Sunteți pe pagina 1din 53

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

Raport practica de producţie B.C. “Modindconbank” S.A.

Chişinău – 2012

1

CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………

...

…………………………….4

CAPITOLUL 1 : CARACTERIZAREA GENERALĂ A STRUCTURII ŞI ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII BĂNCII

 • 1.1. Statutul şi structura organizatorică a băncii ...

………………

………………6

 • 1.2. Sistemul informaţional al băncii ……………………………………………….7

 • 1.3. Resursele băncii şi modul formării …………………………………………….8

CAPITOLUL II: SISTEMUL MANAGERIAL AL B.C. “MOLDINDCONBANK” S.A.

 • 2.1. Analiza organelor de conducere……………

...

.……………

..

………………

12

 • 2.2. Managementul Resurselor Umane

14

 • 2.3. Personalul. Politica de motivare a personalului …

..............

………………… 15 ..

CAPITOLUL III: ANALIZA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢII ECONOMICE

 
 • 3.1. Organizarea şi ţnerea activităţii contabile

.…………… ………………

..

...

17

 • 3.2. Rapoartele financiare ale băncii

..........................

..............

………………… 18 ..

 • 3.3. Evaluarea Activităţii Economice

21

 • 3.4. Activităţi de marketing. Poziţia pe piaţa interbancară

 

22

CAPITOLUL IV: ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE EXTERNE

 
 • 4.1. Funcţiile departamentului relaţii externe …

...

.……………

..

………………

24

2

 • 4.2. Analiza corespondenţei economice ......................

………………….24

 • 4.3. Operaţiunile valutare

25

 • 4.4. Operaţiunile de facilitare a comerţului internaţional

28

 • 4.5. Operaţiuni cu cecuri

30

STUDIU DE CAZ : PARTENERIATUL BC «MOLDINDCONBANK» S.A. CU BĂNCILE ASIATICE. PERSPECTIVĂ DE VIITOR..........31

CONCLUZII

………………….37 ……………………………………………

.... ...

BIBLIOGRAFIE ….……………………………………………… 39 ........................

ANEXE

40 ………………………………………………………………………

.. ..

3

INTRODUCERE

Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari

bănci din Moldova. Încă decînd şi-a început activitatea în calitate de filială a Stroibank-

ului din URSS, sarcinile de bază ale Băncii erau finanţarea construcţiilor obiectelor

industriale, întreprinderilor complexului energetic şi magistralelor de transport.

Din 25 octombrie 1991, banca a fost reorganizată în Banca Comercială pe Acţiuni

pentru Industrie şi Construcţii - BC "Moldindconbank" S.A. Reorganizarea nu a

reprezentat doar schimbarea denumirii şi a structurii organizatorico – juridică, dar şi

lărgirea semnificativă a serviciilor prestate cu scopul de a transforma banca într-o

instituţie financiară universală.

Performanţele băncii depinde activitatea perfectă a fiecărei secţii, departament, iar

coordonarea operaţiunilor active şi pasive, modul organizării tipurilor de operaţiuni cu

valută, pot fi soluţionate doar la aplicarea unui management modern şi efectiv. Pentru

aceasta managerii trebuie să cunoască mai multe aspecte ale activităţii băncii, nu doar a

acelui departament de care răspund. Astfel aceasta confirmă actualitatea studierii

activităţii B.C. “Moldindconbank” S.A. şi a prezentului raport atît sub aspect teoretic cît

şi practic.

Scopul cercetării constă în întărirea cunoştinţelor teoretice acumulate la universitate cu

exemple practice şi acaparării deprinderilor de lucru în cadrul băncii, şi anume în cadrul

Direcţiei Relaţii Externe.

Pentru a realiza scopul cercetării, pe parcursul practicii de producţie care a avut loc la

B.C. “Moldindconbank” S.A. au fost realizate următoarele obiective: perfecţionare a

cunoştinţelor teoretice în domeniul relaţiilor economice internaţionale, întărirea

deprinderilor de lucru în cadrul băncii, studierea actelor normative juridice şi a

regulamentelor interne şi aplicarea acestora în activitatea de zi cu zi, elaborarea şi

completarea documentelor bancare, formarea şi dezvoltarea abilităţii de comunicare cu

clienţii şi lucrătorii bancari.

Scopul, sarcinile si metodologia cercetării au determinat structura raportului practicii de

producţie care constă din : introducere, 4 capitole ce reflecta conţinutul de baza al

cercetării, un studiu de caz privind analizarea potenţialelor relaţii cu băncile asiatice,

4

bibliografie şi anexe care integrează în sine o mică parte a informaţiei practice aferente

activităţii băncii. Fiecare capitol reprezintă o descriere a unui segment din activitatea

băncii, iar întreaga lucrare redă aspectul general de activitate al B.C. “Moldindconbank”

S.A.

Capitolul I „Statutul şi structura organizatorică a băncii” cuprinde analiza statutului,

studierea sistemului informaţiona, cît şi analiza resurselor B.C. “Moldindconbank” S.A.

şi modul formării acestuia.

În Capitolul II „Sistemul managerial al BC „Moldindconbank” S.A.” cuprinde

studierea structurii organizatorice şi de conducere a B.C. “Moldindconbank” S.A. Analiza

managementului resurselor umane, şi studierea personalului şi politica de motivare a

acestuia.

În Capitolul III Analiza financiară a activităţii economice” se analizează principiile de

evidenţă bancară. Se face analiza particularităţilor de evidenţă a rapoartele financiare ale

băncii, şi analiza activităţii de marketing.

În Capitolul IV Analiza activităţii economice externe a BC „Moldindconbank” S.A.

se analizează funcţiile direcţiei relaţii externe a băncii. Analizarea corespondenţei

economice, precum şi studierea operaţiunilor valutare, operaţiunilor de facilitare a

comerţului internaţional şi a operaţiunilor cu cecuri.

Bazele teoretice şi metodologice ale activităţii bancare au fost cercetate în

regulamentele BNM şi regulamentele interne ale băncii.

5

CAPITOLUL 1 : CARACTERIZAREA GENERALĂ A STRUCTURII ŞI ORGANIZĂRII ACTIVITĂŢII BĂNCII

 • 1.1. Statutul şi structura organizatorică a băncii

Banca Comercială "Moldindconbank" S.A. este una din cele mai vechi şi mai mari

bănci din Moldova. Banca şi-a început activitatea la 1 iulie 1959 în calitate de filială a

Stroibank-ului din URSS, sarcinile de bază ale căreia erau finanţarea construcţiilor

obiectelor industriale, întreprinderilor complexului energetic, magistralelor de transport.

