Sunteți pe pagina 1din 24

PROIECT DE LECŢIE

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII „Mihai Viteazul” CONSTANŢA


DATA:
CLASA: a IV-a C
INSTITUTOR: Rădulescu Ingrid Iulia

ARIA CURRICULARĂ: OM ŞI SOCIETATE


DISCIPLINA: ISTORIA ROMÂNILOR
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: FIGURI DE VOIEVOZI
SUBIECTUL LECŢIEI: FIGURI DE MARI VOIEVOZI
TIPUL LECŢIEI: consolidare-sistematizare-evaluare

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.2. să ordoneze cronologic evenimentele istorice studiate;
3.1. să descrie într-o manieră simplă a faptelor istorice studiate cu
evidenţie-
rea schimbărilor survenite;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: să răspundă la întrebări rapide legate de domnitorii învăţaţi;
O2: să traseze corespondenţe între informaţii istorice cunoscute;
O3 : să realizeze legături între portretele domnitorilor şi ani, bătălii,
evenimente istorice şi caracterizarea acestora;
O4 : să completeze texte lacunare (propoziţii, tabele);
O5: să ordoneze cronologic pe o bandă a timpului principalele victorii
obţinute de domnitorii români împotriva turcilor;

STRATEGII DIDACTICE:
- Metode şi procedee: – problematizarea
– explicaţia
– metoda bulgărelui de zăpadă
– lucrul în echipă
– munca independentă
– dramatizare

- Mijloace didactice: – portrete istorice cu cei patru domnitori


– texte lacunare
– fişe de lucru în echipă
– fişe de muncă independentă
– plicuri cu informaţii istorice
– planşă cu banda timpului istoric
– markere

Forme de organizare: - frontal


- individual
- pe grupe

Resurse umane: colectiv omogen de 32 elevi


Resurse temporale: 45 minute

BIBLIOGRAFIE:

*** Curriculum Naţional , Programe şcolare pentru ciclul primar, Bucureşti,


1998, 143, 144
Grigore, Simona
Drăghicescu – Berciu, Adina, Istoria Românilor – Manual pentru clasa a IV-a,
Ed. Sigma
Buduroi, Aglaia, Istoria Românilor – auxiliar pentru elevi şi cadre didactice,
Editura Euristica, Iaşi, pp.40 - 57
Strategii didactice
MOMENTELE Metode şi mijloace
Obv ELEMENTE DE CONŢINUT Evaluare
LECŢIEI Forme de organizare

Activitate Voi pregăti materialele didactice necesare desfăşurării orei.


introductivă
(1 min)

Captarea Se va realiza sub formă de joc didactic Etichete încurcate joc didactic
aprecieri
atenţiei Elevii vor aşeza eticheta cu numele potrivit sub portretul frontal verbale
(3 min) corespunzător
planşe, etichete
Se anunţă tema zilei „Figuri de mari voievozi şi domni”
Anunţarea Se enumeră obiectivele ce vor trebui parcurse pe timpul zilei
temei şi a Elevii sunt fi anunţaţi că vor participa la un concurs istoric,
obiectivelor unde vor desfăşura câteva probe. Se anunţă punctajul probelor şi
(1 min) faptul că în funcţie de acest punctaj se vor primi calificative la final
de oră.
Dirijarea O1 Se va prezenta o schemă la tablă (Vezi Anexa 1.) verificare
sistemati- O2 „Proba întrebărilor rapide”. (5 puncte) Câte un repre- munca în echipă orală
zării şi O3 zentant de la fiecare grupă va răspunde la întrebările puse. (Vezi (8 echipe)
consolidării O6 Anexa 2.) problematizarea
cunoştinţelor O4
O5
„Proba corespondenţelor” (4 puncte) fişe de lucru în echipe
Fişa va merge pe la fiecare reprezentant al grupei şi vor metoda bulgărului de
rezolva cele patru corespondenţe (vezi Anexa 3). Se citesc zapadă
rezolvările şi se notează.

