Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC FELDRU Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază:Industrie textilă şi pielărie
Modulul: 3–SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII
Nr de ore/an: 36 ore
Nr. ore /săptămână 1 oră/ s
Clasa: a IX-a C
Profesor: ILOIE VIORICA 36 T Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMECTS: 3331/25.02.2010 anexa1 Şef catedră
Programa aprobata prin OMECI nr.4857/31.08.2009 anexa 2
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2013-2014
Practica comasata

Nr. Unitatea Nr. ore Săptămâna


Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. de competenţă T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
U.I.1
Cadrul legislativ
5.3 Aplică normele de 1. Legislaţia specifică
securitate şi sănatate la domeniului
Igiena şi securitatea locul de muncă precum şi 2 Legea privind securitatea
1. muncii-nivel l normele de prevenire şi şi sănatatea în muncă nr.
stingerea incendiilor. 319/2006
3.Instructaje de protecţia
muncii
4.Echipamente de lucru si
de protectie
5.Respectarea şi aplicarea
reglementărilor privind
securitatea şi sănatatea la
locul de muncă.
6.1 Aplică legislaţia şi 6. Obligaţiile angajatului
reglementarile privind 7. Prevenirea şi stingerea
securitatea şi sănătatea la incendiilor.
locul de muncă – 8. Tipuri de accidente de
Prevenirea şi stingerea muncă.
incendiilor 9. Simboluri de avertizare
10. Mijloace de protecţie
11. Dispozitive de
protecţie specifice –
Echipamente specifice
locului de muncă.
12 Situaţii ce pun în
pericol securitatea
individuală şi colectivă.
Igiena şi securitatea . Test de evaluare U.I.1
muncii-nivel l

2. U.I.2
Factori de risc si bolile
5.1 Numeşte factorii de risc profesionale
şi bolile profesionale la 13 Agenţi patogeni, factorii
locul de muncă. de climat
14. Risc de imbolnăvire
15. Risc de accidentare
6.2 Ia măsuri pentru 16. Bolile profesionale
reducerea factorilor de risc Test de evaluare U.I.2

U.I.3
3. Igiena la locul de muncă
17. Definiţie, caracterizare
5.2 Aplică regulile de 18.Reguli de igienă
sănatate şi igiena corporală
individuală la locul de 19. Igiena vestimentaţiei,
muncă. alimentaţiei
20. Materiale de intreţinere
Igiena şi securitatea a igienei
muncii-nivel l 5.2 Aplică regulile de 21. Consecinţele
sănatate şi igiena nerespectării regulilor de
individuală la locul de igienă
muncă. . Tesst de evaluare U.I.3

5.4 Acordă primul ajutor în U.I.4


4. caz de accident. Acordarea primului
ajutor in caz de
accidentare
22. Acordarea primului
. ajutor in caz de accidentare
23. Trusa de prim ajutor
24. Măsuri de prim ajutor

TEST DE EVALUARE
FINALA
Unitatea de învăţământ:GRUP SCOLAR FELDRU Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază:Industrie textilă şi pielărie
Modulul: III –SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII
Nr de ore/an: 36 ore
Nr. ore /săptămână din care: T:1 S 1-S 36 LT:0 IP:0
Clasa: a IX-a D
Profesor: ILOIE VIORICA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMECTS: 3331/25.02.2010 anex1 Şef catedră
Programa aprobata prin OMECI nr.4857/31.08.2009 anexa 2
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2011-2012
Practica comasata S 37, S 38, S 39

Unitatea Nr. ore Săptămâna


Nr. Competenţe
de Conţinuturi Obs.
crt. specifice T LT IP T LT IP
competenţă
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Igiena şi U.I.1
securitatea Cadrul legislativ
muncii-nivel l 1. Legislaţia specifică domeniului 2 1,2
6.1 Aplică legislaţia TEST INITIAL 1 3
şi reglementarile 2 Legea privind securitatea şi sănatatea
privind securitatea şi în muncă nr. 319/2006 2 ,4,5
sănătatea la locul de -drepturi si obligatii ale angajatului 2 6,7
muncă – Prevenirea 3.Tipuri de accidente de munca 1 8
şi stingerea 4. Simboluri de avertizare a pericolelor
incendiilor la locul de munca:semnale sonore, 2 9,10
vizuale, avertismente scrise,
indicatoare, culori de securitate.
5. Mijloace de protectie, echipamente
5.3 Aplică normele de de lucru si de protectie, echipamente de 2 11,12
securitate şi sănatate protectie specifice locului de munca.
la locul de muncă 6. Situati care pun in pericol securitatea 1 13
precum şi normele de individuala si colectiva: absenta
prevenire şi stingerea mijloacelor de protectie, integritatea
Igiena şi incendiilor. mijloacelor de protectie
securitatea Test de evaluare 1 14
muncii-nivel l U.I.2
Factori de risc si boli profesionale
. 7. Factori de risc: agenti patogeni 2 15,16
5,1 Numeste factori ,virusi, bacterii, substante toxice,
de risc si bolile substante explozive, factori de
profesionale la locul climat(temperatura, umiditate, curenti
de munca de aer), ventilatia ,risc de inundare,
prezenta unor daunatori, zgomote
,vibratii/
8. Risc de imbolnavire, risc de 1 17
accidentare, risc de invaliditate
9. Boli profesionale: boli ale cailor 3 18,19
respiratori, boli ale pielii, boli interne. 20
Test de evaluare 1 21
U.I.3
Igiena la locul de munca si acordarea
primului ajutor
5.2 Aplică regulile de 10. Reguli de igiena; a alimentatiei, a 2 22,23
sănatate şi igiena vestimentatiei, corporale ,
individuală la locul 11Materiale de intretinere a 2 24,25
de muncă. igienei:materiale igienico sanitare,
produse cosmetice, alimente de
protectie
12Consecinte ale nerespectarii regulilor 2 26,27
de igiena ; intoxicatii, toxiinfectii
alimentare, boli parazitare, boli infecto-
contagioase
13. Manifestari de alterare a starii de 2 28,29
sanatate produse in caz de accident:
stari de ameteala, lesin, stop cardio
5.4 Acordă primul respirator, stari de greata, hemoragii.
ajutor în caz de 14. Trusa de prim ajutor 1 30
accident. 15. Masuri de prim ajutor: hemostaza, 5 31,32
resuscitare cardio-respiratorie, 33,34
imobilizare, pozitionarea ,35
accidentatului, dezinfectarea si
Igiena şi bandajarea ranilor, transportul
securitatea accidentatului la cea mai apropiata
muncii-nivel l unitate medicala
Test de evaluare finala 1 36