La 25 octombrie 1991, conform deciziei Adunării Constituitive, banca a fost

reorganizată în Banca Comercială pe Acţiuni pentru Industrie şi Construcţii - BC

"Moldindconbank" S.A. Reorganizarea nu a reprezentat doar schimbarea denumirii şi a

structurii organizatorico – juridică, dar şi lărgirea semnificativă a serviciilor prestate cu

scopul de a transforma banca într-o instituţie financiară universală.

Banca este organizată conform legislaţiei Republicii Moldova in vigoare şi este

constituită ca societate pe acţiuni. Denumirea completă a Băncii este: Banca Comercială

“Moldindconbank” S.A, iar denumirea prescurtată a Băncii este: B.C. “Moldindconbank”

S.A. Sediul Băncii este în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Armeneasca 38, cod

postal MD-2012. Banca desfăşoară activităţile financiare prevăzute de lege, în baza

Licenţei (Anexa 1), eliberată de organul public abilitat (Banca Naţională a Moldovei).

Banca este independentă de organele puterii şi administraţiei publice centrale şi locale,

ia propriile decizii de orice natură legate de activitatea pe care o desfăşoară, în interesul

acţionarilor şi în conformitate cu legislaţia în vigoare din Republica Moldova. Banca îşi

desfăşoară activitatea pe baza autogestiunii şi autofinanţării integrale şi este titulară a

dreptului de proprietate asupra bunurilor sale.

Statutul B.C. “Moldindconbank” S.A. corespunde legislaţiei şi este format din 14

capitole care conţin informaţii despre: titular şi adresa juridică a băncii, forma juridică de

organizare (Dispoziţii generale); capitalul băncii şi valori mobiliare ale băncii; statutul

juridic al acţionarilor; operaţiunile băncii; resursele de creditare ale băncii; organele de

conducere şi control; tranzacţii de proporţii şi tranzacţii cu conflict de interese; profituri

6

şi dividende; evidenţa contabilă şi sistemul de raportare; protecţia drepturilor clienţilor

băncii şi secretul bancar; relaţii cu personalul; reorganizarea şi lichidarea băncii.

B.C. “Moldindconbank” S.A. dispune de o structură organizatorică divizională,

ilustrarea grafică a structurii organizatorice este efectuată prin organigramă (Anexa 2),

care arată nivelurile de conducere şi structurile de raportare. Gradul de control

managerial corespunde piramidei organizaţionale „înaltă”, respectiv structura

organizatorică are mai multe nivele de raportare. Astfel banca are o structură

organizatorică bine determinată şi echilibrată.

 • 1.2. Sistemul informaţional al băncii

Sistemul informaţional al Băncii poate fi definit ca acea componentă a

managementului, care încorporează totalitatea resurselor informaţionale create, prelucrate

şi transmise pe fluxuri şi circuite informaţionale, precum şi a tehnicilor şi mijloacelor de

procesare a acestora în vederea creşterii rapidităţii şi fiabilităţii actului decizional.

În cadrul activităţii băncii, informaţia joaca un rol de legătură între elementele umane şi

materiale, fără de care nu ar fi posibil nici un fel de acţiune ordonată şi subordonata

scopului propus.

Sub aspect conceptual atributul informaţional se referă la tot ce înseamnă informaţie,

inclusiv la valorificarea şi transportul acesteia la utilizatori. Sistemul informaţional al

băncii permite:

a.culegerea informaţiei la orice nivel;

b.sistematizarea informaţiei;

c.prelucrarea şi analiza informaţiei;

d.transmiterea informaţiei la diferite nivele;

Perioada şi calitatea informaţiilor este un caracter indispensabil al sistemului

informaţional al băncii, iar unitatea şi calitatea sistemului informaţional determină nivelul

de performanţă al acesteia.

Un sistem informaţional vizează atât aspectul organizatoric al acestuia, cât şi cel tehnic.

Realizarea unei informări complete şi de calitate, precum şi valorificarea integrală a

informaţiei poate fi posibilă doar în cadrul unui sistem conceput ca un ansamblu integrat,

care cuprinde: proceduri, metode şi mijloace folosite atât pentru generarea şi păstrarea

datelor, cât şi pentru transformarea lor în informaţii, inclusiv echipamente, asigurarea cu

7

programe, operaţiile executate de om sau cu mijloace tehnice, datele structurate pe criterii

de eficienţă, ca şi metodele de folosire raţională a lor.

Prin urmare, sistemul informaţional al băncii reprezinte un ansamblu complex,

organizat de oameni, maşini, programe, procedee şi activităţi practice, concretizate în

compartimente cu legături informaţionale, alcătuind cadrul organizatoric prin intermediul

căruia se elaborează şi se folosesc informaţiile. Altfel spus, sistemul informaţional al

băncii constituie un angrenaj care percepe informaţiile, le transformă într-o formă

susceptibilă de a fi utilizată de fiecare treaptă de conducere, transmite şi prelucrează

deciziile, urmăreşte efectele aplicării acestora, atât în timpul execuţiei, cât ţi după

terminarea acţiunii lor.

La moment banca aplică sisteme informaţionale care permit prelucrarea informaţie

pentru efectuarea transferurilor internaţionale, gestionarea conturilor curente la distanţă

de către client, eliberarea şi monitorizarea creditelor şi depozitelor, efectuarea

tranzacţiilor cu BNM.

 • 1.3. Resursele băncii şi modul formării

Pentru a putea desfăşura activitatea financiară Banca are nevoie de resurse. Resursele

băncii pot fi create din resursele proprii (capitalul propriu) şi resursele atrase.

Capitalul propriu (capitalul acţionar) al băncii este constituit din capitalul social,

surplusul de capital (capitalul suplementar), profitul nedistribuit, capital de rezervă şi alte

fonduri proprii de rezervă.

Capitalul social se constituie din valoarea aporturilor primite de la acţionari în contul

achitării acţiunilor şi va fi egal cu produsul valorii nominale a acţiunilor plasate şi

numărul acestora.

Capitalul social poate fi majorat sau micşorat în baza hotărîrii Adunării generale a

acţionarilor. Majorarea capitalului se va produce prin emiterea suplementară a acţiuni sau

prin vărsarea mijloacelor băneşti în scopul majorării valorii nominale a acţiunilor

existente. Micşorarea capitalului acţionar se va efectua în baza diminuării valorii

nominale a acţiunilor sau în baza răscumpărării de către bancă a acţiunilor de la acţionari

în vederea lichidării.

8

Surplusul de capital este format din contul diferenţei de preţuri în urma plasării

acţiunilor şi a valorii nominale atît la prima emisiune, cît şi la celelalte emisiuni

suplimentare.

