Sunteți pe pagina 1din 8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LUCA SOLOMON, VAIDEENI

PLAN MANAGERIAL
al consilierului educativ
AN ŞCOLAR 2016- 2017

I. Obiective:

 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de indisciplină;
 Îmbunătăţirea frecvenţei în anul şcolar 2016-2017;
 Reducerea fenomenului de violenţă şcolară;
 Dinamizarea consiliului elevilor prin iniţierea şi organizarea unor proiecte educative având drept scop implicarea şi responsabilizarea unui
număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii (cercuri, revista şcolii, site-ul şcolii);
 Optimizarea relaţiei şcoală - familie;
 Diversificarea activităţii extracurriculare;
 Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional.
 Continuarea parteneriatelor si demararea unor activităţi de voluntariat.

II. Modalităţi de realizare:

 monitorizarea disciplinei în şcoală;


 depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală şi de delincvenţă juvenilă;
 colaborarea cu familia, Poliţia locală, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică în vederea reducerii fenomenului de absenteism şi de
violenţă şcolară;
 încurajarea participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare, la activităţile educative din şcoală sau din afara şcolii;
 activităţi de orientare şcolară şi profesională;
 activităţi de educaţie rutieră, sanitară şi de securitate personală cu invitaţi din rândul specialiştilor;
 implicarea elevilor talentaţi în colectivul de redactare a site-ului sau al revistei şcolii şi în activităţi artistice, în activităţi de dezbateri;
 implicarea elevilor si părinţilor în activităţi ale proiectelor europene;
 excursii tematice, vizite la muzee etc.

1
III. PROIECTARE ŞI ORGANIZARE

NR. ACTIVITĂŢI RESPONSABIL COLABORATORI TERMEN


CRT.
1. Cunoaşterea şi respectarea actelor Consilierul educativ, Director Sept. 2016
normative care reglementează activitatea Diriginţii, învăţătorii, Inspector educativ
educativă educatorii
2. Repartizarea diriginţilor pe clase Consiliul de administraţie Director Sept. 2016

3 Întocmirea/ reactualizarea bazei de date Director Învăţători Permanent


privind situaţia disciplinară, absenteismul, Consilierul educativ Diriginţi
delicvenţa juvenilă la nivelul clasei şi al Consiliul elevilor
şcolii.
4. Elaborarea Programului activităţilor / Consilierul educativ Diriginţi Oct. 2016
proiectelor educative şcolare şi extraşcolare Profesori
Învăţători
5. Organizarea Comisiei metodice a ariei Director Sept. 2016
curriculare Consiliere şi orientare Consiliul de administraţie Consilierul educativ

6. Întocmirea proiectărilor anuale şi Director Oct. 2016


semestriale a activităţii de consiliere şi Diriginţii
orientare / a activităţilor extracurriculare Consilierul educativ
conform noilor reglementări

2
7. Întocmirea programelor de parteneriate Consilierul educativ Clubul copiilor Termen
educaţionale. Director Biserica permanent
Poliţia
Pompierii
Biblioteca judeţeană
Primăria comunei Vaideeni
Grădiniţe, şcoli şi licee din judeţ
Autoritatea de Sănătate Publică
Muzeul Satului Vâlcean

8. Revizuirea Regulamentului de ordine Director Cadrele didactice Oct. 2016


interioară
9. Program de formare continuă a cadrelor CCD Vâlcea Cadrele didactice Oct. 2016
didactice din şcoală pentru predarea
disciplinei Consiliere şi Orientare
10. Elaborarea programului Comisiei metodice Diriginţii Oct.2016
a Dirigintilor şi a programului activităţilor Consilierul educativ Profesorii
educative şcolare şi extraşcolare Învăţătorii
Consiliul elevilor
11. Organizarea Consiliului elevilor Director Diriginţii Oct. 2016
Consilierul educativ
13. Întocmirea programelor de parteneriat cu Director Părinţii Permanent
familia şi cu alţi factori educativi Consilierul educativ Instituţii cu atribuţii în educaţie
Diriginţii

