Sunteți pe pagina 1din 20

ROMÂNIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Bacău


Nr.294098 din 09.01.2018
Ex. unic

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE


INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN BACĂU
COMISIA DE CONCURS

APROB
Postarea pe Internet, Intrapol și afișarea la sediul
unității
ŞEFUL INSPECTORATULUI
Chestor de poliţie
OPRIŞAN VASILE

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.360/2002, privind Statutul
poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului m.a.i. nr.140/2016, privind activitatea
de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne şi având în
vedere adresa nr.22189 din 22.11.2017 a Secretarului General al M.A.I., privind deblocarea unor posturi
vacante în Ministerul Afacerilor Interne, adresa I.G.P.R. nr.513833 din 28.12.2017, privind situația
posturilor vacante de polițist scoase la concurs prin modalitatea încadrării directe (specialiști și
reducere de personal), a posturilor scoase la concurs prin reîncadrare, precum și calendarele de concurs
orientative pentru concurs cu o singură probă sau cu două probe, adresa nr. 161462/SM din 08.01.2018 a
I.G.P.R-Direcția Financiară, privind tematica și bibliografia pentru concursurile în cauză, Nota de
prezentare nr.68772 din 08.01.2018 a I.G.P.R. - Direcția Management Resurse Umane, privind
concursurile organizate la nivelul Poliției Române, prin reîncadrare și prin încadrare directă,
Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, Str. Alexei Tolstoi nr. 2,
județul Bacău, organizează,

C O N C U R S:

Secţiunea I – Postul scos la concurs

Pentru ocuparea unui post vacant de ofițer de poliție, prin încadrare directă din sursă externă a
persoanei cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinește condiţiile legale, respectiv
ofițer specialist II, în cadrul structurii Financiar din Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, prevăzut
la poziţia 113/a din statul de organizare al unităţii.

Secţiunea a-II-a – Condiţii de participare

Pot participa la concurs, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:


a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de
structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi
1
evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată
inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul
respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale).
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, respectiv:
- studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din următoarele
profiluri/domenii/domenii fundamentale/domenii de știință/specializări/specialități: științe
economice, economie/economic, cibernetică și statistică economică, finanțe,
contabilitate/contabilitate și informatică de gestiune, management;
sau
- studii superioare cu diplomă de licență, ciclul I de studii universitare (în sistem Bologna) în
domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință științe economice, în următoarele domenii
de licență: cibernetică, statistică și informatică economică, contabilitate, economie, finanțe,
management.
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu
caracter politic;
m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
verificarea cerințelor privind semnele particulare evidente sau tatuajele neacoperite de
vestimentație, în ținuta de vară, se realizează cu ocazia examinării medicale.
n) să aibă vechime în muncă: minimum 3 ani;
o) să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani.

Nu pot fi recrutate în vederea încadrării directe ca poliţist, persoanele care se află într-una din
situaţiile următoare:
a) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade
profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;
b) prin încadrare, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate dobândesc grade
profesionale mai mari decât gradele profesionale maxime ale posturilor pentru care s-a organizat
concurs.
La concurs pot participa şi agenţii de poliţie care îndeplinesc condiţiile de studii mai sus
menţionate precum şi cumulativ următoarele condiţii:
a) sunt declaraţi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
b) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
c) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 27^21 alin. (2) sau art. 27^25
lit.a), b) şi h) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul Poliţistului;
d) au obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu.
e) să aibă vechime în muncă: minimum 3 ani;
f) să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 3 ani.
Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în
prezentul anunţ.

Secţiunea a-III-a – Reguli privind înscrierea la concurs

Înscrierea candidaţilor se va face personal, prin depunerea cererii de înscriere și a documentelor


specificate în anunţ, până la data de 19.01.2018, inclusiv, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean
Bacău din Str. Alexei Tolstoi nr. 2, municipiul Bacău, județul Bacău, doar în zilele lucrătoare, în
intervalul orar 08:00–16:00.
2
Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară, prin orice alte mijloace sau de
către o altă persoană.

