Sunteți pe pagina 1din 2

RONlAN IA

yu.r c p Ll BLcJ,ett Sector , EWffi@


pTRECT A vENi-uRt BUGFr LocAa si.croR 2 EEH|E$
St.Amira I!!rgescu nr 1,3.B ,tOr S.:,lp+@
Oper.torinreqistr.t dAN s pDC p subnr2891

SERVIqUT RECUPERARE PERSOAT{E JURIOICE SI FIZICE

r. lnreg, 29348/01.02.2019

OI, DANIEL IONASCU

e.meil tot danlel.ionasau@rintler.ro

In unna soliciarii dvs. transmise electronic in data de 30.01.2019, in baza Lg.544l2001 privind
accesul la informatii publice, ya raspundem punctual:

l- Cum de DITL Sector 2 a trimis in 2Ol4 o amenda din 2006? Nu se prescriu in 5 ani?

Procesele verbale sunt comunicate de otganul emitent, in cazul acesta de politita Locala,
conform art.25(2) din OG2l200 I . Daca PV de contrave[tie nu a fost achitat in temen sau nu a
fost contestat la judecatorie, conform OG2l2001, afi.39(2) organul emitent transmite spre
executare rcspectilul PV devenit titlu executoriu,

2- De ce s-a trqcut la executarca persoalei respective, desi aceasta era in litigiu au ANAF Sector
)?

Confom Og.2/2001 art.3l, 32 imporriva PV se depune plangere la Judecatorie si doar acest


mod de contestare a contraventiei suspenda executarea.Conform art.39 din OG.2/2001, organul
emitent nu timite sple executare un PV impohiva carora a fost depusa plangere. lo alte cazuri,
confom al1.l72 din OG9212003, Codul de procedura fiscala in vigoare la data la care faceti
refoire, contestatia Iru suspenda executatea silita.

3- Cum dc fac astfel de executari, desi procesul verbal nu era semnat de petsoana ame[data si
dci notificata nu este in cei 5 ani legali?
Comunicarea PV se face de catre organul emitent prin modalitatile prcvazute la art.27 din
oG2DOOt.

In c€ priveste prescrierea in termen de 5 ani a creantelor, co[form ai.l42 (4) (5) din OG
92D003 si {t. Afl.227 (6) (7) din Legea 207/2015 executarea silita a creartelor fiscale nu se
peima, procedura de executare silita desfasurandu-se pana Ia stingerea debitului.

4- Cate !,qsoane a rotificat DITL Sector 2 pentu datorii mai vechi de 5 ani. ittre 2014 si 2019?
Deoarece, confonn art.l45(1) din Oc 9212003 si arr.230 din Lg.207/2015, executarea silita
incepe prin comwdcarea somatiei, institutia noastra a emis in pedoada 2014-2019 un numar de
235015 somatii pentru persoanele fizice si un numar de 22876 somatii perfru persoane juddice.

La intlebadle 5, 6 si partea doua din intrebarea 7 nu va putem da raspuns deoarece prin


demararea procesului de executare silita cu emiterea somatiei se realizeaza intleruperea
termenului de prescriptie conform art.133 din OG.92D003. Deasemena nu va putem da nici o
valoarc medie a amenzilor sau datoriilor transmise prin somatii reprezentand un indicativ
statistic, fapt irelevant pentru organul fiscal atat timp cat cuantumul amenzilor este foarte variat.

7- Persoana respectiva spune ca firma de cluierat i-a comunicat ca au fost trimise 220.000 de
astfel de notificari in tot Sectorul 2.

Notificarile la care faceti referire sunt decizii de impunere emise anual cate toti contribuabilii
care au bunuri pe raza sectorului 2 si care explica modul de calcul al impozitelo! datorate pentu
anul in curs,

Cu stima,

e\0cutil

Sef Seniciu ll('P RDIIP,


\\t' sEcloB 2 .a-l
i\ EUGEI LOCAL

\""%,,
""".c