Profitul nerepartizat reprezintă profitul acumulat pe parcursul anului de gestiune după

impozitare şi plata dividendelor. La sfîrşitul anului de gestiune, repartizarea profitului se

va aproba prin majoritatea voturilor Adunării generale a acţionarilor. Profitul poate fi

distribuit în scopul lărgirii reţelei bancare prin deschiderea de filiale, reprezentanţe;

pentru achitarea dividendelor acţionarilor ce deţin acţiuni ordinare; ca investiţii în noi

tehnologii bancare; pentru extinderea operaţiunilor şi serviciilor bancare etc.

Fondurile proprii de rezervă ale băncii sunt de mai multe tipuri: fond de rezervă,

fondul de risc, fondul de reevaluare a mijloacelor fixe, fondul de stimulare economico-

materială şi alte fonduri cu destinaţie specială. Fondurile proprii au ca obiectiv asigurarea

solvabilităţii, lichidităţii şi protejării împotriva riscului de credit şi a ratei dobînzii,

riscului valutar şi a altor riscuri.

Cel mai important este Fondul de rezervă (Capital de rezervă) care este format prin

defalcările anuale din profitul net pînă la atingerea mărimii prevăzute în statutul băncii.

Volumul defalcărilor se stabileşte de Adunarea generală a acţionarilor. Capitalul de

rezervă este plasat de bănci în active cu lichiditate înaltă, care asigură folosirea acestora

în orice moment (valori mobiliare de stat). Capitalul de rezervă este folosit numai în

cazul insuficienţei de profit şi se repartizează pentru acoperirea pierderilor băncii sau

plata dobînzii sau a altor venituri aferente obligaţiunilor plasate de ea.

Autorităţile bancare impun băncilor o serie de norme privind capitalul necesar pentru

constituirea, funcţionarea băncilor şi respectarea cotei normative a capitalului.

Banca Naţională a Moldovei reglementează băncile prin Regulamentul „cu privire la

suficienţa capitalului ponderat la risc” privitor la menţinerea şi formarea unui anumit

nivel al capitalului normativ total (Anexa 3), capitalului minim şi suficienţei capitalului

ponderat la risc. Astfel conform legislaţiei B.C. „Moldindconbank” S.A. trebuie să deţina

un capital minim de 100 mil. lei. Iar suficienţa capitalului ponderat la risc nu trebuie să

fie mai mică de 12%.

Din categoria resurselor atrase, fac parte depozitele persoanelor fizice şi juridice, cât şi

resursele internaţionale.

9

Depozitul bancar reprezintă o sumă de bani depusă la bancă, pe o perioadă definită

pentru care banca plăteşte deponentului o dobîndă.

Depozitele reprezintă o sursă sigură de resurse bancare pe termen lung şi scurt. Banca

deserveşte fluxurile băneşti ale agenţilor economici şi oferă clienţilor săi depozite la

condiţii avantajoase, ca o alternativă rentabilă pentru utilizarea fondurilor disponibile în

vederea plasării acestora la termen.

La finele anului 2011, depozitele persoanelor juridice au constituit 1.388,4 mil. lei, fiind

structurate în felul următor : depozite la termen 534,3 mil. lei, sau 38,5% din totalul

depozitelor şi depozite la vedere 854,1 mil. lei, sau 61,5% din totalul depozitelor.

BC "Moldindconbank" SA pune la dispoziţie o serie de depozite cu avantaje unice pe

piaţă. Astfel, Condiţiile politicii procentuale a depozitelor persoanelor fizice sunt depend

de tipul depozitului, termenul acestuia şi valuta în care se efectuează depozitul (Anexa 4).

Suplimentar, depozitele persoanelor fizice oferă:

posibilitatea obţinerii unui credit preferenţial;

posibilitatea completării cu sumele primite prin sistemele de transferuri băneşti

unidirecţionale fără prezenţa obligatorie a deponentului;

posibilitatea obţinerii gratuite a unui card bancar pentru transferul dobînzii.

Depozitele se garantează în conformitate cu Legea nr. 575-XV din 26.12.2003

privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar.

Credite din contul resurselor organismelor financiare internaţonale

Resursele internaţionale atrase sunt de 2 tipuri:

 • - Din partea Instituţiilor Financiare Internaţionale (BERD, FMO, BSTDB etc.)

 • - Şi prin intermediul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova.

BC „Moldindconbank” SA conlucrează cu organismele financiare internaţionale pentru a

oferi condiţii avantajoase pentru finanţarea proiectelor investiţionale. Fiecare dintre

10

aceste organizaţii internaţionale oferă credite pentru dierite tipuri de activităţi. De

exemplu:

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Proiectului de Investiţii şi

Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de Dezvoltare (DLC- RISP1)

Creditarea gospodăriilor ţărăneşti, întreprinderilor de producţie agricolă,

prelucrare, comerţ şi servicii din spaţiul rural, Asociaţiile de Economii şi

Împrumut ale Cetăţenilor;

Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale, finanţat de Agenţia Internaţională de

Dezvoltare (RISP - 2) - Creditarea persoanelor fizice sau juridice angajate în

activitatea de antreprenoriat cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi;

Adaptarea la Secetă în cardul proiectului DLC-Secetă-RISP 2 - Creditarea

persoanelor fizice sau juridice înregistrate sub orice formă juridică angajate în

activitatea de antreprenoriat cu excepţia oraşelor Chişinău şi Bălţi;

Recreditarea din mijloacele financiare în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală

şi Dezvoltare a Întreprinderilor Mici (DLC -FIDA 1) - Beneficiază de sub-

împrumuturi întreprinderile mici şi mijlocii cu profil agricol de orice formă

organizatorico-juridică din toate unităţile teritoriale, cu excepţia or. Chişinău şi

Bălţi;

Recreditarea din mijloacele financiare din cadrul Acordului de Împrumut,

semnat între Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW), Republica Moldova şi SA

„Sudzucker Moldova” (DLC-KfW-Sudzuker Moldova) – Creditarea

întreprinderilor private de orice formă organizatorico-juridică; etc.

Banca are o largă listă de resurse din partea organizaţiilor internaţionale fiind în continuă

schimbare, şi căutare de noi parteneriate, şi noi acorduri cu partenerii străini.

11

CAPITOLUL II: SISTEMUL MANAGERIAL AL B.C. “MOLDINDCONBANK” S.A.

 • 2.1. Analiza organelor de conducere

Organele de conducere şi control ale băncii sunt:

 • 1. Organul suprem de conducere - Adunarea Generală a Acţionarilor

Băncii;

 • 2. Organul de conducere - Consiliul Bancii;

 • 3. Organul executiv - Comitetul de Conducere;

 • 4. Organul de control – Comisia de cenzori.

