Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE

CATEDRA CONTABILITATE SI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Lucru individual
la disciplina
“Gestiunea financiară şi analiza performanţelor”

Conducător științific : TCACI ALEXANDRU ,Conf. univ, doctor


Autorul : Molescu Maria, Grupa CON1602

Chișinău - 2018

CUPRINS
Introducere
1. Analiza structurii patrimoniale în baza bilanțului financiar
2.Analiza structurii patrimoniale în baza bilanțului funcțional
3.Calculul sovabilității și lichidității
Concluzii
Bibliografie
Anexe

ÎNTRODUCERE
În contextul reformei si al tranzactiei la economia de piata, fiecare întreprindere se confrunta cu o
serie de probleme care vizeaza în principal stabilirea locului pe care acesta îl ocupa în spatiul
economic concret în care activeaza, obiectivul major spre care se îndreapta, sansele de izbânda si
costurile implicate.
Analiza stării de fapt a întreprinderilor antrenate în tranzitia spre economia concurentiala de piata
aduce în fata analistului problemele comune majoritatii acestora, facând imposibila formularea unor
concluzii cu vocatie generala. Întreprinderea reprezinta o entitate socio-economica de sine-
statatoare, cu o strucura proprie delimitata în spatiu. Problema gestionarii si administrarii
întreprinderii, indiferent de obiectul de activitate si de scopul propus, este complexa. Aprecierea
diferentelor de performanta depinde de natura întreprinderii, de sistemul instrumentelor utilizate în
gestionarea patrimoniului. Întreprinderea îsi desfasoara activitatea fiind influentata de factori externi
asupra carora nu poate avea nici o influenta directa, deoarece nu este controlabila la nivel
microeconomic.
În cele ce urmează vă vom prezenta elementele de esență, pe plan teoretic si practic, pentru
efectuarea unei analize aprofundate si multilaterale a activitatii desfasurate de întreprinderi. Analiza
permite o privire în ansamblu a activitatii întreprinderii, din punct de vedere patrimonial, financiar,
functional. Aceste informatii sunt necesare, utile conducerii întreprinderii, furnizorilor de capital -
actionarii, investitorii în obligatiuni, bancile si alti investitori , partnerilor de afaceri , furnizori,
clienti, angajati si organizatii sindicale , statului , fiscul, guvernul, autoritatile locale.

1. Situația patrimonială pe baza bilanțului financiar


Analiza lichiditate-exigibilitate, numită in practica țărilor occidentale analiza
patrimonială, are meritul de a pune in evidență riscul de insolvabilitate al intreprinderii. Aceasta
constă în incapacitatea întreprinderii de a-și onora angajamentele asumate fața de terți.
Datele necesare analizei financiare sunt preluate din bilanțul financiar. Construcția bilanțului
financiar, pornind de la elementele conținute în bilanțul contabil, necesită o tratare prealabila a
posturilor de activ si de pasiv dupa criteriile de lichiditate-exigibilitate.
1.Determinăm Fondul de Rulment Financiar prin ambele metode de calcul:
a)FRF=Capital Permanent-Active Imobilizate
FRF=(Capital Propriu+Datorii pe termen lung)-Active Imobilizate
FRF=(9 332 654+6 384 000)-124 683=15 601 971 lei
b)FRF=Active Circulante-Datorii pe termen scurt
FRF=23 640 107-842 650=22 797 457 lei
2.Determinăm Fondul de Rulment Propriu:
FRPropriu=Capital Propriu- Active Imobilizate
FRPropriu=9 332 654-124 683=9 207 971 lei
3.Determinăm Fondul de Rulment Împrumutat:
FRÎmprumutat=FRF-FRPropriu
FRÎmprumutat=15 601 971-9 207 971=6 394 000 lei
4.Determinăm Nevoia de Fond de Rulment:
NFR=Nevoi Temporare-Resurse Temporare
NFR=(Stocuri+Creanțe)-(Datorii comerciale+Datorii calculate)
NFR=(23 640 107+7 167 490)-(10 335 681+6 384 000)=14 087 916 lei
5.Determinăm Trezoreria Netă prin ambele metode:
a)TN=FRF-NRF=15 601 971-14 087 916=1 514 055 lei
Fondul de Rulment nu acoperă Nevoile.
Fondul de Rulment Financiar este pozitiv reflect excedentul capitalurilor permanente în raport
cu imobilizările pe care le finanțează ,excedent ce va fi utilizat pentru finanțarea activelor
circulante.
Se constată că întreprinderea dispune de un Fond de Rulment propriu pozitiv,cee ace
înseamnă ca imobilizările sunt finanțate integral din capitalurile proprii care permit în plus și
degajarea unei părți pentru constituirea FRF.Fondul de Rulment Propriu are o contribuție
substanțială la constituirea FRF,în timp ce datoriile financiare dețin o cotă mica. Aceasta situație
favorabilă pune în evidență autonomia financiară a entității.
NFR pozitiv evidențiază decalajul nefavorabil între lichiditatea stocurilor și creanțelor și
exgibilitatea datoriilor curente.
Întrucît FRF>NFR semnifică faptul că echilibrul este realizat cu degajarea unei trezorerii
nete pozitive la sfîrșitul perioadei.

