Sunteți pe pagina 1din 1

27.067.

000 lei pentru


finanțarea a 14 spitale clujene
Proiectul bugetului general propriu propus de președintele Consiliului Județean Cluj și care
urmează a fi supus spre aprobare la mijlocul lunii aprilie a.c., marchează un record absolut
în ceea ce privește sumele destinate domeniului sănătății. Potrivit proiectului, în 2019 sunt
prevăzuți a fi alocați din bugetul propriu al Consiliului Județean nu mai puțin de 27.067.000
lei pentru finanțarea a 14 spitale clujene, sumă la care se vor adăuga alocări suplimentare ce
urmează a fi acordate prin intermediul rectificărilor bugetare ulterioare.
Astfel, suma cuprinsă în acest an la capitolul sănătate este cea mai mare din istoria Consi-
liului Județean, fiind cu aproximativ 70% (69,5%) mai mare comparativ cu cea alocată în anul
precedent și cu nu mai puțin de 414% mai mare comparativ cu anul 2017.

miercuri, 3 aprilie 2019 • anul XXIX, nr. 8608 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Patriot la
preţ redus Cornel
Udrea
în casa
RADU VIDA

s tiţi ce zice poporul despre politica în


două luntrii? Știţi. Nu trebuie să vă
explic eu. Iar ceea ce face, în ultima
vreme Turcia, ne face să credem nu numai
că Erdogan își va uda șalvarii, dar chiar va umorului
intra cu totul la apă.
Și, împreună cu el, și aliaţii osmanlâilor. A fost tămbălău mare la Casa de cultură a stu-
Din păcate – și subliniez acest lucru – în denţilor din Cluj-Napoca. Cunoscutul scrii-
relaţiile internaţionale nu prea merge să te
ai bine cu toţi partenerii. Căci „cine nu e cu tor Cornel Udrea și-a lansat cea mai recentă
noi, e împotriva noastră” funcţionează mai carte, apărută la Editura Școala Ardeleană.
ceva decât ceasurile elveţiene. Lumea ori- Despre „Chiar el a spus cu mâna lui” au vor-
entală, însă, de la „ciocnirea civilizaţiilor” bit despre excepţionala creaţie literară a au-
ne-a arătat că vor să jumulească ba prieten, torului scriitorii Horia Bădescu, Ilie Rad și
ba dușman. Numai să profite cât de mult se actorul Dorel Vișan. Moderator, directorul
poate. editurii „vinovate”, dl. Vasile George Dâncu.
După 500-600 de ani de la stăpânirea Un adevărat spectacol de varietăţi a în-
acestei părţi de lume (Marea Neagră, Marea cântat pe numeroșii spectatori, pre-
Mediterană – Nordul Africii și Estul geogra- zenţi la Casa Umorului (iniţialele CU‚
fic al Europei) Turcia s-a văzut înfrântă și, în Cornel Udrea). Arii celebre din opere
consecinţă a trebuit să se retragă în propria-i au fost interpretate cu măiestrie de te-
găoace. Istanbul și Ankara au atras toate bo- norul Marian Buzilă, Nucu Pandrea
găţiile jefuite de-a lungul secolelor și, astfel, ne-a încântat cu două doine din
Turcia s-a trezit cu celelalte teritorii doar cu binecunoscuta-i frunză și am râs
puţin peste secolele XV-XVI.
Sărăcie! Prăpăd! cu lacrimi de bancurile și sche-
Principalul dușman, învingătorul de pe ciurile lui Sorin Tănase.
câmpurile de luptă: Rusia. Așa că după o O seara minunată!
continuare în pagina a 12-a - r.v. -

Bugetul Consiliului Judeţean Cluj mai


mare cu 15 la sută faţă de anul trecut
Proiectul pentru bugetul Consiliului Judeţean Cluj lei vorm merge la sănătate iar 98.095.570 lei vor susţine
pentru anul 2019 a fost supus dezbaterii publice, urmând activitatea culturală. O sumă importantă de bani va fi
să fie adoptat în ședinţa din această lună. Bugetul pentru alocată pentru activităţile de asistenţă socială. Este vor-
2019 este mai mare cu aproape 15 la sută faţă de 2018. Re- ba de 129.105.000 lei. Pentru transporturi sunt prevăzuţi
prezentanţii CJ Cluj arată că o mare parte din acest buget 337.919.000 lei. Pentru activităţi de recreere vor fi alocați
va fi utilizată pentru funcţionarea instituţiei și a unită- 2.900.000 lei. Din aceștia, 1.700.000 lei sunt destinaţi ac-
ţilor subordonate. Potrivit datelor prezentate, în 2019 CJ tivităţilor sportive, 600.000 lei pentru activităţi de cultu-
Cluj va avea la dispoziţie 1.480.749.080 lei în condiţiile ră și alţi 600.000 lei la tineret.
în care anul trecut bugetul a fost de 1.270.281.730 lei, în Deosebit de interesant este faptul că în bugetul pentru
2017 de 1.008.712.860 lei, în 2016 de 764.291.450 lei, în 2019, CJ Cluj a prevăzut suma de 7.402.000 lei pentru
2015 de 744.327.000 lei, iar în 2014 de 854.825.000 lei. restaurarea Castelului Banff y de la Răscruci. De aseme-
Din această sumă, 983.062.860 lei constituie bugetul lo- nea, Consiliul Județean Cluj a prevăzut pentru finalizarea
cal. Conform proiectului de buget, CJ Cluj va avea alocaţi Centrului de Management Integrat al Deșeurilor suma de
pentru cheltuieli de funcţionare 367.462.000 lei în timp 165.366.000 lei
ce la dezvoltare vor ajunge 615.600.000 lei. Din suma Potrivit CJ Cluj, varianta de buget supusă dezbaterii nu
prevăzută pentru cheltuieli de funcţionare, 73.477.000 este definitivă, aceasta putând fi supusă modificărilor în
lei vor fi acordaţi învăţământului clujean, 27.129.000 funcţie de propunerile venite de la cetăţeni. C.P.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 8-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324