Sunteți pe pagina 1din 8

LICEUL TEHNOLOGIC „G.J.

CANCICOV” PARINCEA

PROIECT DE
LECŢIE

DATA: 22.03.2013
CLASA: a VII-a B
PROFESOR: Preotu Anca
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba română
UNITATEA: Unitatea 4
SUBIECTUL LECTIEI: Pronumele şi adjectivele pronominale
TIPUL LECTIEI: evaluare

COMPETENŢE GENERALE:
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în
diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.
COMPETENŢE SPECIFICE:
2.3. respectarea normelor morfosintactice în propoziţii şi fraze;
3.2. recunoaşterea modalităţilor specifice de organizare a textului epic şi a procedeelor de
expresivitate în textul liric;
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate,
într-un text citit;
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele
ortografice şi de punctuaţie;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
A. Cognitive: La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
OC1: să definească pronumele;
OC2: să identifice şi să exemplifice diferite tipuri de pronume;
OC3: să recunoască cazul şi funcţia sintactică a pronumelor;
OC4: să identifice valoarea morfologică a diferitelor părţi de vorbire;
OC5: să alcătuiască propoziţii în care diferite tipuri de pronume să îndeplinească
diferite funcţii sintactice.
B. Afective:
OA1: vor arăta interes pentru păstrarea îngrijită a caietului şi a celorlalte obiecte
personale;
OA2: vor dovedi încredere în posibilităţile proprii de nuanţare a exprimării.
C. Motrice:
OM1: să foileteze în condiţii de igienă şi securitate materialul utilizat;
OM2: să-şi reprime tendinţa de a executa mişcări inutile.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
A. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul.
B. Forme de organizare: frontală, individuală.
C. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, cretă colorată, tablă, caiete, manual.

RESURSE:
A. Bibliografice:
1. Metodice: - Berghet, I.: Didactica, Bucureşti, Editura EDP, 1995;
- Parfene, Constantin: Metodica studierii limbii şi literaturii
române în şcoală, Iaşi, Editura Collegium Polirom, 1999.
- Goia, Vistian: Didactica limbii şi literaturii române pentru
gimnaziu şi liceu, Cluj-Napoca, Editura DACIA, 2002.
2. didactice: - Crişan, Alexandru; Dobra, Sofia; Sânmihăian, Florentina,
Limba română, manual pentru clasa a VII-a, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2001;
- Crişan, Alexandru; Dobra, Sofia; Sânmihăian, Florentina, Limba
română, caietul elevului pentru clasa a VII-a, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2007;
3. ştiinţifice: -Mitrache, Gheorghe; Cerkez, Matei; Triculescu, Ioana; Lupu,
Florica, Literatură, exerciţii practice pentru studiul textului,
clasa a VII-a, Editura Paralela 45,Bucureşti, 2005.
4. oficiale: - Programa de limba şi literatura română, clasa a VII- a
B. Temporale: 45 de minute
C. Umane: 16 elevi (clasă de nivel sub mediu)
Etapele Unităţi de conţinut Strategia didactică Modalităţi
lecţiei Ob. Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Metode şi Mijl de Forme de evaluare
procedee înv. de org.
C
0. Moment Notez absenţele; cer elevilor să pregătească O
Organizatoric N P
materialele pentru lecţie;
(1 min.) V E
E P
R R G
1. Captarea Exercitiu: sunteţi într-un salon de prezentare a Elevii participă activ S O R - aprecieri
atenţiei A B U verbale
produselor electronice.Aţi găsit un casetofon dând răspunsurile
(3 min.) Ţ L P F
care vă place. Imaginaţi-vă un dialog prin care aşteptate.
I E E R
cereţi informaţii asupra acestui produs.folosiţi A M O
diferite tipuri de pronume. A N -
T T
I A
2. Se reactualizează, prin conversaţie, noţiuni Elevii participă activ Z L
Actualizarea OC1 A Ă
despre pronume: definiţie, tipuri de pronume. dând răspunsurile
cunoştinţelor OC2 R - evaluare
ancoră Ideile principale se notează pr tablă. aşteptate E formativă
(5 min.) A

3. Enunţarea Anunţ tema şi obiectivele lecţiei: “Astăzi vom


temei şi a
discuta despre pronume ne vom readuce aminte
obiectivelor
(3 min.) tipurile de pronume şi de adjective pronominale”

4. C E I
Conducerea N X N -aprecieri
Se împart testele elevilor şi li se vor explica Elevii rezolvă exerciţiile
procesului de OC1 V E D verbale
evaluare şi OC2 exerciţiile(Anexa 1). din fişe. F I
E R
sistematizare, OC3 Monitorizeză permanent activitatea fiecărui R C I V
asigurarea OC4 elev, îi îndrum pentru a mă asigura că s-au S I Ş I
feed back- OC5 înţeles corect informaţiile. A Ţ E D
ului, a Ţ I U
retenţiei şi a I U A
transferului L
A L Ă
Se va putea efectua pe tot parcursul lecţiei prin -aprecieri
5. Feed-back verbale
urmărirea comportamentului elevilor şi se va
interveni pentru a preveni eventualele
neînţelegeri.

