Sunteți pe pagina 1din 9

Etapa locala

Secțiunea A
 itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of English) (40 p)
Proba integrată (Integrated skills) - Reading comprehension și Essay writing (eseu narativ – clasa a IX-a;
3. Etapa judeţeană/a sectoarelor municipiului Bucureşti
Secțiunea A
 itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of English) (40 p)
Proba integrată (Integrated skills) - Reading comprehension și Essay writing (eseu narativ – clasa a IX-a;
Etapa nationala
 itemi de tip obiectiv/semi-obiectiv pentru testarea competenței gramaticale (Use of English) (40 p)
Proba integrată (Integrated skills) - Listening și Essay writing (eseu narativ – clasa a IX-a;
 Subiectele pentru proba scrisă și proba orală (ultima probă conformându-se formatului subiectelor pentru etapele
județeană/a sectoarelor municipiului București și, respectiv, națională) și baremele de evaluare și notare vor fi
elaborate, după cum urmează:
 pentru etapa pe şcoală – de către un grup de lucru format din cadre didactice de specialitate din unitatea de
învăţământ, din cadrul Comisiei de organizare, evaluare și soluționare a contestațiilor pentru etapa pe școală;
 pentru etapa locală– de către un grup de cadre didactice de specialitate din cadrul Comisiei judeţene/a sectorului
municipiului Bucureşti de organizare, evaluare şi de soluţionare a contestaţiilor;
Competenţa generală: Producerea mesajelor scrise – Eseu

Clasa a IX-a – nivelul B1 din Cadrul European Comun de Referinţă


Competenţe specifice Descrierea sarcinii şi conţinutrile cerute
1. descrierea unor experienţe şi evenimente, vise, speranţe şi ambiţii personale/ Elevul redactează un eseu narativ ca reacţie la un început dat, un sfârşit
individuale; oferit ca modalitate de încheiere sau o situaţie care generează o poveste
2. conectarea de secvenţe evenimenţiale, fie din imaginaţie, fie bazate pe propria imaginară sau bazată pe propria experienţă.
experienţă într-un stil narativ dinamic, incluzând reacţii şi comentarii ale
personajelor sau personale; Lungime: 250 cuvine
3. utilizarea tehnicii de întoarcere în timp (flashback) pentru a descrie evenimente,
folosind timpurile trecute; Elevul trebuie:
4. recreerea fluxulului evenimentelor din punct de vedere cronologic pornind de la o
 să stabilească locul, timpul şi personajele care participă la construirea
frază sau citat dat sau concuzionând cu această frază/citat;
naraţiunii;
5. folosirea elementelor de coeziune (transitions) adecvate discursului narativ ;
6. utilizarea limbajului descriptiv (substantive, adjective, verbe, adverbe) pentru a  să creeze o atmosferă interesantă care să motiveze cititorul;
crea ideea de veridicitate.  să dezvolte un lanţ de evenimente în mod clar;
 să folosească elemente descriptive relevante şi dinamice tipului de
naraţiune;
 să folosească tehnici dramatice: inversiune, subliniere (emphasis),
timpurile trecute sau prezente în funcţie de perspeciva prezentării
evenimentelor naraţiunii;
 să concluzioneze povestirea într-un mod neaşteptat, prezentând
consecinţele acesteia sau lăsând cititorul în suspans.
Sugestii metodologice
A. Sugestii generale

1. Elevii vor realiza mai uşor cele patru tipuri de eseuri dacă, înainte de redactarea acestora, îşi vor pune întrebări legate de înţelegerea
subiectului dat, scopul pentru care scriu, respectiv audienţa care urmează să recepteze mesajul lor. Toate cele trei elemente menţionate
anterior îi vor determina să se concentreze asupra respectării tipului de sarcină de lucru.
2. La realizarea fiecărui paragraf, elevii trebuie să-şi verifice propoziţia principală (topic sentence) de fiecare dată dar şi structura
paragrafului ca atare care trebuie să dezvolte ideea de bază din propoziţia principală ca şi atitudinea autorului faţă de aceasta.
3. Indiferent de tipul de eseu abordat (descriptiv, argumentativ sau reflectiv) introducerea acestuia este un eseu în miniatură (mai puţin
eseul narativ, care are o structură proprie).
4. Paragrafele care reprezintă cuprinsul eseului, de regulă trei, vor dezvolta aspectele din teză, prefigurate în introducere, fiecare idee
reprezentând punctul de plecare în dezvoltarea unui paragraf de sine stătător, incluzând justificări, raţiuni, detalii specifice.
5. Concluzia eseului face rezumatul ideilor prefigurate în introducere şi dezvoltate în cuprins, reformulează părerea autorului, exprimă o
posibilă dezvoltare a subiectului sau lasă problema în discuţie deschisă pentru noi interpretări.
B. Sugestii aplicate pe sarcina de lucru

Eseu narativ Nivel CECR*


Structură Posibilă abordare

Introducere - descrierea locului de desfăşurare a acţiunii;


- introducerea personajelor;
- crearea atmosferei, suspans, mister.
Clasa a IX-a

Problemă - în desfăşurarea evenimentelor apare o complicaţie, dilemă, care afectează destinul personajelor.