„Stabileşte legătura” (6 puncte) munca în echipă


Se vor prezenta portretele celor patru domnitori, ca model portrete istorice
pentru desfăşurarea probei plicuri
Fiecare grupă va avea un nume de domnitor şi va alege din problematizarea
plicurile deţinute pe bancă ceea ce se potriveşte cu cerinţa lor..(vezi
Anexa 4)
Un reprezentat al grupei va lipi pe o planşă pusă sub verificare
portretul domnitorului, ceea ce a găsit potrivit pentru cerinţa fişă de muncă scrisă
grupei respective. independentă

Elevii vor rezolva exerciţiul de pe fişă, notând dacă


afirmaţiile sunt adevărate sau false (vezi Anexa 5)

Elevii vor fi solicitaţi să observe banda timpului desenată pe munca în echipă


o planşă la tablă. (vezi Anexa 6). Vor scrie anii şi numele (8 echipe)
principalelor victorii obţinute de voievozii români împotriva fişe cu tabele lacunare
turcilor.

Elevii vor bifa într-un tabel lacunar ani, bătălii, evenimente dramatizare
istorice corespunzătoare personalităţilor istorice învăţate. (vezi
Anexa 7). Tabelele se vor lipi pe tablă, se vor verifica şi evalua .
(10 puncte)

Se vor completa la tablă, pe postere, de către toate grupele


texte lacunare.(vezi Anexa 8 ). Se citesc rezolvările şi se evaluează.

Un grup de trei elevi va dramatiza un fragment din


„Scrisoarea a III – a” de Mihai Eminescu
Dirijarea O1 Se va prezenta o schemă la tablă (vezi Anexa 1) munca în echipă verificare
sistemati- O2 „Proba întrebărilor rapide”. (5 puncte) Câte un (8 echipe) orală
zării şi O3 reprezentant de la fiecare grupă va răspunde la întrebările puse. problematizarea
consolidării O6 (vezi Anexa 2)
cunoştinţelor O4
O5 fişe de lucru în echipe
„Proba corespondenţelor” (4 puncte) metoda bulgărului de
Fişa va merge pe la fiecare reprezentant al grupei şi vor zapadă
rezolva cele patru corespondenţe (vezi Anexa 3). Se citesc
rezolvările şi se notează.
munca în echipă
„Stabileşte legătura” (6 puncte) portrete istorice
Se vor prezenta portretele celor patru domnitori, ca model plicuri
pentru desfăşurarea probei problematizarea
Fiecare grupă va avea un nume de domnitor şi va alege din
plicurile deţinute pe bancă ceea ce se potriveşte cu cerinţa lor..(vezi
Anexa 4)
Un reprezentat al grupei va lipi pe o planşă pusă sub fişă de muncă verificare
portretul domnitorului, ceea ce a găsit potrivit pentru cerinţa independentă scrisă
grupei respective.

Elevii vor rezolva exerciţiul de pe fişă, notând dacă


afirmaţiile sunt adevărate sau false (vezi Anexa 5)
munca în echipă
Elevii vor fi solicitaţi să observe banda timpului desenată pe (8 echipe)
o planşă la tablă. (vezi Anexa 6). Vor scrie anii şi numele fişe cu tabele lacunare
principalelor victorii obţinute de voievozii români împotriva
turcilor.
dramatizare
Elevii vor bifa într-un tabel lacunar ani, bătălii, evenimente
istorice corespunzătoare personalităţilor istorice învăţate. (vezi
Anexa 7). Tabelele se vor lipi pe tablă, se vor verifica şi evalua .
(10 puncte)

Se vor completa la tablă, pe postere, de către toate grupele


texte lacunare.(vezi Anexa 8 ). Se citesc rezolvările şi se evaluează.

