Sunteți pe pagina 1din 5

Semestrul II Test sumativ

Data .................................. Nume Prenume ..............................................

,,Într-o zi ,capra cheamă iezii de pe afară și le zice :


-Dragii mamei ,eu mă duc în pădure să aduc ceva de mîncare .Voi încuieți ușa după
mine și să ascultați unul de altul.Să nu deschideți pînă nu veți auzi glasul meu.
–Înțeles-ați ce-am spus eu?
-Da ,mămucă ,ziseră ei.
–Pot să am nădejde în voi?
-Să n-ai nici o grijă ,mămucă.Noi suntem odată băieți !”

1. Scrie cum se numește povestea și cine este autorul.


4p.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2.Bifează răspunsurile corecte:
4p.
*Personajele din acest fragment sunt:
..... capra ..... lupul ..... iezii
*Capra este ascultată doar de :
..... iedul cel mare și cel mijlociu ; ..... iedul cel mic și cel mijlociu; ..... iedul cel mic
*Iedul cel mic i-a spus caprei despre frații lui că :
..... au plecat în pădure ; ….. au fost mîncați de lup; ….. sunt în ospeție
3.Alcătuiește un enunț în care cuvîntul capră să aibă alt înțeles decît cel din text.
............................................................................................................................................... 2p.
...............................................................................................................................................
4.Scrie din text cuvinte cu sens opus pentru cuvintele:
înăuntru -..................... închideți -............................ descuieți-.................... 3p
5.Scrie din text cuvinte cu același sens pentru cuvintele:
le spune -..................... plec - ..................... vocea -................. 3p.
6. Scrie 3 cuvinte înrudite cu cuvîntul pădure:
............................................................................................................................................... 3p.
7. Scrie un proverb în care să apară substantivul lup și care să se refere la cei ce nu
renunță la obiceiurile rele.
2p.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8.Selectează pronumele personale din text , apoi alcătuiește cu două din ele propoziții.
8p.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
9.Subliniază pronumele personale.
Iarna a îmbrăcat țara în haine noi.Noi vom merge la săniuș.
Eu voi pleca în vacanță la bunici.Ei sînt veseli. 3p.
10. Scrie un text din 5 propoziții despre clasa ta,în care să folosești pronume personale și
pronume personale de politețe.
............................................................................................................................................... 10p
............................................................................................................................................... .

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Total : 42p.

Descriptori de performanță

Foarte bine Bine Suficient


1.Scrie corect denumirea 1.Scrie răspunsul corect, 1.Scrie răspuns incorect
poveștii și autorul. dar cu 1-2 greșeli de
ortografie
2.Bifează răspunsurile: 2.Bifează 2 răspunsuri 2.Bifează un răspuns corect
-capra,iezii corecte
-iedul cel mic și mijlociu
-au fost mîncați de lup
3.Alcătuiește o propoziție 3.Scrie propoziția cu 3.Propoziția nu corespunde
conform condiției date. greșeli ortografice condiției date
4.Scrie corect cuvintele cu 4.Scrie sensul opus 4.Scrie sensul opus pentru un
sens opus: pentru 2 cuvinte. cuvînt.
afară,deschideți,încuieți
5.Scrie cuvintele cu sens 5.Scrie sensul apropiat 5.Scrie sensul apropiat pentru
apropiat:le zice,mă duc, pentru 2 cuvinte. un cuvînt.
glasul
6.Scrie 3 cuvinte înrudite: 6.Scrie 2 cuvinte înrudite. 6.Scrie un cuvînt înrudit.
Pădurar,păduros,a împă-
duri
7.Scrie corect proverbul 7.Scrie proverbul cu 7.Scrie un alt proverb
Lupul păru-și schimbă,iar greșeli de ortografie.
năravul ba.
8.Scrie 4 pronume 8.Scrie 3 pronume 8.Scrie 2 pronume personale și
personale :eu,voi,ei,noi și personale și o propoziție. o propoziție.
construiește 2 propoziții
corecte.
9.Subliniază pronumele 9.Subliniază 2 pronume 9.Subliniază un pronume
personale în 3 propoziții. personale personal.
10.Scrie un text din 5 pro- 10.Scrie un text din 4 10.Scrie un text din 2 propoziții.
poziții. propoziții.
Matricea de specificație

Conținut de învățare Itemii Total

Cunoaștere și înțelegere Itemul 1:să descopere titlul și 4 itemi


autorul poveștii
Itemul 2:să bifeze răspunsurile
corecte
Itemul7 :să identifice proverbul
Itemul 9:să identifice pronumele
personale

Aplicare Itemul 6:să formeze cuvinte 4 itemi


înrudite
itemul 4:să descopere în text
antonimele
Itemul 5:să descopere
sinonimele
Itemul 8 :să identifice pronumele
personale și să le includă în
propoziții

Integrare Itemul3 :să încadreze în 2 itemi


propoziție cuvîntul dat ,dar cu
sens diferit de cel din text
Itemul 10:să scrie un text în care
să fie pronume personale și
pronume personale de politețe

Total 10 itemi 100 %

Barem de corectare

Nr .item. Răspuns corect/posibil Punctaj acordat

1. Capra cu trei iezi 4p.:2p.pentru denumirea corectă


Ion creangă a poveștii
2p.pentru numele corect al
autorului

2. Capra,iezii 4p.:cîte un punct pentru fiecare


Iedul cel mic și cel mijlociu șir
Au fost mîncați de lup

3. 2p.:un punct pentru utilizarea


corectă a cuvîntului capră
Un punct pentru corectitudine
ortografică și punctuațională

4. Afară,deschideți.încuieți 3p.:pentru fiecare antonim


5. Le zice,mă duc,glasul 3p.:pentru fiecare sinonim

6. Pădurar,pădurice,păduros,a împădurit,... 3p.:cîte 1p.pentru fiecare cuvînt


stabilit corect

7. Lupul păru-și schimbă,iar năravul ba. 2p.pentru scrierea corectă a


proverbului

8. Eu,voi,noi,ei 8p.:cîte un punct pentru fiecare


2 propoziții construite corect. pronume personal
Cîte 2 p.pentru fiecare propoziție
construită corect

9. Noi vom merge la săniuș.Eu voi pleca în vacanță la bunici. 3p.:cîte un punct pentru fiecare
Ei sînt veseli. pronume personal

10. 5 propoziții respectînd coerența logică a conținutului 10p.:cîte 2p.pentru fiecare enunț
logic

Total :42 p.