3
IV. IMPLEMENTARE

NR. ACTIVITĂŢI RESPONSABIL COLABORATORI TERMEN


CRT.
1. Desfăşurarea orelor de consiliere conform Diriginţii Consilierul educativ Săptămânal
noilor reglementări privind activitatea de Învăţătorii
consiliere şi orientare
2. Operaţionalizarea activităţilor din Consilierul educativ Parteneri în educaţie Permanent
calendarul propriu şi a celor din parteneriate Diriginţii
Învăţătorii
3. Acţiuni de prevenire a absenteismului şi Director adjunct.prof. Elena Director,prof. Catalin permanent
abandonului şcolar, de ameliorare a Cojanu Iordache
disciplinei şcolare
4. Acţiuni de prevenire a consumului de Director,prof. Catalin Centrul de Prevenire şi Conform
droguri, a delicvenţei juvenile, a traficului Iordache Consiliere Antidrog planificării
de persoane Director adjunct.prof. Elena Poliţia
Cojanu Jandarmeria
Coordonator programe şi
proiecte ed. şc. şi extraşc.

5. Acţiuni pentru prevenirea şi combaterea Comisia pentru prevenirea şi Centrul de Prevenire şi Raportare
violenţei în mediul şcolar combaterea violenţei în Consiliere Antidrog statistică a 5-a zi
mediul şcolar Poliţia din lună
Jandarmeria
6. Acţiuni de cinstire a marilor evenimente ale Coordonator programe şi Dirigintii,invatatorii Conform
istoriei şi culturii naţionale, europene, proiecte ed. şc. şi extraşc. planificării
mondiale Prof. istorie
7. Acţiuni de însuşire şi respectare a normelor Dirigintii Medici de familie Conform
de igienă, de prevenire a îmbolnăvirii şi Autoritatea de Sănătate planificării
acordare de prim ajutor. Publică
8. Acţiuni de cunoaştere şi respectare a Dirigintii Inspectoratul pentru situaţii Conform
regulilor de protecţia muncii, a normelor de de urgenţă calendarului
circulaţie, de prevenire a incendiilor
9. Acţiuni de cunoaştere şi respectare a Profesorii Conform
normelor de protecţia a mediului Diriginţii calendarului

4
10. Organizarea de programe specifice pentru Director Parteneri în educaţiei Permanent
ed. ptr. dezv. personală Cadrele didactice
ed. inter şi multiculturală Consilierul educativ
ed. pentru pace
ed. ptr. drepturile copilului
ed. pentru sănătate
prevenirea abandonului şcolar
prevenirea traficului de persoane
prevenirea exploatării
prevenirea violenţei şi abuzului asupra
copilului prin muncă a copiilor
promovarea egalităţii de şanse (non-
discriminare, grupuri dezavantajate)
ed. ptr. dezvoltarea comunitară
ed. ecologică
ed. prin sport
ed. globală
11. Derularea activităţilor tradiţionale ale şcolii Învăţătorii Parteneri în educaţie Conform
(Zilele Şcolii, Serbările, etc). Profesorii planificării
Consilierul educativ

12. Dezvoltarea parteneriatelor Director Parteneri în educaţie Permanent


interinstituţionale Consilierul educativ
13. Eficientizarea activităţii de consiliere Diriginţii Parteneri în educaţie Permanent
privind cariera
15. Eficientizarea pregătirii elevilor de clasa a Permanent
VIII a pentru Evaluarea Naţională pe baza Profesorii de limba şi
unui grafic de consultaţii şi meditaţii literatura română/
matematică

16. Permanentizarea parteneriatelor cu Consilierul educativ Parteneri în educaţie Permanent


autorităţile locale, mass-media, agenţii
economici
17. Organizarea concursurilor ştiinţifice, Profesorii Parteneri în educaţie Conform
artistice, sportive Dirigintii planificării
Consilierul educativ
18. Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin Consilierul educativ Profesorii Permanent

5
ambientizarea personalizată, apariţii în
presă, pe site-uri educaţionale
19. Optimizarea relaţiei de comunicare cadre Diriginţii Părinţii Permanent
didactice - părinţi prin intermediul Învăţătorii
şedinţelor.
20. Elaborarea de materiale şi instrumente de Consilierul educativ CCD Vâlcea, ISJ Vâlcea Permanent
lucru specifice (mape de documentare) Profesorii
21. Responsabilizarea membrilor Consiliului Diriginţii Director Permanent
elevilor şi a elevilor cu responsabilităţi la Consilierul educativ Consilierul educativ,
nivelul claselor pentru a dezvolta iniţiative Consiliul elevilor
şi a-şi asuma sarcini