Punct culminnat - destinul personajului este pus sub semnul întrebării/ punct limită/ situaţie dilematică.
B1

Deznodământ - soluţia dilemei, efectul situaţiei dramatice asupra personajului, învăţăminte trase.

Competenţa generală: Producerea mesajelor orale

Clasa a IX-a – nivelul B1 din Cadrul European Comun de Referinta

Competenţe specifice Forme de prezentare a conţinuturilor

1. prezentarea scurta*, secvenţială şi fluentă a unei teme din sfera de interes a elevului;
2. prezentarea clară a unei opinii, a avantajelor şi dezavantajelor unei opţiuni, într-un
discurs conceput în cele 20 minute alocate pregătirii acestuia;
3. descrierea simplă şi coerentă a unor experienţe din sfera de interes a elevului;  descrierea unor locuri, a unor
4. planificarea discursului pornind de la ideile principale; persoane, , obiecte, activităţi
5. capacitatea de a descrie situaţii imprevizibile; cotidiene;
6. capacitatea de a explica punctele esenţiale ale unei păreri/opinii pe teme familiare, cu  relatarea unei experienţe personale,
puţine greşeli de exprimare; reale sau imaginare;
7. capacitatea de a se auto-corecta;  exprimarea unei opinii;
8. pronunţarea clară, inteligibilă a cuvintelor, cu foarte puţine greşeli, cu intonaţie  prezentarea
adecvată şi puţine ezitări; avantajelor/dezavantajelor unei
9. folosirea adecvată a unor cuvinte de legătură simple pentru a realiza o prezentare situatii;
secvenţială
*Prezentare scurta: 2-3 minute

Descrierea probei/Sugestii metodologice

Structura probei pentru clasele IX-XII Exemple Sugestii metodologice

Clasa a IX-a: Profesorii vor dezvolta la elevi


abilitatea de a:
Elevii vor extrage un bilet cu tema - Describe your daily routine and speak about
discursului şi vor avea timp pentru advantages and disadvantages of routines - face planul unei prezentari orale
pregatirea prezentării (20 minute). Pot folosi pornind de la notarea, la inceput la
- Talk about a trick (real or imaginary)that you
un plan de idei/poster. Examinatorii vor intamplare, apoi structurata, a ideilor
have played on a friend
putea adresa la sfârşit intrebări. referitoare la tema
Clasa a X-a:
- verifica daca toate ideile se refera la
- Think about a local tradition/custom/habit tema data
that the global village should adopt. Justify
- organiza discursul (introducere,
your choice
cuprins, concluzie)
- Describe a reality show and express your
- folosi cuvinte de legatura pentru a da
opinion on it coeziune discursului

Clasa a XI-a: - da coerenta discursului (toate ideile


se succed logic)
- Describe and comment on a current national
or international event - se exprima cat mai corect gramatical
si a folosi o gama larga lexicala
- Do you agree or disagree with the statement:
„Appearances are deceptive” ? - parafraza/reformula propozitia atunci
cand nu are suficiente resurse
Clasa a XII-a:
lingvistice sau pentru a elimina
- Global warming and its consequences ambiguitatea

- Find arguments for and against the use of - se exprima liber pe baza
video cameras in exam rooms planului/posterului

- Study skills. Has your secondary education - pronunta, accentua si intona corect
prepared you for academic life?
- mentine contactul vizual si a avea o
exprimare non-verbala
corespunzatoare

Clasa a IX-a – nivel B1 Cadrul European Comun de Referinţă

Competenţe specifice Forme de prezentare a conţinuturilor


Elevul este capabil să: 1. Alegerea unei variante corecte din 4;
2. Completarea unui text lacunar cu forma
1. demonstreze înţelegerea sensului global şi în detaliu a unui text pe teme de verbală potrivită pentru fiecare spaţiu indicat;
interes familiar şi personal prin completarea unui text lacunar; 3. Utilizarea unui cuvânt dat la forma cerută de
2. reformuleze un enunţ folosind structuri lexicale şi gramaticale adecvate; context;
3. construiască forme lexicale noi pornind de la cuvântul de bază; 4. Reformularea unei propoziţii astfel încât să
se păstreze înţelesul enunţului, folosind un
cuvânt dat;
Conţinuturile recomandate referitoare la temele abordate, elementele de construcţie a comunicării şi funcţiile comunicative ale
limbii sunt cele din Programele şcolare în vigoare.

