Sunteți pe pagina 1din 2

   UNITATEA...............................

                                                 INREGISTRAT
   SEDIUL.....................................                                                    ITM TELEORMAN
   CUI............................................                                                  NR........../............
   J..../............/...............................
   Telefon.......................................

CATRE
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TELEORMAN

                            Prin prezenta,în conformitate cu prevederile art.2 alin.(8) din HG nr.905/2017
privind registrul general de evidenţa a salariaţilor vă informăm ca unitatea noastră a încheiat în
calitate de BENEFICIAR, contractul de prestări servicii nr........../..................,  începând cu data
de   ................,  cu   ........................................................................   în   calitate   de   PRESTATOR,
pentru  completarea si transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu respectarea
dispoziţiilor Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulaţie a acestor date.
                           Atasăm prezentei  în copie, certificatul de înregistrare  eliberat de Registrul
Comerţului/Certificatul Fiscal al prestatorului.

REPREZENTANT LEGAL
______________________________
(nume,prenume,semnătura şi ştampila)