Sunteți pe pagina 1din 14

IMST

Universitatea Politehnica Bucuresti

Cuprins:

1.Studiu de legislatie pentru grupa de produse


2.Analiza de piata
3.Promovarea produsului prin publicitate
4. Chestionar de evaluare a gradului de satisfactie a clientului
IMST

CAPITOLUL 1
STUDIU DE LEGISLATIE PENTRU GRUPA DE PRODUSE

Acte normative din domeniul de competenta al ANPC

- OG nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicata (r2), cu modificãrile şi


completãrile ulterioare;
- Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor, republicata;
- Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora,
republicata, cu modificarile ulterioare;
- Ordonanţă nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a
legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a
produselor;
- Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate
de produsele cu defecte, republicata;
- Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în
relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană
privind protecţia consumatorilor, cu modificãrile ulterioare;
- HG nr. 457/2003 privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice
de joasa tensiune, republicata cu modificarile ulterioare;
- HG nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică;
Acte normative din domeniul de competenta al altor autorităţi
- HG nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de
telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, republicata;

LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 privind Codul consumului*) - Republicare
Art. 6
IMST

Prevederile cuprinse în prezentul Cod sunt obligatorii pentru toţi consumatorii şi


operatorii economici care efectuează acte şi fapte de comerţ, în condiţiile legii.
Art. 9
Sunt interzise importul, fabricaţia, distribuţia, precum şi comercializarea produselor
falsificate ori contrafăcute, periculoase sau care au parametrii de securitate
neconformi care pot afecta viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor
CAPIT OLUL III: Drepturile consumatorilor
Art. 27
Consumatorii beneficiază de următoarele drepturi:
a) de a fi protejaţi împotriva riscului de a achiziţiona un produs sau de a li se presta
un serviciu care ar putea să le prejudicieze viaţa, sănătatea sau securitatea ori să le
aducă atingere drepturilor şi intereselor legitime;
b) de a fi informaţi complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale
produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea
să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în
calitatea lor de consumatori;
c) de a avea acces la pieţe care le asigură o gamă variată de produse şi servicii de
calitate;
d) de a fi despăgubiţi în mod real şi corespunzător pentru pagubele generate de
calitatea necorespunzătoare a produselor şi serviciilor, folosind în acest scop
mijloace prevăzute de lege;
e) de a se organiza în asociaţii ale consumatorilor, în scopul apărării drepturilor şi
intereselor lor;
f) de a refuza încheierea contractelor care cuprind clauze abuzive, conform
prevederilor legale în vigoare;
g) de a nu ii se interzice de către un operator economic să obţină un beneficiu
prevăzut în mod expres de lege.

LEGE nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea

Art. 5
Publicitatea trebuie să fie decentă, corectă şi să fie elaborată în spiritul
responsabilităţii sociale.
Art. 6
Se interzice publicitatea care:
(la data 27-iul-2008 Art. 6, litera A. din capitolul I abrogat de Art. 23, punctul 4. din
capitolul IV din Legea 158/2008 )
b) este subliminală;
c) prejudiciază respectul pentru demnitatea umană şi morala publică;
d) include discriminări bazate pe rasă, sex, limbă, origine, origine socială, identitate
etnică sau naţionalitate;
e) atentează la convingerile religioase sau politice;
f) aduce prejudicii imaginii, onoarei, demnităţii şi vieţii particulare a persoanelor;
g) exploatează superstiţiile, credulitatea sau frica persoanelor;
h) prejudiciază securitatea persoanelor sau incită la violenţă;
i) încurajează un comportament care prejudiciază mediul înconjurător;
j) favorizează comercializarea unor bunuri sau servicii care sunt produse ori
distribuite contrar prevederilor legale.
CAPIT OLUL II: Publicitate înşelătoare şi publicitate comparativă
IMST

(la data 27-iul-2008 Art. 7 din capitolul II abrogat de Art. 23, punctul 5. din capitolul IV
din Legea 158/2008 )
(la data 27-iul-2008 Art. 8 din capitolul II abrogat de Art. 23, punctul 5. din capitolul IV
din Legea 158/2008 )
Art. 9
Comparaţiile care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar şi
neechivoc, data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta
specială se referă la stocul de bunuri sau de servicii disponibil, iar dacă oferta
specială nu a început încă, data de începere a perioadei în care se aplică preţul
special sau alte condiţii specifice.

