Sunteți pe pagina 1din 8

TENDINȚELE SECTORULUI FINANCIAR NEBANCAR ÎN

REPUBLICA MOLDOVA
Daniela BUMBAC,
lector univ., USM
Abstract
The non-banking financial sector in the Republic of Moldova is one that has been growing
more and more positive from year to year and has become the core rival of the banking sector.
Microfinance activity is practiced by microfinance organizations in the country, which operate
under the law on non-bank lending organizations. The non-banking sector of Moldova is
represented by microfinance organizations, savings and loan associations and leasing companies.

Cuvinte cheie
Organizație de creditare nebancară, factoring, leasing, microfinanțare
Introducere
Sectroul financiar nebancar din Republica Moldova este unul care de la an la an
înregistrează tot mai multe evoluții pozitive, devenin rivalul de bază al sectorului bancar.
Activitatea de microfinanațare este practicată de organizațiile de microfinanțare din țară, care își
desfășoară activitatea în baza legii cu privire la organizațiile de creditare nebancare. Sectorul
nonbancar al R.Moldova este reprezentat de către organizațiile de microfinanțare, asociațiile de
economii și împrumut și companiile de leasing. Trebuie recunoscut faptul legislația cu privire la
activitatea financiară nebancară nu este cel mai bine pusă la punct, fiind una foarte generală.
Conform legislației în vigoare organizația de creditare nebancară este societate pe acțiuni sau
societate cu răspundere limitată, care desfășoară cu titlu profesional următoarele
activități: acordarea de credite nebancare și
leasing financiar. Organizația de creditare nebancară poate desfășura operațiuni de factoring,
activitate în calitate de agent bancassurance, activități de prestare a serviciilor de plată și emitere a
monedei electronice în conformitate cu Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și
moneda electronică, alte forme de leasing, precum și alte activități conexe sau auxiliare legate de
realizarea activității de creditare nebancară. Organizației de creditare nebancară i se interzice:
a) atragerea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la persoane fizice;
b) efectuarea investițiilor și a aporturilor (participațiunilor) la capitalul social și acordarea
împrumuturilor, a creditelor, a donațiilor, în scopul procurării valorilor mobiliare sau părților
sociale proprii;
c) prestarea serviciilor de creditare nebancară condiționate de procurarea de către client a unor
servicii suplimentare oferite de aceasta;
d) externalizarea activităților de acordare a creditelor și a serviciilor de leasing financiar altor
entități, cu excepția băncilor licențiate și a organizațiilor de creditare nebancară înregistrate în
Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate.
Capitalul social minim al organizației de creditare nebancară se stabilește în mărime de 300000 de
lei.
Principiile de activitate ale organizațiilor de creditare nebancară sînt [1]:
a) asigurarea unei dezvoltări durabile în domeniul creditării nebancare;
b) asigurarea transparenței în activitatea de creditare nebancară;
c) respectarea drepturilor clienților;
d) respectarea normelor concurenței loiale.
Rezultate și discuții
În anul 2017 au fost înregistrate 167 de organizații de microfinanțare, nmărul lor crescînd
cu 119 unități mai mult față de anul 2011. Valoarea totală a activelor a crescut în 2017 cu circa
15,52% comparativ cu nivelul înregistrat la finele 2016, consemnând valoarea de 5435,58 mil.lei
(conform situațiilor financiare prezentate de 147 OM).
Tabelul 1
Indicatorii privind activitatea Organizațiilor de Microfinanțare
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nr oranizațiilor 48 60 68 77 91 132 167
ce au prezentat
rapoarte
financiare
Imprumuturi 1440,821 1590,400 1897,046 2427,512 2874,385 3789,5 4599,61
acordate(mln
lei)
Credite bancare 785,358 835,014 1280,448 1857,639 2164,863 2814,7 3208,90
și împrumuturi
primate(mln.lei)
Profitul 114,605 90,920 197,199 277,614 341,582 451,1 533,37
net(mln.lei)
Sursa: Elaborat de autor în baza Rapoartelor anuale ale CNPF
O analiză a indicatorilor generali privind activitatea instituțiilor de microfinanțare arată că în 2017
a continuat tendinţa pozitivă a acestor indicatori. Profitul net a crescut cu aproximativ 18,24%, fapt
care se datorează creșterii portofoliului de împrumuturi acordate cu 21,38%, majorării rentabilității
activelor cu 0,21 puncte procentuale, fapt ce denotă că aceste instituții au continuat să efectueze
investiţii preponderent în active generatoare de dobândă cu o profitabilitate sporită [2, p.33]. De
asemenea, majorarea continuă a capitalului propriu relevă o creștere sigură a stabilității financiare
a acestora din urmă, determinând un trend ascendent a rentabilității financiare de 27,01%.
Analizând datele din tabel se constată că, similar anului precedent, continuă aplicarea unei politici
prudente de gestiune a portofoliului de împrumuturi, asigurându-şi riscurile de nerambursare a
împrumuturilor acordate pe măsura creşterii termenului de scadenţă a acestora. Poziția dominantă
în structura portofoliului de împrumuturi acordate, revine persoanelor fizice cu un volum de
3840,26 mil. lei sau 83,49%, din care 59,26% constituie împrumuturi garantate și 40,74% –
negarantate. La 31.12.2017 împrumuturile acordate persoanelor juridice au înregistrat valoarea de
759,34 mil. lei , acestea la rândul său fiind divizate în împrumuturi garantate în valoare de 636,09
mil. lei (83,77%) și împrumuturi negarantate – 123,26 mil. lei (16,23%) [2, p.33].