Adunarea Generală a Acţionarilor este organul suprem de conducere al Băncii.

Adunarea Generală a Acţionarilor poate fi ordinară anuală şi extraordinară.

Adunarea Generală ordinară anuală a Acţionarilor se întruneşte nu mai

devreme de o lună şi nu mai tîrziu de 2 luni de la data primirii de către organul

financiar abilitat a dărilor de seamă anuale ale Băncii. Termenul de întrunire a

Adunării Generale extraordinare a Acţionarilor se stabileşte prin decizia organului

care a convocat-o.

Adunarea Generală a Acţionarilor este deliberativă dacă acţionarii prezenţi la ea

reprezintă mai mult de o jumătate din acţiunile cu drept de vot. Adunarea Generală a

Acţionarilor este prezidată de Preşedintele Consiliului Bancii sau de o altă persoană

aleasă de Adunarea Generală.

Chestiunile ce se vor discuta şi hotărîrile ce se vor adopta la Adunarea Generală a

Acţionarilor trebuie să corespundă subiectelor incluse în agendă. Dezbaterile şi hotărîrile

Adunării Generale a Acţionarilor trebuie să fie consemnate în procesul-verbal al

Adunării, care se întocmeşte în cel puţin în două exemplare. Fiecare exemplar al

procesului-verbal este semnat de Preşedintele Adunării Generale şi de Secretarul Adunării

Generale. Procesul-verbal al Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit hotărîrii Adunării

Generale, se autentifică de Comisia de Cenzori sau de notar, după caz.

Consiliul Bancii este organul de administrare a Băncii, care supraveghează activitatea

ei, elaborează şi asigură aplicarea politicii Băncii. Consiliul Bancii este subordonat

Adunării Generale a Acţionarilor. Membrii Consiliului Bancii sunt aleşi de către

Adunarea Generală a Acţionarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani şi este format dintr-un

12

număr de 9 (nouă) membri. Membrii Consiliului pot fi realeşi de un număr nelimitat de

ori. Adunarea Generală a Acţionarilor poate revoca Consiliul Bancii înainte de terminarea

mandatului.

Controlul activităţii economico-financiare a Băncii este exercitat de către Comisia de

Cenzori, care se subordonează numai Adunării Generale a Acţionarilor. Controlul

obligatoriu se efectuează o dată pe an şi priveşte activitatea economico-financiara a

Băncii în anul financiar încheiat.

Controlul extraordinar se efectuează de Comisia de Cenzori din iniţiativă proprie, pe

baza hotărîrii Adunării Generale a Acţionarilor sau a Consiliului de Administraţie.

Comisia de Cenzori este alcătuită din 3 (trei) membri, numiţi de Adunarea Generală a

Acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile

legii sau contabil-expert. Cenzorii trebuie să fie acţionari ai Băncii, cu excepţia

contabililor-experţi. Nu pot fi cenzori membrii Consiliului Bancii şi ai Comitetului de

Conducere, alţi salariaţi ai Băncii şi alte persoane cărora li se interzice prin lege deţinerea

funcţiei de cenzor. Comisia de cenzori se întruneşte în şedinţe ordinare o dată în trimestru

şi în şedinţe extraordinare, la convocarea consiliului băncii sau a doi membri ai săi.

Comisia de Cenzori controlează modul în care sunt respectate de Bancă actele

normative aplicabile şi prezintă Consiliului Bancii rapoarte în această privinţă. De

asemenea, aceasta stabileşte proceduri interne de evidenţă şi control pentru Bancă, în

temeiul regulamentelor Băncii Naţionale a Moldovei, şi supraveghează respectarea lor.

Rapoartele Comisiei de Cenzori se remit Comitetului de Direcţie şi Consiliului de

Administraţie. Raportul de activitate al Comisiei de Cenzori se prezintă Adunării

Generale a Acţionarilor.

Pe baza rezultatelor controlului efectuat, Comisia de Cenzori are dreptul să solicite

convocarea Adunării Generale extraordinare a Acţionarilor şi să-i prezinte anumite

rapoarte cu privire la situaţiile şi/sau neregulile constatate.

Atribuţiile Comisiei de Cenzori pot fi delegate, în baza hotărîrii Adunării Generale a

Acţionarilor, unei companii de audit cu renume. Delegarea către compania de audit a

atribuţiilor Comisiei de Cenzori nu exonerează Banca de efectuarea controalelor de audit

obligatorii conform legii.

 • 2.2. Managementul Resurselor Umane

13

Ritmul, direcţiile şi calitatea dezvoltării băncii depind hotărîtor de caracteristicele

factorului uman (vîrsta, calificarea profesională, moralitatea, parametrii psihologici,

structură etc.), astfel importanţa factorului uman, a resurselor umane pentru bănci este

primordială, calitatea şi pregătirea personalului determină evoluţia băncii pe piaţă. Deci

funcţionarea adecvată a băncii depinde de faptul dacă personalul are pregătirea

profesională şi aptitudini necesare obţinerii rezultatelor pozitive pentru bancă. Ca urmare

banca oferă o atenţie deosebită managementului resurselor umane, care include

următoarele aspecte: planificarea personalului; recrutarea şi selecţionarea personalului;

conducerea personalului; remunerarea şi recompensele; formarea profesională şi

dezvoltarea personalului; disciplina personalului şi administrarea acestuia.

Politica şi activitatea în domeniul resurselor umane este strîns corelată cu strategia

Băncii în ansamblu. Majorarea volumelor de activitate, extinderea reţelei de filiale şi

agenţii, îmbunătăţirea indicatorilor cantitativi şi calitativi, în mare măsură se datorează

echipei de profesionişti care activează în Bancă.

Pentru acoperirea necesarului de personal se perfecţionează continuu procesul de

angajare, care oferă posibilitatea să fie selectate persoanele cu cel mai înalt potenţial,

specialişti experimentaţi de la alte bănci, din sectorul real al economiei sau absolvenţi cu

reuşite excelente, ai instituţiilor superioare de învăţămînt superior din ţară şi de peste

hotare.

2.3. Personalul. Politica de motivare a personalului

Într-o companie prestatoare de servicii, cum sunt şi băncile comerciale, elementul-cheie

în procesul de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite clienţilor îl reprezintă personalul

acesteia. Fără implicarea angajaţilor în demersul calităţii, nici o teorie sau idee formulată

şi susţinută de conducerea de vîrf a organizaţiei nu poate fi pusă în practică.