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 a CONCURENŢEI*) – Republicată

Art. 4
(1) Preţurile produselor şi tarifele serviciilor şi lucrărilor se determină în mod liber prin
concurenţă, pe baza cererii şi ofertei. Preţurile şi tarifele practicate în cadrul unor
activităţi cu caracter de monopol natural sau al unor activităţi economice, stabilite prin
lege, se stabilesc şi se ajustează cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu
excepţia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competenţe.
(2) În sectoarele economice sau pe pieţele unde concurenţa este exclusă sau
substanţial restrânsă prin efectul unei legi sau datorită existenţei unei poziţii de
monopol, Guvernul poate, prin hotărâre, să instituie forme corespunzătoare
de control al preţurilor pentru o perioadă de cel mult 3 ani, care poate fi prelungită
succesiv pe durate de câte cel mult un an, dacă împrejurările care au justificat
adoptarea respectivei hotărâri continuă să existe.
(3) Pentru sectoare economice determinate şi în împrejurări excepţionale, precum:
situaţii de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă şi disfuncţionalitate evidentă
a pieţei, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru
combaterea creşterii excesive a preţurilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea
măsuri pot fi adoptate prin hotărâre pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi
prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă
împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri.
(4) Intervenţia Guvernului în situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se face cu avizul
Consiliului Concurenţei.

Art. 11
Sunt interzise concentrările economice care ar ridica obstacole semnificative în calea
concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia, în
special ca urmare a creării sau consolidării unei poziţii dominante.

LEGE nr. 363 din 21 decembrie 2007 privind combaterea practicilor incorecte
ale
comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu
legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor
CAPIT OLUL II: Practici comerciale incorecte
Art. 4
(1) O practică comercială este incorectă dacă:
a) este contrară cerinţelor diligenţei profesionale;
b) deformează sau este susceptibilă să deformeze în mod esenţial comportamentul
economic al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se adresează ori al
IMST