Sectorul organizațiilor de microfinanțare prezintă un grad sporit de concentrare a pieței, astfel, 10


entități de microfinanțare dețin 75,9% din volumul total al activelor pieței. Domeniul de utilizare a
împrumuturilor acordate sunt dispersate preponderent pe principalele domenii ale economiei
naţionale. Ponderea maximă a împrumuturilor acordate în 2017 (26,29%) o dețin împrumuturile
acordate pentru consum, acestea înregistrând o descreștere cu 4,81 puncte procentuale față de 2016.
Împrumuturile acordate pentru procurarea sau construcția imobilelor au constituit 18,58%, cu 1,82
puncte procentuale mai puțin comparativ cu 2016. Semnificativ este faptul că aproximativ 10,36%
dintre împrumuturi au fost acordate pentru comerț, mai cu seamă întreprinderilor micro, mici și
mijlocii. De asemenea, circa 21,10% din împrumuturi au fost clasificate de OM în categoria “Alte
scopuri”, în condițiile lipsei monitorizării de către entități a destinației acordării acestora.
Pe parcursul anului 2016 au fost înregistrate 132 organizaţii care practică activitate de
microfinanțare, dintre care 116 au prezentat situații financiare anuale și care au acordat
împrumuturi în suma de peste 3789 mln. Lei.Potrivit rezultatelor înregistrate de-a lungul lui 2016,
se constată că principalii indicatori privind activitatea organizațiilor de microfinanțare au
înregistrat o creștere faţă de perioada similară a anului precedent. Astfel, numărul acestora a crescut
cu 13 unităţi sau cu circa 10,9 %, proces constatat pe parcursul ultimilor 10 ani de evoluție a
sectorului. Poate fi menționată sporirea în perioada de referință a profitului net al Organizațiilor
de Microfinanțare cu circa 32,1 % în raport cu 2015, fapt care se datorează din creșterea
portofoliului de împrumuturi acordate cu 31,8 % față de perioada precedentă.
Tendințele sectorului de microfinanțare în 2016 au fost caracterizate de îmbunătățirea
calității principalilor indicatori de activitate determinînd în acest fel un segment important al pieței
financiare, și beneficii în dezvoltarea sectorului economic. Totodată, deși se constată o tendința
pozitivă, observându-se o constantă îmbunătățire la acest capitol, sectorul, deocamdată, deține cote
reduse în PIB, dar și comparativ cu domeniul creditării bancare, fiind imperativă oferirea unor
servicii de creditare complementare, fapt ce ar permite impulsionarea consolidării instituțiilor
financiare nebancare. În același timp, sunt necesare eforturi suplimentare și coordonate pentru
fortificarea sectorului de microfinanțare, or întărirea acestuia va asigura inevitabil oportunități
adecvate de finanțare pentru economie.
Pe parcursul anului 2016, 19,7% din populația economic activă a beneficiat de
împrumuturile sectorului de microfinanțare, acestea înregistrând o creștere de 3,7 p.p. față de 2015.
Similar anului precedent, în 2016 se constată o creștere a indicatorilor de bază ai activității
sectorului de microfinanțare, portofoliul împrumuturilor acordate majorându-se cu 30,2 %, iar
valoarea totală a activelor cu 27,2 %.
Capitalul propriu al organizațiilor de microfinanțare a înregistrat o creştere continuă în
perioada 2012 – 2016, astfel încât valoarea acestui indicator s-a majorat de circa 1,7 ori,
înregistrând către sfârșitul lui 2016 valoarea de 1650,2 mil. lei. Majorarea continuă a acestui
indicator relevă o creștere sigură a stabilității financiare a sectorului microfinanțării. Gradul înalt
de capitalizare se datorează creşterii valorii profitului net acumulat, preponderent din activitatea de
acordare a împrumuturilor, de circa 5,0 ori pe parcursul perioadei nominalizate. Rata rentabilității
financiare în perioada 2012-2016 a înregistrat o creștere de 2,9 ori. Majorarea acestui indicator a
avut la bază ritmul de creștere atât al capitalului propriu, cât și al profitului net. Totuși, creșterea
capacității entităților de microfinanțare de a genera profit net prin capitalurile proprii angajate în
activitatea acestora a favorizat sporul rentabilității financiare în perioada menționată, acest
indicator esențial înregistrând o creștere cu 1,7 p.p. față de 2015. Conform datelor reflectate în
fig.1 cea mai mare cotă (44,4 %) din împrumuturile acordate de instituțiile de microfinanțare o
dețin împrumuturile oferite pe un termen mediu de la 1 an până la 5 ani, 69,7 % dintre care
reprezintă împrumuturi garantate.

