Sunteți pe pagina 1din 4

…………………… SRL

FIŞA POSTULUI

Aprobat,
ADMINISTRATOR
…………………………….

FIŞA POSTULUI
IDENTIFICAREA POSTULUI

1. NUMELE ŞI PRENUMELE TITULARULUI: ......................................................................................

2. DENUMIREA POSTULUI: Recepţioner

3. POZIŢIA ÎN COR / COD: 349201

4. DEPARTAMENTUL / LOCAŢIA: .........................................

5. NIVELUL POSTULUI: Execuţie

6. RELAŢIILE:
A. Ierarhice:
- Se subordonează: - Directorului SC
- Are in subordine: -

B.Funcţionale şi de colaborare:
- colaborează cu personalul din cadrul punctului de lucru

C. Reprezentare: -

DESCRIEREA POSTULUI

1. SCOPUL GENERAL AL POSTULUI:


-asigură deservirea clienţilor care solicită să se cazeze la Hotelul Ayana.

2. OBIECTIVELE POSTULUI:
- desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de cazare în cadrul hotelului Ayana

3. OBIECTIVE DE PERFORMANŢĂ:
- realizarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei;
- identificarea soluţiilor adecvate de rezolvare a activităţilor curente;
- cunoaşterea şi aplicarea consecventă a reglementărilor specifice activităţii desfăşurate;
- inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activităţilor desfăşurate;
- respectarea normelor de disciplină şi a normelor etice în îndeplinirea atribuţiilor

3.1. CRITERIILE DE EVALUARE


a. adaptabilitatea
b. asumarea responsabilităţilor
c. capacitatea de a rezolva problemele
d. capacitatea de autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobândite
e. capacitatea de a comunica
Pag 1 din 4
…………………… SRL
FIŞA POSTULUI

f. capacitatea de a lucra în echipă


g. capacitatea de analiză
h. respectul faţă de lege şi loialitatea faţă de interesele unităţii / sucursalei
i. capacitatea de a lucra independent
j. conduita în timpul serviciului”

4. DESCRIEREA SARCINILOR / ATRIBUŢIILOR / ACTIVITĂŢILOR POSTULUI:


- asigură buna desfăşurare a activităţii de cazare a hotelului Ayana;
- asigură repartizarea corespunzătoare a spaţiilor de cazare disponibile, urmărind folosirea
întregii capacităţi de cazare a hotelului, contribuind la creşterea veniturilor societăţii provenite din
activitatea hotelieră;
- asigură calitatea serviciilor hoteliere;
- menţine un mediu ambiant plăcut în cadrul hotelului;
- asigură materiale de promovare (pliante, broşuri etc.);
- verifică autenticitatea şi valabilitatea documentelor de plată;
- întocmeşte documentele de plată, o prezintă clienţilor şi încasează contravaloarea cazării;
- cunoaşterea legislaţiei privind modalităţile de plată în turism;
- pregăteşte sectorul recepţie pentru sosirea clienţilor;
- întâmpină şi înregistrează clienţii;
- pregăteşte rapoarte şi înregistrări curente pentru recepţie (cu privire la sosiri, grad de
ocupare, evenimente deosebite, reclamaţii );
- oferă informaţii de specialitate clientului;
- soluţionează reclamaţiile clientului;
- propune superiorului ierarhic măsuri de sporire a gradului de confort şi de îmbunătăţire a
serviciilor prestate către turişti de către personalul deservent;
- asigură păstrarea ordinii şi curăţeniei în spaţiile de cazare, conform standardelor şi
reglementărilor în vigoare;
- depune periodic banii încasaţi din activitatea de cazare la casieria punctului de lucru,
verificând concordanţa dintre încasările făcute şi sumele predate;
- ia la cunoştinţă şi informează superiorul ierarhic asupra sesizărilor făcute de turişti, precum
şi de echipele de control abilitate, urmărind în acest sens îmbunătăţirea activităţii hoteliere;
- informează operativ superiorul ierarhic asupra problemelor sau deficienţelor apărute
accidental şi care pot perturba desfăşurarea normală a activităţii, în vederea remedierii acestora;
- rezolvă toate problemele apărute în vederea desfăşurării activităţii în mod corespunzător;
- îndeplineşte orice alte sarcini, legate de domeniul său de activitate, încredinţate de
administratorul hotelului.