membrului mediu al unui grup, atunci când o practică comercială este adresată unui
anumit grup de consumatori.
(2) Practicile comerciale susceptibile să deformeze în mod esenţial comportamentul
economic al unui anumit grup vulnerabil de consumatori, clar identificabil, trebuie
evaluate din perspectiva membrului mediu al grupului. Grupul de consumatori este cu
precădere vulnerabil la respectiva practică sau la produsul la care aceasta se referă,
din motive de infirmitate mentală sau fizică, de vârstă sau de credulitate,
comportamentul economic al acestuia putând fi în mod rezonabil prevăzut de
comerciant. Această prevedere nu aduce atingere practicilor publicitare obişnuite şi
legitime ce constau în declaraţii exagerate sau declaraţii ce nu sunt destinate a fi
luate ca atare.
(3) Practicile comerciale incorecte sunt, în special, cele:
a) înşelătoare, în sensul prevederilor art. 6 şi 7;
b) agresive, în sensul prevederilor art. 8 şi 9.
(4) Lista practicilor comerciale care, în orice situaţie, se consideră incorecte este
prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 6
(1) O practică comercială este considerată ca fiind acţiune înşelătoare dacă aceasta
conţine informaţii false sau, în orice situaţie, inclusiv în prezentarea generală, induce
în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul
mediu, astfel încât, în ambele ipoteze, fie îl determină, fie este susceptibilă a-l
determina pe consumator să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-
o, chiar dacă informaţiile sunt, în fapt, corecte în raport cu unul sau mai multe dintre
următoarele elemente:
a) existenţa sau natura produsului;
b) principalele caracteristici ale produsului, cum ar fi: disponibilitatea, avantajele,
riscurile, fabricarea, compoziţia, accesoriile, asistenţa acordată după vânzare şi
instrumentarea reclamaţiilor, modul şi data fabricaţiei sau prestării, livrarea,
capacitatea de a corespunde scopului, utilizarea, cantitatea, specificaţiile, originea
geografică sau comercială, rezultatele care se pot obţine din utilizarea sa, rezultatele
şi caracteristicile esenţiale ale testelor sau controalelor efectuate asupra produsului;
c) perioada pentru care comerciantul se angajează, motivele utilizării practicii
comerciale şi natura desfăşurării vânzării, precum şi toate declaraţiile sau toate
simbolurile care ar induce o legătură între produs sau comerciant şi o sponsorizare
sau o aprobare, direct ori indirect;
d) preţul sau modul de calcul al preţului ori existenţa unui avantaj specific al preţului;
e) necesitatea service-ului, a unei piese separate, a înlocuirii sau a reparării;
f) natura, competenţele şi drepturile comerciantului sau ale reprezentantului său, cum
ar fi: identitatea şi patrimoniul, calificările sale, statutul, autorizarea, afilierea sau
legăturile sale, drepturile de proprietate industrială, de autor sau comercială ori
recompense şi distincţii primite;
g) drepturile consumatorului, inclusiv dreptul de a beneficia de reparare, de înlocuire
sau de restituire a contravalorii ca urmare a rezoluţiunii contractului, astfel cum sunt
prevăzute de Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi
garanţiile asociate acestora, sau riscurile pe care consumatorul le poate întâmpina.
IMST

(2) O practică comercială este, de asemenea, considerată ca fiind acţiune


înşelătoare dacă, în contextul prezentării situaţiei de fapt, ţinând cont de toate
caracteristicile şi circumstanţele, determină sau este susceptibilă să determine
consumatorul mediu să ia o decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o. În
acest caz, acţiunea înşelătoare este determinată de:
a) orice activitate de comercializare privind produsul, inclusiv publicitatea
comparativă, creând o confuzie cu alt produs, marca, numele sau cu alte semne
distinctive ale unui concurent;
b) nerespectarea de către comerciant a obligaţiilor prevăzute în codul de conduită pe
care s-a angajat să îl respecte, dacă:
(i)angajamentul său nu este o aspiraţie, ci este ferm şi poate fi verificat;
(ii)acesta indică, în cadrul unei practici comerciale, că s-a angajat să respecte codul.
SECŢ IUNEA 2: Practici comerciale agresive
Art. 8
O practică comercială este considerată agresivă dacă, în contextul prezentării
situaţiei de fapt şi ţinând cont de toate caracteristicile şi circumstanţele, limitează sau
este susceptibilă să limiteze în mod semnificativ libertatea de alegere sau
comportamentul consumatorului mediu cu privire la produs, prin hărţuire,
constrângere, inclusiv prin utilizarea forţei fizice sau prin influenţa nejustificată şi, prin
urmare, determină sau este susceptibilă să determine consumatorul să ia o
decizie de tranzacţionare pe care altfel nu ar fi luat-o.
SECŢ IUNEA 2: Răspunderi şi sancţiuni
Art. 12
(1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate dispune măsuri
conform prezentei legi, prin ordin emis de conducătorul Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Consumatorilor sau prin decizie emisă de conducătorii unităţilor cu
personalitate juridică din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor.
(2) Ordinul sau decizia emise potrivit alin. (1) se motivează.
(3) Ordinul sau decizia emise potrivit alin. (1) pot fi atacate la instanţa de contencios
administrativ, în condiţiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Contestarea în instanţă nu suspendă de drept executarea măsurilor dispuse.
LEGE nr. 240 din 7 iunie 2004 privind răspunderea producătorilor pentru
pagubele generate de produsele cu defecte - Republicare*)
CAPIT OLUL II: Condiţiile răspunderii producătorilor
Art. 3
În condiţiile prezentei legi, producătorul răspunde pentru prejudiciul actual şi pentru
cel viitor, cauzate de defectul produsului său.
Art. 4
Răspunderea producătorului nu este limitată în situaţia în care paguba este
determinată, cumulativ, de defectul produsului şi de acţiunea sau omisiunea unei
terţe persoane. Această dispoziţie nu aduce atingere dreptului producătorului de a
promova acţiuni în justiţie împotriva terţului, în condiţiile legii.
Art. 5
Dacă mai multe persoane sunt răspunzătoare pentru pagubă, ele răspund solidar.
Art. 6
Pentru angajarea răspunderii civile a producătorului, persoana prejudiciată trebuie să
facă dovada pagubei, a defectului şi a raportului de cauzalitate dintre defect şi
pagubă.
IMST

