Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURE$TI

Ronrflnia, Ilucurepti, sector 4, calea v6ciregti, nr'.185; cod postal: 0400si


Telefon: (+4) 021,33 0,90,J2; (+4) 021,33 0,90.76; {+4) 021,330,88,64
8o6' 0 6 ;' -
w e r, lfr ;ii,xl J:i,l?,:'
rr ?-,Y,i i,,'j,['3!6@3,1, r i,, t,. o

REGULAMENT DE OR6ANTZABE gt FUNCTTONARE Revizia


COD:
A DEPARTAMENTULUI PENTRU DEAC 0 1 ,lu 4 5
TruvAlAruANr LA DIsTANTA RG-26

Elaborat: Verificat glaprobat:


ls
Prof, univ,dr. Bogdan Oancea Prof.univ.dr.Gabrlel Boroi

Data:01 .A9,2O12 Data: 06,09.2012


iru grorurn sENATULUI

semndtura:
il* Semndtura?\
--4

SIUAIA REVIZilLOB lru CnnnUl EDtTilEt DOCUMENTULUI

Revizii Data de la Elaborat Verificat aprobat


Aprobat 5i
in cadrul Motivul revizuirii care se
Senat
ediIiei aplicd

Revieia 09,09.2014 Reversionare 01.10.2014 DEAC Rector


1"

Revizia 16.O2.2077 Adaptare la L6.02.zAfi DEAC Rector


il legisla!ie

Revizia
lil

Revizia
IV

Revizia

eR)
V

\lL
JC
1 1€ \rffi?, 3ff-1
'/
reF##
UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURE$TI
RontAnia, Bucuregti, Sector 4, calea vdcf,regti, nr.1BS; cotl pogtal: 0400s1
Telefon: (+4) 021.33 0.9ASZ: g4) 02L,130.9A,76;
{+4) 021,320,85,64
Fax: (+4) 021,330.86,06; (+a) 021.330.86.30
Web: http://rvww,univ't.ro E-r,all: office@ulrivnt.ro

Tabeli de Cuprins

Cadrul general cu privire la invdtdmAntul la distanld..., ...,,...,.3


Definilii gi termeni specifici Tnvd[dmAntului la distanld.... ..,...,,.,.,,......3
Reglementdri legislative la nivel nalional cu privire la invdlamAntul la distan!a........,,..,,...4
Reglementdri la nivelul Universitd[ii cu privire la invd[amantul la distanld ......., s
Organizarea invildmAntului la distan{6 in Universitate, Competenlele gi atribu[iile
factorilorimplica[i .,......... s
Competen(ele 9i atributiile factorilor implicali ,.........7
Competentele 9i atribuliile Consiliului pentru invdfdmdnt la Distante.,,............,....9
competen(ele gi atribuliile Directorului Departamentului 1D,......,,.,, ....,, g
Competenlele 9i atributiile Directorului Centrului Teritorial de Studiu 1D........,.... 10
competentele gi atribuliile secretarului Departamentului 1D,..,.,, .,,...,,11
Competenlele gi atribu[iile Grupului de lucru constituit la nivelul unei Facultati .. 13
CompetentelegiatributiileCoordonatoruluidedisciplind...,....,... .,...,,.1q
Competentele gi atributiile Tutorelui ....14
,,.....,.
Programul de studii lD la nivelul Universitetii .,,...,.. 15
Admiterea studen(ilor la programele de studiiin sistemul1D..,........ ,.,,,.. 16
Derularea programelor de studii in sistemul lD,......,.. ..,..... 16
Finalizarea studiilor in sistemul 1D......,..., ......17
Finantarea programelor de studii Tn sistemul 1D......... ...,...,.,..,..17
Dispozifii finale .............,.,.17

Efh#'b',)
2
kW
UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURE$TI
Romfrnia, Bucuregtl, sector 4 calea viicIregtl, nr.18S; cod pogtal: 0400s1
Telefon: (+4) S 0,90.3 Z; (+ 4) 021,330.9A.7 6i (+4) bZ 1.9 g 0.SS.64
02 1.8
(+4) 021,330,86.06; (+4) 021.3t0.86.30
Fax:
Web: http://wwwunlvnt,ro E-malt: offlce@univntro

cadrul general cu privire la invilimdntul la distan!6


Art. f . invd[amdntul la distan[6 este o formS de inv6!5mdnt flexibild a cdrei
necesitate, utilitate gi posibilitate de realizare derivd din dezvoltdrile recente din
domeniul tehnologiilor informationale 9i al comunica[iilor.

Art. 2. inval5m6ntul la distanld este un proces educa[ional care pune la dispozilia


studen[ilor resurse de invdfdmAnt avrind urmdtoarele caracteristici:
' separarea in timp gi spaliu a studen{ilor in raport cu institulia care oferd
programe de studiu, a studen[itor intre ei gi a studen[ilor fala de resursele de
invdtdmdnt gi cadrele didactice;
. interac[iunea lntre studenti gi institu(ia care oferd programe de studiu, cu
ceilal[i studenli gi Intre studen[i gi resursele de invdldmdnt se realizeazd prin
unul sau mai multe medii de comunicare bidireclionale;

Art. 3. invd[SmAntul la distan[d are drept principale caracteristici utilizarea


tehnologiilor informa[ionale ca suport de informare, cunoagtere gi comunicare
bidirectionald, munca individualS independentd a studenlilor reipectiv activitatea de
Tndrumare gi coordonare a cadrelor didactice - coordonatori de disciplina sau tutori.

frtr 4. invd[Sm6ntul la distanld implicd utilizarea unei game largi de tehnologii de


invatdmAnt: materiale de studiu tipdrite, tehnici audio gi viOeo interactive, multiniedia,
cursuri televizate, tehnologii de invd[are prin intermediul calculatorului gi a
lnternetului.

Definifii qi termeni specifici tnvi[dmfrntului Ia distanli


Art. 5. Contractul de studii reprezintd acordul de voin[d liber exprimat de cdtre
reprezentanfii legati ai Universitdlii pe de o parte gi o persoand fizicd pe de altd parte
prin care se stabilesc drepturile gi obligaliile ce revin fiecdreia dintre pir[i pe toatd
durata c6t respectiva persoand beneficiazd de serviciile de gcolarizare oferite de
Universitate. Contractul de studii conferd respectivei persoane fizice calitatea de
student gi dreptul de a se inmatricula intr-unul din anii de studiu la una sau mai multe
din specializdrile pe care Universitatea le oferd la forma de inviildmdnt la distanfi.
Contractul de studii inmatriculeazd studentul intr-unul din anii de-studiu la o singurd
specializare dintre cele pe care Universitatea le oferd la forma de invdldmant ta
distan[5.