În cadrul unei bănci, formarea personalului are două funcţii importante : utilitatea şi

motivarea. Teoretic, programele de pregătire contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor,

deprinderilor, aptitudinilor şi comportamentului angajaţilor ceea ce se reflectă în

realizarea performantă a sarcinilor de lucru. Pe de altă parte, instruirea conferă oamenilor

sentimentul de încredere în competenţele lor profesionale, stăpînire de sine şi creşterea

14

satisfacţiei în muncă. B.C. „Moldindconbank” S.A oferă anual posibilităţi de specializare,

şi de angajare petru personalul său, fiind ghidată în conformitate cu legile Codului

Muncii al Republicii Moldova.

Banca a acordat numeroase posibilităţi angajaţilor săi pentru dezvoltarea potenţialului

şi formarea carierii. Politica Băncii este de a promova în primul rînd personalul di cadrul

Băncii, astfel, pe parcursul anului 2010, au fost promovaţi, din rezerva de personal, 21 de

persoane.

Banca continuă să investească şi să-şi valorifice capitalul uman prin instruirea

personalului, astfel încît în 2011, 297 de angajaţi au urmat cursuri de instruire, dintre care

– 60 de conducători ai subdiviziunilor Băncii. Personalului Băncii li s-a acordat şansa de

aparticipa la training-uri, seminare cu diferite tematici, din diferite ţări ca Marea Britanie,

Grecia, Austria, Irlanda, Rusia, Ucraina, etc. Anual sunt investite sume imense pentru

instruirea personalului, astfel încît în 2011 au fost investite 334,7 mii lei, de 1,6 ori mai

mult decît în anul 2010.

Deasemenea, un loc important îl ocupă motivarea şi antrenarea personalului , ale cărui

performanţe trebuie recompensate şi încurajate.Totuşi recompensele nu trebuie să vizeze

doar partea materială a lucrurilor deoarece banii nu determină întotdeauna oamenii să

lucreze cu mai multă hărnicie. Pentru a se oţine rezultatele care se doresc, managerii

bancii coordoneaza munca pentru ca să dobândească participarea reală, efectivă a

oamenilor la executarea ei. Personalul Băncii este încurajat de respectarea Codului

Muncii, ceea ce face ca angajaţii să fie trataţi şi remuneraţi conform normelor în vigoare.

Motivarea reprezintă procesul mişcării unora din membrii organizaţiei pri. alţii de a

acţiona în direcţia obţinerii, atingerii atât a obiectivelor individuale cât şi cele

organizaţionale.

Motivaţiile desemnează acele elemente – formale sau informale, de natură economică

sau moral-spirituală – pe care proprietarii şi managerii le administrează salariaţilor firmei

satisfacându-le anumite necesitaţi individuale şi de grup, pentru a-i determina ca, prin

atitudinile, eforturile, deciziile, acţiunile şi comportamentele lor să contribuie la

desfăşurarea activităţilor şi îndeplinirea obiectivelor firmei.

15

Angajaţii B.C. „Moldindconbank” S.A fiind motivaţi de salariile lunare, bonusurile

trimestriale (mărimea şi existenţa bonusului depinde de munca fiecarui angajat), condiţii

prielnice de muncă cît şi privilegii pentru femeile însărcinate. Acestea fiind strict

respectate conform legilor în vigoare.

CAPITOLUL III: ANALIZA FINANCIARA A ACTIVITĂŢII ECONOMICE

3.1. Organizarea şi ţinerea activităţii contabile

16

Evidenţa contabilă se duce în baza Politicii de contabilitate, care reprezintă o totalitate

de principii, convenţii, reguli, metode şi procedee, aprobate de conducerea BC

„Moldindconabank” SA.

Politică de contabilitate a fost elaborată în conformitate cu cerinţele:

 • a) Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi Standardele

Internaţionale de Contabilitate revizuite în 2007;

 • b) Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii

financiare din Republica Moldova, din 26.03.1997 cu modificările ulterioare;

 • c) Regulamentului Băncii Naţionale a Moldovei privind organizarea

contabilităţii în băncile din Republica Moldova nr.238 din 10.10.2002 cu

modificările ulterioare;

 • d) Codului Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 cu modificările ulterioare;

 • e) Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale aprobat prin

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.338 din 21.03.2003;

Scopul politicii de contabilitate constă în asigurarea tuturor utilizatorilor de rapoarte

financiare cu informaţii relevante şi credibile privind situaţia patrimonială, financiară a

băncii şi rezultatele activităţii acesteia, necesare pentru analiza datelor şi luarea deciziilor.

 • a) Politica de contabilitate se precizează la începutul fiecărui an de gestiune

de către Direcţia contabilitate şi se aprobă de către Consiliul de administraţie al Băncii

Organizarea şi asigurarea ţinerii contabilităţii în mod continuu, inclusiv a evidenţii

analitice şi sintetice se face în baza regulamentelor şi procedurilor interne ale băncii şi în

conformitate cu planul de conturi în băncile licenţiate din Republica Moldova, evidenţa

contabilă se face în mod electronic prin intermediul unui sistem informaţional

performant, care permite valorificarea informaţiei contabile la moment şi în dinamică.

Evidenţa contabilă în bancă este ţinută în conformitate cu cerinţele Standardelor

Internaţionale de Contabilitate şi este ţinută în limba de stat, şi moneda naţională.

Banca întocmeşte bilanţul sintetic zilnic, lunar şi anual pe toată Banca, filialele Băncii

de sine stătător întocmesc bilanţul sintetic, iar bilanţul totalizat conţine bilanţurile tuturor

filialelor.

În fiecare zi trebuie să fie format şi tipărit bilanţul contabil desfăşurat pe toate conturile,

unde soldurile şi rulajele din evidenţa analitică trebuie să corespundă datelor din evidenţa

17

sintetică. Înregistrările contabile efectuate greşit se corectează în ziua depistării acestora,

cu permisiunea contabilului-şef sau persoanei împuternicite, prin stornarea operaţiunii

contabilizate greşit în baza documentelor de corectare - nota de contabilitate întocmită în

baza documentelor justificative.

 • 3.2. Rapoartele financiare ale bancii

Raportul privind rezultatele financiare (Anexa 5) se întocmeşte potrivit unui

formular unic, unde se reflectă analiza veniturilor, cheltuielilor şi profitului obţinut prin

segmente de activitate, repartizarea profitului net, pierderile înregistrarea şi modul de

acoperire sau de recuperare a acestora.

