Sunteți pe pagina 1din 5

PFA STANCIU GHEORGHE

Loc. SLOBOZIA, jud.IALOMITA

PLANUL DE PREVENIRE SI PROTECTIE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Nr. Po Mas Mas Mas Mas Actiuni in scopul Termen Persoana Obs
Crt st uri uri uri uri realizarii sarcinii de care
de tehn orga igien de realizare raspunde
luc Riscuri evaluate Masuri propuse ice nizat ico- alta de
ru orice sanit natu realiz.mas
are ra urii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 O F.1. Deplasari sub efectul Asigurarea fixarii Instructaj periodic; Perma - Angajator
P gravitatiei prin: alunecare, echipamentelor de lucru; Asigurarea nent
E
R
rostogolire rasturnare cadere Atentie la manevrarea conditiilor optime
A libera a echipamentelor de lucru; ecipamentelor de lucru ; de lucru; dotarea cu
T X echipamente
O adecvate a locurilor
R de munca.
2 C F.2.Lucrul cu suprafete/ Instruirea periodica a lucrato- Instructaj periodic; Perma - Angajator
A contururi periculoase : inteparea rilor privind respectarea Asigurarea nent
L
C
ranirea taierea prin folosirea instructiunilor proprii de conditiilor optime
U incorecta a ustensilelor; utilizare a ustensilelor de lucru; de lucru; dotarea cu
L Asigurarea folosirii echipamente
A echipamentului de lucru cores- adecvate a locurilor
T punzator fiecarui loc de munca; de munca.
O
R
3 F3.Contact cu obiecte / suprafete Personalul care efectueaza Instructaj periodic; Perma - Angajator
cu temperatura scazuta. lucrari datorita carora intra in Asigurarea nent
contact cu suprafete cu X conditiilor optime
temperatura scazuta , va purta de lucru; dotarea cu
echipament individual de echipamente
protectie; adecvate a locurilor
de munca.
4 F.4.Electrocutarea prin atingere Efectuarea de verificari vizuale Instructaj periodic; Perma - Angajator
directa : conductor neizolati sau pentru detectarea defectiunilor, Asigurarea nent
cu izolare imbatranita, bornele inainte de inceperea lucrului; conditiilor optime
aparatelor neizolate,; Efectuarea de verificari X X de lucru; dotarea cu
periodice de electricieni echipamente
autorizati; adecvate a locurilor
de munca.
5 F.5.Electrocutarea prin atingere Verificarea periodica a Instructaj periodic; Perma - Angajator
indirecta: deteriorarea circuitelor instalatiilor de legare la Asigurarea nent
de legare la pamant. pamant; conditiilor optime
X de lucru; dotarea cu
echipamente
adecvate a locurilor
de munca.
6 F.6.Temperatura aerului ridicata Climatizarea corespunzatoare a Aplicarea Perma - Angajator
vara si scazuta iarna spatiilor de lucru; prevederilor nent
Masurarea si monitorizarea legislatiei in
parametrilor mediului de vigoare privind
munca;Consultarea persona- masurile ce pot fi
lului cu privire la schimbarile X X aplicate in
din mediul de munca; perioadele cu
Modificarea programului de temperature
lucru in scopul reducerii extreme. Asigurarea
riscurilor, daca este necesar; echipamentelor
In perioadele cu temperaturi adecvate.
ridicate se asigura: apa mine-
rala , reducerea intensitatii si
ritmului activitatilor fizice;
In perioade cu temperaturi
scazute se asigura:ceaiuri
fierbinti pauze temporare;
7 F.7.Iluminat necorespunzator la Asigurarea unui iluminat Asigurarea de Perma - Angajator
locul de munca; scazut, corespunzator prin folosirea de echipamente nent
stralucitor, palpaire. corpuri de iluminat adecvate adecvate
conditiilor de mediu;
Distanta minima dintre ecran si
ochi de 45cm;Directia de X
privire spre ecran paralela cu
fereastra;Utilizarea unui
iluminat local , in scopul
eliminarii zonelor umbrite in
aria de desfasurare a sarcinii de
munca;
8 F.8.Calamitati naturale(trasnet, Instruirea periodica privind Instructaj periodic; Perma - Angajator
inundatie, seisme). comportamnetul in cazul Asigurarea nent
situatiilor de urgenta; X X conditiilor optime
Realizarea de exercitii privind de lucru; dotarea cu
modul de actiune in situatii de echipamente
urgenta; adecvate a locurilor
de munca.
9 F.9.Efectuarea defectuoasa de Asigurarea instructiunilor de Instructaj periodic; Perma - Angajator
comenzi asupra echipamentului securitate adecvate; X Asigurarea nent
de lucru; Instruirea lucratorului privind conditiilor optime
modul de utilizare a echipam. de lucru; dotarea cu