Art. 6. Coordonatorii de disciplind sunt acele cadre didactice titulare din


invSlSmant superior organizatoare gi indeplinesc aceleagi standarde ca
invSfdmdntla zi, z-i3
6tr
h
Hll sl5
s w
UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURE$TI
Ilomflnia, Bucuregtl, sector 4, calea vicEregti, nr.1BS; corl pogtall 0400s1
Telefon: (+4) 021.330,90.32; (+4) AX530,90.76;
J++1 bZr.:S0.88.54
Fax; [+4) 021J50,86,a6; U4) 021,330.s6.30
Web: lrttp://wwrv.unlvnt,ro E-mail: offlce@univnt.ro

Art, 7. Tutorii sunt acele cadre didactice desemnate sd indrume studenlii pe


parcursul unui program de instruire. Ei pot fi cadre didactice universitare
titulare sau
asociate (specialigti in domeniu, cadre didactice din invS[dmdntul preuniversitar) care
au instruire in tehnologia lD. Tutorii trebuie sd fie absolvenli de studii superioare gi sa
participe periodic la programe de pregdtire in domeniul tehnologiilor lD.

Art. B. Activitd[ile tutoriale (AT) reprezintd acele activit6[i specifice ?nvdldm6ntului la


distan[d care au drept echivalent orele de seminar de la forma de inva[dm6nt de zi.
ln cadrul acestora siudenlii au cel putin doud TntAlniri directe pu ,"rnu.tru cu tutorii
sau coordonatorii de disciplinS. Obiectivul activita[ilor tutoriale este acela de
prezentare a con{inutului disciplinei, de furnizare a unor informa[ii suplimentare gi
de
pregdtire ?n vederea promovirii probelor de evaluare prevdiute'prin planui de
TnvdtdmAnt la distanld pentru respectiva disciplind,

Art.9. Temele de
.control ffC) reprezintd acele activitd[i specifice invd[dmgntului la
distan(5 care au drept echivalent orele de seminar de li
forma de inv6iam6nt de zi
dar care sunt desfdgurate individual de fiecare student inregistrat la forma de
invdf5m6nt la distantd, Spre deosebire de activitSlile tutorlale, o"biectivul temelor de
control este acela de evaluare pe parcurs a cunogtin[elor gi de dezvoltare a
capacitalii de autoevaluare a studentului.

Art.10. Activitdlile asisfafe (AA) reprezintd acele activitdfi specifice inv6l6mAntului Ia


distanli care au drept echivalent orele de laborator sau alte activitali practice
prevdzute la forma de invd[dmAnt de zi.

Art.11. Sisfemul infarmatic pentru invdldmilntut ta distan[d reprezinti acel sistem


informatic proiectat, realizat gi implementat in scopul automatizarii activitdlilor gi
proceselor pe care le implicd invd!6m6ntul la distan[d.

Art.12. Suportul de curs reprezintd acel material didactic intocmit de citre


coordonatorul de disciplind singur sau in colaborare cu al[i specialigti din domeniu
care prezinti conceptele de bazd ale disoiplinei, clarificd gi ionsolideazd cunogtinlele
oferind studentului modalitd[i de auto-evaluare a cunogiinlelor gi a c6rui formd de
prezentare il face pretabil utilizdrii gi accesdrii lui atfii prin intermediul sistemului
informatic pentru ?nvat6mdntur ra distan[d cat 9i in formd tipdritd.

Art.13. Centrul Teritor[al de Studiu pentru fnvd{dmilnt ta Distan{d este locul (altul
decdt cel ?n care se deruleazd cursurile la forma de ?nva[amant la ,i ,te Universitalii)
in care Universitatea oferd asistenld gi consiliere educalionald specificd lD in zone
mai apropiate de domiciliul cursanlilor,

Reglementiri legislatlve la nlvel nalional cu prlvire la inv6limf,ntul la

w
-sl+*xm;ioA'r'
ilg 1ftffisl ?\*
9\"a llltffiIil sl-5
4 rir-[- [ffr1*Jt -r;
+ UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURE$TI
Rortltnla, Bucur.egti, Sector 4, Calea Vf,c6regtl, rr.1BS; cotl pogtal: 0400Si
,,, Teleforr: (+4) 02 1.3 3 0.9 0.32; (+4) 0Z 1.3 3 0.90.76; 1+a1 bZ i.S : 0.88,64
Fax: (+4) 021.3J0.86.06; (+4) 021.330,86.30
Web: httpl//wwrv.urrivnt.ro E-mail: office@univnt,ro

Art.14. Suportul legal al organizerii in Romdnia a formei de invdlim6nt la distanld


este dat de Legea lnvdlamAntului Nr. 112011 cu completarile ulterioare, Legea Ni.
2BB|20A4 privind organizarea studiilor universitare. in prezent, organizirea
t{..liglqtea programelor lD fn invS[Smdntul superior este reglementata prin n.d,$i
101 I l2AU respectiv H.c. 1 17512006,

Reglementiri la nivelul Universitilii cu privire la invifimAntul la distanli

Art.15. in temeiul legislaliei in vigoare 9i pe baza principiului autonomiei universitare


cu privire la activitatea didacticd, gtiinlificd 9i financiar administrativd, Universitatea
,,Nicolae Titulescu" din Bucuregti organizeazd, desfigoard gi dezvolti programe de
studiu pentru invdtdmdntul la distan[a in domeniila gi speciatiz6rile aprlbate de
Senatul Universitafii.

Art.16. Activit6[ile ID din Universitatea ,,Nicolae Titulescu" sunt coordonate de


Consiliul p:ltt!. invaldm0nt la Distan[6 care are in subordine Departamentul pentru
lnvdtamant la Distan{a.

Art.17. Departamentul pentru lnvd{am6ntul la Distan!5 a fost infiin{at ini[ial sub


denumirea de Departamentul pentru InvS[dmAntul cu Frecven[i Red"usd gi
invalamdnt la Distanla prin Hotdrire a Senatuiui in gedinla din data de 30.01,2003
avAnd drept principal scop planificarea, monitorizarea gi gestionarea deruldrii
programelor de invdtamant la distanld din cadrul Universitii[ii.

Organizarea invdl6mintului la distanli in Universitate. Competenlele 9i


atri bu[iile factorilor implicali

Art.18. Structura, competenlele gi atribuliile Consiliului pentru invd[6m6nt la Distan{a


(lD) sunt reglementate prin prezentul Regulament.