Rapoartele sunt prezentate pe suport de hîrtie sau pe bandă magnetică. Toate

rechizitele rapoartelor trebuie să fie completate, iar în caz că banca nu are nimic de

reflectat referitor la anumite activităţi din raporturi, categoria respectivă trebuie să fie

egală cu zero obligatoriu.

Fiecare raport este semnat de către două persoane oficial autorizate de către

Consiliul băncii, precum şi de executorul responsabil. În raport sumele se rotungesc pînă

la 1 leu, iar mijloacele în valută străină se recalculează în lei moldoveneşti la cursul

oficial al BNM la data gestionării. Banca întocmeşte şi prezintă următoarele rapoarte

financiare: FIN 1 Bilanţul, FIN 2 Contul de profit şi pierderi, Raportul privind situaţia

fluxurilor de trezoreriei, Situaţia modificărilor capitalului propriu şi Notele explicative

la rapaortele financiare anuale.

FIN 1 Bilanţul (Anexa 6)

Reprezintă bilanţul băncii la sfîrşitul perioadei de comunicare a datelor. El are

menirea de a reflecta starea financiară a băncii la data gestionară. În Bilanţul contabil se

vor indica conturile claselor active, obligaţiuni şi conturile de capital. În

B.C. „Moldindconbank” SA există un sistema operaţional modern la care fiecare

persoană responsabilă din cadrul băncii poate vizualiza informaţia necesară sau poate

perfecta operaţiuni în dependeţă de necesitate. La sfîrşitul zilei se întocmeşte bilanţul

zilnic pe baza documentelor primare.

18

Activul bilantier cuprinde mijloacele economice precum si rezultatele nete sub

forma pierderilor. Tratarea pierdirilor ca elemente de activ se intemeiaza pe faptul ca ele

reprezinta mijloace economice consumate dar neacoperite, neproduse prin veniturile

obtinute, altfel spus, cheltuielile care nu ajung in faza de realizare economica.

Pasivul bilantului cuprinde sursele de finantare si rezultatele sub forma

profitului; in calitate de pasiv, profitul reprezinta surse de finantare create ca excedent al

veniturilor in raport cu cheltuielile acoperite.

Planul de conturi in vigoare a fost elaborat in baza standartelor internationale,

regulamentelor si experientei evidentei contabile. Planul de conturi are următoarea

structura : Clasa l – Active; Clasa 2 – Obligatiuni; Clasa 3 - Capitalul actionar; Clasa 4 –

Venituri; Clasa 5 – Cheltuieli; Clasa 6 - Conturi conditionale; Clasa 7 - Conturi

memorandum.

Conturile claselor "Active" si "Cheltuieli" sunt active, conturile claselor "Capitalul

actionar", "Obligatiuni", "Venituri" sunt pasive. Pentru evidenţierea de clase a grupelor de

conturi este folosit principiul ierarhic, care a reflectat cu ajutorul sistemului de notaţie

numerice. Pentru notarea conturilor concrete se foloseşte numarul din 4 cifre. Prima cifra

a numarului contului reprezinta clasa contului, indicînd aparienenta la active, obligatiuni,

capitalul actionar, venituri, cheltuieli, conturi condiţionale sau conturi memorandum. A

doua clasa şi a treia reprezintă grupa contului care grupează conturi cu apartenenţa

economică omogenă. A patra cifra reprezinta obiectul concret al evidentei. In cadrul

acestei structuri, fiecare grupa poate include 9 conturi. Soldurile conturilor claselor

"Venituri" şi "Cheltuieli" se folosesc pentru intocmirea "Dării de seama cu privire la

venituri si cheltuieli". Pentru clasele 1, 2, 3, 4, 5 evidenta e dubla. Evidenţa se tine prin

inscrierea operatiunilor la debitul/creditul contului şi trecerea la scaderi prin

contabilizarea inversa. Pentru evidenta valorilor si documentelor importante in activitatea

bancii sau consemnate la aceasta sunt destinate conturile memorandum. Evidenţa acestor

conturi este simplă. Evidenta pe conturile memorandum se ţine dupa sub forma: Intrare /

Ieşire/ Sold.

19

Pe lîngă faptul că bilanţul băncii reprezintă documentul contabil principal al

băncii el este şi un puternic mijloc de reclamă pentru potenţialii clienţi.

Raportul privind situaţia fluxurilor de trezoreriei (Anexa 7)

Este divizat pe următoarele tipuri de activităţi : operaţională, de investiţii,

financiară. Gruparea fluxurilor de trezorerie asigură utilizatorii de rapoarte financiare cu

informaţii care le permit să aprecieze influienţa tipurilor de activităţi asupra situaţiei

financiare a băncii, mărimii mijloacelor băneşti, precum şi evelurea interconexiunii

genurilor de activitate specificate.

Fluxurile mijloacelor băneşti din activitatea operaţională include : suma veniturilor

şi cheltuielilor aferente dobînzilor, suma impozitului pe venit, suma conturilor Nostro şi

Loro în BNM şi B.C. „Moldindconbank”, suma creanţelor privind leasingul financiar,

suma depozitelor şi împrumuturile overnight.

Activitatea investiţională include: suma dividendelor şi a dobînzilor primite,

procurarea HV investiţionale, suma veniturilor din realizarea HV, investiţii, cumpărarea-

vînzarea activelor pe termen lung.

Activitatea financiară cuprinde informaţia despre emiterea acţiunilor, achitarea

datoriilor subordonate şi dividendele plătite.

Situaţia modificărilor capitalului propriu (Anexa 8)

Conţine informaţia despre suma acţiunilor simple şi privilegiate la începutul anului

şi emiterea noilor acţiuni, surplus de capital al băncii la începutul anului şi răscumpărarea

acţiunilor. Deasemeni conţine profitul net al băncii şi suma dividendelor declarate, suma

profitului nedistribuit al băncii şi suma capitalului acţionar total.

Notele explicative la rapaortele financiare anuale

Aceste includ informaţii despre metode de evaluare a conturilor privind portofoliul

de credite şi formarea fondului de risc, suma împrumuturilor primite şi eliberate, structura

capitalului şi distribuirea portofoliului şi informaţii despre emisia băncii.

20

 • 3.3. Evaluarea Activităţii Economice

Banca este obligată să prezinte raportul de profit şi pierdere, în care veniturile şi

cheltuielile se grupează în dependenţă de conţinutul lor şi reflectă sumele principalelor

tipuri de venituri şi cheltuieli.

Principalele tipuri de venituri, ce apar ca rezultat al operaţiunilor băncii, includ:

dobînda, plata pentru serviciile prestate, comisioanele şi rezultatele serviciilor prestate de

dealing.