Solicitarea înscrierii la concurs prin mandatar, în baza unei procuri poate fi acceptată în măsura în
care aceasta este întocmită în formă autentică și sunt îndeplinite cu strictețe toate celelalte reguli de
înscriere prevăzute în anunț și în O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane
în unitățile de poliție ale M.A.I., cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de recrutare vor fi depuse, în volum complet şi vor cuprinde următoarele documente:

- pentru candidaţii din sursă externă:

a) cererea de înscriere (Anexa nr.2 ) şi Curriculum vitae (Anexa nr.3);


b) documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului (diploma de
licenţă şi suplimentul), în original, care vor fi copiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru
conformitate în prezenţa candidatului.
(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele
echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
c) actul de identitate, în original, care va fi copiat cu ocazia înscrierii şi certificat pentru
conformitate în prezenţa candidatului;
d) carnetul de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau ale alte documente doveditoare care să
ateste vechimea în muncă/ vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, în
original, şi, dacă este cazul, livretul militar, în original, care vor fi copiate cu ocazia înscrierii şi
certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului.
e) certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de
căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original,
care vor fi copiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa
candidatului.
f) autobiografia (Anexa nr.5) şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului
(Anexa nr. 6);
g) cazier judiciar (numai în situaţia în care este prezentat din iniţiativa candidatului şi se află în
termenul de valabilitate);
h) o fotografie color 9 x 12 cm;
i) fișa medicala tip de încadrare în M.A.I. (fișele medicale se vor depune la dosarele de candidat
până la data de 07.03.2018);
j) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa nr. 4);
k) un dosar plic.
Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din
iniţiativa candidatului.

În dosarele de recrutare depuse cu ocazia înscrierii conform precizărilor de mai sus, se vor
introduce ulterior, până la data de 07.03.2018, următoarele documente:

- extrasul de pe cazierul judiciar (se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare pe baza
consimţământului expres al candidatului, materializat pe formularul: Declaraţie de confirmare a
cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare, în situaţia în care cu ocazia înscrierii candidatul nu a
depus din proprie iniţiativă un certificat de cazier judiciar în termen de valabilitate);

- fişa medicală-tip de încadrare în M.A.I. (se depune doar de către candidaţii declaraţi „apt” la
evaluarea psihologică).
3
- pentru candidaţii agenţi de poliţie:

a) cererea de înscriere (Anexa nr.2 ) şi Curriculum vitae (Anexa nr.3);


b) documentele care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului
(diploma de licenţă şi suplimentul) în original, care vor fi copiate cu ocazia înscrierii şi
certificate pentru conformitate în prezenţa candidatului;
(Cetăţenii români care au absolvit studii superioare în alte state vor prezenta documentele
echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice)
c) actul de identitate, carnetul de muncă, şi/sau alte documente doveditoare care să ateste
vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei şi, dacă este cazul, livretul
militar, în original, care vor fi copiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate
în prezenţa candidatului;
d) certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de
căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, în original,
care vor fi copiate cu ocazia înscrierii şi certificate pentru conformitate în prezenţa
candidatului;
e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
f) adeverinţă eliberată de structura de resurse umane a unităţii unde este încadrat din care să
reiasă menţiunile precizate la art. 27˄45 lit. „b”, „c”şi „d” din Legea nr. 360/2002, privind
Statutul Poliţistului.
g) un dosar plic.

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa
candidatului.
Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor
legale.

Secţiunea a-IV-a – Reguli privind examinarea psihologică şi medicală

În intervalul 22.01 – 07.02.2018 se va desfăşura evaluarea psihologică a candidaţilor.


Evaluarea psihologică se susţine înaintea evaluării medicale.
Întrucât evaluarea psihologică este de competența Centrului de Psihosociologie al M.A.I., data,
ora, locul și celelalte detalii vor fi stabilite de această unitate și vor fi comunicate candidaților, prin grija
unităţii organizatoare, prin postarea unui anunţ pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție
Județean Bacău (adresa http://www.bc.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și la avizierul
unității.
Rezultatele la evaluarea psihologică vor fi publicate prin aceeaşi modalitate.

Atenţie! Candidaţii nu vor fi anunţaţi personal cu privire la data, ora şi locul unde se va organiza
evaluarea psihologică, fiind obligaţi să se informeze prin verificarea permanentă a paginii de Internet
indicată mai sus şi consultarea avizierului unităţii.

