Sunteți pe pagina 1din 4

a c tu a l.consistent.

prac tic

CONEXIUNI SALVATOARE
9 MARTIE 2019

Referința biblică: Ioan 20:1-18.


Comentariu: Tragedia veacurilor, capitolul 39.

Adevărata criză

conexiuni salvatoare
41

Text-cheie
Flash „În vremea aceea se va ridica
Mihail, marea căpetenie, ocro-
„Când se încheie solia îngerului al treilea, harul nu mai mijlocește
pentru locuitorii vinovați ai pământului. Oamenii lui Dumnezeu titorul poporului tău; va fi o
și-au îndeplinit lucrarea. Ei au primit «ploaia târzie», «înviorarea vreme de necaz, cum n-a fost
de la fața Domnului», și sunt pregătiți pentru ceasul încercării de la începutul neamurilor și
care le stă înainte. [...] Toți aceia care s-au dovedit credincioși față până atunci. Dar în vremea
de preceptele divine au primit «sigiliul viului Dumnezeu». Atunci aceea poporul tău va scăpa, și
Isus Își încetează mijlocirea în Sanctuarul de sus. El Își ridică mâi- anume oricine va fi găsit scris
nile și cu un glas puternic spune: «S-a sfârșit», «Cine este nedrept în carte.”
să fie nedrept și mai departe; cine este întinat să se întineze și (Daniel 12:1)
mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără
prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe!» (Apo-
calipsa 22:11)” (Tragedia veacurilor, pag. 613)

Adolescenti_1_2019.indd 41 19/10/2018 13:15:44


Ce părere ai? Dumnezeu și cu oa-
menii și ai învins.»
Ce ai auzit despre „vremea de necaz” sau „vremea de strâmtora- «Te rog, spune-mi care este Nu-
re”? Mai jos, sunt câteva exemple de reacții pe care oamenii mele Tău?» L-a întrebat Iacov.
le au atunci când aud sau vorbesc despre vremurile de El i-a răspuns: «De ce Îmi ceri Nu-
încercare. Pune-le în ordinea în care le resimți tu: mele?» Și l-a binecuvântat acolo.

Caz
__ nicio reacție
Iacov a numit acel loc Peniel, zi-
__ teamă
când: «L-am văzut pe Dumnezeu
__ bucurie
__ ușurare
__ stres
în față în față și totuși viața mi-a fost
cruțată.»”
__ că sunt nepregătit(ă)
__ speranță
studiu „Cel ce locuiește la adăpostul Celui
Preaînalt se odihnește la umbra
Celui Atotputernic. De aceea, Îi zic
__ recunoștință „Cel ce face rău să facă Domnului: «Refugiul meu, Fortă-
__ greață rău și mai departe; cel în- reața mea, Dumnezeul meu în Care
__ că sunt pregătit(ă) tinat să se întineze și mai mă încred!»
__ că sunt păcătos(toasă) departe; cel drept să facă
De ce le-ai ales pe cele pe care le-ai dreptate și mai departe; iar El te va scăpa de lațul păsărarului
ales? cel sfânt să se sfințească și și de ciuma cea pustiitoare. El te va
conexiuni salvatoare

mai departe!” acoperi cu penele Sale, iar tu te vei


adăposti sub aripile Lui; credincio-
„Iacov a fost lăsat singur și un șia Lui îți va fi scut și pavăză.
bărbat s-a luptat cu el până în
revărsatul zorilor. Când bărba- Nu te vei teme de groaza din tim-
tul acela a văzut că nu-l poate pul nopții, nici de săgeata care