mai mult de 5
ani;
imprumuturi
pina la 1 An;

imprumuturi
de la 1-5 ani;

Figura 1. Structura împrumuturilor după scadență în anul 2016


Sursa: Elaborat în baza datelor CNPF
În același timp, 37,8 % din împrumuturi au fost acordate pe un termen mai mic de 1 an,
56,4 % din care sunt asigurate cu gaj, iar 17,8 % din împrumuturi sunt acordate pe un termen mai
mare de 5 ani, acestea fiind garantate în mărime de 93,1 %. Astfel, similar anului precedent, se
constată că entitățile de microfinanțare continuă aplicarea unei politici prudente de gestiune a
portofoliului de împrumuturi, asigurându-şi riscurile de nerambursare a împrumuturilor acordate
pe măsura creşterii termenului de scadenţă a acestora. Domeniul de utilizare a împrumuturilor
acordate de către organizațiile de microfinanțare sunt dispersate preponderent pe trei domenii ale
economiei naţionale. Cu toate acestea, ponderea cea mai mare de circa 31,8 % a fost acordată
conform clasificării contabile pentru „Alte scopuri”, valoare cu 0,7 p.p. mai mică comparativ cu
finele anului precedent. Cele mai multe dintre împrumuturile acordate în 2016 (31,1 %) reprezintă
împrumuturile acordate pentru consum, acestea înregistrând o creștere cu 7,9 p.p. față de 2015.
Împrumuturile acordate pentru imobil au constituit 20,4 %, cu 0,3 p.p. mai mari comparativ cu
2015.
agricultura , 9%

alte scopuri;
imobil/construcție
;

, 0 industrie si
comert;

consum;