Descrierea probei/Sugestii metodologice

Structura probei pentru clasele IX-XII Tipuri de itemi obiectivi Sugestii metodologice
1. Înaintea completării unui text
lacunar e bine ca elevii să-l citească
Structura probei „Structuri lexicale şi cls a IX-a în întregime pentru a-l înţelege.
gramaticale” (Use of English) este prezentată Apoi vor completa spaţiile conform
1. Alegere multiplă (multiple choice cloze)
în rubrica „Forme de prezentare a cerinţei după ce au analizat ce
conţinuturilor”. 2. Completare de text lacunar (verb cloze) structuri gramaticale sau lexicale
sunt înainte şi după spaţiul de
3. Formare de cuvinte (word formation) completat. Răspunsul trebuie să se
potrivească atât contextului
4. Exerciţii de transformare (rephrase)
gramatical, cât şi sensului global.
De aceea e de dorit să se
stabilească categoria gramaticală
cls a X-a (adverb, adjectiv, conjuncţie, verb,
prepoziţie etc.); în final se va relua
1. Alegere multiplă (multiple choice cloze)
textul în vederea verificării
2. Completare de text lacunar (open/verb cloze) coerenţei sale.
2. La exerciţiile de transformare se va
3. Formare de cuvinte (word formation) acorda atenţie enunţului, care
impune restricţii legate de
4. Exerciţii de transformare (rephrase)
lungimea şi conţinutul noii
propoziţii. E posibil să apară
schimbări în utilizarea timpurilor
cls a XI-a verbale, a acordului predicat-
subiect, pronume, număr la
1. Alegere multiplă (multiple choice cloze) substantive etc.
3. Se recomandă ca învăţarea
2. Completare de text lacunar (open cloze) cuvintelor, a structurilor
3. Exerciţii de transformare (rephrase) gramaticale, a colocaţiilor şi a
expresiilor să se facă în context,
4. Formare de cuvinte (word formation) prin expunere la texte autentice.
Majoritatea sarcinilor de lucru se
bazează şi pe indicii cum ar fi
cls a XII-a punctuaţia, afixaţia, tonul şi stilul
textului.
1. Completare de text lacunar (open cloze)

2. Exerciţii de transformare (rephrase)

3. Formare de cuvinte (word formation)

4. Propoziţii lacunare (gapped sentences)

Competenţa generală: Producerea mesajelor orale

Clasa a IX-a – nivelul B1 din Cadrul European Comun de Referinta

Competenţe specifice Forme de prezentare a conţinuturilor

10. prezentarea scurta*, secvenţială şi fluentă a unei teme din sfera de interes a elevului;
11. prezentarea clară a unei opinii, a avantajelor şi dezavantajelor unei opţiuni, într-un
discurs conceput în cele 20 minute alocate pregătirii acestuia;
12. descrierea simplă şi coerentă a unor experienţe din sfera de interes a elevului;  descrierea unor locuri, a unor
13. planificarea discursului pornind de la ideile principale; persoane, , obiecte, activităţi
14. capacitatea de a descrie situaţii imprevizibile; cotidiene;
15. capacitatea de a explica punctele esenţiale ale unei păreri/opinii pe teme familiare, cu  relatarea unei experienţe personale,
puţine greşeli de exprimare; reale sau imaginare;
16. capacitatea de a se auto-corecta;  exprimarea unei opinii;
17. pronunţarea clară, inteligibilă a cuvintelor, cu foarte puţine greşeli, cu intonaţie  prezentarea
adecvată şi puţine ezitări; avantajelor/dezavantajelor unei
18. folosirea adecvată a unor cuvinte de legătură simple pentru a realiza o prezentare situatii;
secvenţială
*Prezentare scurta: 2-3 minute

Descrierea probei/Sugestii metodologice

Structura probei pentru clasele IX-XII Exemple Sugestii metodologice

Clasa a IX-a: Profesorii vor dezvolta la elevi


abilitatea de a:
Elevii vor extrage un bilet cu tema - Describe your daily routine and speak about
discursului şi vor avea timp pentru advantages and disadvantages of routines - face planul unei prezentari orale
pregatirea prezentării (20 minute). Pot folosi pornind de la notarea, la inceput la
- Talk about a trick (real or imaginary)that you
un plan de idei/poster. Examinatorii vor intamplare, apoi structurata, a ideilor
have played on a friend
putea adresa la sfârşit intrebări. referitoare la tema
Clasa a X-a:
- verifica daca toate ideile se refera la
- Think about a local tradition/custom/habit tema data
that the global village should adopt. Justify
- organiza discursul (introducere,
your choice
cuprins, concluzie)
- Describe a reality show and express your
- folosi cuvinte de legatura pentru a da
opinion on it
coeziune discursului
Clasa a XI-a:
- da coerenta discursului (toate ideile
- Describe and comment on a current national se succed logic)
or international event - se exprima cat mai corect gramatical
si a folosi o gama larga lexicala
- Do you agree or disagree with the statement:
„Appearances are deceptive” ? - parafraza/reformula propozitia atunci
cand nu are suficiente resurse
Clasa a XII-a:
lingvistice sau pentru a elimina
- Global warming and its consequences ambiguitatea

- Find arguments for and against the use of - se exprima liber pe baza
video cameras in exam rooms planului/posterului

- Study skills. Has your secondary education - pronunta, accentua si intona corect
prepared you for academic life?
- mentine contactul vizual si a avea o
exprimare non-verbala
corespunzatoare

S-ar putea să vă placă și