Sunteți pe pagina 1din 3

…………………… SRL

FIŞA POSTULUI

Aprobat,
ADMINISTRATOR
………………………….

FIŞA POSTULUI
IDENTIFICAREA POSTULUI

1. NUMELE ŞI PRENUMELE TITULARULUI:........................................................................................

2. DENUMIREA POSTULUI: Agent securitate incintă (magazin, hotel, intreprindere)

3. POZIŢIA ÎN COR / COD: 541403

4. DEPARTAMENTUL / LOCAŢIA: ................................................

5. NIVELUL POSTULUI: Execuţie

6. RELAŢIILE:

A. Ierarhice:
- Se subordonează: - directorului SC
- Are in subordine: -

B.Funcţionale şi de colaborare:
- colaborează cu personalul din cadrul restaurantului punctului de lucru

C. Reprezentare: -

DESCRIEREA POSTULUI

1. SCOPUL GENERAL AL POSTULUI:


- asigură paza clădirii încredințate spre pază;

2. OBIECTIVELE POSTULUI:
- asigură paza clădirii încredințate spre pază;

3. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ:
- realizarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei;
- identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare a pazei;
- cunoaşterea şi aplicarea consecventă a reglementărilor specifice activităţii desfăşurate;
- inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţilor desfăşurate;
- respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor.

3.1. CRITERIILE DE EVALUARE


a. adaptabilitatea
b. asumarea responsabilităţilor
Pag 1 din 3
…………………… SRL
FIŞA POSTULUI

c. capacitatea de a rezolva problemele


d. capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite
e. capacitatea de a comunica
f. capacitatea de a lucra în echipă
g. capacitatea de analiză
h. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei
i. capacitatea de a lucra independent
j. conduita în timpul serviciului”

4. DESCRIEREA SARCINILOR / ATRIBUŢIILOR / ACTIVITĂŢILOR POSTULUI:


- Asigură paza clădirii încredințate spre pază;
- Sa protejeze cladirile si bunurile impotriva furtului, avarierii;
- Comunică Directorului SC posibilele tentative de efracție;
-îndeplineşte orice alte sarcini, legate de domeniul său de activitate, încredinţate de Directorul
SC.

5. DESCRIEREA RESPONSABILITĂŢILOR POSTULUI

A. Privind relaţiile interpersonale/comunicarea


- răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din domeniul său
de activitate superiorilor ierarhici;
- are o atitudine politicoasă faţă de superiorii ierarhici şi alte persoane cu care vine în contact,
din cadrul punctului de lucru sau exterior;
- sesizează superiorului ierarhic ori de câte ori apar probleme ce depăşesc competenţa
personală de rezolvare.

B. În raport cu obiectivele şi atribuţiile postului:


- răspunde de îndeplinirea la timp şi în mod corespunzător a sarcinilor ce-i revin;
- răspunde de folosirea eficientă a timpului de muncă;

C. Privind securitatea şi sănătatea în muncă:


- pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319/2006, normele metodologice
de aplicare a acesteia, Normele Generale de Apărare Împotriva Incendiilor şi deciziile în domeniu.

D. Privind regulamentele de lucru:


- respectă şi pune în aplicare prevederile Regulamentului Intern şi a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare;
- respectă şi aplică prevederile legislative în domeniu şi Contractul Colectiv de Muncă în
vigoare.

6. CONDIŢIILE DE LUCRU ALE POSTULUI

A. Programul de lucru: - 24 ore (orele 7,00 – 7,00) urmat de timp liber corespunzător, conform
graficului de lucru;

B. Condiţiile de muncă: -se încadrează în condiţii normale de muncă, conform Legii 263/2010

C. Condiţii de formare profesională: -

Pag 2 din 3
…………………… SRL
FIŞA POSTULUI

7. GRADUL DE AUTONOMIE

A. Autoritate asupra altor posturi: -

B. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)


- Înlocuieşte pe: -
- Este înlocuit de: -

8. PERIOADA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR:


- funcţie de sistemul de evaluare stabilit de Directorul SC

SPECIFICAŢIILE POSTULUI

1. NIVELUL DE STUDII: - 10 clase sau învăţământ liceal de specialitate

2. CALIFICĂRI / SPECIALIZĂRI NECESARE:

3. COMPETENŢELE POSTULUI:
- abilităţi de comunicare;
- abilităţi de a lucra independent şi în echipă;
- discernământ şi capacitate de a rezolva problemele;
- rezistenţă la efort şi stres;
- spirit de ordine şi disciplină;
- preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual.

4. EXPERIENŢA DE LUCRU NECESARĂ (VECHIMEA ÎN SPECIALITATEA CERUTĂ DE POST):

Data elaborării (data la care s-a semnat la întocmit şi avizat) : ……………………………………..

Data confirmării (data la care s-a semnat la aprobat): ………………..………………………………

Primit un exemplar :

Numele şi prenumele : …………………………………………..

Semnătura : ………………………………

Data : …………………………….

Pag 3 din 3