Sunteți pe pagina 1din 15

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE A BANATULUI

„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI„ DIN TIMIŞOARA


FACULTATEA TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE
PROGRAMUL DE STUDIU: Aliment-Nutriţie umană
DISCIPLINA: Alimente Ecologice

Ing. Cojocariu Popa Constantin Ionut


Anul II - Master

Produse Agroecologice

Coordonator ştiinţific:
Ș.L. Dr. Ing. Rădoi Bogdan

Timișoara
2018-2019
Cuprins

1. Introducere
2. Legislație, Criterii și Organe de Control
3. Concluzie
4. Bibliografie

1
Introducere

Apariția unor efecte metabolice nedorite induse de dezechilibre alimentare a dus la


conștientizarea importanței actului de nutriție, ceea ce a implicat fundamentarea comportamentului
alimentar pe principii sănătoase și a determinat segmente semnificative de consumatori să se
indrepte spre alimente cât mai pure din punct de vedere biologic, spre asa numitele produse
biologice. Acestea pot purta și denumiri similare: produse ecologice, produse organice, deși
sunt diferențe terminologice destul de sensibile între aceste denumiri.
Pentru a putea satisface cerințele acestor segmente de consumatori, statele trebuie să
plaseze agricultura biologică în centrul politicilor de dezvoltare pentru stimularea activităților de
producție, prelucrare și comercializare.
Agricultura biologică utilizeaza metode specifice, cum sunt:
 fertilizarea solului cu îngrășăminte organice;
 acoperirea solului (pentru asigurarea protecției împotriva uscării lui);
 folosirea de îngrășăminte naturale minerale (fosfați, praf de rocă, calciu provenit
din var, îngrășăminte din alge marine);
 rotația culturilor, pentru evitarea deteriorării solului;
 arături ușoare și nu foarte adânci;
 înlăturarea paraziților prin mijloace biologice.
Alimentele biologice/ecologice sunt produse exclusiv naturale, obținute fără utilizarea de
îngrășăminte chimice și pesticide, ce respectă integral procesele biologice și ecologice, și în
consecință, sunt certificate de un organ agreat pentru a purta etichetă „bio”, care atesta că au fost
obținute conform standardelor recunoscute pentru agricultura biologică.
În SUA au fost introduse standarde privind producția și manipularea produselor agricole
biologice/ecologice, aplicabile întregului lanț logistic, de la fermier până la consumator. Aceste
standarde sunt aplicabile și operațiunilor intermediare. Conform standardelor respective sunt
determinate patru categorii de produse biologice:
 100% biologice, desemnând produsele care nu conțin decât ingrediente produse biologic;
 biologice, însemnând produsele ce conțin 95% din ingrediente produse biologic (raportat
la masa produsului);
 preparate cu ingrediente biologice, semnificând produsele ce conțin mai mult de 70%
ingrediente biologice, dar maxim trei componente produse biologic pot fi specificate pe
eticheta principală a ambalajului;
 produse transformate conținând mai puțin de 70% ingrediente produse biologic, iar
termenul „biologic” nu mai poate fi înscris pe eticheta principală a ambalajului, dar în lista
de ingrediente de pe ambalaj se pot specifica componentele care sunt produse biologic.