Activitatea de evaluare medicală şi completarea dosarelor de recrutare cu fişa medicală – tip


se va desfăşura în perioada 09.02 – 07.03.2018 (în zilele lucrătoare) doar pentru candidaţii declaraţi ”apt ”
la evaluarea psihologică. Candidaţilor nu li se vor înmâna adrese individuale de trimitere, ci vor fi
planificaţi pentru efectuarea evaluării medicale în baza unei adrese ce va fi transmisă unităţii medicale
competente care deserveşte Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, respectiv Centrul Medical Județean
Bacău, cu sediul în Strada Alexei Tolstoi nr.2, Municipiul Bacău, Județul Bacău.
Prezentarea candidaţilor la unitatea medicală se va face începând cu data de 09.02.2018, numai în
zilele lucrătoare.

4
Cu această ocazie, candidaţilor li se vor deschide fişele medicale-tip, urmând să fie îndrumaţi
pentru continuarea evaluării medicale şi finalizarea acesteia.
Finalizarea activităţii de evaluare medicală şi depunerea fişei medicale-tip la dosar trebuie
realizată până la data de 07.03.2018. După această dată dosarele nu mai pot fi completate cu fişa
medicală-tip, caz în care candidaturile celor care nu şi-au completat dosarele de recrutare conform
calendarului vor fi invalidate.

După activitatea de validare a candidaturilor (efectuată pe baza dosarelor de recrutare în volum


complet şi existenţa avizelor de aptitudine psihologică şi medicală), la data de 13.03.2018 se va publica
anunţul de validare / invalidare a candidaturilor, pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție
Județean Bacău și la avizierul unității.

Lista finală cuprinzând candidaţii care îndeplinesc toate condiţiile şi sunt planificaţi pentru a
susţine proba de concurs (probă unică: test scris, tip grilă, cu o singură variantă corectă de răspuns) şi alte
detalii organizatorice va fi comunicată prin postare pe pagina de Internet a Inspectoratului de Poliție
Județean Bacău și la avizierul unității în data de 14.03.2018.

La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi
corect întocmite.

Secţiunea a-V-a – Desfăşurarea concursului

Concursul va consta în susţinerea unei singure probe, respectiv test scris, de tip grilă, cu o
singură variantă corectă de răspuns per întrebare/cerinţă, din tematica şi bibliografia recomandată (Anexa
nr.1), având ca scop verificarea cunoştinţelor de specialitate pe care le au candidaţii şi va avea loc la data
de 17.03.2018.
Pentru a fi declaraţi „admis” la probă, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii
care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.
Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili în funcţie de numărul candidaţilor
înscrişi şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pagina de Internet a
Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, precum şi la avizierul unităţii.
Rezultatul la proba scrisă se poate contesta o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, iar
contestaţiile se depun la secretariatul Serviciului Resurse Umane din Inspectoratul de Poliție Județean
Bacău cu sediul în Str. Alexei Tolstoi nr.2, Municipiul Bacău.
Eventualele contestaţii se soluţionează de către comisia constituită în acest scop, în termenul legal.
Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la proba scrisă este definitivă.
Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări.

Admiterea/respingerea contestaţiei se va comunica prin postare pe pagina de Internet a


Inspectoratului de Poliție Județean Bacău precum şi la avizierul unităţii.

Secţiunea a-VI-a – Precizări privind rezultatele finale ale concursului

Nota finală reprezintă nota obţinută la proba scrisă.


Este declarat „admis” la concurs candidatul care a obţinut nota finală cea mai mare, dintre
candidaţii înscrişi pe post şi declaraţi „admis” la proba scrisă.
În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă finală la proba scrisă, departajarea
candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu structurat pe
subiecte profesionale, organizat ulterior, din tematica şi bibliografia recomandată pentru proba de
concurs.
Tabelul nominal cu rezultatele finale obţinute se va afişa prin postare pe pagina de Internet a
Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, precum şi la avizierul unităţii.

5
Atenţie! Candidaţii declaraţi "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant
nu pot ocupa, în baza notei finale obţinute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeaşi unitate
sau în alte unităţi.