Art. 7
(1) Producătorul este exonerat de răspundere, conform prevederilor prezentei legi,
dacă dovedeşte unul dintre următoarele aspecte:
a) nu el este cel care a pus produsul în circulaţie;
b) în funcţie de împrejurări, defectul care a generat paguba nu a existat la data la
care produsul a fost pus în circulaţie sau a apărut ulterior punerii în circulaţie a
produsului, din cauze neimputabile lui;
c) produsul nu a fost fabricat pentru a fi comercializat sau pentru orice altă formă de
distribuţie în scop economic al producătorului şi nu a fost fabricat sau distribuit în
cadrul activităţii sale profesionale;
d) defectul se datorează respectării unor condiţii obligatorii, impuse prin
reglementările emise de autorităţile competente;
e) nivelul cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice existent la momentul punerii în circulaţie a
produsului nu i-a permis depistarea defectului în cauză;
f) defectul se datorează nerespectării de către consumator a instrucţiunilor de
utilizare furnizate în documentele tehnice care însoţesc produsul, demonstrate în
baza expertizei tehnice de specialitate.

CAPIT OLUL III: Dreptul la acţiune pentru repararea pagubelor


Art. 11
Dreptul la acţiune pentru repararea pagubelor, ce decurge din prevederile prezentei
legi, se prescrie în termen de 3 ani, care curge de la data la care reclamantul a avut
sau ar fi trebuit să aibă cunoştinţă de existenţa pagubei, a defectului şi
a identităţii producătorului, iar acţiunea pentru repararea pagubei nu poate fi
introdusă după împlinirea a 10 ani de la data la care producătorul a pus produsul
respectiv în circulaţie.
LEGEA Nr. 245 din 9 iunie 2004 privind securitatea generală a produselor -
Republicare*)
CAPIT OLUL II: Obligaţia generală de securitate - criterii de evaluare a
conformităţii
Art. 3
(1) Producătorii sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sigure.
(2) Un produs va fi considerat sigur din punct de vedere al aspectelor reglementate
de dispoziţiile legislaţiei naţionale atunci când, în absenţa prevederilor comunitare
specifice privind reglementarea produsului în cauză, el este conform cu
reglementările naţionale ale României ori ale statului membru pe teritoriul căruia este
comercializat, stabilite cu respectarea principiilor liberei circulaţii a produselor şi
serviciilor de piaţă şi care formulează cerinţele de sănătate şi securitate pe care
produsul trebuie să le îndeplinească pentru a fi comercializat.
CAPIT OLUL III: Alte obligaţii ale producătorilor şi obligaţii ale distribuitorilor
Art. 4
(1) În limitele activităţilor lor producătorii trebuie să asigure consumatorului
informaţiile utile care îi permit să evalueze riscurile inerente ale unui produs pe
durata medie de utilizare sau pe o durată rezonabil previzibilă, atunci când acestea
nu sunt imediat perceptibile de către consumator, fără un avertisment corespunzător,
precum şi să prevină astfel de riscuri. Prezenţa unui astfel de avertisment nu
exonerează nicio persoană de îndeplinirea celorlalte obligaţii prevăzute
IMST