Principalele tipuri de cheltuieli, ce apar ca urmare a operaţiunilor băncii, includ:

dobînda, comisioanele, defalcările pentru reduceri pentru pierderi la active şi

provizioanele pentru pierderi la angajamente condiţionale, cheltuielile legate de

micşorarea valorii de bilanţ a investiţiilor şi cheltuielilor generale administrative.

Cea mai mare parte a veniturilor îi revine activităţii creditare care ocupă o mare parte

din totalul veniturilor şi o cotă esenţială în total active. O nouă sursă a veniturilor devine

activitatea pe piaţa valorilor mobiliare, în special activitatea investiţională în hîrtiile de

valoare de stat.

O deosebită atenţie se atrage la gestionarea portofoliului de credite, care s-a majorat în

2011, la valoarea netă cu 1.561,8 mil. lei şi a atins nivelul de 4.390,3 mil. lei sau cu 55,2

% mai mult faţă de anul 2010.

În special evaluarea activităţii băncii se face în baza anumitor coeficienţi cum ar fi: rata

de lichiditate, capitalul ponderat la risc, indicele de eficienţă etc.

Veniturile totale ale BC „Moldindconbank” S.A. obţinute pe parcursul anului 2011 au

constituit 725,3 mil. lei, majorîndu-se faţă de anul precedent cu 15,6 % sau cu 98 mil. lei.

Din suma totală a veniturilor, 69,6 % sau 505,2 mil. lei revine veiturilor aferente

dobînzilor, care s-au majorat cu 13 % sau 58,1 mil. lei. Contribuţia cea mai amre în acest

sens au avut-o veniturile aferente dobînzilor şi comisioanelor la creditele acordate

clienţilor. În baza majorării veniturior aferente dobînzilor stă creşterea esenţială a

portofoliului de credite a Băncii. Veniturile neaferente dobînzilor au constituit 220,2 mil.

lei şi s-au majorat cu 22,2 % sau cu 40 mil. lei.

21

Cheltuielile aferente dobînzior au însumat 255 mil. lei, înregistrînd o majorare de 1,0

faţă de anul 2010. Cheltuielile neaferente dobînzilor au constituit 255,1 mil. lei, fiind în

creştere faţă de anul 2010 cu 62,9 mil. ei.

Venitul net al Băncii aferent dobînzii a atins voulmul de 250,2 mil. lei, în 2011 ceea ce

e cu 55,8 mil. lei mai mult decît în anul 2010.

Beneficiul Băncii la finele anului 2011 a cinstituit 111,3 mil. lei şi s-a majorat cu 52,8

mil. lei comparativ cu anul 2010.

Indicatorii rentabilităţii în anul 2011 au înregistrat creştere, deci:

Rentabilitatea Activelor (ROA) – 31.12.2011 = 1,8%

31.12.2010 = 1,1 %

Rentabilitatea capitaluli acţionar – 31.12.2011 = 14,9%

31.12.2010 = 8,6%

3.4. Activităţi de marketing. Poziţia pe piaţa interbancară

Marketingul reprezintă strategia de creare, promovare şi realizare a

produselor/serviciilor. Marketingul bancar presupune utilizarea unui set de instrumente cu

scopul satisfacerii necesităţilor clienţilor şi obţinerii profitului.

Importanţa activităţii de marketing (MK), din multitudinea celorlalte activităţii în

cadrul economiei integrale demult a fost percepută şi perfecţionată de către ţările

avansate. Actualmente orice tip de activitate economică este pusă în faţa unor dure

condiţii de concurenţă, care direct sau indirect afectează longitivitatea şi performanţele

agenţilor economici. Astfel unul din instrumentele care considerabile poate schimba

vectorul performanţelor, în cazul nostru a băncilor comerciale, este elaborarea şi aplicarea

corectă a unei politici de marketing orientată spre satisfacerea necesităţilor

consumatorului, specificul pieţei consumatorului, situaţiei economice în ţară şi mulţi alţi

factori care impun consumatorul involuntar să-şi creeze un stil de comportament adecvat

situaţiilor apărute.

22

Orice strategie de marketing se bazează pe mixul de marketing care include cele

patru politici ale mixului clasic:

 • 1. Politica de Produs

 • 2. Politica de Preţ

 • 3. Politica de Distribuţie

 • 4. Politica de Promovare

În cadrul B.C. „Moldindconbank ” S.A. activitatea de MK este asigurată de către Secţia

de MK, care este subordonată Comitetului de direcţie. Funcţiile acestei secţii se compun

din :

 • - întocmeşte proiectul planului de acţiune de marketing corelat cu bugetul de venituri şi cheltuieli al băncii;

 • - propune conducerii băncii obiective de reclamă şi publicitate la nivel local;

 • - efectuează în permanenţa monitorizarea pieţei băncii locale.

Ca urmare a unur politici de marketing performante B.C. „Moldindconbank” S.A. se

poziţionează printre primele trei cele mai puternice bănci din Republica Moldova.

CAPITOLUL IV: ANALIZA ACTIVITĂŢII ECONOMICE EXTERNE

23

4.1. Funcţiile Direcţiei Relaţii Externe

Direcţia Relaţii Externe este o structură funcţional subordonată Departamentuui

Trezorerie, subordonată Preşedintelui Comitetului de Conducere al Băncii şi nemijlocit

Vicepreşedintelui Comitetuui de Conducere al Băncii responsabil de administrarea şi

gestionarea activităţii Departamentului Trezorerie.

Sarcinile Direcţiei Relaţii Externe sunt:

Atragerea resurselor de la instituţiile financiare internaţionale şi gestiunea lor;

Stabilirea relaţiilor de corespondenţă şi deschiderea conturilor corespondente

(NOSTRO, LORO) în scopul derulării decontărilor internaţionale ale Băncii şi

clienţilor săi;

Implimentarea şi administrarea sistemelor de transferuri băneşti rapide pentru

plăţile persoanelor fizice;

Organizarea activităţii punctelor de schimb valutar ale Băncii în conformitate cu

actele normative interne şi ale BNM;

Administrarea activităţii Băncii în domeniul operaţiunilor cu cecuri de călătorie,

nominative şi Tax Free.

4.2. Analiza corespondenţei economice

Pe parcursul anilor Banca a optimizat în continuare reţeaua sa corespondentă cu marile

instituţii financiare internaţionale, avînd peste 50 corespondenţi bancari, din peste 18 ţări.

Un segment important în activitatea Băncii pe plan internaţional reprezintă colaborarea

cu organismele financiare internaţionale ca : Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi

Dezvoltare (BERD), Compania Olandeză de Dezvoltare şi Finanţare (FMO), Banca Mării

Negre pentru Comerţ şi Dezvoltare (BSTDB).

