Sunteți pe pagina 1din 4

AUR CA DE CRISTAL (AUTENTICITATE), PARTEA ÎNTÂI

9 Textul-cheie: Alege unul dintre textele de


la secţiunea pentru miercuri a lecţiei. Scrie-l
1 iunie 2019

aici şi memorează-l în săptămâna aceasta.


f _____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

START

Semințele împăratului
A
fost odată un împărat, în Orientul Îndepărtat, care Când a sosit, Ling a rămas uimit văzând di-
îmbătrânise și știa că se apropia timpul să numească un feritele plante care le crescuseră celorlalți tineri.
succesor. În loc să aleagă dintre copiii săi, el i-a chemat la Erau frumoase, în diferite forme și mărimi. Când
el, într-o zi, pe toți tinerii din împărăție și le-a spus: a venit, împăratul s-a uitat în sală și i-a salutat pe
– A sosit timpul să numesc un nou împărat. M-am tineri. Ling încerca să se ascundă cât mai în spate.
hotărât să aleg pe cineva dintre voi. – Ce plante mărețe ați crescut! a spus împăra-
Copiii au fost șocați! Însă împăratul a continuat: tul. Azi, unul dintre voi va fi numit împărat.
– Astăzi, îi voi da fiecăruia dintre voi câte o sămânță. Deodată, împăratul l-a zărit pe Ling în spate,
Numai una. Este o sămânță cu totul aparte. Vreau să cu vasul fără plantă. Le-a poruncit gărzilor să îl
mergeți acasă și să plantați sămânța, să o udați și, peste aducă în față. Ling era îngrozit. „Împăratul știe că
un an de zile, să vă întoarceți cu ce a crescut din sămânța sunt un ratat! Poate că va porunci să fiu omorât!”
voastră. Atunci voi studia plantele pe care mi le veți adu- Când a ajuns în față, împăratul l-a întrebat cum
ce și cel pe care îl voi alege va fi viitorul împărat. îl cheamă. Toți tinerii râdeau și își băteau joc de
Era acolo și un băiat pe nume Ling, care, ca toți el. Împăratul a poruncit să fie liniște. S-a uitat la
ceilalți, a primit o sămânță. S-a dus acasă și i-a povestit Ling, apoi a anunțat:
mamei cu entuziasm tot ce se întâmplase. Ea l-a ajutat să – Iată-l pe noul vostru împărat! Numele său
ia un vas și pământ de răsad, apoi au plantat și au udat este Ling!
sămânța cu grijă. În fiecare zi, băiatul o uda și se uita să Lui Ling nu-i venea să creadă. Cum să fie el
vadă dacă a crescut. După trei săptămâni, unii dintre noul împărat?
ceilalți tineri au început să vorbească despre semințele Atunci, împăratul a spus:
lor și despre plantele care începuseră să încolțească. Ling – În urmă cu un an, v-am dat tuturor câte o
continua să îngrijească sămânța, însă nu creștea nimic. sămânță. V-am cerut să o plantați, să o udați și
De acum, alții vorbeau deja despre plante, însă Ling nu să veniți înapoi la mine. Însă v-am dat semințe
avea o plantă și simțea că dăduse greș. Cu toate acestea, fierte, care nu mai încolțesc. Toți, cu excepția lui
Ling nu le-a spus nimic prietenilor săi. El aștepta doar ca Ling, mi-ați adus copaci, arbuști și flori. Când ați
sămânța să crească. văzut că semințele nu cresc, le-ați înlocuit cu alte-
După un an, toți tinerii din împărăție s-au dus cu le. Ling este singurul care a avut curajul și onesti-
plantele lor la împărat, pentru inspecție. Ling i-a spus tatea să-mi aducă doar un vas cu o sămânță nero-
mamei că nu dorea să-i ducă împăratului un vas gol. Dar ditoare. De aceea, el este noul împărat!
ea l-a încurajat să se ducă și să spună cu sinceritate ce a
făcut. Ling avea crampe la stomac de emoție, dar știa că Din More Hot Illustrations for Youth Talks,
mama sa avea dreptate. S-a dus cu vasul la împărat. de Wayne Rice
35