V. CONTROL ŞI EVALUARE

NR. ACTIVITĂŢI RESURSE COLABORATORI TERMEN


CRT.
1. Monitorizarea tuturor acţiunilor cuprinse în Consilierul educativ Director Periodic
Programul activităţilor / proiectelor educative,
urmărindu-se stadiile de parcurgere, optimizarea
demersului didactic, finalitatea acestora
2 Realizarea de investigaţii în rândul elevilor pentru a Consilierul educativ Consiliul elevilor Periodic
evidenţia priorităţile educative, impactul activităţilor
educative asupra acestora
4. Analiza periodică şi finală a stadiului îndeplinirii Consilierul educativ Director Semestrial
programelor de activităţi ale consilierilor şi ale Diriginţii
comisiei de consiliere

DIRECTOR, CONSILIER EDUCATIV,


Prof. LĂZĂROIU DACIANA Prof. DINA ELENA-ANDREEA

6
ANALIZA SWOT
a stării educaţiei din şcoală :
PUNCTE TARI
- modalităţi alternative de educaţie reflectate de activităţi extracurriculare diverse la nivelul şcolii şi la
nivelul claselor de elevi;
- valorificarea experientei personale a elevilor în activităţile educative, dovedeşte importanţa pregătirii
elevilor pentru viata reala, la fel de mult, cât se realizează în cadrul altor discipline de studiu;
- alternarea formelor de organizare a activităţii : frontal, perechi, grupuri mici, individual contribuie la
formarea elevilor in cadrul activităţilor educative desfăşurate;
- prin activităţile educative nonformale se creează o diversitate de experienţe de învăţare;
- utilizarea metodelor interactive de învăţare, creează elevilor: conştientizarea responsabilităţii, a
deciziilor sau de susţinere a propriilor opinii;
- alternarea diverselor roluri ale cadrului didactic şi asumarea de diferite roluri de către elevi
genereaza, în cadrul activităţilor educative, asumări de roluri şi dezvoltarea competenţelor de autoevaluare a
propriei contribuţii a elevilor implicaţi.
- responsabilizarea Consiliului Şcolar al Elevilor în problemele specifice şcolii.
- colaborarea cu partenerii educaţionali de la nivel local sau naţional care vin in sprijinul cadrelor
didactice diriginti în cadrul activitatilor educative care vizează orientarea şcolară şi profesională sau educaţia
pentru o viaţă sănătoasă din punct de vedere fizic, mintal , precum şi parteneriate cu instituţii culturale sau
spirituale:
- Remarcăm creşterea accentuată a numărului de cadre didactice şi elevi care participă la activităţile
educative propuse în Calendarul activităţilor educative al şcolii sau la diversele proiecte şi concursuri
propuse de ISJ -Vâlcea şi MECTS

PUNCTE SLABE
- descreşterea interesului elevilor şi a familiei faţă de activităţile educative şi extracurriculare precum
si minimalizarea importanţei acestora;
-starea materială precară a unor familii
- responsabilizarea Consiliului elevilor în problemele specifice şcolii
OPORTUNITĂŢI
7
- colaborarea cu :
a) psihologul şcolar pentru consilierea în vederea carierei elevilor din clasele a VIII-a; consilierea
elevilor şi părinţilor pentru prevenirea violenţei în rândul copiilor; etc.
b) familiile elevilor:
- şedinţe;- lectorate
c) Politia de Proximitate în înlăturarea cauzelor absenteismului/ abandonului şcolar/ delincventei
juvenile/consumului de substante etnobotanice
d)cabinetul medical al comunei pentru activităţi de prevenire a îmbolnăvirilor, respectării regulilor de
igienă , prevenirea consumului de alcool, tutun etc.
- Participarea diriginţilor la cursuri de formare de consiliere si orientare scolara.
AMENINŢĂRI
- oferta negativă a străzii si a mijloacelor mass-media reflectată în lipsa de interes faţă de învăţătură şi
activităţile educative.
- migrarea unor elevi către şcolile centrale;
- creşterea numărului de părinţi ai elevilor plecaţi în străinătate şi elevi rămaşi în grija rudelor.

Consilier educativ,

Prof. Dina Elena-Andreea