Sunteți pe pagina 1din 4

EDUCAŢIE, CERCETARE, PROGRES TEHNOLOGIC

APLICAŢII ALE TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI


ȘI A COMUNICAŢIILOR ÎN DEZVOLTAREA
MODULELOR E-LEARNING PENTRU CURSURILE
DE TEHNOLOGII AVANSATE DE TRICOTARE

Conf.univ.dr.ing. Dorin DAN, Prof.univ.dr.ing. Mirela BLAGA

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

REZUMAT. Articolul prezintă rezultatele cercetării privind cerinţele unui manual digital şi aplicarea lor la
proiectarea unor module de curs asistate de calculator. Aceste instrumente moderne de învăţare vor fi dezvoltate
în cadrul proiectul intitulat E-learning course for innovative textile fields, cu acronimul Advan2Tex. Acest proiect
este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul Erasmus Plus. Proiectul vine în sprijinul specialiștilor
din domeniul textil cu o ofertă de cursuri adaptată la cele mai noi dezvoltări în domeniu. Aceste cursuri vor fi
organizate ca să se desfășoare pe o platformă de e-learning creată în acest scop.

Cuvinte cheie: e-learning, manual digital, inovare în textile, programul Erasmus plus.

ABSTRACT. The paper presents the results of research regarding the requirements and their application to the
design of computer-assisted course modules – digital manual. These modern learning tools will be developed
within the project entitled E-learning course for innovative textile fields with the acronym Advan2Tex. This project
is financed by the European Commission through the Erasmus Plus programme. The project comes with an offer
of e-learning courses to support textile specialists. These courses will be organized to take place on an e-learning
platform created for this purpose.

Keywords: e-learning, digital manual, innovation în textile field, Erasmus plus.

1.INTRODUCERE 2. MANUAL DIGITAL. DEFINIŢII

Evoluţia contemporană a învățământului superior Problema definirii corecte și complete a noțiunii


tehnic textil implică astăzi, din ce în ce mai mult, de manual digital a stat în atenția multor specialiști
utilizarea tehnologiei informației și a comunicațiilor. români. Cele mai multe dezbateri pe această temă s-
În acest sens, profesorul de astăzi este ”nevoit” să au desfășurat în cadrul Conferinței Naționale de
găsească noi posibilităţi pentru ca procesul de Învățământ Virtual – CNIV, organizat anual de
predare - învăţare - evaluare să fie unul atractiv și Universitatea din București. În cadrul prezentei
eficient atât pentru studenți cât şi pentru profesor. lucrări a fost preluată definiția oferită de profesorul
Programele educaţionale proiectate de un colectiv Marin Vlada, inițiatorul și coordonatorul Conferinței
de specialiști de la Facultatea de Textile - Pielărie și CNIV România.
Management Industrial din Iași oferă soluţii de Un curs universitar digital reprezintă un produs
realizare a unei învăţări interactive bazate pe filme software ce este utilizat de studenţi și profesori de
de prezentare, animaţii interactive de învățare, regulă, sau nu, prin intermediul unei platforme de e-
exerciţii de logică, teste interactive de autoevaluare Learning.
și evaluare finală, ce pot oferi o creştere a interesului Acesta oferă accesul comod şi eficient la cuno-
studentului pentru a învăța și o creștere a ştinţele şi informaţiile cele mai noi, metode noi şi
obiectivităţii evaluării făcută de cadrul didactic. eficiente de predare, învăţare şi evaluare a cunoştin-
În primă etapă de cercetare, proiectul a rezolvat ţelor, instruire şi formare permanentă, în scopul
următoarele obiective ce fac obiectul prezentei obţinerii unei experienţe privind înţelegerea şi
lucrări: definirea corectă și completă a noțiunii de stăpânirea de cunoştinţe şi competenţe într-un
manual digital, analiza argumentelor pro și contra domeniu al cunoaşterii.
privind dezvoltarea și utilizarea manualelor digitale Un curs universitar clasic în format tipărit, chiar
în procesul de predare-învățare-evaluare. în format pdf, conține reprezentări statice ale unor