5. DESCRIEREA RESPONSABILITĂŢILOR POSTULUI

A. Privind relaţiile interpersonale/comunicarea


- răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din domeniul său
de activitate superiorilor ierarhici;
- are o atitudine politicoasă faţă de superiorii ierarhici şi alte persoane cu care vine în contact,
din cadrul punctului de lucru sau exterior;
- sesizează superiorului ierarhic ori de câte ori apar probleme ce depăşesc competenţa
personală de rezolvare.

B. În raport cu obiectivele şi atribuţiile postului:


- răspunde de repartizarea corespunzătoare a spaţiilor de cazare disponibile;
- răspunde de calitatea serviciilor hoteliere;

Pag 2 din 4
…………………… SRL
FIŞA POSTULUI

- răspunde de legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea şi realitatea operaţiunilor


înscrise în documentele pe care le semnează;
- răspunde de sesizarea neajunsurilor constatate în cadrul hotelului şi face propuneri de
remediere;
- răspunde de realizarea măsurilor stabilite de superiorul ierarhic ca urmare a propunerilor
făcute.

C. Privind securitatea şi sănătatea în muncă:


- pe linia atribuţiilor directe va respecta prevederile Legii nr. 319/2006, normele
metodologice de aplicare a acesteia, Normele Generale de Apărare Împotriva Incendiilor şi deciziile în
domeniu.

D. Privind regulamentele de lucru:


- respectă şi pune în aplicare prevederile Regulamentului Intern şi a Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare;
- respectă şi aplică prevederile legislative în domeniu şi Contractul Colectiv de Muncă în
vigoare.

6. CONDIŢIILE DE LUCRU ALE POSTULUI

A. Programul de lucru: - 24 ore (orele 7,00 – 7,00), urmat de timp liber corespunzător;

B. Condiţiile de muncă: - se încadrează în condiţii normale de muncă, conform Legii 263/2010.

C. Condiţii de formare profesională: - participă la diverse traininguri şi programe de formare


profesională.

7. GRADUL DE AUTONOMIE

A. Autoritate asupra altor posturi: -

B. Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)


- Înlocuieşte pe: -.
- Este înlocuit de: -

8. PERIOADA DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR: funcţie de sistemul de evaluare stabilit de


Directorul SC

SPECIFICAŢIILE POSTULUI

1. NIVELUL DE STUDII: - absolvent minim 10 clase

2. CALIFICĂRI / SPECIALIZĂRI NECESARE:


- constituie avantaj absolvirea unui program de perfecţionare în domeniul hotelier.

3. COMPETENŢELE POSTULUI:
- abilităţi de a lucra independent şi în echipă;
- discernământ şi capacitate de a rezolva problemele;
- rezistenţă la efort şi stres;
- spirit de ordine şi disciplină;
- preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual;
Pag 3 din 4
…………………… SRL
FIŞA POSTULUI

- cunoștințe de operare pe PC ( word, excel, etc.);


- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională la nivel de conversaţie.

4. EXPERIENŢA DE LUCRU NECESARĂ (VECHIMEA ÎN SPECIALITATEA CERUTĂ DE POST):


-

Data elaborării (data la care s-a semnat la întocmit şi avizat) : ……………………………………..

Data confirmării (data la care s-a semnat la aprobat): ………………..………………………………

Primit un exemplar :

Numele şi prenumele : …………………………………………..

Semnătura : ………………………………

Data : …………………………….

Pag 4 din 4