2
Începând din octombrie 2002, mărfurile din primele două categorii, produse în SUA sau în
străinătate, care răspund exigențelor Programului Național Biologic al Departamentului
Agriculturii din SUA, pot purta marca „USDA Organic Seal” (certificare biologică a
Departamentului agriculturii) pe ambalaj. Tot de la această dată, toate produsele etichetate ca
biologice, oricare ar fi originea lor, trebuie certificate conform regulilor Programului Național
Biologic al Departamentului Agriculturii din SUA, de către un organism agreat. Piața alimentelor
biologice este în continuă extindere nu numai în SUA, dar și în multe dintre țările europene și de
pe alte continente.
În România, a fost elaborat cadrul legislativ și instituțional de bază în domeniul produselor
ecologice, armonizat parțial cu reglementările Uniunii Europene, necesar dezvoltării agriculturii
ecologice. Aceste reglementări sunt:
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice din 17 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38 din 7 martie 2001;
 Hotărârea de Guvern nr. 917 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 34/2000;
 Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor nr. 70/2002 privind constituirea
Comisiei pentru dezvoltarea agriculturii ecologice în România.
Alimentele ecologice/biologice au un rol fundamental în asigurarea și menținerea
sănătății omului, având funcții de autorefacere mult mai importante decât cele semnalate
până în prezent și o valoare igienică superioară celorlalte tipuri de alimente.
Regimul produselor alimentare ecologice este reglementat din anul 2000. Producția
agroalimentară ecologică este definită ca însemnând obținerea de produse agroalimentare fără
utilizarea produselor chimice de sinteză, în conformitate cu regulile de producție ecologică
stabilite, care respectă standardele, ghidurile și caietele de sarcini nationale și sunt atestate de
un organism de inspecție si certificare înființat în acest scop. Producția agroalimentară ecologică
are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, diversificate și echilibrate, care asigură
protejarea resurselor naturale și sănătatea consumatorilor.
Produsele ecologice sunt reprezentate de produsele obținute și etichetate astfel încat să
informeze cumpărătorul ca produsul și/sau, după caz, ingredientele din produs au fost obținute în
conformitate cu metode de producție ecologică. De asemenea, în Ordonanță nr. 34/2000 sunt
definiți termenii de specialitate și sunt stabilite condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
metodele de producție ecologică utilizate în obținerea produselor respective.
Alimentația ecologică are valențe trofice, sanogenetice și social-economice de necontestat.
Acestea derivă din condițiile specifice create pentru cultivarea plantelor și creșterea animalelor
intr-un mediu înconjurator special, dar și pentru obținerea produselor prelucrate. Intercorelarea
factorilor ecologici cu alimentația constituie o premisă a creșterii securității alimentare. Realizarea
echilibrului nutrițional pe „piața metabolică” a organismului uman implică pe lângă echivalența
dintre necesitățile fiziologice și aportul de nutrienți din alimente și îndeplinirea cerințelor
ecologice ale alimentației.

3
Legislație, Criterii și Organe de Control

1. Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2000

Monitorul Oficial, nr. 172 /2000 privind produsele agroalimentare ecologice


Definiţie: Producţia ecologică, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă
obţinerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză, în conformitate
cu regulile de producţie ecologică stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, care respectă
standardele, ghidurile şi caietele de sarcini naţionale şi sunt atestate de un organism de inspecţie
şi certificare înfiinţat în acest scop.
Produsele ecologice sunt obţinute şi etichetate astfel încât să informeze cumpărătorul că
produsul şi/sau, după caz, ingredientele din produs au fost obţinute în conformitate cu metode de
producţie ecologică, şi anume:
 produsele vegetale primare neprocesate, animalele şi produsele animaliere
neprocesate;
 produsele de origine vegetală şi animală procesate, destinate consumului uman,
preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală şi/sau de origine
animală;
 furajele, furajele compuse şi materiile prime, care nu sunt cuprinse la primul alineat
Reguli de producţie ecologică:
 respectarea principiilor producţiei ecologice;
 neutilizarea de fertilizatori şi amelioratori ai solului, pesticide, materiale furajere, aditivi
alimentari, ingrediente pentru prepararea alimentelor, substanţe folosite în alimentaţia
animalelor, substanţe ajutătoare pentru pregătirea furajelor, produse pentru curăţarea şi
dezinfectarea adăposturilor pentru animale şi de alte produse, decât a acelor produse
permise să fie folosite în agricultura ecologică;
 folosirea de seminţe sau material vegetativ săditor obţinut prin metode de producţie
ecologică.
Principiile de bază ale producţiei agroalimentare ecologice:
 eliminarea oricărei tehnologii poluante;
 realizarea structurilor de producţie şi a asolamentelor, în cadrul cărora rolul principal îl
deţin rasele, speciile şi soiurile cu înaltă adaptabilitate;
 fertilităţii naturale a solului;
 integrarea creşterii animalelor în sistemul de producţie a plantelor şi produselor din plante;
 utilizarea economică a resurselor energetice convenţionale şi înlocuirea acestora în mai
mare măsură prin utilizarea raţională a produselor secundare refolosibile;

