400 de plată, buletin de schimb valutar.  aceasta, 
unităţi convenţionale     se sancționează cu amendă de la     se sancţionează cu amendă de la 25
aplicată persoanei juridice;  18 la 42 de unități convenționale la 50 de unităţi convenţionale aplicată
________________________ aplicată persoanei fizice, cu amendă persoanei fizice, cu amendă de la 100
    c) să asigure respectarea de la 30 la 90 de unități la 180 de unităţi convenţionale
condiţiilor igienico- convenționale aplicată persoanei cu aplicată persoanei juridice;
sanitare; funcție de răspundere, cu amendă de ____________________________
_____________________ la 60 la 120 de unități convenționale _
_ aplicată persoanei juridice.     h) să deţină registrul de
    d) să răspundă pentru reclamaţii la un loc vizibil şi să
prejudiciul cauzat de înregistreze pretenţiile
4. Lipsa la vedere a anunțului prin care consumatorilor conform unui
produsul necorespunzător
se atenționează consumatorul despre
pe toată durata de regulament aprobat de Guvern;
dreptul de a cere bonul de casă (de
funcţionare sau a ____________________________
forma și conținutul stabilit) și obligația
termenului de valabilitate _
de a-l prezenta la examinarea
stabilite, cu condiţia eventualei reclamații
    i) să asigure respectarea
respectării de către         se sancţionează cu amendă de 75 condiţiilor igienico-sanitare;
consumator a regulilor de de unităţi convenţionale aplicată    
transport, depozitare, persoanei cu funcţie de răspundere. ____________________________
păstrare, utilizare şi    ___________________________ _
consum. j) să răspundă pentru prejudiciul
g) să deţină registrul de reclamaţii la cauzat de serviciul prestat
un loc vizibil şi să înregistreze necorespunzător.
reclamaţiile consumatorilor conform
unui regulament aprobat de Guvern; Sancțiuni pentru încălcarea
obligației date conform Codului
Sancțiuni pentru încălcarea Contravențional:
obligației date conform Codului
Contravențional:
1. Încălcarea de către vînzător,
1. Lipsa registrului de reclamaţii sau prestator a termenului, prevăzut de
neafişarea acestuia la loc vizibil pentru lege, de cel mult 14 zile
consumatori, neînregistrarea de către calendaristice de la data înaintării
vînzător, prestator a reclamaţiei reclamaţiei sau a termenului stabilit
consumatorului; prin contract pentru soluţionarea
se sancţionează cu amendă de la 10 la reclamaţiei 
25 de unităţi convenţionale aplicată     se sancţionează cu amendă de la
persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 50 la 100 de unităţi convenţionale
100 de unităţi convenţionale aplicată aplicată persoanei cu funcţie de
persoanei juridice. răspundere, cu amendă de la 150 la
200 de unităţi convenţionale
_____________________________ aplicată persoanei juridice.
h) să asigure respectarea condiţiilor
igienico-sanitare; 2. Refuzul vînzătorului,
prestatorului de a satisface
Sancțiuni pentru încălcarea reclamaţia consumatorului, fără a
obligației date conform Codului dovedi vina acestuia printr-o
Contravențional: expertiză tehnică, în termen de cel
mult 14 zile calendaristice, prevăzut
1. Încălcarea regulilor şi a normelor de lege,
sanitar-igienice şi sanitar-     se sancţionează cu amendă de la
antiepidemice la comercializarea de 50 la 100 de unităţi convenţionale
produse (mărfuri) sau la prestarea de aplicată persoanei cu funcţie de
servicii consumatorului  răspundere, cu amendă de la 150 la
    se sancţionează cu amendă de la 5 200 de unităţi convenţionale
la 10 unităţi convenţionale aplicată aplicată persoanei juridice.
persoanei fizice, cu amendă de la 70
la 100 de unităţi convenţionale 3. Refuzul neîntemeiat al
aplicată persoanei juridice. vînzătorului, prestatorului de a
    se sancţionează cu amendă de la 3 prelungi termenul de garanție al
la 6 unităţi convenţionale aplicată produsului, serviciului pentru
persoanei fizice, cu amendă de la 42 perioada de timp în care acesta nu a
la 60 de unităţi convenţionale fost utilizat din cauza remedierii
aplicată persoanei juridice. deficiențelor 
    se sancționează cu amendă de la
2. Producerea, depozitarea, 30 la 60 de unități convenționale
transportarea şi distribuirea a noi aplicată persoanei fizice, cu amendă
tipuri de produse alimentare şi de de la 90 la 120 de unități
materiale neaprobate care vin în convenționale aplicată persoanei
contact cu produse alimentare în juridice.
spaţii şi în condiţii
necorespunzătoare regulilor
sanitare 
    se sancţionează cu amendă de la
50 la 80 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei fizice, cu amendă
de la 200 la 250 de unităţi
convenţionale aplicată persoanei cu
funcţie de răspundere, cu amendă de
200 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.
_____________________________
    i) să răspundă pentru prejudiciul
cauzat de produsul necorespunzător,
pe toată durata de funcţionare sau a
termenului de valabilitate stabilite,
cu condiţia respectării de către
consumator a regulilor de transport,
depozitare, păstrare, utilizare şi
consum.