6. Retenţia OC1 Ce am învăţat astăzi? Haideţi să recapitulăm să Elevii participă activ -aprecieri
(3 min.) OC2 verbale
vedem dacă am atins obiectivele de la începutul dând răspunsurile
OC3...
lecţiei. aşteptate Con-
versa-
ţia
7. Transferul Exerciţiile 4, 5, 6 din manual de la pagina 122
(3 min.)
ANEXA 1
Test de evaluare

A. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Pronumele personal are forme la cazul vocativ numai pentru:


a) pers. a II-a și a III-a b) pers. a II-a c) pers. a III-a

2. În enunțul Îi trimit flori prietenei mele există:


a) un pron. pers., f. acc + un adj. pron. dem.
b) un pron. pers., f. acc + un adj, pron. pos.
c) un pron. pers., f. neacc + un adj. pron.pos

3. Cuvântul subliniat în enunțul Discuția este împotriva alor săi se află în:
a) cazul D, cu f.s. de ccm
b) cazul G, cu f.s. de ccm
c) cazul G, cu f.s. de np

4. Seria, care conține numai pronume nehotărâte simple, este:


a) unul, alta, toți, ceva; b) unul, alta, toate; c) unul, careva, tot;

5. Cuvântul subliniat în enunțul O fată scrie, alta citește are valoare morfologică
de:
a) adjectiv pron. nehot. b) art. nehot. c) numeral

6. Forma pronominală ceea ce este:


a) pronume relativ compus
b) pronume relativ
c) format dintr-un pron. dem. + un pron.relativ

7. Adjectivul pronominal relativ are întotdeauna funcția sintactică de:


a) atribut adjectival b) atribut pronominal c) subiect

8. Cuvântul înseți este:


a) adj. pron. nehot. b) adj. pron. relativ c) adj. pron. de întărire

B. Completează spațiile punctate:

 Cuvântul subliniat în enunțul Problema celuilalt este foarte gravă


este ............................, în cazul..................................., cu f.s. de.........................

 Cuvântul subliniat în enunțul Muncește ca sora lor este în


cazul.........................., cu funcția sintactică de.........................
 Cuvântul subliniat în enunțul Ion este asemenea alor săi se află în
cazul ..............................., cu funcția sintactică de..................................
6
 Cuvântul subliniat în enunțul Câți prieteni vor veni la tine? Este ……………,
în cazul……………, cu funcția sintactică ……………… ….
 Pronumele relativ din enunțul Ne întrebăm pentru care sunt florile este în cazul
………………….., cu funcția sintactică de………………..
 Pronumele nehotărât din enunțul Maria se comport ca oricare dintre voi este în
cazul………………….., cu funcția sintactică de…………..

C. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor un și ce din enunțurile:


a) Ce frumoasă ești! ……………………
b) Un copil scrie, altul visează. …………………….
c) Un pix și două creioane erau la tine în penar…………………..
d) A vorbit cu un coleg despre excursie. …………………….

D. Completează spațiile libere cu forma corectă a adjectivului pronominal de


întărire:
o Eu…………….. sunt apreciat pentru calitățile mele.
o Fetelor……………nu le vine să creadă ce au văzut!

E. Alcătuiește enunțuri în care pronumele a voastră și acela să fie pe rând:


-adj. pron. posesiv în cazul Ac................................................................
-adj.pron.dem. în cazul N........................................................................

F. Precizează valoarea morfologică, cazul, funcția sintactică pentru


cuvintele subliniate:

Enunțul Val. morofologică. cazul f.s.


Deasupra căruia locuiești tu?
Mâine vom afla despre cine vorbeau.
O să intru după altcineva, nu după tine.
Nu va participa niciun coleg la conferință.
Nu a întrebat pe câți colegi nu îi cunoaște.
Casa lui este aproape de a bunicilor.
Vin înaintea acelora.
Prietena mamei este ea.
Articolul despre aceasta apare mâine.
Articolul despre discuția noastră apare
mâine.
Vom ajunge la părinții tăi.
Li s-a dat o altă șansă.
Câștigul datorită ei a fost mare.

7
Barem de corectare

A. 1. 0,30p
2. 0,30 p
3. 0,30p
4. 0,30p
5. 0,30p
6. 0,30p
7. 0,30p
8. 0,30p
B. 1. 0,30p
2. 0,30p
3. 0,30p
4. 0,30p
5. 0,30p
6. 0,30p
C. 0,40p
D. 0,20p
E. 0,30p
F. 1. 0,30p
2. 0,30p
3. 0,30p
4. 0,30 p
5. 0,30p
6. 0,30p
7. 0,30p
8. 0,30p
9. 0,30p
10. 0,30p
11. 0,30p
12. 0,30p
13. 0,30p