4
 aplicarea unor tehnologii atât pentru cultura plantelor, cât şi pentru creşterea animalelor,
care să satisfacă cerinţele speciilor, soiurilor şi raselor.
Conversia producţiei convenţionale la cea ecologică. Întreaga unitate, fermă sau o parcelă
din fermă, incluzând creşterea animalelor, trebuie să fie transformată în concordanţă cu standardele
ecologice naţionale şi internaţionale într-o anumită perioadă
Durata perioadei de conversie:
 2 ani pentru culturile de câmp anuale;
 3 ani pentru culturile perene şi plantaţii;
 2 ani pentru pajişti şi culturi furajere;
 12 luni pentru vite pentru carne;
 6 luni pentru rumegătoare mici şi porci;
 12 săptămâni pentru animale de lapte;
 10 săptămâni pentru păsări pentru producţia de ouă sau carne, cumpărate la vârsta de 3 zile;
 1 an pentru albine, dacă familia a fost cumpărată din stupine convenţionale

2. Hotărâre nr. 917/2001

Monitorul Oficial, Partea I nr. 640 /2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare
ecologice Monitorul Oficial, Partea I nr. 640 /2001
 Regulile detaliate privind principiile producţiei ecologice pentru plante şi produse din
plante, animale şi produse animaliere, apicultură şi produse apicole sunt prevăzute în anexa
nr. 1.
 Lista cuprinzând produsele permise să fie utilizate în agricultura ecologică este prevăzută
în anexa nr. 2.
 Ingredientele şi metodele de prelucrare care pot fi utilizate la prepararea alimentelor
ecologice sunt prevăzute în anexa nr. 3.
 Anexa nr. 4 Numărul maxim de animale pe ha
 Anexa nr. 5: Suprafeţele minime ale adăposturilor în interior, exterior şi alte caracteristici
aleacestora pentru diferite specii de animale şi tipuri de producţie
3. ORDIN MADR nr. 219/2007 pentru aprobarea Regulilor privind înregistrarea
operatorilor în agricultura ecologică MOF nr. 238/2007
 Operatorii au obligaţia de a-şi înregistra în fiecare an, până la data de 1 iunie activitatea,
prin DADR, la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, compartimentul de
specialitate,prin completarea fişelor de înregistrare prezentate în anexele nr.1-7, care fac
parte integrantă din prezentul ordin.

5
 Fişele de înregistrare, aprobate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale, sunt transmise în original operatorului care a solicitat înregistrarea.
 În situaţia în care un producător administrează mai multe ferme, solicitantul va completa
câte un set de fişe de înregistrare pentru fiecare fermă/unitate ecologică.
 În scopul verificării informaţiilor cuprinse în fişele de înregistrare, operatorul furnizează la
cererea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi alte documente.
 În situaţia în care fişele de înregistrare nu sunt complete sau conţin informaţii
neclare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va acorda operatorului o
perioadă de 15 de zile pentru rectificarea acestora. Dacă fişele de înregistrare nu sunt
remediate în termenul legal, procedura de înregistrare va fi anulată.
 Organismele de inspecţie şi certificare nu vor efectua prima inspecţie la ferma/unitatea
ecologică dacă operatorul nu este înregistrat la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
 În cazul în care operatorul încetează activitatea cu organismul de inspecţie şi certificare
menţionat în fişa de înregistrare, acesta va informa Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale respectiv compartimentul de specialitate.

4. Sistemul de inspecţie şi certificare şi condiţiile de acreditare a organismelor de


inspecţie şi control
ORDIN MADR nr. 688 / 2007
MOF nr. 599/2007

Regulile prevăzute în prezentul ordin au scopul să ofere consumatorilor garanţii că


produsele produsele, au fost obţinute în conformitate cu dispoziţiile legale privind agricultura
ecologică În conformitate cu prevederile din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.092/91 privind
modul de producţie ecologică şi indicarea acesteia pe produsele agroalimentare ecologice, denumit
în continuare Regulament, operatorii care produc, procesează, depozitează, comercializează şi/sau
importă din terţe ţări în Uniunea Europeană produse agroalimentare ecologice trebuie să îşi supună
activitatea unităţii/fermei de producţie, sistemului de inspecţie şi certificare.
 Inspecţia operatorilor şi certificarea produselor agroalimentare ecologice se fac în
România, de către organisme de inspecţie şi certificare, persoane juridice din sectorul
public sau privat, acreditate/aprobate.
 Aprobarea, controlul şi supravegherea activităţii organismelor de inspecţie şi certificare se
fac de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale atribuie organismului de inspecţie şi
cerificare, un cod de identificare.
 Certificatul de aprobare acordat organismelor de inspecţie şi certificare este valabil 2 ani
şi se avizează anual de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma
controlului şi supravegherii activităţii organismului de inspecţie şi certificare.