Art.'19. Consiliul pentru lnvdlamAnt la Distan[6 (lD) este format din: directorul
departamentului lD, prodecanii ai facultdlilor care au speciatizdri Ia forma invaldm6nt
la DistantS, secretarul gef al Universitdlii, coordonaiorii grupurilor de lucru de la
nivelul fiecdrei specializdri, secretarul departamentului -lD, directorul bibliotecii
U niversitS[ii gi d irectoru I departamentulul lT.

Art.20. Activitatea consiliului pentru inva[imantul Ia Distanta (lD) se concrelizeazdin


gedin[e periodice prezidate de directorul Departamentului de'invd{amant la Distanla
(lD) al cdror scop este luarea de decizii gi^gdsirea de solufii pentru problemele
curente legate de derularea programelor de invalamant la Di;ta;td
exceplionale, Consiliul pentru invatdmdnt
trol. in si
invalAmant la Distania tff tOt
O) se poate sub di
ooate intruni suU
coordonare a Rectorului sau a prorectorului.
/o*/ i$
e/e- olzd.
4\
olE
-l\in 3le
t$\1
5 '
\a '+"/
UNIVERSITATEA "NICOLAE TITUTESCU" DIN BUCURE$TI
Romdnia, Bucuregti, sector'4, calea vdciregti, rrr.lBS; cocl pogtal: 0400s1
Telefonr (+4) 021.330.90,82; (+4) 021.33 a.9a.7 6; (+4) 0z'r.r30,88.64
Fax: (+4) 021.330.86,06; [+a) 021.330.86.30
Web; http://w.rvrv.univnt,ro E-mail: office@ulrivrrt.ro

Art.21. Consiliul pentru inv6f5mflnt la Distanld (lD) se subordoneaze Senatului


Universitd[ii.

Art.22. Structura, competenlele $i atribuliile Departamentului de invdldm6nt la


Distan{5 (lD) sunt cele stabilite prin prezentul Regulament,

Art.23. Departamentul are relalii de colaborare cu decanatele facultdlilor,


secretariatele facultdtilor, serviciile financiar, administrativ. Departamentul lT este
subordonat pe linia invd[dm&ntului la Distanla Departamentului lD. Centrele
teritoriale de studiu la distan!6 sunt subordonate Departamentului lD.

Art.24. Departamentul lD este condus de un Director numit prin Hotdrare a Senatului


la propunerea Rectorului gi ale cdrui atribulii gi competenfe sunt stabilite prin
prezentul Regulament. Mandatul Directorului inceieazi prin Hotarare a Senatului la
propunerea Rectorului, sau prin incetarea sub orice formd a relaliilor contractuale
cu
Universitatea.

Art.25. Tn exercitarea
_atribu!iilor gi competen[elor ce ii revin prin prezentul
Regulament, Directorul Departamenfului lD este ilutat gi asistat de un Secretar
al
Departamentului. Atribu[iile gi competen[ele Secretarului Oepartu*untrtri lD sunt
stabilite prin prezentul Regulament. Secretarul se subordoneazd direct Directorului
Departamentului lD.

Art'26. La nivelul fiecdreifacultS[i care deruleazd programe de TnvdldmAnt la distan[d


se constituie grupuri de lucru care vor conlucra'cu bepartamentul lD in limitete gi
scopurile prevdzute de prezentul Regulament, Structura unui grup de lucru,
coordonatorul 9i membrii acestuia preium gi coordonatorul Oe lpecializare
se
stabilesc printr-o decizie emisd de cdtre decinul fiecdrei facultf;li care deru leazd
programe de invdldm6nt la distanld la inceputul fiecdrui an universitar.
Grupurile de
lucru la nivelul unei specializdri se subordoneazd coordonatorului de specia lizare.
Grupul de lucru se constituie pe durata intregului an universitai. in absenla
unei
decizii de constituire Ia inceputul unui an univ6rsitar a unui grup de lucru pentru
o
facultate ce deruleazd programe de invd[dmant la distan[d, ie pdstreaza structura
grupului de lucru constituit prin ultima dbcizie, Decanii f-acultdlilor care
deru leaz1
programe de invdldm6nt la distanld vor mai emite astfel de decizii
ori de cate ori
intervin schimbdri in structura unui grup de lucru.

Art,27. Universitatea poate deschide oricdte Centre Teritoriale de Studiu la Distan[d.


Un Centru Teritorial de Studiu la Distanld poate sd ofere sprijin studenlilor la
mai
multe specializdri.

Art.2B. Un Centru Teritorial de Studiu lD este condus de un Director al


Numirea Directorului centrului reritorial de studiu lD se face la p
Directorului Departamentului rD cu acordul Rectorului, prin Hot6r6re a
Mandatul Directorului Centrului Teritorial de Studiu lD incetea.i prin
UNIVERSITATEA "NICOLAE TITUTESCU" DIN BUCURE$TI
Romflnia, Bucuregti, Sector 4, Calea V6cdregti, nr.185; corl pogtal: 0400S1
Telefonr (+4) 02 1.3 3 A.9 A SZ; (+4) 0Z 1,8 3 0,9 0,7 6,, (+ 4) OZ1.S30,BB, 64
Fax: (+4) 021,930,86,A6i gg 021,930.86.30
Web: http://rvrvw,univnt,ro E-rnalll office@univnt.ro

Senatului la propunerea Directorului Departamentului lD cu acordul Rectorului, iegire


la pensie, demisie sau deces. Directorul Centrului Teritorial de Studiu lD este
subordonat pe planul sarcinilor, competenlelor $i responsabilita[ilor care ii revin
Directorului Departamentului lD, El este ajutat in exercitarea atribuliunilor privitoare la
sarcinile specifice de secretariat de un Secretariat al centrului. Secretariatul centrului
teritorial de studiu la distanfa este subordonat pe linie administrativd Directorului
Centrului Teritorial gi pe linie de secretariat Secretarului gef al Universiti[ii.

Art.29. Se adopti prin prezentul Regulament Organigrama Departamentului pentru


fnvSldmfintul la Distan[6 prezentatd in Anexd - parte integrantd a prezentului
Regulament. Orice modificare adusd acestei structuri se realizeazd de cdtre Senatul
UniversitS[ii la propunerea Directorului Departamentului lD.

