Sunteți pe pagina 1din 4

Importanţa desfăşurării întalnirii de dimineaţă in gradiniţa

Întâlnirea de dimineaţăeste o metodă educaţională esenţialmente democratică


şi participativă, cu un accentuat caracter social, metodă promovată de Children s
ResourcesInternaţional, Inc ( CRI), organizaţie non-profit cu sediulîn Washington DC.
Aceastăorganizaţie are camisiunepromovareaprincipiilordemocraticeînrândulcopiilor mici,
încurajându-i săfacăalegeri, săiadecizii, să-şiasumeresponsabilităţişisărespecteopiniilecelorlalţi,
exprimându-le, totodată, şipeceleproprii.

Întâlnirea de dimineaţăeste o activitate planificată, gândităşiorganizată de educatoare.


Momentuldurează 20-25 de minute, ocupă un locimportant înprogramuluneizile din
grădiniţăşiestestructurat, în mod tradiţional, pepatrucomponente:

1.Salutul.

2.Împărtăşirea cu ceilalţi.

3.Activitatea de grup.

4.Noutăţilezilei.

1. SALUTULDupăcegrupa/clasa s-a reunit, copiii se întâmpină cu simpatieşi-şi transmit


reciprocunsalut, urmat de câtevacuvinteplăcute, optimisteşiîncurajatoare.Întimpulsalutului,
fiecarecopil se adreseazăcelorlalţi, penume, utilizând un ton respectuos, prietenosşicât se poate
de sincer. Comportamentuladecvatîntimpulsalutului, înseamnă „o poziţierelaxată, daratentă, un
limbaj al trupuluirespectuos, un ton calm şisincer, mimică a feţei prietenoasăşi, obligatoriu,
contact vizual” .Educatoareapoate introduce formulespecifice de salut, câtmai distractive,
atrăgătoareşimobilizatoare: Salutulîndiferitelimbi, interjecţiileglumeţe, adjectivele descriptive,
introducerileformale, utilizareaunorşabloaneverbaleşi non-verbale, coduri ( făcutul cu ochiul,
clipitul din ochi, pocnituldegetelor), cântece, formule din folclorulcopiilor ( „Ala-bala-
portocala”, „ Rin-tin-tin/ Ana- bana-din”), ghicitori, bătăi din palme, strângeri de mână,
prezentareareciprocă, folosindcuvinteformalesaupersonale, transmitereaunuiobiect- o minge, o
sfoară, o piatră, o jucărie, o hârtie– dinmânăînmână, ordineaalfabetică, salutulmatematic,
schimbareaordiniiîn care suntsalutate persoanele din cerc ( din 2 în 2),
adresareaunorcomplimente.Copiii pot fi încurajaţisădescoperesingurişisăpropunădiferiteformule
de salut. Orice propunere / sugestie a copiilor, oricât de năstruşnicăşineobişnuităar fi, va fi
acceptată, lăudatăşiapreciată. Aceastăpractică le dăcurajşiîncredere.

Exemple de salut:„Bunădimineaţa, Ionel. Măbucurcătevăd”

2. IMPARTASIREA CU CEILALTIImpărtăşirea cu ceilalţi, al doilea moment al


acesteiactivităţi, esteprielnicpentruschimbul de idei; astfel, copiii au posibilitateasă se
cunoascăuniipealţii, înacestschimb de opiniicopiiiavândprilejul de a-şidezvoltacompetenţe de
comunicare, darşi de a devenibuniascultători

3. ACTIVITATEA DE GRUPActivitatea de grup, cea de-a treia component a întâlnirii de


dimineaţă, genereazăcoeziuneagrupuluiprinintermediulcântecelor, jocurilorşiactivităţilorscurte,
energiceşiplăcute. Celemaipotrivitesuntjocurile non -competitive, realizateprincooperareşi care
sărespectenivelul individual de dezvoltare a capacităţilorfiecărui participant. De regulă, înacest
moment al întâlnirii de dimineaţăsepune accent pe curriculum saupe o temă recent
analizatăînclasă.