2.Situația patrimonială pe baza bilanțului funcțional


Concepția funcțională a bilanțului are funcția de a oferi o imagine asupra modului de
funcționare economică a entității,punînd în evidență scopurile și resursele corespunzătoare
fiecărui ciclu de funcționare.
Analiza funcțională presupune o grupare prealabilă a diferitelor operații realizate de
întreprindere în raport cu natura,destinația sau funcția lor.

Raspunzînd altor criterii de judecată asupra situației întreprinderii, prezentarea funcțională a


bilanțului evidențiază aspectele financiare, structurale și legaturile cu gestiunea previzională,
adaptîndu-se mai bine cerințelor managerilor din întreprindere.

1.Determinăm Fondul de Rulment Net Global:


a)FRNG=Resurse durabile-Nevoi durabile
FRNG=(Capitalul Propriu+Datorii pe termen lung)-Active Imobilizate
FRNG=(9 332 654+6 384 000)- 124 683=15 589 971 lei
2.Determinăm Nevoia de Fond de Rulment:
NFR=Nevoi ciclice-Resurse ciclice
NFR=(Stocuri+Creanțe)-(Datorii comerciale+Datorii calculate)
NFR=(64 778+5 068 909)-( 10 335 681+6 384 000) =-11 585 994 lei
3.Determinăm Trezoreria Netă:
TN=Nevoi de Trezorerie-Resurse de Trezorerie
TN=Disponibilități-Credite
TN=(18 587+35 388)=53 975 lei
4.Descompunem Nevoia de Fond de Rulment totală:
a)NFRO=ACop-Dat.op=(Stocuri+Creanțe)-Datorii comerciale și calculate)
NFRO=(64 778+5 068 909)-(10 335 681+842 650)= -6 044 644lei
b)NFRN=ACneop –Dat.neop=(Creanțe privind decontările cu bugetul+alte creanțe pe termen
scurt)-Alte datorii pe termen scurt
NFRN=(135 563+16 640)-0=152 203 lei
NFR=NFRO+NFRN=-6 044 644+152 203=-5 892 441 lei
NEVOI RESURSE
NFRO(-6 044 644) FRNG(15 589 971)
NFRN(152 203) TN(53 975)

Nevoia de Fond de Rulment nu este suficientă pentru acoperirea Fondului de Rulment. Deoarece
Fondul de Rulment Net Global este inferior Nevoii de Fond de Rulment operaționale, la
întreprindere este dezechilibru funcțional.

