Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. ________________________S.R.L. (S.A.

)
Str. ________________ nr. ____ Nr. _____/ ___/___/_______
Localitate ____________, judet/sector __________
CUI: _________________
Tel.: ____________, Fax: ____________

ADEVERINTA

Se adevereste prin prezenta ca Dl./Dna _______________________________fiul/fiica lui


_____________si al/a _____________ nascut (-a) la data de _____________ in localitatea
_____________judet (sector) _____________cod numeric personal ___________________________
domiciliat (-a) in localitatea _____________ str. _____________ nr. ______ bl. ___ sc. ___ et. ___ ap.
___ judet/sector _____________, posesor (-oare) al/a actului de identitate BI/CI/CP serie ____ nr.
______________, eliberat de _______________________ la data de _________________ este
angajat (-a) la S.C. ………………………………………….. S.R.L. (S.A.) pe durata
determinata/nedeterminata, in functia de ………………………. avand un salariu de baza brut lunar de
incadrare de ……. Lei, in baza contractului individual de munca nr. …. din ……. la Inspectoratului
Teritorial de Munca al mun./jud. ……………………...,

Se elibereaza prezenta spre a-i servi la _____________________________________

Director Genreal, Departament Resurse Umane,

____________________ ____________________
(nume si prenume) (nume si prenume)
____________________ ____________________
(semnatura) (semnatura)