Sunteți pe pagina 1din 3

Analiza SWOT a BC Moldova-AgroindBank SA din RM

Puncte forte Puncte slabe


 Dispune de resurse financiare  Nu există o strategie clară cee ace
suficiente. Profitul net al băncii în privește activitatea de mai departe.
2008 a constituit 286,6 milioane lei. Nu derulează proiecte noi, formînd
Dezvoltarea dinamică a rezultatelor o imagine a unei întreprinderi ce se
financiare ale băncii au fost află în perioada de stagnare.
apreciate de numeroase ori de ediții Pierzînd imaginea sa și încrederea
internaționale competente de clienților săi.
profil.

 În structura acționarilor băncii sunt  Inovările care s-au înfăptuit au fost


patru investitori străini, fapt ce avansate de concurenți. Aceasta o
confirmă încrederea acestora în dezvantajează pierzînduși cota de
perspectivele de dezvoltare a băncii. piață.

 În comun cu diverse organizații  Activitatea de management este


financiare internaționale ,precum efectuată ,uneori, la un nivel jos din
ESFE, BIRD, etc., banca derulează o cauza unui personal necalificat.
serie de proiecte pentru susținerea
clienților din diverse segmente.

 O competență sporită și o  Personal cu medie de vîrstă mare.


îndreptare a băncii se efectuează în Ce nu permite ca întreprinderea să
cee ace privește: accepte inovațiile și să se adapteze
a) Organizarea la schimbările de piață.
b) Cercetare și dezvoltare
c) Calității produselor și/sau serviciilor

 Orientare spre client: a inițiat lucrări  Neaccesibilitatea serviciilor din


de amploare în vederea dezvoltării cauza condițiilor dure. Acordarea
sistemelor de deservire a clienților la unor credite scumpe, cu o rată a
distanță, bazată pe cardul bancar și dobînzii scumpe ,ceea ce face
Internet. serviciul nedisponibil pentru clienți.

 MAIB este o bancă universală și  Orientarea pentru un segment


dispune de licență pentru restrîns de consumatori.
efectuarea tuturor tipurilor de
operațiuni în valută națională și
străină pe tot teritoriul Republicii
Moldova și pe piețele internaționale.
Opotunități Amenințări
 Cerere mărită la serviciile acordate.  Mediul politic instabil creat în țară.
Criza create impugn pe clinți să Pune în pericol întreprindere creînd
recurgă la serviciile întreprinderii. un mediu de incertitudine, astfel
întreprinderea este obligate pentru
a nu avea riscul de pierderi să
suspendeze activitatea sa de
investiții, deoarece o data cu
schimbarea regimului politic se
schimbă și startegia de dezvoltare a
mediului economic din țară.

 Creșterea cerințelor  Mediul Economic din țară slab


consumatorului. Din cauza dezvoltat. Fiind afectat și de criza
insuficienții de bani lichizi și de Globală și de insuficiență de resurse.
imposibilitatea de a-și îndeplini Lipsește întreprinderea de clienți și
obligațiunile, clienții sunt tot mai resurse insuficiente.
des în căutarea unor servicii bancare
mai favorabile.

 Piața oferă întreprinderii condiții de  Mediul Social: Emigrarea în masă


extindere prin ocuparea nișelor lipsește întreprinderea de cadre
concurenților care nu rezistă pe calificate, tinere innovative.
piață. Unii din concurenți
falimentînd oferă pieții mari nișe.

 Posibilități de extindere a  Mediul Legislativ și Fiscal dur. Cee


nomenclatorului de producere ace nu permite unei dezvoltări de
șă/sau servicii; Aceasta dă amploare a întreprinderii, fiind
posibilitate de a veni pe piață cu presată fiscal.
produse no ice ar favoriza creșterea
numarului de clienți ai întreprinderii
totodată cu creșterea imaginii.
Concluzie :
Banca Națională a Moldovei a dat o apreciere sistemului bancar din Republica Moldova
caracterizîndu-l drept consolidate și rezistent în eventualele dificultăți financiare de
proviniență internă sau externă, iar drept exemplu aduce majorarea capitalului de gradul I
cu 27,5 la sută pînă la 6665,2 mil. lei.
Cota investițiilor străine în capitalul băncilor a constituit în această perioadă 74,1 la sută
sau cu 22 p p mai mult față de începutul anului, ca urmare a majorării capitalului social din
contul investițiilor acționarilor nerezidenți.
Activele,drept reflectare a extinderii dezvoltării sistemului bancar, la situația din
31.12.2008 au totalizat 39122.7 mil. lei sau cu 22.3 la sută mai mult decît la începutul anului
respective. În structura activelor s-au înregistrat creșteri la toate articolele. Astfel,
portofoliul de credite net s-a majorat cu 18.6 la sută pînă la 23570 mil. lei , mijloacele nete
datorate de bănci și BNM- cu 40.6 la sută pînă la 8586.1 mil. lei , alte active nete- cu 27.2 la
sută pînă la 2631.9 mil. lei.
La situația din 31.12.2008 soldul creditelor de consum acordate în mărime de 700 mii
lei s-a majorat comparative cu 31.12.2007 cu 12.2 la sută pînă la nivelul de 2560.1 mil. lei.
Soldul creditelor acordate întreprinderilor de comerț a alcătuit la acea dată 7051.6 mil. lei ,
fiind în creștere cu 13.6 la sută față de începutul anului. Soldul creditelor acordate
întreprinderilor mici și mijlocii a constituit respective 9061.9 mil. lei sau cu 19.2 la sută mai
mult față de 31.12.2007.