3.Lichiditatea și solvabilitatea

Ratele lichidității și solvabilității generale a întreprinderii

Ratele Formula de Exercițiul Valoarea Normativ Abaterea


calcul ratei
Lichiditatea 0,006 0,2-0,3 -0,294
absolută = =

Lichiditatea 1,727 0,7-0,8 +0,927


intermediară = =

Lichiditatea 4,641 1-2 +2,641


curentă = =

Solvabilitatea 12,253 >1 -


Solv Solv= Solv=

Concluzie:
În ceea ce privește capacitatea imediată de plată putem constata că întreprinderea are o
capacitate mare de achitare a datoriilor pe termen scurt ,dar nici unul dintre cei 3 indicatori nu se
încadrează în limitele stabilite.
Lichiditatea absolută este inferioară limitei intervalului optim cu 0,294 , deci putem recomanda
întreprinderii de a majora mijloacele bănești din contul încasării creanțelor sau a efectuării unor
investiții care ulterior ar asigura încasări de mijloace bănești.
O altă problemă este evidențiată în cazul lichidității intermediare care se află deasupra limitei
optime cu 0,927 ,deci putem afirma că întreprinderea dispune de mijloace bănești, investiții pe
termen scurt și creanțe suficiente pentru a acoperi datoriile pe termen scurt ,indiferent de
valoarea reală a stocurilor. Astfel,întreprinderii date îi putem recomanda să micșoreze viteza de
rotație a stocurilor,adică micșorarea vînzărilor.
În ceea ce privește indicatorul calculat în cazul lichidității curente care este de 4,641 și
înregistrează un surplus față de limita stabilită de 1-2,deci întreprinderea are o capacitate mare
de a-și plăti datoriile curente fără să apeleze la resurse pe termen lung sau la noi împrumuturi.
Însă pentru a ajunge în limita optimală îi putem recomanda întreprinderii de a micșora stocurile
de mărfuri și materiale și mijloace bănești prin oferirea creanțelor ,pentru că un nivel ridicat al
lor nu este benefic pentru întreprindere.
Solvabilitatea întreprinderii are o valoare de 12,253 adică mai mare decît 1,ceea ce dă dovadă
că întreprinderea analizată are o capacitate înaltă de a-și achita obligațiile bănești imediate și
îndepartate față de terți.

CONCLUZII
Analizînd indicatorii echilibrului financiar și funcțional, solvabilitatea și lichiditatea
întreprinderii putem afirma ferm că aceasta se află într-o stare satisfăcătoare.Pentru a întări acest
argument și a determina poziția general-fianciară voi calcula și situația netă a întreprinderii
pentru perioada analizată.
Ecuaţia fundamentală a poziţiei financiare (patrimoniu net, activ net contabil) este de forma:
CAPITAL PROPRIU (Activ net, Situaţie netă) = ACTIV total - DATORII totale(PASIV)
Efectuînd calculele am determinat că situația netă a entității se echivalează cu 174 795 947,00 lei
Această indică faptul că întreprinderea, ca subiect de drept, are posibilitatea să plătească
obligaţiile faţă de terţi, atât pe parcursul desfăşurării activităţii sale cât şi la lichidarea sa.
Pentru acţionari, care îşi asumă un risc prin investirea capitalului lor în speranţa unor
beneficii viitoare, o valoare crescătoare a acestui indicator exprimă o stare de normalitate fiind
consecinţa unei gestiuni sănătoase, a unui management eficace care a avut ca rezultat creşterea
averii lor, în principal prin reinvestirea unei părţi din profitul net.
Pentru creditori, care îşi asumă un risc de insolvabilitate prin creditele acordate, de mărimea
situaţiei nete (a activului realizabil la un moment dat) depinde posibilitatea acestora de a
recupera, în caz de faliment, capitalul împrumutat.
Analiza pe baza bilanţului financiar îşi propune, înainte de orice, evidenţierea unei stări de
echilibru. Astfel, cercetînd pe orizontală bilanţul financiar al firmei, și luînd în considerare faptul
că “menţinerea echilibrului financiar se realizează atunci când resursele permanente finanţează
utilizările permanente iar resursele temporare finanţează utilizările temporare”, am constatat că
la întreprinderea analizată se realizează echilibrul financiar din punct de vedere a indicatorilor
(trezoreria netă pozitivă= 393 788,00), cît și din punct de vedere a conexiunilor dintre durata
unei operaţii de finanţat şi durata mijloacelor de finanţare corespunzătoare, adică:
(1) nevoile permanente de alocare a fondurilor băneşti vor fi acoperite din capitaluri permanente,
îndeosebi din capitaluri proprii,(FRF=Cperm.–AI=33758509,00)
(2) nevoile temporare vor fi, în mod normal, finanţate din resurse temporare, (FRF=AC+
DC=33758509,00).

Bibliografie

1. Georgeta Vintilă “Gestiunea financiară a întreprinderii”, București, 2006;


2. Marin Dumitru “Gestiunea financiară a intreprinderii”, București 2003;
3. Mihai Toma, Felicia Alexandru “Finanțe și gestiunea financiară”, București, 2003;