Juniori_2_2019.indd 35 29/01/2019 12:33:58


1 DUMINICĂ
2 LUNI
Iată părerea mea Ce încearcă ei să spună?
f Cristi a notat următoarea problemă: Oameni diferiţi, păreri diferite. Unele dintre ci-
„Când mă rog lui Dumnezeu, vreau să tatele de mai jos reprezintă păreri ale cetăţenilor
fiu deschis și cinstit, dar nu știu de unde Împărăţiei lui Dumnezeu; altele poate că nu sunt.
să încep. Simt că sunt atât de multe lu- Observi deosebirile? Cum se raportează aceste
cruri pe care vreau să I le spun și mă simt afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în Cuvântul
prost să repet ceva ce, evident, știe deja. Său? După ce vei parcurge textele din secţiunea
Cum să vorbești cu cineva care știe ce „Dumnezeu spune...” a lecţiei, notează declaraţia
intenționezi să spui? I-am făcut atâtea care transmite convingerea ta. Pregătește-te să te
promisiuni pe care le-am încălcat. Am autocitezi la Școala de Sabat.
obosit să cer iertare tot timpul. La ce
bun? Nu există o altă soluție? Sunt des- f „Poți să intri în horă și să îți joci rolul, / Deși știi
chis la sugestii.” că nu a fost scris pentru tine. / Dar spune-mi,
cum poți sta cu inima frântă, / Rușinat că faci
f Ce i-ai spune lui Cristi? Ai vreo experiență
pe prostul?” – Din „Shower the people”, de James
care l-ar putea încuraja? Când ai simțit
Taylor, muzician contemporan american
același lucru? Cum ai depășit situația?
_________________________________ f „Crede numai acela care trăiește conform
_________________________________ credinței sale.” – Thomas Fuller, cleric și autor en-
_________________________________ glez din secolul al XVII-lea
_________________________________ f „Cât de rar îl cântărim și pe aproapele nostru pe
același cântar ca pe noi înșine.” – Thomas à Kem-
f Fă o listă cu persoane pe care le cunoști pis, preot, călugăr și scriitor german din secolul al
și despre care crezi că sunt autentice. No- XV-lea
tează pe rândurile de mai jos detaliile ob-
servate la persoanele respective și care, f „Trăiește adevărul, în loc să-l proclami.” – Elbert
cel puțin din punctul tău de vedere, le fac Hubbard, scriitor american din secolul al XIX-lea
să fie autentice.
_________________________________ f „Cea mai sigură cale de a trăi cu cinste în aceas-
_________________________________ tă lume este să fii ceea ce pretinzi că ești.” – So-
crate, filosof grec din secolul al V-lea
_________________________________
_________________________________ f „Ceea ce faci vorbește atât de tare încât nu aud
ce spui.” – Ralph Waldo Emerson, eseist și poet
f Crezi că a fi autentic îți aduce întotdea- american din secolul al XIX-lea
una avantaje sau există și riscul unor con-
secințe neplăcute? f „În cele din urmă, ne vom aminti nu cuvintele
_________________________________ dușmanilor noștri, ci tăcerea prietenilor.” – Mar-
tin Luther King, Jr., cleric american din secolul al
_________________________________
XX-lea
_________________________________
_________________________________ f „Copiii merg acolo unde pot găsi sinceritate și
_________________________________ autenticitate.” – Eric Cantona, fotbalist francez