de prezenta lege.
(2) În limitele activităţilor lor producătorii trebuie să adopte măsuri proporţionale cu
caracteristicile produselor pe care le furnizează, care le permit:
a) să fie informaţi de riscurile pe care aceste produse le-ar putea prezenta pentru
consumatori;
b) să poată întreprinde acţiunile potrivite, inclusiv, dacă este necesar, pentru a evita
aceste riscuri, să poată dispune retragerea de pe piaţă, avertizarea adecvată şi
eficientă a consumatorilor, returnarea de la consumatori.
(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) vor include:
a) informarea, prin intermediul produsului sau al ambalajului, asupra identităţii şi
detaliilor privind producătorul, precum şi informarea asupra produsului sau, după caz,
asupra lotului de produse din care face parte, cu excepţia cazurilor în
care omisiunea acestei informaţii este justificată;
b) în cazul în care se consideră necesar, realizarea de teste prin sondaj pe produsele
comercializate, analizarea reclamaţiilor şi, după caz, ţinerea unui registru de
reclamaţii, precum şi informarea distribuitorilor de către producător
privind monitorizarea acestor produse.
(4) Măsurile prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi întreprinse voluntar sau la cererea
autorităţilor competente, în conformitate cu art. 10 alin. (1) lit. f).
(5) Returnarea se face ca ultimă modalitate de rezolvare, atunci când celelalte acţiuni
nu sunt suficiente pentru prevenirea riscurilor implicate, în cazul în care producătorul
consideră necesar sau când este obligat de către autoritatea competentă să ia
această măsură. Măsura de returnare se poate pune în aplicare în baza codurilor de
bună conduită în domeniu, în cazul în care acestea există.
ANEXA Nr. 1: OBLIGAŢII PRIVIND INFORMAŢII despre produsele neconforme
cu obligaţia
generală de securitate, pe care producătorii şi distribuitorii sunt obligaţi să le
comunice
autorităţilor competente
1. Informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (3) din lege sau, după caz, de prevederi
specifice ale reglementărilor comunitare referitoare la produsul considerat trebuie
comunicate autorităţilor competente desemnate în acest scop în statele
membre ale Uniunii Europene în care produsele în cauză au fost puse pe piaţă sau
furnizate într-un alt mod consumatorilor.
2. În caz de riscuri grave, aceste informaţii conţin cel puţin:
a) date care permit o identificare precisă a produsului sau a lotului de produse în
discuţie;
b) o descriere completă a riscului prezentat de produsele respective;
c) toate informaţiile disponibile, utile pentru a determina produsul;
d) o descriere a acţiunii întreprinse în scopul prevenirii riscurilor pentru consumatori

Hotărâre nr. 457/2003 (r1) din 18/04/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor
de echipamente electrice de joasă tensiune Republicat in Monitorul Oficial, Partea I
nr. 402 din 15/06/2007 Actul a intrat in vigoare la data de 15 iunie 2007 Art. 1. - (1)
Prezenta hotărâre se aplică unor echipamente electrice de joasă tensiune fabricate
în ţară sau importate, destinate pieţei interne. (2) În sensul prezentei hotărâri, prin
echipament electric de joasă tensiune se înţelege orice aparat sau echipament
proiectat să fie utilizat la o tensiune nominală cuprinsă între 50 V-1.000 V în curent
alternativ şi 75 V- 1.500 V în curent continuu.
IMST