6
5. Reguli specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice
Ordin MADR /ANPC nr. 417/2002 Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 /2002
ORDIN nr. 317/190 din 11 mai 2006

Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 /2006În cazul etichetării sau publicităţii produselor
vegetale primare neprocesate, a animalelor şi a produselor animaliere neprocesate, se fac referiri
la modul de producţie ecologică numai în următoarele condiţii:
 indicaţiile evidenţiază cu claritate modul de producţie agricolă;
 produsul este obţinut în conformitate cu regulile de producţie ecologică stabilite în OUG
nr. 34/2000 şi în Hotărârea Guvernului nr. 917/2001, sau este importat şi se supune
aceloraşi prevederi;
 produsul se obţine sau se importă de un operator care este controlat de un organism de
inspecţie şi certificare în conformitate cu prevederile art. 7 şi 8 din OUG nr. 34/2000;
 prin etichetare se înscriu numele şi/sau codul organismului de inspecţie şi certificare la care
operatorul este înscris.
Produse de origine vegetală şi animală procesate, destinate consumului:
 cel puţin 95% din ingredientele de origine agricolă ale produsului sunt produse sau provin
din produse obţinute în conformitate cu regulile de producţie ecologică sau sunt importate
şi se supun aceloraşi prevederi;
 toate celelalte ingrediente de origine agricolă ale produsului sunt menţionate în Hotărârea
Guvernului nr. 917/2001 sau sunt autorizate provizoriu într-o ţară din Uniunea Europeană;
 produsul conţine numai substanţele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001, ca
ingrediente de origine neagricolă;
 produsul sau ingredientele sale de origine agricolă sunt supuse unor tratamente numai cu
substanţele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 917/2001;
 produsul sau ingredientele sale nu sunt supuse tratamentelor care implică utilizarea
radiaţiilor ionizante;
 produsul este preparat sau importat de un operator care este controlat de un organism de
inspecţie şi certificat
 prin etichetare se înscriu numele şi/sau codul organismului de inspecţie şi certificare care
a efectuat ultima inspecţie a operatorului;
 produsul este obţinut fără utilizarea organismelor modificate genetic şi/sau a produselor
derivate din astfel de organisme;
 indicaţiile privind modul de producţie ecologică trebuie să stabilească în mod clar că se
referă la un mod de producţie agricolă şi trebuie să fie însoţite de o menţiune privind
ingredientele de origine agricolă respective, în condiţiile în care această menţiune nu este
înscrisă în lista ingredientelor.

7
Produsele vegetale în plus pot cuprinde referiri la conversia către modul de producţie
ecologică în următoarele condiţii:
 respectă o perioadă de conversie de cel puţin 12 luni înainte de recoltare;
 indicaţiile de pe eticheta produsului sunt inscripţionate astfel încât să nu inducă în eroare
cumpărătorul asupra acestui produs. Aceste indicaţii se formulează astfel: "produs în
conversie către agricultura ecologică" şi trebuie să fie prezentate în acelaşi format, culoare
şi stil de caractere cu denumirea sub care se vinde produsul. În această formulare cuvintele
"agricultura ecologică" nu vor fi mai evidente decât cuvintele "produs în conversie către";
 produsul conţine doar un singur ingredient vegetal de origine agricolă;
 prin etichetare se înscriu numele şi/sau codul organismului de inspecţie şi certificare care
a efectuat ultima inspecţie a operatorului;
 produsul este obţinut fără utilizarea organismelor modificate genetic şi/sau a produselor
derivate din astfel de organisme.
 Pe eticheta şi publicitatea unui produs ecologic se va aplica sigla «ae» specifică produselor
ecologice controlate.