Știai că? învinge, l-a lovit la încheietura zboară ziua, nici de ciuma care
coapsei, astfel încât încheietu- umblă prin întuneric, nici de moli-
esiguranța cu privire la ra coapsei lui Iacov a sărit de la ma care pustiește la miezul zilei. O
loc, în timp ce se lupta cu El. mie să cadă alături de tine și zece
faptul dacă păcatele ne-au mii la dreapta ta, dar de tine nu se
fost sau nu iertate va fi Apoi a zis: «Lasă-Mă să plec va apropia. Vei privi cu ochii și vei
mai greu de suportat decât pentru că se ivesc zorile.» vedea răsplătirea celor răi.”
42 situația în sine? E greu de acceptat Dar Iacov I-a răspuns: «Nu Te
acest lucru, nu-i așa? Când ești hăi­ (Apocalipsa 22:11; Geneza
voi lăsa să pleci până nu mă 32:24-30; Psalmii 91:1-8)
tuit până aproape să fii omorât de vei binecuvânta.»
mulțimi furibunde care cred că ai adus
Și El l-a întrebat: «Cum te
distrugere asupra lumii din cauza con-
cheamă?»
vingerilor tale, ce poate fi mai dureros
de atât? «Iacov», a răspuns el.
Ei bine, înainte de a Atunci bărbatul ace-
doua venire a lui Isus, cei la i-a zis: «Nu te vei
care Îi rămân credincioși mai numi Iacov,
lui Dumnezeu – mai ales ci Israel, pen-
în ceea ce privește Sabatul – tru că te-ai
se vor confrunta cu o persecu- luptat cu
ție teribilă, și chiar cu moartea.
Totuși, în Apocalipsa 12:11 se
spune: „Ei l-au învins prin sângele
Mielului și prin cuvântul mărturiei lor;
ei nu și-au iubit viața, chiar până la moarte.”
Ei nu se vor preocupa foarte mult de moarte, ci
de viața pentru totdeauna împreună cu Isus Hristos.

Adolescenti_1_2019.indd 42 19/10/2018 13:15:44


Fișă Repere
de „Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și-i izbăvește pe cei

studiu cu duhul zdrobit. De multe necazuri are parte cel drept, dar
Domnul îl izbăvește din toate.” (Psalmii 34:18,19)
„Îngerul Domnului își așază tabăra împrejurul celor ce se
Pasajul biblic în studiu este compus din mai
tem de Domnul și-i salvează.” (Psalmii 34:7)
multe fragmente. Citește-le pe toate cu atenție și
marchează elementele care au legătură cu vremea „Să-L iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată
de strâmtorare – marea criză finală. inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea
ta.” (Deuteronomul 6:5)
În Apocalipsa 22:11, cine este cel care vorbește? Cui i se
„Mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea
adresează? Nu uita, apostolul Ioan vede toate aceste lucruri
Lui ține o viață întreagă. Deși plânsul poa-
în timp ce este izolat pe o insulă. De ce crezi că Dumnezeu i-a
te înnopta cu mine, dimineața sosește
dat lui Ioan această viziune, chiar dacă Ioan nu putea înțelege
bucuria.” (Psalmii 30:5)
pe deplin ce vedea?
„Vai de voi, cei care acum sunteți sătui,
căci voi veți flămânzi! Vai de voi, cei
care râdeți acum, căci voi veți jeli și
veți plânge!” (Luca 6:25)

conexiuni salvatoare
Cine îl căuta pe Iacov de mulți ani? De ce?

Ce a crezut Iacov că putea face îngerul pentru el? Adu-ți aminte de o


situație din viața ta când „te-ai luptat cu Dumnezeu” în privința unei
situații dificile.

Psalmul 91 lasă să se înțeleagă că Dumnezeu îl va feri întotdeauna


43
pe poporul Său de durere și suferință. Este adevărat acest lucru?

Cu alți ochi
Explică.

„Dacă e să aibă o oarecare valoare,


Regele David este scriitorul Psalmului 91. Descrie „o vreme
răbdarea trebuie să țină până la sfârși-
de mare necaz” din viața lui David. tul timpului. Iar o credință vie va rezista
în mijlocul celei mai întunecate furtuni.” –
Mahatma Ghandi, lider politic și spiritual al Indiei
moderne

Ce încurajare în legătură cu timpul de strâmto- „Ceea ce omida numește sfârșitul lumii, stăpânul
rare poți extrage din aceste versete? numește fluture.” – Richard Bach, scriitor american