Candidatului declarat „admis” la concurs şi care îndeplineşte condiţiile legale de încadrare în


Poliţia Română, i se va acorda gradul profesional în funcţie de pregătire şi de vechimea în specialitatea
corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Acesta va fi încadrat în funcţia minimă
prevăzută de lege corespunzătoare gradului profesional acordat, pe o perioadă de probă de 12 luni.
Agenţilor de poliţie declaraţi „admis” la concurs le va fi acordat, indiferent de vechimea în
activitate, gradul profesional de subinspector de poliţie, cu excepţia situaţiei în care au o vechime
anterioară în specialitatea corespunzătoare studiilor superioare absolvite, cărora li se acordă grade
profesionale în funcţie de această vechime. Ulterior trecerii în corpul ofiţerilor, agenţii de poliţie declaraţi
„admis” vor fi numiţi în funcţiile minime prevăzute cu grad profesional corespunzător celui acordat,
încadrarea acestora făcându-se pe o perioadă de probă de 12 luni, conform prevederilor Legii nr.360/2002
privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Secţiunea a-VII-a – Reguli privind buna organizare şi desfăşurare a concursului


- Prin înscrierea la acest concurs, candidaţii îşi manifestă implicit acordul cu privire la condiţiile şi
modul de organizare şi desfăşurare a concursului;
- Candidaţii sunt rugaţi să citească cu atenţie anunţul şi să respecte organizarea stabilită cu privire la
toate etapele concursului: înscrierea, depunerea dosarului în volum complet, evaluarea psihologică şi
susţinerea probei de concurs;
- După verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor, Comisia de concurs
întocmeşte lista finală a candidaţilor a căror candidatură a fost validată sau invalidată, pe care o
publică printr-un anunţ;
- Orice alte modificări în calendarul desfăşurării concursului vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin
postarea unui anunţ pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și la avizierul
unității;
- Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Inspectoratului de Poliție Județean
Bacău www.bc.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa
http://www.bc.politiaromana.ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs), întrucât comunicarea informaţiilor
ulterioare referitoare la concurs se va realiza în această modalitate. În perioada concursului, pe
paginile de Internet se vor posta informaţii privind mai multe concursuri, situaţie în care este necesară
verificarea atentă a tuturor anunţurilor postate, astfel încât să se evite omiterea luării la cunoştinţă de
către candidaţi a unor informaţii legate de concurs;
- În cadrul probei scrise candidaţii nu vor avea asupra lor decât documentul de identitate şi un pix /
stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări,
precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau de comunicare). Nu se admit pixuri / stilouri care
permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativa de săvârşire a acestora se sancţionează
prin eliminarea din concurs a candidatului / candidaţilor în cauză.

PREŞEDINTELE COMISIEI
Comisar-șef de poliţie
ISTRATE ORTANSA-MIHAELA

Întocmit,
SECRETARUL COMISIEI DE CONCURS
Comisar de poliție CIOMÂRTAN ȘTEFAN-SANDU

Anunţul semnat se află la dosarul de concurs constituit la nivelul S.R.U. din I.P.J. Bacău

6
Anexa nr.1

R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
NESECRET
Nr. 161.462/08.01.2018
Bucureşti

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE


DIRECŢIA FINANCIARĂ

TEMATICA
pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor de
ofiţeri de poliţie (specialişti) din cadrul structurilor financiare

1. Dispoziţii generale. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor


drepturi sau libertăţi ale poliţistului. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni (Legea
nr. 360/2002);
2. Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. Asigurarea logistică, materială şi
financiară. Atribuţiile Poliţiei Române (Legea nr. 218/2002);
3. Dispoziţii generale. Organizarea şi conducerea contabilităţii. Registrele de
contabilitate. Situaţii financiare. Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice
(Legea nr. 82/1991);
4. Dispoziţii generale. Principii, reguli şi responsabilităţi. Procesul Bugetar.
Finanţele instituţiilor publice (Legea nr. 500/2002);
5. Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal. Definiţii ale termenilor comuni.
Amortizarea fiscală. Impozitul pe venit. Dispoziţii generale. Venituri din salarii şi
asimilate salariilor. Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente.
Contribuţii sociale obligatorii (Legea nr. 227/2015 şi H.G. nr. 1/2016);
6. Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale (Legea nr.
15/1994, H.G. nr. 909/1997, O.G. nr.54/1997);
7. Obiectul, scopul şi principiile achizițiilor publice. Definiţii. Modalităţi de
atribuire (Legea nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016);
8. Susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (O.U.G. nr. 148/2005, O.U.G. nr.
111/2010);
9. Formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului (O.U.G. nr.
146/2002);
10. Definiţii. Recompensarea poliţiştilor. Răspunderea disciplinară a poliţiştilor
(H.G. nr. 725/2015);
11. Codul de etică şi deontologie al poliţistului (H.G. nr. 991/2005);
12. Dispoziţii generale privind protecţia informaţiilor clasificate. Informaţiile secrete
de stat şi informaţiile secrete de serviciu. Clasificarea şi declasificarea informațiilor.
Măsuri minime de protecție specifice claselor şi nivelurilor de secretizare. Reguli generale
privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea,
transportul, transmiterea şi distrugerea informațiilor clasificate. Protecția informațiilor
secrete de stat. Protecţia informaţiilor secrete de serviciu (Legea nr. 182/2002, H.G. nr.
585/2002, H.G. nr. 781/2002);