6. Sigla AE
Ordin nr. 317/2006
Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 /2006

Sigla "ae" este utilizată în scopul certificării-identificării produselor agroalimentare


ecologice şi garantează că produsele agroalimentare care poartă această siglă îndeplinesc
următoarele condiţii:
 provin din agricultura ecologică din România şi sunt comercializate în conformitate cu
prevederile OUG nr. 34/2000
 sunt certificate de un organism de inspecţie şi certificare acreditat de Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.P.D.R.;
 provin din import şi sunt certificate în România de un organism de inspecţie şi certificare
acreditat de M.A.P.D.R.
 Reprezentarea grafică şi descrierea siglei "ae" de certificare-identificare sunt prezentate în
anexa nr. 2 lit. A la reguli.
 Sigla "ae" cu scop informativ-publicitar cu privire la agricultura ecologică şi produsele
agroalimentare ecologice.
 Sigla "ae" este proprietatea exclusivă a M.A.P.D.R.,
 Produsele agroalimentare ecologice aflate în perioada de conversie nu se inscripţionează
cu sigla "ae" de certificare-identificare

8
Cererea de acordare a siglei "ae"
Modelul cererii de solicitare a utilizării siglei "ae" în scop de certificare-identificare este
prevăzut în anexa nr. 3 la reguli. Cererea se completează în două exemplare şi se aprobă de către
directorul general al direcţiei generale în subordinea căreia se află Compartimentul de agricultură
ecologică din cadrul M.A.P.D.R.
Cererea va fi însoţită de următoarele documente justificative:
 fişa de înregistrare a operatorului, aprobată de M.A.P.D.R.;
 contractul încheiat de producător cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat de
M.A.P.D.R.;
 certificatul de produs ecologic, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare cu care
producătorul a încheiat contractul;
 forma finală a etichetei produselor, conţinând şi sigla de certificare, lipită pe o foaie format
A4.

7. LISTA organismelor de inspecţie si certificare acreditate de MADR, pentru


efectuarea inspecţiei si certificarea produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul
României

BCS OKO Garantie-Germania QC&I GmbH-Germania


Reprezentanta in România: Reprezentanta in România:
,,BCS OKO-GARANTIE ROMANIA” S.R.L ,, QC&I ROMANIA’’
Adresa:Tg.Mures, str.Belsugului nr.24, ap.1, jud.Mures Adresa: Timişoara, str.Listz nr.1, parter,Ap.1
Telefon/Fax: 0265250846 Telefon/ Fax:: 0256241562
Responsabil: Szabo Alexandru Responsabil: Victor Scorodeti
E-mail:infobcs@rdslink.ro Telefon: 0723 748499
Telefon:0745 474879 E-mail: victor_scorodeti@yahoo.com
Cod:RO-ECO-001 Cod:RO-ECO-002

RO-ECO-003 Biokontroll-Ungaria
Reprezentanta in România:
SUOLO e SALUTE srl Italia
,,Biokontroll Societate de Utilitate Publica Budapesta
Reprezentanţa în România:
Sucursala Zalău România”
,,SUOLO E SALUTE ROMANIA S.R.L”
Adresa: Zalău, str.Constantin Dobrogeanu Gherea,
Adresa:Timisoara, Piaţa Unirii nr.8, ap.4
nr.12, jud.Sălaj
Telefon/ Fax:056294773
Telefon/ Fax:: 0260/660471
e-mail: info@suoloesalute.it
Responsabil: Szeredai Laszlo
Responsabil: Alessandro D’Elia
Cod:RO-ECO-004
Cod:RO-ECO-003

9
Instituto per Certificazione Etica ed Ambientale Control BIO Ellas – Institutul de Control al
(ICEA) Italia Produselor Biologice
Reprezentanta in România: Reprezentanta in România:
,,ICEA ROMANIA” S.R.L „S.C. Eleghos Bio Ellas România SRL”
Adresa: str.Comisia Centrala nr.80 A, Focşani Telefon /Fax: 021-6104020
Telefon: 0237210497 Responsabil: Damian Dragomir
Fax: 0237210497 Telefon: 0723959241
Responsabil: Gabriela Mitrea Cod:RO-ECO-006
E-mail: icearomania@yahoo.com
Cod:Ro-ECO-005