Adolescenti_1_2019.indd 43 19/10/2018 13:15:44


Experienţa ta zilnică
Sabat Luni
A i rezolvat exercițiul de la rubri-
ca Ce părere ai? Ce cuvânt ex-
primă cel mai bine trăirile tale în
T extul-cheie al acestui studiu
este scris de Daniel, cu sute
de ani înainte ca apostolul Ioan
Ce ni se spune în Psalmii 91:11 în
legătură cu rolul îngerilor în vre-
murile de încercare?
legătură cu timpul de strâmtorare, să-și aștearnă în scris viziunile
cu marea criză din viitor? Poate ar primite pe insula Patmos, în tim-
trebui să ne îndreptăm spre Isus pul exilului. Daniel însuși se afla
pentru îndrumare cu privire la ce la finalul unei crize atunci când
Miercuri
e de făcut.
Cum S-a pregătit Isus pentru
a primit această viziune despre
timpul sfârșitului. Ce crezi că vrea
C itește Reperele acestui studiu și
aplică-le la viața ta.
Apostolul Pavel a găsit o încuraja-
moarte? Citește Luca 22:39-44 și să spună Daniel prin cuvintele: „În
re deosebită în Psalmii 34:19. Ce
răspunde la întrebările de mai jos: vremea aceea se va ridica Mihail”?
i-a spus Pavel lui Timotei cu privi-
• De ce a ales Isus să Se roage, în re la greutățile pe care le-a îndu-
loc să fugă de pericolul cu care Se Mihail la care se referă Daniel rat? (2 Timotei 3:11,12)
confrunta? este Isus Hristos, care în prezent
pledează pentru noi înaintea lui
Timotei era încă tânăr când Pavel
conexiuni salvatoare

Dumnezeu. El este Mijlocitorul


• Ce I-a cerut Isus Tatălui Său să i-a scris. Ce mesaj încerca Pavel
nostru (Evrei 8:6; 12:24). Va veni
facă? să-i transmită lui Timotei?
un moment în care Isus va înceta
acțiunea de mediere în ceruri. El
• Când Tatăl a refuzat, ce a spus „Se va ridica” pentru a Se pregăti în Ce ne spune Luca 6:25 în legătură
Isus? vederea venirii pe Pământ, pentru cu realitatea vieții într-o lume pă-
a-Și salva poporul și a-i distruge cătoasă?
pe cei răi.
• Crezi că Isus îți poate da curaj să Ce i-a spus îngerul lui Daniel să
reziști, asemenea curajului mani- facă în privința lucrurilor care i Nu-i așa că e bine de știut că Dum-
festat de El în fața crucificării? s-au arătat? (Daniel 12:4) nezeu va fi cu noi prin orice am
trece?
44

Duminică Joi
E
De ce? (Habacuc 2:3) numeră instrumentele concre-
C itește pasajul biblic și răspun-
de apoi la întrebările de la Fișă
de studiu. Apocalipsa 22:11 este
te pe care Dumnezeu le-a pus
la dispoziția poporului Său în lup-
Marți ta cu diavolul (Efeseni 6:10-19).
unul dintre cele mai puternice
versete din Biblie. De ce crezi că
e așa? În fragmentul citat care îi aparți-
ne lui Ellen White, se amintește
După moartea lui Isus, închinarea
de momentul final și categoric în Vineri
C
care Dumnezeu îi marchează pe ineva nota odată: „Curajul în-
în Templul evreiesc a devenit inu-
cei răi și îi sigilează pe cei drepți. seamnă să faci ceea ce ți-e frică
tilă. Isus fusese jertfa pentru păca-
Ce rol vor juca îngerii în perioa- să faci. Nu există curaj dacă nu ți-e
tele omenirii. Totuși, evreii au con-
da de criză care va urma? Citește frică.” Încă ți-e teamă de vremea
tinuat să se închine la Templu ca
Apocalipsa 16. de strâmtorare? Nu ești sigur(ă)
și când nimic nu s-ar fi întâmplat,
deși Îl respinseseră pe Salvator. dacă vei putea rezista de partea
binelui? De ce nu-I spui lui Dum-
Ce lucrare specială va face Dum- Ce fac îngerii din Apocalipsa 16
nezeu chiar acum acest lucru?
nezeu înainte să ne pecetluiască în legătură cu Pământul? Ce plăgi
soarta? (Apocalipsa 14:7) revarsă ei?

Adolescenti_1_2019.indd 44 19/10/2018 13:15:44