7
13. Drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe
perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul
localităţii, în interesul serviciului (H.G. nr. 1.860/2006 şi O.M.F.P. nr. 60/2015);
14. Condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de
studii şi învoiri plătite, concedii fără plata, bilete de odihnă, tratament şi recuperare (H.G.
nr. 1.578/2002, O.M.A.I. nr. 438/2003);
15. Drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de
învăţământ pentru formarea poliţiştilor. Normele metodologice privind decontarea
cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul
civil se deplasează la şi de la locul de muncă (H.G. nr. 1.292/2003, O.M.A.I. nr 51/2014,
O.M.A.I. nr. 42/2015; O.M.A.I. nr. 52/2015);
16. Stabilirea cuantumului şi condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru
chirie cuvenite poliţiştilor (H.G. nr. 284/2005);
17. Condițiile de decontare a cheltuielilor de transport ale poliţiştilor în cazul mutării
în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi a
condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor poliţiştilor în
situaţia mutării acestora în interesul serviciului în alta localitate (H.G. nr. 125/2003);
18. Norme generale și specifice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-
contabile (O.M.F.P. nr. 2.634/2015);
19. Clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice. Clasificaţia funcţională şi
clasificaţia economică (O.M.F.P. nr. 1954/2005);
20. Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare
a acestuia. Normele metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale
instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri
proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor
interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile,
bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de
instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora.
(O.M.F.P. nr. 1.917/2005, O.M.F.P. nr. 2.021/2013 şi O.M.F.P. nr. 720/2014);
21. Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata
cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale (O.M.F.P. nr. 1.792/2002);
22. Controlul intern şi controlul financiar preventiv. Dispoziţii generale privind
controlul financiar preventiv. Dispoziţii privind controlul financiar preventiv propriu.
Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv.
Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de
control financiar preventiv propriu. Norme metodologice privind organizarea şi exercitarea
controlului financiar preventiv propriu în cadrul M.A.I. (O.G. nr. 119/1999, O.M.F.P. nr.
923/2014, O.M.A.I. nr. 187/2014);
23. Normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Normele metodologice privind organizarea şi
efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I. (O.M.F.P. nr. 2.861/2009,
O.M.A.I. nr. 231/2012);
24. Regulamentul operaţiunilor de casă (Decret nr. 209/1976);

8
25. Reguli şi politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (O.M.A.I. nr.
126/2016);
26. Regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate
internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare (O.M.A.I. nr. 76/2015);
27. Prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora (O.U.G. nr. 66/2011);
28. Gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului
financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
(O.U.G. nr. 34/2017);
29. Salarizarea personalului plătit din fonduri publice - Dispoziții generale, Salarizarea, Alte
dispoziții, ANEXA nr. VI (Legea-cadru nr. 153/2017);
30. Liberul acces la informaţiile de interes public (Legea nr. 544/2001).

9
R O M Â N I A
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

NESECRET
Nr. 161.462/08.01.2018
Bucureşti
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
Ex. unic
DIRECŢIA FINANCIARĂ
BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor de
ofiţeri de poliţie (specialişti) din cadrul structurilor financiare

1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;


2. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi
necorporale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare;
9. Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
11. O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu
modificările şi completările ulterioare;
12. O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria
statului, cu modificările şi completările ulterioare;
13. O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu
modificările și completările ulterioare;
14. O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente
acestora, cu modificările și completările ulterioare;
15. O.U.G. nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile
aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului
financiar norvegian 2014-2021,cu modificările și completările ulterioare;
16. O.G. nr. 54/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale cu modificările şi completările
ulterioare;
17. O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicată;
18. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
19. H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
20. H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi
completările ulterioare;
10
21. H.G. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr.
360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea
disciplinară a poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;
22. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, cu
modificările şi completările ulterioare;
23. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
24. H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările şi
completările ulterioare;
25. H.G. nr. 1.860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor
publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în
cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
26. H.G. nr. 1.578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de
odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi
recuperare, cu modificările şi completările ulterioare;
27. H.G. nr. 1.292/2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din
instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;
28. H.G. nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei
lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor, cu modificările şi completările ulterioare;
29. H.G. nr. 125/2003 pentru aprobarea condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale
poliţiştilor în cazul mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de
odihnă, precum şi a condiţiilor de decontare a cheltuielilor de transport ale membrilor familiilor
poliţiştilor în situaţia mutării acestora în interesul serviciului în altă localitate, cu modificările şi
completările ulterioare;
30. O.M.F.P. nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi
completările ulterioare;
31. O.M.F.P. nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
32. O.M.F.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiuni de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
33. O.M.F.P. nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
34. O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor
de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a
bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe
nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare,
gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora,
cu modificările şi completările ulterioare;
35. O.M.F.P. nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările
ulterioare;
36. O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru

11
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi
completările ulterioare;
37. O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi
completările ulterioare;
38. O.M.F.P. nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizației zilnice de delegare și
detașare, precum şi a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului
aflat în delegare în situația în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire
turistică, prevăzute în anexa la H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului
autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum și
în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului, cu modificările şi completările
ulterioare;
39. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă;
40. O.M.A.I. nr. 438/2003 pentru aplicarea Normelor metodologice privind condiţiile în care
poliţistul are dreptul la concediu de odihnă, concediu de studii, învoiri plătite, concediu fără
plată, bilete de odihnă şi tratament, cu modificările şi completările ulterioare;
41. O.M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările
ulterioare;
42. O.M.A.I. nr. 187/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu
modificările şi completările ulterioare;
43. O.M.A.I. nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea
cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se
deplasează la şi de la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
44. O.M.A.I. nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi
personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
45. O.M.A.I. nr. 52/2015 pentru modificarea art. 6 alin. (3) din Normele metodologice privind
decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi
personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
46. O.M.A.I. nr. 126/2016 pentru aprobarea Regulilor şi politicilor contabile în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
47. O.M.A.I. nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul
Fondului pentru securitate internă şi Fondului pentru azil, migraţie şi integrare, cu modificările
şi completările ulterioare;
PRECIZĂRI:
1. Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaţilor vor fi studiate în
forma actualizată la data publicării anunţului de concurs;
2. Actele normative menţionate în bibliografie şi pentru care nu sunt specificate capitole sau
titluri, vor fi studiate în totalitate.

12
Anexa nr.2

APROB
ŞEFUL INSPECTORATULUI
Chestor de poliţie
OPRIŞAN VASILE

DOMNULE INSPECTOR-ȘEF,

Subsemnatul(a)___________________________________________________________,
fiul(fiica) lui______________________ şi al (a)_________________________, născut(ă) la data
de _____________, în localitatea__________________, judeţul/,sectorul_____________,
cetăţenia_____________ , posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria _______ , nr. ____,
eliberată de _____________, la data de___________ , C.N.P _____________________, cu
domiciliul (reşedinţa) în localitatea ______________ , judeţul/sectorul ____________ , strada
______________, nr._____, bloc_____, etaj ____, apartament ____, absolvent(ă) al/a (se
menţionează unitatea de învăţământ/profilul/ specializarea) ______________________________
____________________________________________________________________, forma de
învăţământ___________,sesiunea_______,profesie__________,salariat(ă)________________
____________________________,starea civilă________________,cu serviciul militar
____________, la arma ___________, trecut în rezervă cu gradul _______________.
Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul de Poliţie Județean
Bacău, în vederea încadrării postului vacant de ofițer specialist II, în cadrul structurii Financiar
din Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, poziția 0113/a, conform anunțului nr.
___________ din data de ___________.
Am luat la cunoştinţă de condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concurs.
Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare.
Mă oblig ca, în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maxim 30 de zile de la
susţinerea acestuia la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean
Bacău, unde m-am înscris, pentru a ridica documentele depuse.

Data______________ Semnătura_____________

Telefon:
13
Anexa nr. 3

Curriculum vitae Inseraţi fotografia


Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume
Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară
Telefon Fix: Mobil:
Fax(uri) (rubrică facultativă)
E-mail(uri)

Naţionalitate

Data naşterii (ziua, luna, anul)

Sex

Locul de muncă vizat / (rubrică facultativă)


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională

Perioada Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă profesională


relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie şi formare

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare


profesională absolvite, începând cu cel mai recent
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
14
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprima
conversaţie re scrisă
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
organizatorice

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
tehnice

Competenţe şi aptitudini de Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
utilizare a calculatorului

Competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.
artistice

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.