Com petenlele gi atri butii le factorilor im plicali

Art.30. Personalul gi factorii implicali la nivelul Departamentului lD trebuie sd aibd


pregdtirea, calificarea gi experienta necesard poziliei pe care o ocupd cu implica[ii
directe privitoare la planificarea, monitorizarea gi derularea in concli[ii optime a unui
proces de Tnvatdmdnt tn conformitate cu standardele de performanld 9i calitate
impuse prin diferitele reglementriri legislative gi regulamente interne,

Art.31. Personalul gi factorii implicali ?n procesul de inv6lam6nt la distanld asigura


accesul liber al tuturor studenlilor gi candidafilor la o informare adecvatd gi corectii
privitoare la: programele de studiu oferite, tipul de diplome ob[inute la absolvire,
cerintele de inscriere gi serviciile oferite, taxele de studiu gi costurile suplimentare,
tehnologiile educationale gi de comunica[ie utilizate, procedeele de examinare.

Art,32' Personalul gi factorii implica{i procesul de ?nvdlamAnt la distan!a asigurd


Tn
accesul liber tuturor studenlilor inscrigi intr-un program de studiu lD la toate serviciile
suport specifice: asistentd la inscriere, facilitati financiare, asistenld educalionald,
consiliere profesionald, livrarea resurselor de invdfSmdnt, acces la mijloace de
comunica[ie, suport tutorial adecvat, examinare corectd gi transparentd precum gi

7
accesul prin mijloace specifice lD la rezultatele oblinute in urma examinirila>d4

.,$\
4\4
6lz

'$,ffi
ld
S/Y
("1
UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURE$TI
Romi,ia, Bucuregti, sector 4, carea vficiregti, nr,1BS; corr pogtar:
0400s1
Telefon: (+4) 021.33 0,eo,SZ; (+4) oZt.d3 O.OO.ZOi1++) bZf
.SgO.sg.O+
Fax; [+4) 02rJt0.86.06; ga) 021.38d.86,30
web; http://rvww.univnt.ro E-lnairr offlce@univlrt.ro

Art.33. Personalul gifactorii impticali in procesul de Invafament la distanld


asigure un
sistem adecvat de rezolvare operatlvd a sesizfrrilor solicitdrilor
9i studenlilor Tnscrigi la
tD,

Art.34. Personalul gi factorii implicafi in procesul de ?nv6[dm6nt la distanl6 gi


in
special departamentul lT prin atribufiile ce ii revin, asigurd infrastructura
de
comunica[ie Tntre studenli, cadre didactice gi tutori prin mijloaoe
specifice lD: e-mail,
lnternet, video-conferinle, discu[ii in grup facilitate de tehnologiile informa[ionale,
pogt6, telefon, fax etc.

Art'35. Personalul gi factorii implicali in procesul de invd[amant la distan{a asigurii


o
pregdtire continud in tehnologiile lD a cadrelor didactice gi
a
personalului
administrativ din Universitate 9i din centrele Teritoriale de studiu.

Art.36' Personalul gi factorii implicali in procesul de ?nvdldm6nt la distan{a


controleazd gi depun eforturi in vederea asigurdrii Centrelor Teritoriale
de studiu cu
resurse de tnvdldmdnt adecvatel materiale de studiu gi suporturi
tutoriale, cdr[i de
referintS, materiale educa[ionale ajutStoare, spalii adecvate intilnirilor periodice
asistate, spalii pentru studiu individual deschise la ore convenabile gi
care seama
de conditiile specifice loca{iei gi ale utilizatorilor, produse multimedia, linrelele de
calculatoare gi acces la lnternet.

Art.37. Personalul gi factorii implicali in procesul de invdlam6nt la distanli asigurd


derularea in condi[ii optime a contractelor de parteneriat privind: desfdgurarea
procesului educational lD, producerea de resurse de invdlam6nt
specifice lD,
utilizarea resurselor de invdldmant 9i tehnologii de comunicalie etc.

Art.38. Personalul gi factorii implica[i in procesul de inva[dmant la distanld


9i Tn
special Departamentului lT prin atribuliile ce ii revin, se asigurd cd bazele
de date
privind toate activitdlile studenlilor sunt confidenliale, stocate
in condilii de sigu
garantate gi protejate Tmpotriva actelor de vandalism, furtului
sau
neautorizate,
i6
z12
-t<
B

E\ ffi
UNIVERSITATEA "NICOLAE TITUTESCU" DIN BUCURE$TI
Romdnia, Bucuregti, sector 4, carea vicfiregti, nr.1Bs; corr pogtar:
0400s1
Terefon: [+4) 02 1,33 0.9 0.3 2; (+ 4) 02t.530.s0.7 6; r,r
t+41 bZ r o,eo.e+
Fax: (+4) 021.380,86,06; (+4) 021,330,S6,J0
webr httpr//www.univ't.ro E-rnailr office@u'ivut.l.o

competentele gi atribufiile consiliului pentru lnvil5mfint la Distanli

Art.39. ln exercitarea prerogativelor ce ii sunt acordate prin prezentul Regulament,


consiliul pentru invd[dmAnt la Dlstan!6 are urmdtoarele atribu[ii:

r elaboreazd strategia de dezvoltare a programelor de studiu lD;


o analizeazd gi. face propuneri cdtre Senatul Universitilii cu privire la
oportunitatea deschiderii de noi Centre Teritoriale de Studiu lb;
o plopurle confinutul materialelor publicitare ale Universitd[ii pentru
invdldm6ntul
la distan[d gi coordoneazi distribuirea acestora Tn teritoriu;'
' stabilegte rela[ii cu alte departamente lD din
dezvoltdrii programului de studiu ID;
fard gi din strdindtate in vederea

' supravegheazfr desfdgurarea activitilii lD din punct de vedere didactic


Ai
administrativ;
' colaboreazd cu Departamentul Financiar Contabil in vederea fundamentarii gi
elabordrii bugetului de venituri 9i cheltuieli al Departamentului lD pe .rre il
supune spre avizare Rectorului gi spre aprobare Senatului Universitdlii;
' analizeazd gi oferd solulii Impreund cu factorii implica[i privind realizarea
suporturilor. de curs precum gi a altor materiale hr.*iur" procesului
de
invdldm6nt la distantd;
' asigurd un program de management al calitalii pentru adaptarea obiectivelor
lD in vederea intrunirii criteriilor de autorizare gi acreditare, elaborate de
organele competente,

!olqelen[ele 9i atribufiile Directorului Departamentutui lD


Art.40. ln exercitarea prerogativelor ce ii sunt acordate prin prezentul Regulament,
Directorul Departamentului lD are urmdtoarele atribulii:

e aplicd politica elaboratd in domeniul invd[dmAntului la distanld de c6tre


Consiliul pentru invd(dmAnt la Distantd gi aprobatd de Senatul Universita[ii;
' organizeazd, coordoneazd gi controleazd activitdlile serviciilor incluse in
structura organizatoricd a Departamentului lD;
' elaboreazd diferitele regulamente de organizare func[ionare ale serviciilor
9i
incluse ?n structura organizatoricd a De[artamen[ului lD gi intocmegte figele
de post pentru angajalii acestor servicii;
e propure imbundtd[irea bazei materiale a Departamentului lD;
o colaboreazl cu grupurile de lucru de la nivelul fiecdrei facultali
asigurarea unei bune derulSri a procesului de pregdtire in sistemul lD;