de lucru si respectarea de catre echipamente
acesta a instructiunilor; adecvate a locurilor
de munca
10 F.10.Efectuarea defectuoasa de Reglarea inaltimii de Instructaj periodic; Perma - Angajator
pozitionari ale scaunelor fata de sedere( coapsele si antebratele Asigurarea nent
masa de lucru sau de computer; in pozitie orizontala);Unghiul conditiilor optime
bratelor si picioarelor sa fie de de lucru; dotarea cu
minim 90 grade; echipamente
Spatarul sa asigure forma de X adecvate a locurilor
asezare;Asigurarea suprafetei de munca.
pentru asezarea mainilor pe
masa, in fata tastaturii;
11 F.11.Nesincronizarea de operatii Instruirea permanenta a Instructaj periodic; Perma - Angajator
– intarzieri sau devansari lucratorului asupra procedeelor Asigurarea nent
neprevazute in procedura de de lucru si a proceselor de conditiilor optime
lucru. lucru; X de lucru; dotarea cu
Examinarea profesionala echipamente
periodica cu barem de adecvate a locurilor
verificare a cunostintelor; de munca.
12 F.12.Deplasari cu pericol de Deplasarea se va face numai pe Instructaj periodic; Perma - Angajator
cadere de la acelasi nivel prin caile de acces stabilite, iar in Asigurarea nent
dezechilibrare,impiedicare sau situatia in care acestea sunt conditiilor optime
alunecare umede se va circula cu atentie; de lucru; dotarea cu
Caile de acces , holurile si echipamente
culoarele de trecere trebuie sa X X adecvate a locurilor
ramana libere, neblocate; de munca.
Utilizarea protectiei pentru
cabluri in scopul fixarii
sigure;Asigurarea incaltamintei
adecvate pentru lucratori;
13 F.13.Omiterea unei operatii Instruirea lucratorilor pentru Instructaj periodic; Perma - Angajator
mentionate in procedura de lucru utilizarea procedurilor si a soft- Asigurarea nent
cu care a fost instruit; urilor; X conditiilor optime
Aplicarea rezultatelor ca de lucru; dotarea cu
urmare a dezvoltarii tehnice; echipamente
adecvate a locurilor
de munca.
14 F.14.Solicitarea fizica prin efort Imbunatatirea functionalitatii Instructaj periodic; Perma - Angajator
static- pozitie sezand timp ergonomice a echipamentului Asigurarea nent
indelungat , la birou, autoturism, la locul de munca; conditiilor optime
afectiuni ale coloanei vertebrale. Respectarea programului de X X de lucru; dotarea cu
lucru si a pauzelor; echipamente
Supravegherea medicala adecvate a locurilor
periodica a sanatatii de munca
lucratorilor; Realizarea
controlului de
medicina muncii
15 F.15.Solicitare psihica prin ritm Monitorizarea efectelor Realizarea Perma - Angajator
mare de munca; programului de lucru si controlului de nent
planificarii timpului de lucru X medicina muncii
asupra sanatatii;
Supravegherea medicala
periodica a sanatatii
lucratorilor;
16 F.16.Solicitare psihica prin Selectarea personalului prin Realizarea Perma - Angajator
monotonia muncii. examen medical si psihologic controlului de nent
la angajare si periodic; medicina muncii;
Monitorizarea efectelor X X Instructaj periodic;
programului de lucru si
planificarii timpului de lucru
asupra sanatatii;
Supravegherea medicala
periodica a sanatatii
lucratorilor;
17 F.17.Operatii/reguli gresite Instruirea lucratorilor pentru Instructaj periodic; Perma - Angajator
folosite pentru realizarea sarcinii utilizarea procedurilor si a soft- Asigurarea nent
de munca; urilor; X conditiilor optime
Aplicarea rezultatelor ca de lucru; dotarea cu
urmare a dezvoltarii tehnice; echipamente
adecvate a locurilor
de munca.
18 F.18.Absenta unor operatii din Instruirea periodica a Instructaj periodic; Perma - Angajator
procedura de executare stabilita lucratorului pentru respectarea Asigurarea nent
pentru sarcina de munca. prodedeelor specifice in conditiilor optime
realizarea sarcinii de munca; X de lucru; dotarea cu
echipamente
adecvate a locurilor
de munca.
19 F.19.Succesiunea gresita a Instruirea lucratorilor pentru Instructaj periodic; Perma - Angajator
operatiilor sau utilizarea utilizarea procedurilor si a soft- Asigurarea nent
metodelor de munca urilor; X conditiilor optime
necorespunzatoare pentru Aplicarea rezultatelor ca de lucru; dotarea cu
realizarea sarcinii; urmare a dezvoltarii tehnice; echipamente
adecvate a locurilor
de munca.