Figura 2. Structura împrumuturilor OM după domenii de activitate


Sursa: Elaborat în baza datelor CNPF
Semnificativ este faptul că aproape 8% dintre împrumuturi au fost acordate pentru industrie
și comerț, mai cu seamă întreprinderilor micro, mici și mijlocii.
Pe parcursul anului 2015, portofoliul de împrumuturi acordate de către entităţile de
microfinanțare a înregistrat o pondere de circa 2,72 % din PIB, dintre care sectorul AEÎ – 0,36 %,
iar al OM – 2,36 %. Acest indicator s-a menținut la un nivel relativ constant (în creștere cu 0,17
puncte procentuale faţă de anul precedent), sectorul de microfinanțare fiind caracterizat prin
acordarea împrumuturilor cu aplicarea unor politici eficiente și prudente de administrare a
riscurilor. La finele anului 2015 sînt înregistrate 119 organizaţii care practică activitate de
microfinanțare, din care 92 au prezentat situații financiare anuale. Potrivit rezultatelor înregistrate
pe parcursul anului, se constată că principalii indicatori au înregistrat o creștere moderată faţă de
perioada similară a anului precedent. Majorarea profitului net cu circa 23,1 % în raport cu anul
2014 se datorează creșterii portofoliul de împrumuturi acordate cu 18,4 % față de perioada
precedentă, condiționată de majorarea creditelor bancare și împrumuturilor primite cu 16,5 %.
Creșterea rentabilității activelor cu 0,9 puncte procentuale în comparație cu anul precedent denotă
faptul că organizațiile de microfinanțare au continuat să efectueze investiţii preponderent în active
generatoare de dobîndă cu o profitabilitate sporită.
Activele sectorului de microfinanțare, constituite preponderent din contul împrumuturilor
acordate clienţilor, au înregistrat o majorare stabilă în mediu cu 40,0 % în perioada anilor 2006 –
2008. Totodată, pe parcursul anilor 2009 – 2010 activele au înregistrat o scădere în mediu cu circa
14,3 %, odată cu creșterea numărului organizațiilor de microfinanțare cu circa 34,3 %. Perioada
anilor 2011-2012 a fost determinată de o creștere nesemnificativă a activelor, în mediu cu circa 3,0
%, iar perioada anilor 2013-2014 – de o creștere considerabilă a activelor cu circa 32,3 %. La
sfîrșitul anului 2015 este constatată valoarea maximă sectorială a acestora de circa 3677,5 mil. lei,
în creștere cu 10,8 % față de aceeași perioadă a anului precedent. Capitalul propriu al organizațiilor
de microfinanțare a înregistrat o creştere continuă în perioada anilor 2006 – 2015, astfel încît
valoarea acestui indicator s-a majorat de circa 13,5 ori, înregistrînd la finele anului 2015 valoarea
de 1334,1 mil. Lei.Majorarea continuă a acestui indicator relevă cu certitudine creșterea stabilității
financiare a întregului sector de microfinanțare. Gradul înalt de capitalizare s-a datorat creşterii
valorii profitului net acumulat preponderent din activitatea de acordare a împrumuturilor de circa
4,6 ori pe parcursul ultimilor 8 ani. Potrivit valorilor reflectate în rapoartele anuale, cea mai mare
pondere de 48,4 % din împrumuturile acordate de către organizațiile de microfinanțare aparține
împrumuturilor oferite pe un termen mediu de la 1 an pînă la 5 ani, 68,7 % din care sînt garantate.
Totodată, 40,5 % din împrumuturi sînt acordate pe un termen mai mic de 1 an, 56,9 % din care sînt
asigurate cu gaj, iar 11,1 % din împrumuturi sînt acordate pe un termen mai mare de 5 ani, acestea
fiind garantate în mărime de 90,6 %. Astfel, similar anului precedent, se constată că organizațiile
de microfinanțare continuă să aplice o politică prudentă de gestiune a portofoliului de împrumuturi,
asigurîndu-şi riscurile de nerambursare a împrumuturilor acordate pe măsura creşterii termenului
de scadenţă a acestora. Direcţiile de utilizare a împrumuturilor acordate sînt orientate preponderent
pe trei domenii ale economiei naţionale. Cu toate acestea, ponderea cea mai mare de circa 32,5 %
a fost acordată, conform clasificării contabile, pentru „Alte scopuri” şi a înregistrat o creștere cu
4,4 puncte procentuale față de anul 2014. Împrumuturile de circa 23,2 % reprezintă împrumuturile
acordate pentru consum, 20,1 % constituie împrumuturile acordate pentru imobil, valoare cu 1,7
puncte procentuale mai mică comparativ cu finele anului precedent. Iar 8,8 % din împrumuturi au
fost acordate pentru industrie și comerț, prioritar întreprinderilor micro, mici și mijlocii.
Concluzii
Problema cea mai gravă a sectorului nonbancar al R.Moldova îl constituie lipsa
reglementărilor în domeniul respectiv pe de o parte, iar pe de altă parte neputința BNM-ului de a
intervene în activitatea acestoră pentru a verifica corectitudinea stabilirii comisioanelor ascunse și
a dobînzilor destul de exagerate stabilite în contractele de finanțare. Din aceste considerente ar fi
oportun crearea unor reglementări din partea BNM-ului și a CNPF-ului prin care să se stabilească
regulile jocului pentru finanțările practicate de care instituțiile nebancare cu indicarea unui plafon
maxim al ratei dobînzii și comisioanelor pe care acesteia le-ar putea aplica. La fel prin elaborarea
unor noi reglementări specifice domeniului modalităților moderne de finanțare precum sînt:
fatoringul, forfetarea, securitizarea creanțelor și creditul sindicalizat, BNM ar oferi noi posibilități
de finanțare agenților economici, determinînd astfel creșterea eficienței activității lor.

Bibliografie :

1. Legea Nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară


2. Raportul anual al CNPF anul 2017
3. Raportul anual al CNPF anul 2016
4. Raportul anual al CNPF anul 2015