Un grup de trei elevi va dramatiza un fragment din


„Scrisoarea a III – a” de Mihai Eminescu

Aprecieri Vor fi individuale şi frontale


finale Se vor acorda calificative, în funcţie de rezultatele finale la
probe
Anexa 1

Personalitatea istorică a celor patru


voievozi români
Principalele bătălii duse cu turcii
Fapte istorice importante
Schimbări aduse în politica internă
Anexa 2

 Unde l-a întâlnit Mircea pe Baiazid Fulgerul? (grupa I)


 Care erau funcţiile deţinute de către Iancu de Hunedoara?
(gr.II)
 Care a fost cea mai strălucită victorie a lui Ştefan împotriva
turcilor? (grupa III)
 Când are loc intrarea lui Mihai Viteazul în „Cetatea Unirii” la
Alba Iulia? (grupa IV)
 Unde se află mormântul lui Ştefan cel Mare? (grupa V)
 Care a fost tactica de luptă a lui Mihai la Călugăreni? (grupa
VI)
 Portretul cărui domnitor român este realizat de Mihai
Emiescu în „Scrisoarea a III – a”? (grupa VII)
 Ce domnitor folosea pedeapsa tragerii în ţeapă pentru
duşmanii din ţară şi din afara ei? (grupa VIII)
Anexa 3

Iancu de Hunedoara Moldova Ialomiţa 1442

Mircea cel Bătrân Ţara Nicopole 1475


Românească
Mihai Viteazul Călugăreni 1595
Transilvania
Ştefan cel Mare Vaslui 1396
Anexa 4

1.Plicul cu anii de domnie: 1386 – 1418


1441 – 1456
1457 – 1504
1593 – 1601

2. Plicul cu bătălii importante: 10 ianuarie 1475 – Podul Înalt


1395 – Rovine
1442 – Ialomiţa
1599 – Şelimbăr
1444 – Varna
1595 – Călugăreni
1396 – Nicopole
1497 – Codrii Cosminului
3. Plicul cu evenimente istorice
A fost guvernator al Ungariei şi voievod al Transilvaniei.
Legenda spune că s-a sfătuit cu Daniil Sihastru, după bătălia la Războieni.
L-a înfrânt pe Baiazid Fulgerul.
A organizat o armată puternică, formată din nobili, şărani liberi şi orăşeni.
În timpul domniei sale, Dobrogea era în componenţa statului său.
A acceptat plata tributului către turci la finalul domniei sale
Este înmormântat la Catedrala de la Alba Iulia.
A înălţat mănăstirile Putna, Voroneţ, Neamţ ş.a.
A urcat pe tron cu ajutorul vărului său, Vlad Ţepeş.
A fost ban al Craiovei.
La 1 noiembrie 1599 a intrat triumfal în Alba Iulia.
A realizat pentru prima dată unirea tuturor românilor
A eliberat cetăţile Giurgiu şi Brăila de sub stăpânirea turcească.

4. Plicul cu caracterizarea domnitorilor


“Voievodul, călare pe un cla roib, purta o tunică albă şi pe deasupra o
manta albă, având brodaţi cu fir mai mulţi şoimi.pe cap avea binecunoscuta
cuşmă, cu pene de cocor; sabia, bătută în rubine şi împodobită cu aur.”
“Principe între creştini, cel mai viteaz şi cel mai ager”
“Avea o înfăţăşare foarte plăcută. În privinţa religiei, a justiţiei, a dărniciei
şi a facerii de bine era foarte zelos. Nu-i lipsea nici iubirea cinstea, nici cultul
prieteniei.”
“Bărbat demn de admirat între principii lumii, este cel mai vrednic să i se
încredinţeze conducera şi stăpânirea lumii...”
Anexa 7

GUVERNATOR MAHOMED CETATEA


DOMNITORUL 1395 1600 ŞELIMBĂR 1456 RĂZBOIENI
AL UNGARIEI AL II.LEA NEAMŢULUI

IANCU DE
HUNEDOARA

x x x

MIHAI
VITEAZUL
Anexa 8
Grupa I

Voievodul român care a deschis calea confruntărilor cu turcii a


fost.........................................., domn al Ţării Româneşti între anii 1386 - ................................
Mihai Viteazul l-a înfrânt pe Andrei Bathory la ................................... în
anul.................