/.:

W
zt
al
-t\
I (iil
UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURE$TI
Rotndnia, Bucuregti, Sector 4, carea vicrregtr, nr.lBs;
cod pogtar; 0400s1
Ter efon : {+ 4) o2L.330.9 0. 3 2; (+4) O Z r,3 S
0.s a.7 6 ; u 41 bZ t,t s o.ra.a +
Fax: (+4) 021.330.86,06; (+4) 021.3sd.S6,30
Web; http://lvrvw.univnt,ro ti.mail: office@univnt,r.o

dispune periodic efectuarea de stagii de pregdtire gi acomodare


a cadrelor
didactice cu noile tehnologii lD piecum' gi "cu tacititalite oferite
dL c6tre
acestea;
dispune departamentului lT crearea, adaptarea gi imbun6t6lirea infrastructurii
de comunica[ie, a procedurilor de lucru, a securitalii sistehelor informatice
precum gi a diferitelor aplica[ii care au legitura cu activitdlile
oerulate in
sistem lD;
dispune departamentului lT realizarea, modificarea gi actualizarea
paginiiWeb
destinatd invd[dmdntului la distanfd precum gi a oric'dror
alte sarcini cire {in de
c-ompeten[a acestui departament gi care vizeazd activitifile
derulate in ui.t.*
ID;
dispune departamentului lT_pregdtirea Tn vederea publicdrii electronice
gi
publicarea efectiv6 in cadrul Platformei Electronice
Ue&inaH 1;r;i;ft;tutui ta
Distan[d a materialelor pentru care autorii gi-au exprimat
acordul dL publicare;
elaboreazd 9i modificd organigrama Depaitamentului lD Inaintdnd-o
Senatului
Universita[ii spre aprobare;
coo.rdoneazd din punct de vedere logistic administrativ
ai activitatea Centrelor
Teritoriale de Studiu lD;
a face propuneri de numire a directorilor Centrelor Teritoriale de
Studiu lD in
limitele prevdzute de prezentul Regulament;
a informeazd Conducerea Universitd[ii cu privire la diferitele probleme
cu care
Departamentul sau procesul de invd{imant ta Jiitanla se
confruntd in
activitatea curentd gi a cdror rezorvare necesitd un efortton;uguiJin'prrt*,
mai multor departamente ale Universitrilii.

competenfele gi atribuliile Directorutui centrului Teritorial de studiu


lD

Art.41. Atribu[iile Directorului Centrului Teritorial de Studiu lD


au drept arie de
aplicabilitate Centrul Teritorial de Studiu lD. in exercitarea prerogativelor
ce ii revin,
Directorul centrului reritorial de studiu lD are urmitoarele atribulii:

. are in subordine personalul centrului teritorial;


' coordoneazd activitatea didacticii gi administrativd Tn termenii gi
limitele
impuse de Departamentul lD;
' asigurd administra.rea corespunzdtoare gi judicioasd a infrastructurii
desfdgurdrii activitd(ilor lD;
necesare

' semnaleazd Directorului D,epartamentului lD orice disfunclionalitate


apdrutd in
cadrul procesului de invSldmdnt la distanld sau al activitdlilor
care orei-d suport
acestuia;
o verificd prezenfa zilnici a personalului centrului, avizeazl figele
de
angajalilor centrurui reritoriar gi [ine evidenla centrarizatoare
efectuate de cadrele didactice; /-+l
zti
u,t=
10 {\F

a EW
rr1\"
UNIVERSITATEA "NICOLAE TITUTESCU" DIN BUCURE$TI
Rotnauia, Bucuregti, sector 4, carea v{ciregtr, nr.1BS; corr pogtarl
0400s1
Terefon r (+4) 02 1.33 0,90,3 2; (+ 4) 021.33 0.s 0.7 6i 4) bz
t+ r, e : o.as, a+
Iaxr (+4) 021.330.86.06; (+4) 021.330.86,30
web; http:/fwwlv.u,iv,t.ro E-mair: of{ice@urrivnt,r.o

coordoneazd activitatea de distribuire a materialelor didactice cdtre studenli


precum gi a informa[iilor prin care acegtia vor fi in mdsurd
sd acceseze de la
distan[a platforma electronicd pentru invalamant la distan[a;
este responsabil impreund cu factorii de specialitate din respectivul
Centru
Teritorial de Studiu lD de intocmirea corectd
9i la timp a tuturor situaliilor 9i
raportirilor financiar- contabile in termenii gi limitele impuse de Departamentul
Financiar-Contabil al Universitalii;
intocmegte impreuni cu factorii de specialitate din respectivul Centru
Teritorial
de Studiu lD bugetul de venituri gi cheltuieli precum gi a necesarului de
aprovizionare cu materiale, mijloace fixe gi obiecte de inventar in termenii gi
limitele impuse de Departameniur Financiar-contabir ar univeriitaiii; -
urmdregte 9i este responsabil de modul ln care este
contabild a Centrului in termenii gi limitele impuse [inuta evidenla finaciar
de Departamentul
-
Financiar-Contabil al Universitd!ii;
angajeazd cheltuieli.in termenii gi limitele impuse de bugetul de venituri gi
cheltuieli al Centrului Teritorial de Studiu iO aprobat de cdtre Senatul
UniversitSlii ca
La{9 integrantd a bugetului de venituri gi cheltuieli al
Departamentului lD din Universitate.
intocmegte necesarrt o" ;rJ*;;; didactice corespunzdtor fiec6rui semestru
9i Tl transmite Departamentului lD spre centralizare;
impreund cu Secretariatul Centrului intocmegte orarele de comun acord
cu
grupul de lucru la nivelulfacultd{ii, coordonatoiii oe disciplind gi
tutori;
a aloci spa(iile aferente derul6rii activitdlilor didactice;
a asigurd legdtura cu institulii gi agen[i economici la nivel local care pot
sprijini
efectiv activitatea centrului;
cootdoneazd gi verifici Secretariatul Centrului in ceea ce privegte
activitatea
de inscriere in registrele de evidenli a studen[ilor, a rezuliatelor gi
creditelor
ob[inute de acegtia, completitudinea dosarelor d'e inscriere;
impreund cu Secretariatul Centrului asigurd intocmirea dosarelor de Tnscriere,
afigeazd listele candida[ilor admigi, distribuie carnetele gi adeverinlete
Oe
student;
face propuneri de specialigti pe plan local pentru a desfdgura activitdlile
tutoriale;
asigurd activitatea de secretariat in limita competen(elor stabilite
de Secretarul
$ef al Universitd[ii;
ofer6 informafii Departamentului lD in scopul publicdrii acestora pe
site,

Gompetentele gi atribuliire $ecretarului Departamentului lD

Art.42. in exercitarea prerogatlvelor ce ?i revin, Secretarul Departamentu


urmf,toarele atribu[ii; +./..$ 'rd.r\'i.'