CERINŢE ESENŢIALE de securitate pentru echipamentul electric de joasă tensiune


1. Condiţii generale a) Caracteristicile principale, indicaţiile de recunoaştere şi de
respectare, care vor asigura funcţionarea echipamentului electric de joasă tensiune
în siguranţă şi în scopurile pentru care a fost fabricat, trebuie să fie marcate pe
echipament sau, dacă aceasta nu este posibil, într-un document însoţitor. d)
Echipamentul electric de joasă tensiune trebuie să fie proiectat şi fabricat astfel încât
să se asigure protecţia împotriva riscurilor prevăzute la pct. 2 şi 3, condiţionat de
utilizarea şi întreţinerea adecvată scopului pentru care a fost fabricat. 2. Protecţia
împotriva riscurilor ce pot rezulta ca urmare a montării şi utilizării echipamentului
electric de joasă tensiune Măsurile de natură tehnică trebuie să fie prescrise cu
respectarea cerinţelor prevăzute la pct. 1, pentru a se asigura că: a) persoanele şi
animalele domestice sunt protejate corespunzător faţă de pericolul rănirilor fizice sau
de altă natură care pot fi cauzate de contactul electric direct ori indirect; b) nu se
produc încălziri, radiaţii sau arcuri electrice periculoase; d) izolaţia este
corespunzătoare unor cerinţe previzibile. 3. Protecţia împotriva riscului cauzat de
influenţe externe asupra echipamentului electric de joasă tensiune Măsurile tehnice
trebuie luate cu respectarea cerinţelor prevăzute la pct. 1, pentru a se asigura că: a)
echipamentul electric de joasă tensiune satisface cerinţele previzibile de natură
mecanică astfel încât persoanele, animalele domestice şi proprietatea să nu fie puse
în pericol; b) echipamentul electric de joasă tensiune este rezistent la influenţe de
natură nemecanică în condiţii previzibile de mediu, astfel încât persoanele, animalele
domestice şi proprietatea să nu fie puse în pericol; c) echipamentul electric de joasă
tensiune nu periclitează persoanele, animalele domestice şi proprietatea în condiţii
previzibile de suprasarcin

Art. 7. - (1) Înainte de introducerea pe piaţă, echipamentele electrice prevăzute la art.


1 trebuie să poarte marcajul european de conformitate CE, prevăzut la art. 8 alin. (1)
şi în anexa nr. 3 lit. A, care atestă conformitatea acestuia cu prevederile prezentei
hotărâri, inclusiv cu procedurile de evaluare a conformităţii descrise în anexa nr. 4.
(2) În caz de divergenţă, producătorul, reprezentantul său autorizat stabilit în
România sau într-un stat membru al Uniunii Europene sau importatorul poate
prezenta un raport de încercări în care este atestată conformitatea echipamentului
electric cu prevederile cuprinse în art. 2 şi în anexa nr. 1. Acest raport va fi întocmit
de un organism notificat, conform procedurii prevăzute la art. 9. (3) Pentru
echipamentele electrice de joasă tensiune introduse pe piaţă cu marcaj CE
producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit în România sau într-un stat
membru al Uniunii Europene întocmeşte şi păstrează dosarul tehnic de conformitate,
care va fi prezentat spre examinare, la cerere, organului de control. În măsura în care
organele de control consideră necesar pentru înţelegerea conţinutului pot solicita
traducerea în limba română a unor documente care însoţesc echipamentele din
import. În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul său autorizat nu sunt
stabiliţi în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a
deţine dosarul tehnic de conformitate revine persoanei responsabile cu introducerea
pe piaţă a echipamentului electric. (4) Conformitatea echipamentului electric de joasă
tensiune cu cerinţele prezentei hotărâri trebuie certificată printr-o declaraţie de
conformitate EC emisă de producător ori de reprezentantul său autorizat stabilit în
România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, al cărei conţinut este prevăzut
în anexa nr. 5.
IMST

ANEXA Nr. 5

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE EC
Declaraţia de conformitate EC trebuie să conţină următoarele elemente:
a) numele şi adresa producătorului sau reprezentantului său autorizat stabilit în
România ori într-un stat
membru al Uniunii Europene;
b) descrierea echipamentului electric;
c) referirea la standardele armonizate;
d) dacă este cazul, referirea la specificaţiile în baza cărora este declarată
conformitatea;
e) identificarea semnatarului împuternicit să încheie acte juridice în numele
producătorului sau al
reprezentantului său autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii
Europene;
f) ultimele două cifre ale anului în care marcajul CE a fost aplicat.
IMST