Informaţii suplimentare Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior

Anexe Enumeraţi alte documente anexate CV-ului, dacă este cazul

15
Anexa nr. 4

DECLARAŢIE DE CONFIRMARE A CUNOAŞTERII ŞI ACCEPTĂRII CONDIŢIILOR DE RECRUTARE

DOMNULE INSPECTOR-ȘEF,

Subsemnatul(a)__________________________________________________,fiul/fiica
lui_________________ şi al _________________________, născut(ă) la data de ____________,
în localitatea_______________, judeţul/ sectorul ____, C.N.P _____________________, posesor
(posesoare) al (a) BI/CI seria _______, nr. ___________, eliberat de ___________________, la
data de __________, în calitate de candidat la concursul organizat de Inspectoratul de Poliţie
Județean Bacău, în vederea ocupării postului vacant de ofițer specialist II, în cadrul structurii
Financiar din Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, prevăzut la poziţia 113/a, prin modalitatea
încadrării directe, declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă despre condiţiile de
recrutare menţionate în anunţul I.P.J. Bacău nr.___________ din data de _________ cu care sunt
de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ.
Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care
promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.
Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în
situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori
incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi
încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. Dacă o asemenea
situaţie se va constata după încadrare urmează să îmi înceteze raporturile de muncă.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu
prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv sunt de acord cu
prelucrarea datelor de cazier judiciar, acestea urmând a fi solicitate structurilor abilitate în
conformitate cu prevederile OUG nr. 41/2016.
Menţionez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul naţional de apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională (în caz afirmativ urmează să precizaţi instituţia, unitatea, funcţia şi alte date
necesare ______________________________________________________________________)
şi mi-au încetat raporturile de serviciu/muncă/ am fost trecut în rezervă ______________ (se scrie
motivul – la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. ___ alin. (__) din Legea nr.____/_______.
Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am
completat personal datele din prezenta declaraţie.

Data______________ Semnătura __________

16
Anexa nr. 5

Îndrumar pentru întocmirea autobiografiei


Autobiografia se va referi în mod obligatoriu la toate punctele prevăzute mai jos şi va fi redactată
personal de către candidat, în mod cursiv, cu cerneală/pastă albastră, lizibil, fără ştersături sau
prescurtări, datată şi semnată.
Actualizarea autobiografiei cuprinde doar acele elemente cu caracter de noutate intervenite de la
completare/ultima actualizare şi poate fi redactată pe computer, caz în care va fi semnată şi datată pe
fiecare pagină.
1. Date personale: numele şi prenumele (numele purtate anterior), CNP, data şi locul naşterii (ziua, luna,
anul, satul, comuna, oraşul sau municipiul, judeţul – indicându-se denumirea actuală a localităţilor),
numele şi prenumele părinţilor, domiciliul şi/sau reşedinţa, cetăţenia, etnia, religia, starea civilă, studii,
limbi străine cunoscute şi la ce nivel; profesia de bază, locul de muncă şi funcţia, numărul de telefon de
acasă şi de la serviciu.
2. Date privind activitatea desfăşurată:
Se va arăta cronologic şi detaliat activitatea desfăşurată pe perioade, începând cu ciclul gimnazial şi până
în prezent (şcoli, cursuri, locuri de muncă), inclusiv întreruperile şi motivele, menţionându-se funcţiile
îndeplinite, titulatura completă a unităţilor/instituţiilor în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea,
precizând adresa acestora.
Cu privire la îndeplinirea serviciului militar (activ, alternativ sau în rezervă) se va evidenţia perioada,
arma şi specialitatea militară, indicativul, reşedinţa unităţii şi gradul pe care îl au în rezervă.
Pentru fiecare perioadă descrisă vor fi indicate 2 – 3 persoane care cunosc bine activitatea candidatului.
Candidatul va menţiona dacă a fost arestat, judecat sau condamnat, ori este în curs de urmărire penală,
judecare sau în executarea unei sancţiuni penale, prezentând detaliat în ce au constat faptele, când s-au
produs şi când s-a luat hotărârea în cauză. Aceleaşi menţiuni vor fi făcute şi cu privire la soţie/soţ şi
părinţi.
Se vor arăta deplasările pe care le-a făcut în străinătate, motivul – în interes de serviciu sau personal – în
ce ţări, perioada.
3. Date despre rude:
a) date despre părinţii, soţia/soţul, fraţii/surorile candidatului – numele şi prenumele, data şi locul naşterii,
cetăţenia (dacă au şi altă cetăţenie), studiile, ultimul loc de muncă şi funcţia (situaţia actuală), domiciliul
şi numărul de telefon;
b) date despre copii: se vor trece în ordinea vârstei, arătându-se numele şi prenumele, locul şi data
naşterii, ocupaţia şi locul de muncă, domiciliul şi numărul de telefon;
c) pentru părinţii soţiei/soţului, fraţii/surorile acesteia, se vor arăta aceleaşi date ca pentru persoanele
prevăzute la lit. a).
Pentru persoanele menţionate în autobiografie, acolo unde este cazul, se va menţiona şi numele purtat
anterior.
În încheierea autobiografiei se va menţiona: „Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor
furnizate în prezenta autobiografie şi sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.”