W
t

11
UNIVERSITATEA.,NICOLAE TITULESCU,, DIN BUCURE'TI
I*, .''**;';:$ffiffiit{:;,;;i',?*,t:i,,:,ffirr';st3:#
ii$ .
t asigurd interfala intre studen(ii de la lD 9i coordonatorii de disciplina sau tutori;
a uPigyr.a*interfala ?ntre Departamentul lD gi Grupurile de lucru constituite
la
nivelul Facult6[ilor;
asigurd interfala intre Departamentul lD gi Secretariatul Universitdlii
acesta din urmi gi secretariatele centrelor teritoriale de studiu; 9i intre
line legdtura permanentd cu secretarul gef al facultalii pentru aspecte comune
legate de activitatea studenlilor in scopul rezolvdrii oricdror Oilfunclionalitdli
apdrute;
urm6regte aplicarea corectd pe semestre a planurilor de invd[dm6nt pentru
invdtdm6ntul la distanla la intocmirea orarelorj
urmdregte gi verificd desfSgurarea activitdlilor didactice aferente procesului
de
invdlamdnt la distanld {in6nd cont de num-drul de ore ce trebuie alocat fiecrirei
discipline;
pdstreazd legdtura cu coordonatorii de disciplind respectiv tutorii
cu scopul
unei informdri periodigg cu privire la programarea activitd[ilor didactice legate
de invrilSm6ntul la distan!6 din luna iespectivd asiguiandu-se cd nu au
intervenit modificiri de dat5, interval orar sau sal6 in programul stabilit inilial;
rdspunde solicitdrilor venite din partea studen[ilor Oe ta lD cu privire la
diferitele probleme legate de distribuirea mateiialelor, orare, planificare a
examenelor, accesare a platformei electronice pentru invdldmant la distanla
sau orice altd informatie care ajutd la derularea in bune condilii a procesului
de Tnvd[dm6nt la distanld gi le poate fi utila studenlilor;
stabilegte impreund cu Directorul Departamentului lD pentru fiecare Facultate
intervalele de timp Tn care se vor desfSgura intAlnirile tutoriale, le transmite
S,ecretarului $ef pe Universitate pentru aiizare gi dupd oblinerea avizului
scris
al acestuia le comunicd din timp grupurilor de lucru constituite la nivelul
Facultd[ilor astfel ?nc6t acestea sa aibd timp sd stabileascd orarele de comun
acord cu coordonatorii gi tutorii de disciplini;
pe baza centralizdrii planificdrilor comunicate de grupurile de lucru de la
nivelul fieciirei Facultdli.Intocmegte orarele pentru lD gi le transmite spre
publicare pe site-ul Universit5!ii Departamentului lT gi secretariatelor
respectivelor facultS[i. Orice modificare intervenitd in aceste orare este
operatd in timp util pi transmisd spre publicare pe site-ul Universitd(ii
Departamentului lr 9i secretariatelor respectivelor faculiati;
pe baza programdrilor primite de la grupurile de lucru oe comun
si acord cu
Secretarul $ef al UniversitSlii stabilegte alocarea spaliilor Tn care se vor derula
int6lnirile tutoriale respectiv activitalile asistate. in'activitatea de alocare a
spatiilor verificd 9i se asigurd cd spa[iile alocate sunt in concordan{d cu
numdrul de studenti;
transmite. Departamentului lT spre publicare pe site orarul gi programarea
examenelor in formd finala precum gi orice modificare ulterioard interienit#-=-
transmite Departamenturui rr orice informa{ie care necesita pu
ul Universitdlii legatd de procesur de inv6l6m6nt la distantd; f*/
/*/-t
m$s
*-*:l9 .s-r\

j
.\ 6.
.-t{
iiz
t;l 1P- -.lo

s ffi \frffi\ ,I
F:
12 '*"/
UNIVERSITATEA "NICOLAE TITUTESCU" DIN BUCURE$TI
Ronrduia, Bucuregtl, Sector 4, Calea Viclrepti, nr.18S; cotl pogtal:
0400Si
Telefo,: (+4) 021,38 0,90,52; (+4) 02t,330.90.26;
{+4) o?1,320.88,64
Fax: [+4) 021,330.86.06; {+4) 021,330.86.30
web: http://www.'niv,t.ro [-mair: office@univnt.ro

. inlroduce prin intermediul platformei electronice pentru Tnv6[dmant la distan[a


diferitele comunicate gi anunluri privitoare la derularea in bune condilii a
procesului de invdtimdnt la distantd;
verificd vizibilitatea informa[iilor din cadrul Platformei electronice pentru
invdlamdnt la distanfd gi a sec[iunii privitoare la lD din cadrul site-ului
Universitdtii 9i sesizeazd Directorului gi Departamentului lT orice
d isfunc[ionatitate apdrutd;
rdspunde in limita competen[elor la diferitele mesaje electronice sosite pe
adresa Departamentului lD. in mdsura in care competen[ele ii sunt depdgite
are obligatia de a-l ingtiinla pe Director cu privire la problemele cdrora li se
soliciti un rdspuns;
urmdregte impreund cu Departamentele Registraturd gi Contabilitate situa{ia
recepliilor de materiale didactice pentru studenli gi a altbr materiale publicitaie
destinate invd[amantului la distanlS precum gi stuOiut distribuirii acestora ?n
scopul de a elimina eventualele neconcordan[e organizatorice din activitate,
lAduce la cunogtin[a studenfilor prin inlermediul plaiformei electronice pentru I
invafdmant la distanld situalia disponibilitd[ii materialelor didactice;
semnaleazd Directorului orice disfunclionalitate apdrutd in cadrul procesului
de invdldm0nt ta distanl6 sau al activita[ilor care oferd suport acestuia;
a Intocmegte necesarul de materiale didactice corespunzdtor fiecarui sernestru;
a arhiveazd diferitele documente primite sau emise de cdtre Departament.