SC ECOCERT ESE – Franţa ,,S.C Ecoinspect S.R.L” România


Reprezentanta in România: Adresa:Cluj Napoca, str.Horia, nr.75, Ap.5, jud.Cluj
„ECOCERT SA” Telefon/Fax: 0264536324
Adresa: Bucureşti, str.Viitorului nr.112, Ap.1,Sector 2 E-mail: ecoinspect@mail.from.ro
Telefon /Fax: 021 2106820 Director: Lorincz Piroska
E-mail: abdelaziz.messai@ecocert.de Cod:RO-ECO-008
Responsabil: Abdelazis Messai
Cod:RO-ECO-007

BIOS S.r.l Italia LACON s.r.l Germania


Reprezentanta in România: Reprezentanta in România:
„BIOS S.r.l Italia SUCURSALA ROMANIA” „LACON s.r.l Germania SUCURSALA
Adresa: Bucureşti, B-dul Timişoara nr.73, Bloc C12, ROMANIA”
Sc.B,etaj 10, Ap.78,sector 6 Adresa: Bucureşti, Str. Baia de Arieş, nr.3, bl 5B, sc
Telefon /Fax: 021-2106620;021-2115131 1,
Responsabil: Grosu Gina-Diana et.4, ap.18,sector 6
Telefon:0741260102 Telefon /Fax: 4115446
Cod:RO-ECO-009 Responsabil: Dr. Sorin –Liviu Stefanescu
Telefon:0722621035
Cod:RO-ECO-010

SC BIO CERT SRL România: SC BIOINSPECTA România SRL


Adresa: Bucureşti, str. Calea Moşilor, nr. 284, bl. 22A, Reprezentanta in România:
sc. B, ap.32, sector 2 „BIOINSPECTA S.r.l Elveţia SUCURSALA
Telefon /Fax: 021-6104020;021-6104020 ROMANIA”
Responsabil: Aurel Damian Adresa: Cluj-Napoca, str. Gurghiu, nr.2, ap. 9
Telefon:0744309851 Telefon /Fax: 0264-573546
Cod:RO-ECO-011 Responsabil: Monika Zimmermeier
E-mail: monika.zimmermeier@bio-inspecta.ch
Cod:RO-ECO-012.

10
IMO CONTROL SRL Romania CERES HAPPURG GmbH Sucursala
Strada Crizantemelor, nr. 7, ap. 51 Iernut Romania
545400, Oraş Sighişoara Strada 1 dec.1918, bl. 3, sc. A, ap. 5
Judeţ Mureş 545100, Oraş Iernut
Telefon/Fax:0269543609 Judeţ Mureş
E-mail: tartler@gmx. Telefon: +40 740591529
E-mail: ameliarachita@yahoo.com
Cod: RO-ECO-013
www.ceres-cert.com
Cod: RO-ECO-014

Agreco R.F GÖDERZ GmbH Germania


Sucursala Romania
Strada Măgurii, nr. 4, bloc 33, sc. C ap.16
100473, Oraş Ploieşti
Judeţ Prahova
Telefon:+40 244561615
E-mail: info@agrecogmbh.de
www.agrecogmbh.de
Cod: RO-ECO-015

11
LEGISLAŢIE COMUNITARĂ
1. REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie
2007 privind producţia ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a
Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 cu data de 1 ianuarie 2009
2. Reglementarea Consiliului (CEE) nr. 2092/91 (consolidată) privind modul de
producţie ecologică a produselor agricole şi prezentarea sa pe produsele agricole şi alimente