17
Anexa nr.6

TABEL NOMINAL CU RUDELE ŞI SOŢUL/SOŢIA CANDIDATULUI1

Nr. crt. Numele şi prenumele Gradul Data şi locul Prenumele Ocupaţia/ Locul de muncă Date privind domiciliul (a se Consimt
(nume purtat anterior) de naşterii părinţilor Profesia/ (adresă/telefon) completa corect şi complet) la prelucrarea
rudenie Funcţia datelor
cu caracter
(ex.
personal potrivit
tată, Legii nr.
mamă, 677/2001, cu
frate) modificările
şi completările
ulterioare.
(semnătura)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
mama___________
*C.N.P. judet (sector ) Judeţ(sector)……………………………

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
*C.N.P. mama___________ Judeţ(sector)……………………………
judet (sector )

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
mama___________
*C.N.P. judet (sector ) Judeţ(sector)……………………………

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
*C.N.P. mama___________
judet (sector ) Judeţ(sector)……………………………

18
_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
mama___________
*C.N.P. judet (sector ) Judeţ(sector)……………………………

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
*C.N.P. mama___________ Judeţ(sector)……………………………
judet (sector )

_____._______. _______
( zi ) ( luna ) ( an ) Localitate………………….………...….…
tata____________
_______________________
Str……………...………...………nr……...
( localitatea ) Bl..…......sc…...…..et………ap…..…
mama___________
*C.N.P. judet (sector ) Judeţ(sector)……………………………

Data__________________________ Semnătura_________________
1
În tabel vor fi trecuţi, în urmatoarea ordine: candidatul, părinţii, fraţii, surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului.
*Se completează numai dacă persoana în cauză şi-a dat în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi
completările ulterioare. În situaţia în care rudele menţionate din tabelul nominal sunt în imposibilitatea de a-şi exprima consimţământul în rubrica destinată din tabel, candidatul/personalul
MAI va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

19
Anexa nr.7

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI


organizat de Inspectoratul de Poliţie Județean Bacău, în vederea încadrării postului vacant de ofițer
specialist II, în cadrul structurii Financiar din Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, poziția 0113/a

10 – 19.01.2018 – Perioada de înscriere la concurs.

Până la data de 07.02.2018– Evaluarea psihologică a candidaților.

09.02 – 07.03.2018 (dar numai în zile lucrătoare) – Activitatea de evaluare medicală și completarea
dosarelor de recrutare cu fișa medicală-tip.

Până pe 09.03.2018 – Activitatea de validare/invalidare a candidaturilor de către comisiile de


recrutare şi transmiterea proceselor verbale comisiei de concurs.

13.03.2018 – Publicarea anunţului de validare/invalidare a candidaturilor.

17.03.2018 – Desfășurarea probei scrise.

17.03.2018 – Publicarea rezultatelor la proba scrisă. În anunț se va menționa ora afișării, de la care
curge termenul de 24 de ore de contestare, precum și locul unde se pot depune contestații.

18.03.2018 – Depunerea contestațiilor la proba scrisă. Nu se va depăși termenul de 24 de ore de la


afișarea rezultatelor.

19 - 20.03.2018 – Rezolvarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale.

20

S-ar putea să vă placă și