Sunteți pe pagina 1din 2

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Acumulatori şi baterii

prin procedura de achiziție: Valoare Mică

1. Denumirea autorității contractante: IPNA Compania „Teleradio-Moldova”


2. IDNO: 1004600050558
3. Adresa: str. Miorița 1, mun. Chișinău
4. Numărul de telefon/fax: 022406935, 022723352
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md
achizitii@trm.md
6.Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: www.trm.md compartimentul ACHIZITII sau la adresa de e-mail:achizitii@trm.md
7.Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul,
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că
achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Publică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Denumirea Unitatea
Nr. Cod Descrierea bunurilor și specificarea
bunuului Cant. de
d/o CPV tehnică
măsură
Acumulator AA:
Cerințe minime:
- Tip: NiMH
Acumulator - Format: AA
1 31400000-0 150 buc.
- Rechargeable
- Capacitatea acumulatorului: 2500 - 2700
mAh
- Tensiunea de alimentare: 1,2 V
Acumulator AAA:
Cerințe minime:
Acumulator - Tip: NiMH
2 31400000-0 - Format: AAA 60 buc.
- Capacitatea acumulatorului: 850 - 900
mAh
- Tensiunea de alimentare: 1,2 V
Acumulator 6LR61:
Cerințe minime:
Acumulator - Tip: NiMH
3 31400000-0 6 buc.
- Format: 6LR61
- Capacitatea acumulatorului: 170 mAh
- Tensiunea de alimentare: 8,4 V
4 31400000-0 Acumulator Acumulator, 12V - 5A, pentru UPS 16 buc.
5 31400000-0 Baterie Baterie LR - 06 30 buc.
6 31400000-0 Baterie Baterii LR-20 10 buc.
7 31400000-0 Baterie Baterii LR-03 30 buc.
8 31400000-0 Baterie Baterii 6LR61 10 buc.
Încărcător-Analizator:
Cerințe minime:
- 4 sloturi independente pentru baterie de
tip AA sau AAA
Încărcător - LCD display
9 31158100-9 10 buc.
- Mod de operare : Charge, Refresh &
Analyze, Break-In, Discharge si Cycle
- Curent de încărcare de la 0.2A pina la
2.0A
- Bloc de alimentare inclus 100-240V

1
Total:

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune
oferta:
Pe fiecare poziție
10.Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenii și condițiile de livrare solicitați: în termen de 30 de zile de la intrarea
contractului în vigoare, la sediul Companiei.
12.Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 decembrie 2019
13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot
determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime)
al (ale) cerințelor eventual impuse:
Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii Nivelul minim/
d/o criteriului/cerinței: Obligativitatea

1 Oferta
Formularul ofertei F3.1, F4.1, F4.2 DA

2 Certificat/decizie de înregistrare a Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și DA


întreprinderii eliberat de Camera ștampilei ofertantului.
Înregistrării de Stat

3 Lista fondatorilor sau Extras din Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și DA
Registrul de Stat al persoanelor ștampilei ofertantului.
juridice

4 Informații generale despre ofertant Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și DA


ștampilei ofertantului.

5 Certificat de atribuire a contului Eliberat de banca deținătoare de cont-copie DA


bancar confirmată prin semnătura și ștampila
ofertantului.

14.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Prețul cel mai scăzut
15.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 21.02.2019, ora 11:00
16.Adresa la care trebuie transmise ofertele:
str. Miorița 1, mun. Chișinău, Casa Radio, et.5 Cancelaria sau la adresa de e-mail: achizitii@trm.md
Ofertele întîrziate vor fi response
17.Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile
18. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: De stat

Președintele grupului de lucru Vulpe Constantin