Grupa II

Cea mai strălucită victorie a lui Iancu de Hunedoara a rămas cea de la...........................
din 1456, când l-a învins pe sultanul......................................
Ştefan cel Mare a ridicat ...............................de mănăstiri.

Grupa III

În anul 1396 Mircea cel Bătrân a participat la ...............................cavalerilor europeni,


încheiată cu înfrângerea acestora în bătălia de la ................................................
Vreme de ................ani, ..........................a apărat Moldova de pericolul turcesc.

Grupa IV

Fapta cea mai glorioasă a lui Mihai a fost...........................celor trei ţări române în
anul..........................
Iancu de Hunedoara a fost voievod al .................................între anii 1441 - ..................

Grupa V

Deşi la Războieni, în anul................. a fost învins de ............................. Ştefan a reuşit


să transforme înfrângerea în ...................................
Mihai Viteazul a fost omorât pe Câmpia......................

Grupa VI

În anul 1395, în bătălia de la .............................. Mircea l-a înfruntat pe


sultanul................... câştigând prima mare ...............................împotriva otomanilor.
Mihai Vodă a preluat tronul Ţării Româneşti în anul...............................

Grupa VII

Ieremia Movilă, domnul......................... fuge de frica lui Mihai în ...........................


Mormântul lui Ştefan se află la mănăstirea ..........................

Grupa VIII

Cea mai strălucită victorie a lui Ştefan împotriva turcilor a fost cea de la ......................
în anul......................
Ştefan a purtat .........................de bătălii.
Anexa 6

sec al XIV-lea: 1395 – Rovine


sec al V-lea: 1442 – Ialomiţa
1475 – Vaslui
sec al VI-lea: 1595 – Călugăreni
1594 – Stănileşti, Şerpăteşti, Putinei
Anexa

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT


 
 
 
GRUPA I

 Voievodul român care a deschis


calea confruntărilor cu turcii a
fost .........................................., domn
al Ţării Româneşti între anii 1386
- ..........................
 Mihai Viteazul l-a înfrânt pe
Andrei Bathory la...................................
în anul.................
GRUPA II

 Cea mai strălucită victorie a lui


Iancu de Hunedoara a rămas cea de
la ........................... din 1456, când l-a
învins pe sultanul .................................

 Ştefan cel Mare a


ridicat ............................. de mănăstiri.
GRUPA III

 În anul 1396 Mircea cel Bătrân a


participat la............................... cavaleri-
lor europeni, încheiată cu înfrângerea
acestora în bătălia de
la ................................................

 Vreme de ................ani, ...................


........... a apărat Moldova de pericolul
turcesc.
GRUPA IV

 Fapta cea mai glorioasă a lui Mihai a


fost...........................celor trei ţări ro-
mâne în anul..........................

 Iancu de Hunedoara a fost voievod


al ................................. între anii 1441
- ..................
GRUPA V

 Deşi la Războieni, în anul.................


a fost învins de ..........................., Ştefan
a reuşit să transforme înfrângerea
în ...................................

 Mihai Viteazul a fost omorât pe


Câmpia......................
GRUPA VI

 În anul 1395, în bătălia de


la .............................., Mircea l-a
înfruntat pe sultanul...................
câştigând prima mare ............................
împotriva oto-manilor.

 Mihai Vodă a preluat tronul Ţării


Româneşti în anul...............................
GRUPA VII

 Ieremia Movilă, domnul ...................


fuge de frica lui Mihai
în ...........................

 Mormântul lui Ştefan se află la mă-


năstirea ..........................
GRUPA VIII

 Cea mai strălucită victorie a lui


Ştefan împotriva turcilor a fost cea de
la ...................... în anul ......................

 Ştefan a purtat ............................. de


bătălii.
Anexa 5

Fişă de muncă independentă

1. Mihai Viteazul a înfăptuit prima unire a românilor în anul 1601.

2. Ştefan cel Mare a ridicat mănăstirea Putna.

3. Iancu de Hunedoara a fost domnitor al Moldovei.

4. Mircea cel Bătrân a domnit între anii 1386 – 1418.