Sancțiuni pentru încălcarea


obligației date conform Codului
Contravențional:

1.  Încălcarea de către vînzător,


prestator a termenului, prevăzut de
lege, de cel mult 14 zile
calendaristice de la data înaintării
reclamaţiei sau a termenului stabilit
prin contract pentru soluţionarea
reclamaţiei 
    se sancţionează cu amendă de la
50 la 100 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 150 la
200 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.

2. Refuzul vînzătorului,
prestatorului de a satisface
reclamaţia consumatorului, fără a
dovedi vina acestuia printr-o
expertiză tehnică, în termen de cel
mult 14 zile calendaristice, prevăzut
de lege,
    se sancţionează cu amendă de la
50 la 100 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 150 la
200 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.

3. Refuzul vînzătorului de a înlocui


sau de a restitui, la cererea
consumatorului, contravaloarea
produselor alimentare sau a
produselor cosmetice
necorespunzătoare cerinţelor
prescrise sau declarate
    Refuzul vînzătorului de a înlocui
sau de a restitui, la cererea
consumatorului, contravaloarea
produselor alimentare, farmaceutice
sau a produselor cosmetice
necorespunzătoare cerinţelor
prescrise sau declarate
        se sancţionează cu amendă de
la 50 la 100 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 150 la
200 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.
    se sancţionează cu amendă de la
30 la 60 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 90 la
120 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.
4. Refuzul vînzătorului de a înlocui,
în condiţiile legii, în termen de cel
mult 14 zile calendaristice, un
produs nealimentar de calitate
corespunzătoare cu un produs
similar celui procurat, dacă acest
produs nu-i convine consumatorului
ca formă, gabarite, model, mărime,
culoare sau dacă, din alte cauze, nu-
l poate utiliza conform destinaţiei,
    Refuzul vînzătorului de a înlocui,
în condiţiile legii, în termen de cel
mult 14 zile calendaristice, un
produs nealimentar de calitate
corespunzătoare cu un produs
similar celui procurat, dacă acest
produs nu-i convine consumatorului
ca formă, gabarite, model, mărime,
culoare sau dacă, din alte cauze, nu-
l poate utiliza conform destinaţiei
sau de a restitui, în condițiile legii,
contravaloarea produsului,
        se sancţionează cu amendă de
la 50 la 100 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 150 la
200 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.
    se sancţionează cu amendă de la
30 la 60 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei cu funcţie de
răspundere, cu amendă de la 90 la
120 de unităţi convenţionale
aplicată persoanei juridice.

5. Refuzul neîntemeiat al
vînzătorului, prestatorului de a
prelungi termenul de garanție al
produsului, serviciului pentru
perioada de timp în care acesta nu a
fost utilizat din cauza remedierii
deficiențelor 
    se sancționează cu amendă de la
30 la 60 de unități convenționale
aplicată persoanei fizice, cu amendă
de la 90 la 120 de unități
convenționale aplicată persoanei
juridice.