Câtevaastfel de activităţisunt: "Să a şezămjucăriile", care a


avutdreptscopformareacapacităţii de a distingesunetelececompuncuvinte simple şi de a le
pronunţacorect, precumşiformareacapacităţii de a utilizacorectprepoziţiile "în" şi "pe",
corespunzătoareunorpoziţiispaţiale; "A cui voce este?", în care am
urmăritverificareacunoştinţelor legate de folosireacorectăa substantivelorîncazul G şi D,
dezvoltareaacuităţiiauditive, verificareacunoştinţelor legate de prsonajele din
poveştilesaubasmeleaudiate anterior; "Ceaiscos din săculeţ?", prin care am
realizatfixareacunoştinţelorcopiilordesprejucăriile din sala de grupă, formareadeprinderii de a
aţionanumaiatuncicândsuntsolicitaţişiformareadeprinderii de a cântaîncolectiv; "Cecrezicăface?",
prin care am urmăritdezvoltareacapacităţii de a recunoaştesemneleexterioare ale
diferiteloremoţii, precumşidezvoltareacreativităţiiînvorbire; "Cum ne comportăm?", prin care am
realizatdezvoltareacapacităţii de a apreciasituaţiile concrete din punct de vedere moralsi civic,
exersarealimbajuluiprinsusţinereauneivorbirimonologatesaudialogate, dezvoltareadeprinderii de
a interpretacâtmaiexpresiv un cânteccunoscut.
4.NOUTATILE ZILEI
Noutatilezileiconstituiesegmentul care incheieintalnirea de dimineaţaşi in care
copiiisuntanunţaţiceurmeazasainvete / lucreze in aceazi; acesteactivitaţi ii ajutapecopiisa-
şiexersezecompetenţele de studiuce le suntnecesarepentrudezvoltareacuno§tin|elor de
matematica, alfabetizare, arta. Tot in cadrulacestoractivitaţi se mai pot face şiurmatoarelelucruri:
completareamapelorindividualesau a unui calendar.
Intalnirea de dimineta are unroldeosebit in stabilireaunitaţiicolectivului de copii,
facandu-i saconştientizezecasuntlegatiunii de altiiprinintereseşivaloricomune: la un moment
datvor fi capabilisatreacapestepropriileinterese in favoareagrupului, vorparticipa cu
maimultinteres la toateactivitatileatuncicandsimtcasunt parte importanta a acestuia. Cu timpul,
intremembriigrupului se creazaunanumitnivel de incredere §i-§i vordezvoltacapacitatea de
autocorectare: copiiiacceptamaiu§orsaprimeascacritici de la un prieten de-al lordecat de la un
necunoscutsauchiar de la un adult. De asemenea, intalnirea de dimineataajuta la
stabilireaunorrelatii care dauna§tereunui sentiment de apartenentafiecaruimembru. Scopul
principal al intalnirii de dimineatailreprezintacooperarea in procesul de invatarecolectiva §i nu
competitiasau victoria individuala
Intalnirea de dimineatacontribuie substantial la sporireaaptitudinilor de comunicare:
copiii se angajeaza in discutii de grup, dand, astfel, posibilitateaeducatoarelorsavina in
sprijinullorpentru a modela §i a dezvoltaaptitudinilenecesarecomunicariieficiente
(savorbeascaastfelincatceilaltisainteleagamesajul, saasculte
candaltiivorbesc, safoloseascalimbajul in rezolvareaproblemelor, sacontribuie cu idei la discutia
din cadrulgrupului).
Prinintermediulintalnirii de dimineata, copiiii§idezvoltaaptitudinisociale:i§imutacentrul
de interes de la propriapersoana la altepersoane, astfelconturandu-se empatia, ascultareaactiva in
randulcolegilor, copiiifiinddeterminatisapriveascalucrurile §i din perspectivaalteipersoane:
partinirilesuntinlaturate §i se promoveazatolerarea §i acceptareadiferentelor.
Acestecalitatisocialecreazapremiseleuneicomunicarieficiente §i deschiseintremembriisocietatii
Intalnirea de dimineatafavorizeazadezvoltareaunorcompetent academice:vorbirea,
ascultarea, dezvoltareavocabularului, formularea de intrebari, analiza §i evaluareaunormateriale,
construireaunorraspunsurispontane la intrebari, acceptareasolicitarilorcelorlalti.
De asemenea, intalnirea de dimineafacreaza o atmosferapozitiva in clasa: copiii se
apropieunii de alfii, invafasacoopereze, invafasaevitecriticile la adresaaltora, invafasa-i
respectepeceilal^icapersoane.
Prinintermediulintalnirii de dimineafasuntincuraj ate
atitudinilesicomportamenteledemocratice: includerea (contribufiilecopiilorsuntanalizate cu
bunavoinfa §i respect de catreeducatoare), participareaactiva (toficopiiiiau parte la intalnire),
gandireacritica (copiiiinvafasapunaintrebari, saprovoace §i saevalueze, fararautate,
ideiasemanatoaresaudiferite de celeproprii), toleranfaşiacceptarea (candcopiii nu sunt de acord
cu ideilealtora, ace§tia se intrunesc, se ascultaideilediferite §i suntluate in considerare,
pentrucaintrecolegiexistaincredere), gandireaindependenta (copiiisuntincurajafisa-
şiimparta§eascauniialtoraexperienfele §i ideile), deschiderea (o serie de
ideisuntprezentateşidiscutate), responsabilitateapersonalaşisociala
(copiiistabilescregulireferitoare la propriulcomportamentşi la comportamentulgrupului,
ascultandatent, raspunzandrespectuos §i exersandamabilitateape tot parcursulzilei).
Intalnirea de dimineafacontureazapersonalitateacopiluluiprinurmatoarelecalitafi:
grijapentruceilalfi, incredere in forfeleproprii, disponibilitatepentruceilalfi.

Bibliografie:

Charney, Ruth, Sa inveficopiiisa le pese, Greenfield: Fundafianord-estpentru copii,1992;


Colleen, Bane, Buna dimineafa !Ma bucurcae§tiaici, Manualulcadrului didactic pentruintalnirea
de diminefa, C.E.D.P. Step-by-step, Bucure§ti, 2004.
Curriculum pentrueducaţiatimpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

EDUCATOARE:

MARIA CÎINARU

S-ar putea să vă placă și