60 Buletinul AGIR, Supliment 3/2015


DEZVOLTAREA MODULELOR E-LEARNING PENTRU CURSURILE DE TEHNOLOGII AVANSATE

descrieri de teme și subiecte, explicații și texte, ● materialele digitale sunt ușor de accesat dacă
teoreme și demonstrații, scheme și tabele, grafice și se dispune de o platformă de e-learning; în prezent,
diagrame etc. toate instituțiile de învățământ superior dispun de
Utilizarea noilor tehnologii împreună cu folosirea serviciul unei astfel de platforme, mai mult sau mai
metodelor moderne pedagogice și psihologice, sus- mult dezvoltate;
ținute de instrumente software oferite de calculator, ● materialele digitale captează ușor atenția
dă posibilitatea cadrelor didactice să conceapă și să studenților cu ajutorul aplicațiilor video și audio
proiecteze cursuri universitare digitale într-o nouă inserate în conținutul manualului digital;
abordate, atât științifică, cât și pedagogică. Astfel, ● varianta digitală a manualului oferă o cantitate
se pot realiza reprezentări dinamice pentru descrie- mare de materiale grafice color ce ajută pe profesor
rea și studiul proceselor și fenomenelor, pentru să structureze mai bine datele de prezentat iar
abordări și soluții noi în cercetare, pentru schimbări studentul să obțină mai ușor informațiile legate de
și interpretări noi ale unor teorii și metodologii (M.
tema lecției;
Vlada , CNIV Romania, 2003).
● materialele digitale sunt foarte utile profesorilor
cât și studenților în toate momentele învățării
3. AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE (predare, învățare, evaluare);
PRIVIND DEZVOLTAREA ȘI ● într-un manual digital informația poate fi
reactualizată și revizuită foarte ușor, fără cheltuieli
UTILIZAREA MANUALELOR DIGITALE materiale importante;
● absolvenții care, încă de pe băncile școlii, au
În contextul evoluției spectaculoase a noilor învățat să folosească tehnologii de informatice și de
tehnologii ale informației și cunoașterii, posibilitatea comunicare vor fi mai bine pregătiți pentru a face
de a dezvolta manuale digitale este o problemă care față cu succes la sarcinile de la locul de muncă;
a preocupat pe multă lume. ● există soluții de dotare a laboratoarelor școlilor
Analizele mai multor cercetători din întreaga
cu astfel de dispozitive, cu o investiție financiară
lume au condus la sublinierea argumentelor pro și
minimă;
contra în a se lua decizii privind dezvoltarea și
● studenții care folosesc manuale digitale sunt
utilizarea manualelor digitale în procesul de predare-
învățare-evaluare. capabili să caute date și să obțină informații mult
mai ușor folosind aplicațiile de căutare ale progra-
melor în care lucrează, decât într-un manual tipărit.
3.1. Avantajele manualelor digitale ● marcarea, evidențierea textelor, ca mijloc tradi-
țional de învățare, se poate face mult mai ușor la
Printre avantajele des menționate de susținătorii manualele digitale în comparație cu manualele
manualelor digitale se află următoarele: tipărite;
● studenții nu vor fi nevoiți să poarte asupra lor ● cea mai potrivită modalitate prin care studenții
materialele de curs, laborator și proiect grele, ci vor acumulează cunoștințe este prin joc; multe produse
veni la școală doar cu o tabletă sau alt mijloc de educaționale asistate de calculator transformă
lucru asistat de calculator. învățarea într-o activitate distractivă;
● studenții care au cărat genți cu manuale grele ● dacă studentul înțelege mai greu anumite
și materiale incomode vor fi cei mai în măsură să noțiuni sau fenomene noi, calculatorul facilitează
aprecieze acest avantaj de necontestat; înțelegerea acestora prin intermediul anumitor softuri
● studenții sunt atrași de noile tehnologii de educaționale cu ajutorul cărora el are posibilitatea de
informare și comunicare; ei folosesc în mod curent a descoperi singur unele aspecte și de a interveni în
aceste tehnologii pentru că posedă competențe procesul învățării;
digitale atestate de un examen de bacalaureat; ● calculatorul folosit în procesul de învățare
● a învăța cu ajutorul unui manual digital devine ajută la consolidarea cunoștințelor noi prin utilizarea
un lucru plăcut pentru că acesta asigură un grad de exerciții diversificate, ce arată situații concrete de
foarte ridicat de interactivitate între toți studenții din aplicare a lor;
sala de curs și profesor; ● se folosesc teste electronice de diferite tipuri ce
● lucrul cu manualul digital implică o gândire au avantajul de a testa rapid nivelul de cunoștințe
logică și sistematizată, fapt ce conduce la dezvolta- asimilat; în cazul unor răspunsuri greșite, testul
rea creativității studenților; electronic afișează recomandări utile corectării
● deoarece în memoria dispozitivelor se pot răspunsului greșit;
stoca fișe de lucru, teme pentru acasă, etape de ● utilizarea programelor educaționale face
proiect etc., se reduce cantitatea de hârtie utilizată la posibilă modelarea și simularea fenomenelor ce nu
școală, în favoarea protejării mediului înconjurător; pot fi observate în realitate;