Competentele gi atribufiile Grupului de lucru constituit ta nivelut unei Facultili

Art.43. Grupul de lucru constituit la nivelul uneifacultdli are urmdtoarele atribu[ii:

. asigurd interfata intre Facultate gi Departamentul tD;


r aplicd planurile de invdldmAnt pentru fiecare an de studiu;
. desemneazd de comun acord cu factorii de decizie de la nivelul FacultSlii
coordonatorii gi iutorii pentru fiecare disciplind din planul de invdlamdnt
9i
elaboreazi statul de funcliuni;
e stabilegte gi asiguri de comun acord cu coordonatorii de disciplind gi tutorii
desfdgu rarea prog ramu lu i orar al activitdlilor d idactice specifice invd[am6ntu
Iu i
la distan[d in intervalele comunicate de Secretarul Departamentului lD gi il
transmite acestuia ?ntr-un interval de timp rezonabil in scopul intocmirii
-
orarului lD la nivel de Universitate gi al alocaiii spaliilor n*."rrr.;'
o pro$rameazd desfdgurarea examenelor in sesiunile de examinare gi
transmite
aceste informalii intr-un interval de timp rezonabil Secretarului
Departamentului lD ?n scopul intocmirii orarului de sesiune lD la nivel
Universitate gi al alocdrii spa[iilor necesare; -
. asigurd colectarea de la coordonatorii de disciplind gi tutori a su
rc
curs actualizate destinate Tnvdldm6ntului la diitanla gi le pune

13
UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURE$TI
Rornf,nia, Bucuregti, sector 4, carea vdctrregtr, nr.185; cocl pogtar:
0400s1
Telefon: (+ 4l azL.s30.9 0.t z; (+ +) ozL,i3 o,o o,z oi +)
1+ bz r.s s o,ae. a+
Irax; (+4) 0ZL,3ZO.B6.O6i (+4) 021.330,S6,30
web; http://www,rniv't,ro E-mail: offlce@univnt.ro

Departamentului lD intr-un interval de timp rezonabil care s6 permite


tipdrirea
acestora inainte de inceperea efectivd a cursurilor;
coordoneaza gi monitorizeazd impreund cu Decanatul Facultalii modul
de
repartizare al lucrdrilor de licen(d cdtre profesorii coordonatori;
coordoneazd gi monitorizeazd impreund cu Decanatul Facultalii desfagurarea
examenului de licen[d pentru studen[ii anului terminal;
propune spre avizare Consiliului Profesoral tutori recruta[i
din
specialigtilor din Centrele Teritoriale sau din afara mediului univeisitar.
16ndul

competentele qi atribuliile coordonatorutui de disciplini

Art.44. coordonatorul de disciplind are urmdtoarele atribu[ii:

sustine activitalile didactice gi de c-onsultanld in conformitate cu programa


analiticd a disciplinei gi cu orarul stabilit;
a elaboreazd gi actuallzeazl programele analitice gi figele de disciplina;
a formeazd echipa care elaboreazd materialele OiOactice intr-un format
care si
permitd utilizarea lo_r
invdtdmAnt
9te! prin intermediul platformei electronice pentru
la distanld c6t gi Tn alte tehnologii lD;
utilizeazd platforma. electronicd pentru invafamdnt la distan[d in scopul
actualizdrii materialelor didactice, a testelor de verificare a cunbgtinlelor
on-
line, a notelor oblinute de studenli la exam.n* pr*.rm
comunicare bidirectionald Tntre student gi tutore;
9i ca initrument de
participd la instruirile periodice prin
platformei electronice pentru Tnvd!6m6nt.care sunt prezentate noile facilitdli ale
la distanld precum 9i a altor
tehnologii lD;
elaboreazd subiectele de examen, corecteazd gi noteazd lucrarile
studen(ilor
ID;
semnaleazd personalului gi factorilor de decizie ai Departamentului sau
Centrului orice impedimente int6mpinate in derularea in condilii optime
a
procesului didactic.

Competentele 9i atribuliile Tutorelui

Art.45. Tutorele are urmdtoarele atribulii:

/;A \$.'
3-\?
212 @t I

sfi@3
,J, t-- =lc
14 /+I
UNIVERSITATEA "NICOLAE TITUTESCU" DIN BUCURE$TI
Rornf,ula, Bucuregtr, sector 4, carea vrctrr'egtr, nr.18S;
cod pogtar: 0400s1
Telefo rr: (+4) 0z 1,s 3 a,9 0,SZ ; 4) }zL,iJ 0.s 0.7 6;
{+ U41 bzt.s s a,aa.o +
Fax; (+4) 021.330.86.06; (+4) 021,330.S6.30
Web: http://wrvrv.univnt.ro E-nrail: office@univnt.l.o

?ndrumd studentul pe parcursul unui program de instruire, direc{ioneazd


r
studiul acestuia gi ii evalueazd periodic parcrlrsul academic;
q:ig.ula interfata Tntre studenti, resursele de Tnvaldmant gi coordonatorul de
disciplind;
o sus[ine. activitalile didactice gi de consultanld in conformitate
cu programa
analiticd a disciplinei gi cu orarul stabilit;
o elaboreaz6 9i actualizeazd sub indrumarea coordonatorului de disciplind
materialele didactice intr-un format care sd permitd utilizarea lor
at6t prin
intermediul platformei electronice pentru invS[dm6nt la distan[d c6t
tehnologii 9i in alte
lD;
utilizeazd platforma. electronicd pentru inv6[amAnt la distanld in scoput
actualizirii materialelor didactice, a testelor de verificar" a cunbgtin[elor
on-
line, a.notelor oblinute.de studenli la examene precum gi ca initrument
de
comunicare bidirec[ionald intre student gi tutore;
.semnaleazd personalului gi factorilor de decizie
ai Departamentului sau
Centrului orice impedimente intdmpinate in derularea in'condilii
procesului didactic.
opii6 u

Programul de studii lD la nivelul Universitdlii

Art'46' Studiile universitare de licen{6 la forma lD corespund unui numdr


cuprins
intre minim 180 9i maxim 240 de credite de studiu transferabile in conformitate
cu
sistemul european de credite transferabile (ECTS).

Art'47. Durata ciclului de licenlri la forma lD este aceeagi cu durata ciclului


de licen{a
la invdtamdntul de zi.

Art'48' Programele de studii pentru lD se organizeazd pe baza planurilor


de
invd(amant aprobate pentru aceleagi specializdri in Tnvd{dm6ntul
de zi.