36

Juniori_2_2019.indd 36 29/01/2019 12:33:59


3 MARŢI
4 MIERCURI
Ce importanţă are pentru mine? Dumnezeu spune...
f Dumnezeu îi cheamă pe tineri la o credință „a
f Psalmii 139:1-4
transparenței”. Ai observat cât de greu este as-
„Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și
tăzi să îi crezi pe oameni că sunt ceea ce spun
mă cunoști, știi când stau jos și când mă
că sunt? Oamenii drăguți se dovedesc a fi cri-
scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi
minali în serie. Politicienii se acuză între ei de
când umblu și când mă culc și cunoști toate
înșelăciune. Atleții spun una și fac alta. Cât de în-
căile mele. Căci nu-mi ajunge cuvântul pe
viorător ar fi ca toți să fie pur și simplu „adevărați”.
limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul.”
Biblia se referă la credință ca la „aurul curat”
(1 Petru 1:6-8; Apocalipsa 3:14-18). Atunci când f 1 Timotei 1:5
este complet purificat, aurul devine transparent „Ținta poruncii este dragostea, care vine
– culoarea galbenă provine de la impuritățile dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și
care rămân în metal. Ioan descrie străzile de aur dintr-o credință neprefăcută.”
ca fiind asemănătoare cu cristalul. Speranța lui f 2 Corinteni 6:2,3
Dumnezeu pentru tine este ca tu să devii trans- „Acum este vremea potrivită; iată că acum
parent. este ziua mântuirii. Noi nu dăm nimănui
f Nu înseamnă că Dumnezeu nu-ți poate citi gân- niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba
durile și cunoaște intențiile. Nu Se întreabă la ce noastră să nu fie defăimată.”
te gândești și dacă Îl iubești. El știe. De aseme- (În versetele 4-10, vei descoperi cum au
nea, știe că o relație este un drum cu două sen- fost Pavel și prietenii săi ambasadori pen-
suri și că, deși nu este cumpărat cu fapte bune, tru Hristos.)
biletul tău spre cer depinde de cunoașterea Sa f 2 Corinteni 11:3
(Ioan 17:3). „Dar mă tem ca, după cum șarpele a amă-
f Un lucru este sigur: Nimeni nu se va strecura pe git pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gându-
porțile de mărgăritar cu o mască pe chip sau pre- rile voastre să nu se strice de la curăția și
tinzând doar că este un fiu al Împăratului. Copiii credincioșia care este față de Hristos.”
lui Dumnezeu își poartă cu mândrie blazonul pe f Evrei 10:22
pământ, ca și în cer. Sunt culorile tale clare? „Să ne apropiem cu o inimă curată, cu
credință deplină, cu inimile stropite și
curățite de un cuget rău și cu trupul spălat
cu o apă curată.”
f Iacov 3:17 f 2 Timotei 3:1-5
„Înțelepciunea care vine de sus este întâi cura- „Să știi că, în zilele din urmă, vor fi vremuri
tă, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, pli- grele: Căci oamenii vor fi iubitori de sine,
nă de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori,
nefățarnică.” neascultători de părinți, nemulțumitori,
f 1 Petru 1:6,7 fără evlavie, fără dragoste firească,
„În aceasta voi vă bucurați mult, măcar că acum, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați,
dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vre- neîmblânziți, neiubitori de bine, vânză-
me, prin felurite încercări, pentru ca încercarea tori, obraznici, îngâmfați; iubitori mai mult
credinței voastre, cu mult mai scumpă decât au- de plăceri decât iubitori de Dumnezeu;
rul care piere și care totuși este cercat prin foc, să având doar o formă de evlavie, dar tăgă-
aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea duindu-i puterea. Depărtează-te de oame-
lui Isus Hristos.” nii aceștia.”

37

Juniori_2_2019.indd 37 29/01/2019 12:34:00


5 JOI
6 VINERI
Ce legătură are cu mine? Cum se întâmplă?
f În timp ce făcea cumpărături cu tatăl f Fă o listă cu trei lucruri pentru care vrei să te rogi
său, un băiat a încercat să-l sperie, punân- în această săptămână pentru a-ți exersa autenti-
du-și o mască și strecurându-se prin spa- citatea.
tele lui. Se prefăcea a fi o creatură ciuda-
1. ____________________________________
tă, însă tatăl i-a văzut părul auriu ieșind
de sub mască. Pantofii, pe care tatăl îi ______________________________________
cumpărase cu o săptămână în urmă, nu
2. ____________________________________
erau legați la șireturi, ca întotdeauna. Iar
mâinile contorsionate, în formă de clești, ______________________________________
îi erau și ele familiare.
3. ____________________________________
f Tatăl îl ținuse de mânuțe când băiatul su-
______________________________________
ferise prima injecție. De nenumărate ori îi
pusese pe degete câte un bandaj în ulti-
mii cinci ani. Glasul, deși denaturat de bu- f Caută o strofă dintr-o poezie, care vorbește des-
zele de plastic ale măștii, era negreșit de pre autenticitate și notează-o pe rândurile de de-
clar – glasul copilului său. Deși băiatul se desubt.
prefăcea, tatăl nu ar fi putut crede nicio- ______________________________________
dată, oricât de nebunește sau înfricoșător
s-ar fi îmbrăcat, că este altceva decât fiul ______________________________________
său. ______________________________________
f Băiatul și-a scos masca și a spus: „Eu sunt!” ______________________________________
Dumnezeu așteaptă să faci și tu același ______________________________________
lucru. Probabil că cel mai sigur loc de a-ți
da masca jos este pe genunchi, înaintea
lui Isus. f Care sunt cele mai autentice momente (atenție,
momente, nu persoane!) din Biblie, din punctul
f Folosește rândurile de mai jos pentru a-I tău de vedere?
scrie lui Dumnezeu o scrisoare în care Îi
spui cine ești tu. 1. ____________________________________
_________________________________ ______________________________________
_________________________________
2. ____________________________________
_________________________________
_________________________________ ______________________________________
_________________________________ 3. ____________________________________
_________________________________
______________________________________
_________________________________
_________________________________ 4. ____________________________________
_________________________________ ______________________________________
_________________________________
_________________________________ 5. ____________________________________
_________________________________ ______________________________________

38

Juniori_2_2019.indd 38 29/01/2019 12:34:00