Buletinul AGIR, Supliment 3/2015 61


EDUCAŢIE, CERCETARE, PROGRES TEHNOLOGIC

● programele educaționale pot compensa cu Naționale, Remus Pricopie, care a spus, în anul
succes lipsa din dotare a unor mașini sau aparate ce 2013, că „sistemul educațional românesc trebuie să
nu sunt la îndemâna scolii și pot ușura înțelegerea privească spre viitor. Tehnologia, telefoanele inteli-
corectă și deplină a proceselor și fenomenelor; gente, tabletele, calculatoarele fac parte din viața
● studentul poate repeta experiența de laborator noastră și a copiilor noștri. Forma de exprimare a
și în afara lui prin vizualizarea animațiilor și filmelor informației este din ce în ce mai importantă pentru
ce prezintă construcția diferitelor mecanisme, noi adulții, și cu atât mai importantă pentru copiii
reglarea și funcționarea lor; noștri. Mediul digital permite interactivitatea și
● utilizarea calculatorului în clasă îl va ajuta pe dinamismul pe care îl așteaptă tinerii și consider
student să-și exerseze procesele gândirii, să-și acest proiect un început promițător“.
perfecționeze viteza de reacție la anumite sarcini și
să-și formeze un anumit algoritm de învățare.
4. CONCLUZII
3.1. Dezavantajele manualelor digitale Profesorul Marin Vlada a sintetizat foarte bine
cerințele unui manual digital. Concluziile lui sunt
Oponenții manualelor digitale spun, pe bună prezentate în continuare (M. Vlada, CNIV Romania,
dreptate, că: 2014).
● manualele digitale pot fi accesate numai de pe Din punct de vedere tehnic/informatic, manualul
desktop, laptop, tabletă, telefon inteligent, dispozitive digital este independent de platformele e-Learning şi
care nu sunt accesibile tuturor studenților; acest reprezintă un produs software (aplicaţie) ce poate fi
dezavantaj va dispare dacă școlile vor investi într-o folosit online dar şi offline, pe orice tip de tehno-
bază materială corespunzătoare învățământului digital; logie (desktop, laptop, tabletă, telefon), pe orice
● sunt mulți profesori care nu știu să utilizeze sistem de operare şi pe orice browser, iar din punct
noile tehnologii de informare și cunoaștere; școlile de vedere fizic există stocat pe un CD ce însoţeşte
trebuie să facă eforturi financiare suplimentare manualul tipărit.
pentru formarea acestora; Din punct de vedere al conţinutului, manualul
● se observă o tendință greșită a studenților care digital cuprinde integral conţinutul manualului tipărit
apelează la calculator și internet pentru a le folosi la (ce are reprezentări statice), având complementar (în
activitățile școlare fără să prelucreze datele culese și locul ilustraţiilor, tabelelor, exerciţiilor, etc. de pe
să le treacă prin filtrul propriei gândiri; hârtie) elemente specifice precum: exerciţii inter-
● profesorul greșește dacă utilizează singur active, jocuri educaţionale, animaţii, filme şi simulări
manualul digital în clasă și nu implică studenții să care, prin utilizare, aduc un plus de profit cognitiv.
interacționeze cu materialul digital; Manualele trebuie să îmbogăţească procesul de
● există riscul ca programul de învățare să fie predare-învăţare-evaluare cu activităţi multimedia
realizat în așa fel încât studenții să primească interactive, iar cel mai important element de noutate
informațiile nu să le descopere singuri, conducând la adus de manualele digitale este reprezentat de acti-
o stare de pasivitate în gândire; vităţile multimedia interactive de învăţare (AMII) ce
● metodele tradiționale nu trebuie abandonate; pot avea următoarele clase de complexitate şi care
există riscul ca studenții să prefere numai consultarea oferă o continuitate a acumulărilor/competenţelor
surselor de pe internet și să nu mai utilizeze sursele dobândite de elev pe întreaga durată de utilizare (atât
clasice din biblioteca facultății; individuală, cât şi în activităţi de grup): static, animat,
● studiile arată că persoanele care citesc un text interactiv, complex (aplicaţii software complexe).
în format tipărit pe hârtie înțeleg și învață mai bine Astfel, prin manualul digital se atinge un nivel
decât persoanele care citesc un text digital pe un superior al procesului de predare-învăţare-evaluare
ecran (mai ales dacă este mic ca dimensiuni); prin atributul de imersiune (virtual reality şi augment-
● studiile arată că utilizarea intensă și de durată a ed reality) pe care un eveniment de învăţare continuu
tabletelor, laptop-urilor și telefoanelor inteligente (manual digital) îl conferă procesului didactic, faţă
afectează sănătatea oamenilor; de un eveniment de tip discret (RLO, Reusable
● dispozitivele digitale distrag atenția studenților Learning Objects) şi faţă de experienţa acumulată
de la procesul de învățare; aceștia pot fi atrași de de elevi sau cadrele didactice în utilizarea de
jocuri pe calculator, sistemul de poștă electronică, software educaţional (lecţii interactive) prin labora-
rețelele de socializare etc. toarele virtuale pentru fizică, chimie, biologie etc.
Din analiza făcută, cântărind avantajele și dez- Tehnologiile și instrumentele software actuale
avantajele utilizării unui manual digital se poate (software educațional și software științific) ce pot fi
spune că sunt mai multe motive pro și mai puține folosite la proiectarea manualelor digitale sunt:
motiva contra. În alegerea noastră, ne putem baza și HTML, Macromedia Flash, Cult3D, JavaScript,
pe declarația reprezentantul Ministerul Educației Platforme web 2.0 (blog, wiki), LabView, MatLab,