Art'49' Programarea disciplinelor in planul de invd(dmant se va face corespunzdtor


duratei de studii la zi. Tn cadrul fiecdrei discipline, ?n conformitate
cu prevederile din
planul de inv6lam6nt se vor cuantifica urmdtoarele tipuri
de activitali: activitdli
tutoriale (AT), teme de control (TC), activitdli aplicative asistate (44),
ald
studiul individual. 2
/:t
z-ieo
(nlz
15
v ffi
,TIyj[tlTt:T.$: yc g
]{E rrr urE s c u" D N B uc uRErrr
o""il"':?:::r,",'i::l'j*l'^ol1, j,r:,r1clle$ti,nr.1B5;coopoptaio;;;? r vvIlLu

re I efo rr ; (+ 4)
3 0.e o.Z Z ;
0Z
1+ +1 ozt,i i-6. il 6'(;A 6 ;i
t,z
(+4) 021,330.86.06; (+4) OZf.Srd.s6,:O
Fax:
fi ffi:;;
Web: http://rvww.urrivnt,ro E-nrail : office @univnt.ro

Admiterea studenlllor la programele de studli in


slstemul lD
Art'50' Numdrul de locuri pentru fiecare specializare parte
in la forma lD este propus
de decanatele facultdlilor in conformltate cu prevederile
legale in vigoare gi supus
aprobirii Senatului Universitilll.

Art'51' lnscrierea, selecfia gi admiterea candida[ilor


se realizeazd in conformitate cu
metodologia de admitere aprobata de senatui universita{ii
gi in csnformitate cu
prevederile legale in vigoare gi?n limita
numdrului de locuri aprobat.

Art'52' lnmatricularea candidatilor admigi se face in


baza unui contract de studii fntre
institulia de invfrfamdnt superior gl candidat, semnat
de p6r!i. o copie a contractului
de studii se inm0neazd candidatului. Contractul de studii
regtementeaz6
parcurgerea planurilor anuale de inv6ldm6nt
in sistemul de oredite transferabile

Derularea programelor de studii?n sistemut lD

Art'53' Anul universitar pentru lD este format din doud


semestre fiecare cu o duratd
de 14 sdptdmAni,

Art.54' Pe parcursur fiecdrui semestru se vor pranifica


sustine cel pulin doud
intalniri tutoriale directe al cdror orar va fi comunicat 9i
din timp studen{ilor prin
intermediul site-urui Universitd{ii gi ar secretariateror.

*11;,,llr,J:::1,:i ]]r]lclrea cunostinJetor se reatizeazd in sesiuni programate


Hr v\rt qt tcr[g r

::ff::'i?l;:lTi:_::,:yilrare,ei yerjrllale a cunostinleror sunr: verificarea


,r tvut vq
rr pe
P9
cotocviu (c), Evaluarea
::::y::ly}
desfdgoard in ::T"j:lJ!] ',r,
prezenla coordonatorurui
ei verificarea cunostinleror se
de disciprind gi a tutoriror.

fF*),xq
16
UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCURE$TI
Rom6nia, Bucuregti, Sector 4, Calea Vicdrestl, nr.1BS;
corl pogtal: 0400S1
Telefon: [+4) 021.33 0.e0.32; {+4) 021,33A.s0.76;$4)
bir.sso.as.o+
Fax: (+4) 021.830.86,06; (+4) 021.330.S6,90
web; http:1/lvrvw.univnt,ro E--rnail: office@univnt.ro

Art'56. Evaluarea gi verlficarea cuno$tinfelor prin utilizarea muloacelor


media de
comunicatie se vor putea desfdgura doar in condiliile in care, prin
utilizarea acestor
tehnologIi se oferd o platformd care se elimine potenlialele
riscuri legate de:
identitatea persoanei care susfine examenul, securitatea canalului
de comunicalie
prin care se sus[ine examenul, respectiv certificarea
momentului suslinerii evaludrii gi
al duratei acesteia.

Art'57' Promovarea evalu6rilor echivaleazi cu ob[inerea num6rului de credite


prevdzut pentru respectiva disciplind prin planul
de invalamant.

Finalizarea studiilor in sistemul ID

Art.58. Finalizarea studiiror se realizeazit prin examenul de licenfa


evaluat in
sistemul european de credite de studii transferabile conform Regulamentului
de
credite transferabile.

Art'59. Fiec6rui absolvent de studii universitare de licen[d in forma invd[dm6ntului


la
distantd i se elibereazd diploma de licenld pe domeniul de studiu gi
un supliment de
diplomd al cdrui con[inut este in conformitate cu normele europene,
in care se
mentioneazd special izarea oblinut5.

Art'60. Diplomele oblinute sunt echivalente cu cele ale absolvenfilor de


la
invdfSmantul de zi, Acestea atestd titularilor dobandirea cunogtin[elor,
aptitudinilor gi
competenfelor generale gi de specialitate in specializarea absolvitd.

Finantarea programetor de studiiin sistemul lD

Art'61' Taxele de studii sunt stabilite in baza unui deviz elaborat de Departamentul
lD impreund cu compartimentul financiar-contabil gi decanatele
facultdfilor. Ele sunt
aprobate prin hotdrArea Senatului Universitdlii.

Dispozitii finale
Art.62. Anexele la care se face trimitere in prezentul Regulament sunt pa(e
integrantd a acestuia.
\$l
e\,{.
Alz

17 =15
'+"/
,T:Xr,I:#*:S":Ij!
ttlg
IrT ulEsc
o"illl?::::.l,j.,"tl:s:$^ol^4,j:rgu.!1c1rre+ti,
u,, D r N B u cu RE,
nr,1BS; coA poetari;*;;r,
rr
r eI e fon : (- nJ
li 1..r1_0,1j:
Faxr ozr.sso,CIo.06;
*
3lj 1* +1 o ir -r i6 ;;;'(;A 6 ; ffi ffi ;:;;
[+4) (*4) ozr.riri,eT.so
Web: http ://rvrvw.univnt.ro E-rnal I : office@univnt.ro

Art'63' Modificarea prezentului Regulament se reatizeazd


prin Hotdrare a senatului
Universitd[ii.

Art'64' Prezentul Regulament de organizare func{iona.r.g


lnva[SLmant la Distan[5 .e .ompieteaia 9i a Departamentului pentru
;u"';d;"zi[tite
Universiti(ii, a Regulamentului dt organizare 'funcgonJi" si prevederile cartei
Regulamentului de- activitate profesioiald - 9i i- tjniversit5lii, a
a siudenlitor, a Regulamentului de
activitate profesionatd a cadrelor didactii;;
; n"ii f"r*ntutui privind sistemut de
acordare a creditelor de studiu rranirerabir., '.Ei
Deciziilor Rectorului
gi , Hotalarini senatutui gi
U niversitd[ii.

/:t rt+\
z.\ r.
#/3 ol ?::
al.-- sl,?
1B
s /{)