AGRICULTURA ECOLOGICĂ PAS CU PAS


Producătorul în agricultura ecologică va urma paşii:
a) Se informează, citeşte legislaţia naţională şi reglementările comunitare privind producţia
ecologică
b) Se informează despre distribuitorii, importatorii, producătorii de input –uri ecologice de pe
site–ul MADR, alte surse.
c) Caută piaţă de desfacere, contracte pentru produsele ecologice
d) Introduce unitate, fermă sau o parcelă din fermă în conversie de la agricultura
convenţională la cea ecologică
e) Alege unul din organismele de inspecţie şi control din lista acreditată de MAPDR
f) Se înregistrează la DADR Iaşi până pe data de 1 iunie a fiecărui an cu formularul aferent
activităţii din agricultura ecologică (producţie vegetală, animală, procesare, import, export
etc.)
g) În perioada de conversie poate aplica pe eticheta de produs "produs în conversie către
agricultura ecologică"
h) Produsele agroalimentare ecologice aflate în perioada de conversie nu se inscripţionează
cu sigla "ae" de certificare-identificare
i) La terminarea conversiei şi cu respectarea procedurilor, Organismul de inspecţie şi
certificare ales, certifică produsele ecologice
j) Operatorul poate utiliza eticheta pentru produs ecologic conform reglementărilor
k) Operatorul solicită la MADR aplicarea siglei „ae„
l) Dacă o obţine o tipăreşte pe eticheta produsului.
m) Respectă în permanenţă regulile şi reglementările privind producţia ecologică

12
Concluzie

Directorul general al FAO, José Graziano da Silva, a făcut apel pentru sisteme alimentare
mai sănătoase și mai durabile în timpul alocuțiunii de deschidere la cel de-al doilea Simpozion
Internațional pe Agroecologie desfășurat la Roma și a specificat că ”agroecologia poate contribui
la o astfel de transformare.”
Majoritatea producției de alimente se bazează pe sisteme de producție cu resurse mari și
resurse intensive, la un cost ridicat pentru mediul înconjurător, și, prin urmare, solul, pădurile, apa,
calitatea aerului și biodiversitatea continuă să degradeze: "Trebuie promovată o schimbare
transformatoare în modul în care se produce si consumă alimente. Se pun în practică sisteme
alimentare durabile care să ofere alimente sănătoase și nutritive și, de asemenea, să protejeze
mediul. Agroecologia poate contribui în mai multe moduri la acest proces", a declarat Graziano da
Silva.
Combinând cunoștințele tradiționale și științifice, agroecologia aplică abordări ecologice
și sociale sistemelor agricole, concentrându-se pe interacțiunile dintre plante, animale, oameni și
mediul înconjurător.
"Transformarea sistemelor alimentare în unele durabile înseamnă a face schimbări
economice, sociale și cultural simultan", a declarat Gilbert F. Houngbo, președintele Fondului
Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD). "De aceea, proiectele finanțate de IFAD au o
abordare holistică, susținând investițiile cu sprijin pentru politici publice, activitâțile de formare și
instruire. Deoarece o producție diversificată trebuie să fie sincronizată cu o dietă diversificată și
să fie acceptată de consumatorii conștienți privind alimentația și climă".
Un exemplu de agroecologie în practică este un ecosistem construit de fermierii chinezi în
care frunzele de dud sunt folosite ca hrană pentru viermii de mătase ale căror deșeuri organice sunt
folosite mai apoi ca hrană pentru pești. Materialul organic din nămolul iazului de pește este apoi
folosit ca îngrășământ pentru dud, realizând astfel un cerc de producție integru. De-a lungul
secolelor, acest sistem a sprijinit și intreprinderi auxiliare, cum ar fi cele de fabricare a mătăsii.
Agroecologia poate proteja resursele naturale și biodiversitatea, precum și să promoveze
adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice. De asemenea, poate îmbunătăți rezistența fermelor
de familie, în special în țările in curs de dezvoltare unde predomină foametea. Aceasta poate
contribui la producerea și consumul de alimente sănătoase și nutritive care poate stimula
economiile și piețele locale. Investiția în cunoștințe și inovații este esențială pentru realizarea
întregului potențial al agroecologiei.

13
Bibliografie
1. https://graduo.ro/referate/industria-alimentara/produse-ecologice-productie-
si-etichetare-435652
2. http://www.qreferat.com/referate/alimentatie/Produse-agroalimentare-
ecologi525.php
3. http://www.dadris.ro/liceeco.html
4. https://ro.wikipedia.org/wiki/Alimente_organice
5. http://www.preferatele.com/docs/diverse/noi/ce-inseamna-aliment-
18171710195.php
6. https://www.gazetadeagricultura.info/eco-bio/614-agricultura-
ecologica/20791-agroecologia-poate-ajuta-la-imbunatatirea-productiei-de-
alimente.html

14