62 Buletinul AGIR, Supliment 3/2015


DEZVOLTAREA MODULELOR E-LEARNING PENTRU CURSURILE DE TEHNOLOGII AVANSATE

MathCAD, Mathematica, Origin, Graphing Calcu- [3] R.P. Hotnews.ro. Ministerul Educației a lansat primul manual
lator 3D, Simulink, SigmaPlot, MolPro, Thermo- digital realizat în România. Publicat online: 27 martie 2013.
Accesat online: 1 aprilie 2015. http://www.hotnews.ro/stiri-
Calc etc. esential-14503008-ministerul-educatiei-lansat-primul-
manual-digital-realizat-romania.htm
[4] Răilean, E. Elearning.România. Manualele digitale: resurse
Recunoaştere pedagogice sau/şi mijloace de învățământ pentru compe-
tenţele EQF. Publicat online: 19 mai 2013. Accesat on line:
31 martie 2015. http://www.elearning.ro/manualele-digitale-
Această lucrare a fost realizată cu suportul resurse-pedagogice-sau-mijloace-de-invatamant
financiar al Comisiei Europene, prin programul [5] Tirca, A. Despre educație – Lecții învățate. Manualele digitale -
Erasmus Plus, în cadrul proiectului „E-learning pro și contra. Publicat online: 12 mai 2013. Accesat online: 1
course for innovative textile fields”, cu acronimul aprilie 2015. http://ancatirca.blogspot.ro/2013/05/manualele-
Advan2Tex (2014-1-RO01-KA202-2909/Vocational digitale-pro-si-contra.html
[6] Turiceanu, T. Blogul Turiceanu Tina. Avantaje și dezavan-
Education and Trening – VET).
taje ale utilizării calculatorului în clasă. Publicat on line: 4
ianuarie 2014. Accesat online: 31 martie 2015. http://
turiceanutina.blogspot.ro/2014/01/avantaje-si-dezavantaje-
BIBLIOGRAFIE ale-utilizarii.html.
[7] Vlada, M. E-Learning şi Software educaţional. În: CNIV-
[1] Adăscăliței, A. Instruire asistată de calculator – Didactică 2003, Noi tehnologii de e-learning, Conferinţa Naţională de
informatică. Colecția Collegium. Metodică. Iași: Polirom, Învăţământ Virtual, Software educaţional, Editura Universităţii
2007. din Bucureşti, 2003.
[2] Intuitex. Didactic.ro. Avantajele și beneficiile manualelor [8] Vlada, M. Elearning.România. Manuale digitale şi resurse
digitale. Publicat online: 15 iulie 2014. Accesat online: 1 aprilie universitare digitale – întrebări şi definiţii. Publicat online:
2015. http://www.didactic.ro/stiri/avantajele-si-beneficiile- 8 mai 2013. Accesat online: 10 aprilie 2014. www.elearning.ro/
manualelor-digitale manuale-digitale-si-resurse-universitare-digitale

Despre autori

Conf.univ.dr.ing. Dorin DAN


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Absolvent al Facultăţii de Textile din Iaşi (1977), specializarea Tehnologia mecanică a tricoturilor şi confecţiilor.
Doctor în ştiinţe tehnice, specialitatea „Tehnologii mecanice textile”, teza cu titlul „Perfecţionarea tehnologiei de
tricotare pe maşini rectilinii de tricotat automate", Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2000.
Domenii de competenţă: Tehnologii de tricotare, CAD/CAM în tricotaje, programe educaţionale asistate de
calculator, E-learning.

Prof.univ.dr.ing. Mirela BLAGA


Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

Absolventă a Facultăţii de Textile-Pielărie din Iaşi (1991), specializarea Tricotaje-Confecţii. Doctor în ştiinţe
tehnice, specialitatea „Tehnologii mecanice textile”, teza cu titlul „Contribuţii la cercetarea şi dezvoltarea
structurilor tricotate din urzeală", Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2003. Domenii de competenţă:
CAD/CAM în tricotaje, Tehnologii de tricotare pe maşini rectilinii, Tricoturi cu destinaţie tehnică.

Buletinul AGIR, Supliment 3/2015 63

S-ar putea să vă placă și