CAPITOLUL 2
ANALIZA DE PIATA
Compararea produselor:
 BRAUN SATIN HAIR 7 COLOUR ES3
 REMINGTON S9600
 ROWENTA PREMIUM CARE 7/7 SF 7460FO
 PHILIPS MOISTURE PROTECT HP8372/00
 GRUNDING HS5032

Tabelul 1.1 INDICATORI DE CALITATE


Nr. crt PROPRIETATI GAMA DE VARIATIE NOTA
0 1 2 3
<200 3
Pret produs
1 200…..400 2
(lei)
>400 1
<15 3
Timp de
2 15…..30 2
incalzire(s)
>30 1
Temperatura Foarte bun 3
3 Max. Satisfacator 2
Foarte slab 1
Foarte bun 3
4 Tensiunea Satisfacator 2
Foarte slab 1
Foarte bun 3
5 Afisaj Satisfacator 2
Foarte slab 1
Modul de Foarte bun 3
6 prezentare a Satisfacator 2
specificatiilor Foarte slab 1

Documentele insotitoare ale placii de indreptat sunt:


 Certificate de garantie;
 Contract de cumparare;
 Contract in cazul in care se cumpara in rate.
IMST

PRODPRIETATI
Nr. Pret Timp de Temperatu- Tensiu-
Modul de Prod.
Cr Magazin Produs produs incalzire ra maxima nea Afisaj DK
prezentare optim
t. (lei) (s) (°C) (V)
Val. No Val. No Val. No Val. No Val. No Val. No
ta ta ta ta ta ta
Remington
1 178.38 3 10 3 F.bun 3 220 2 Satisf. 2 Satisf. 2
S9600
Braun Satin- 2
2 418.88 1 30 2 Satisf. 240 3 F.bun 3 F.bun 3
Hair 7ST780
Rowenta
3 Premium Care 229.99 2 30 2 Satisf. 2 240 3 Satisf. 2 Satisf. 2
7/7 SF 7460
Grunding
4 137.50 1 60 1 F.bun 3 240 3 F.salb 1 Satisf. 2
HS5032
Philips Moisture
5 371.01 2 15 2 Satisf. 2 240 3 F.bun 3 F.bun 3
Protect HP8372
6 Remington
176.94 3 10 3 F.bun 3 220 2 Satisf. 2 Satisf. 2
S9600
7 Braun Satin- 2
501.54 1 30 2 Satisf. 240 3 F.bun 3 F.bun 1
Hair 7ST780
8 Rowenta
Premium Care 229.90 2 30 2 Satisf. 2 240 3 Satisf. 2 F.bun 1
7/7 SF 7460
9 Grunding
67.93 3 60 1 F.bun 3 240 3 F.salb 1 F.slab 3
HS5032
10 Philips Moisture
429.29 1 15 2 Satisf. 2 240 3 F.bun 3 F.bun 1
Protect HP8372
IMST

11 Remington
269.00 2 10 3 F.bun 3 220 2 Satisf. 2 F.slab 1
S9600
12 Braun Satin- 2
559.00 1 30 2 Satisf. 240 3 F.bun 3 Satisf. 2
Hair 7ST780
13 Rowenta
Premium Care 370.00 2 30 2 Satisf. 2 240 3 Satisf. 2 Satisf. 2
7/7 SF 7460
14 Grunding
99.99 3 60 1 F.bun 3 240 3 F.salb 1 F.slab 1
HS5032
15 Philips Moisture
390.99 2 15 2 Satisf. 2 240 3 F.bun 3 Satisf. 2
Protect HP8372
IMST

S-ar putea să vă placă și