Printre Băncile corespondente se numără:

The Bank of New York Mellon New York, USA

24

Commerzbank AG Frankfurt am Main, Germany

Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Vienna, Austria

VTB Bank (Deutschland) AG Frankfurt am Main, Germany

Sberbank Moscow, Russian Federation

VTB Bank Moscow, Russian Federation

Oschadbank Kyiv, Ukraine

Romanian Commercial Bank Bucharest, Romania

SWIFT, corespondenţa deschiderii/închiderii coturilor, stabilirea relaţiilor de

parteneriat, negocierea cu partenerii, transmiterea informaţiei despre BC

„Moldindconbank” SA.

4.3. Operaţiunile valutare

B.C. „Moldindconbank” deserveşte atît persoane fizice, cît şi pe cele juridice.

Persoanele juridice pot efectua plăţi peste hotare numai prin virament, însoţite de

documentele ce confirmă necesitatea efectuării acestor plăţi. Deasemenea persoanele

juridice pot să cumpere valută străină , numai pentru efectuarea plăţilor permise din

străinătate şi în cazul rambursării creditelor în valută. Banca stabileşte cursurile de

vînzare-cumpărare a valutei în tranzacţiile cu persoanele juridice, cursurile pot fi unice

pentru toţi clienţii sau individuale în funcţie de valoarea tranzacţiei, diferenţa dintre

cursul de cumpărare şi cursul de vînzare constituie comisionul băncii, lista acestor cursuri

este accesibilă pentru clienţi. Cursul de cumpărare se stabileşte zilnic printr-o poziţie

semnată de conducătorul băncii şi se legalizează prin ştampila băncii. Cumpărarea

sumelor ce depăşeşte valoarea de 50,000 de dolari SUA se efectuează cu permisiunea

BNM, iar la vînzarea valutei străine persoanelor fizice nu li se eliberează permisiunea de

a scoate valuta peste hotare.

Pentru prevenirea spălării banilor în cazul în care suma tranzacţiei este de cel puţin

50,000 lei moldoveneşti (conform cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valuta

străină stabilit de Banca Naţională a Moldovei, valabil pentru ziua efectuării operaţiunii),

25

indiferent de faptul că, tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai

multe operaţiuni casierul va face identificarea şi verificarea identităţii persoanei fizice.

În cazul efectuării unor operaţiuni de schimb valutar a unei sume mai mari de 500 de

dolari SUA, persoanele fizice trebuie să prezinte actul de identitate în scopul combaterii

spălării banilor.

Pentru ca bancă să poată deschide case de schimb valutar, banca printr-un aviz în scris

comunică BNM hotărîrea cu trei zile înainte de a deschide casa de chimb valutar. Avizul

va conţine: sediul casei de schimb valutar; dotarea tehnică şi documentară, care trebuie să

corespundă cerinţelor stabilite de BNM; asigurarea serviciului de pază.

Casa de schimb valutar are dreptul să efectueze aşa operaţiuni ca: operaţiuni de

cumpărare a valutei în numerar şi a cecurilor de călătorie de la persoane fizice din contul

mijloacelor lor proprii; operaţiunea de vînzare a valutei în numerar şi a cecurilor de

călătorie de la persoanele fizice din contul mijloacelor lor proprii; operaţiuni de schimb

valutar în numerar pe o altă valută; operaţiuni de schimb valutar prin intermediul

cardurilor.

O modalitate de efectuare a transferului internaţional de fonduri este utilizarea

transferului rapid de numerar, care ţine de efectuarea transmiterii mesajelor monetare

fără deschiderea contului, conturilor la B.C. „Moldindconbank” S.A. de către

participanţii la transfer – persoanele particulare.

Transferurile Băneşti rapide pentru persoanele fizice se efectuează în conformitate

cu prevederile următoarele acte legislative şi normative ale Republicii Moldova:

Legea nr.190 din 26 iulie 2007, cu privire la prevenirea şi combaterea

spălării banilor şi finanţării terorismul;

Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriu Republicii

Moldova, aprobt prin HCA din 13.01.1994, proces verbal nr.2.

26

Instrucţiunea privind transferarea / scoaterea din Republica Moldova a

mijloacelor băneşti de către unele categorii de persoane fizice, aprobată prin

HCA al BNM nr.184 din 13.07.2006;

Proceduri

interne

privind

aplicarea

în

subdiviziunile

B.C.

„Moldindconbank” S.A., a prevederilor Regulamentului BNM privind

reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobate de

Comitetul de Conducere al Băncii, procesul-verbal nr.13 din 23 februarie

2007.

Pentru efectuarea transferului internaţional rapid de numerar B.C.

„Moldindconbank” S.A. deserveşte 16 sisteme de transferuri băneşti precum : Strada

Italia, Trabex, Money Gram, Western Union, Zolotaya Korona, Unistream, Leader, Ria

Money Transfer, Contact, Bîstraia Pocita, Anelik, Blizko, Avers, Turkiye Express,

BESxpress, Grecia Transfer.

Transferurile băneşti internaţionale, care sunt expediate spre Republica Moldova

din parte cetăţenior moldoveni care se află la muncă peste hotare, au o importanţă majoră

pentru economia ţării. Potrivit datelor Băncii Mondiale volumul transferurilor băneşti ale

migranţilor moldoveni constituie 25-30% din PIB-ul ţării. Conform datelor BNM în 2011

volumul transferurilor băneşti, expediate în Modova de peste hotare prin intermediul

sistemului bancar, şi anume prin intermediul sistemelor de transferuri băneşti, a constituit

1 276,61 mil. USD, majorîndu-se în coparaţie cu anul 2010 cu 204,37 mil. USD sau cu

19%.

Volumul transferurilor primite de peste hotare prin intermediul BC

„Moldindconbank” S.A. în anul 2011 a constituit 194,9 mil. USD înregistrînd o creştere

de 38% sau 53,45 mil. USD în comparaţie cu datele anului 2010. Datorită volumului

sporit de transferuri băneşti internaţionale, cota de piaţă a BC „Moldindconbank” S.A. în

sectorul respectiv la finee anului 2011 a ajuns la 15,25 %.

27

Fig. 1.

Fig. 1. BC „Moldindconbank” S.A. acordă o atenţie sporită acestui segment al pieţei şi optimizează permanent

BC „Moldindconbank” S.A. acordă o atenţie sporită acestui segment al pieţei şi

optimizează permanent serviciile de transferuri băneşti internaţionale în colaborare cu

băncile străine şi sistemele de transferuri băneşti rapide oferite de Bancă, clienţii au

posibilitatea de a expedia şi de a primi transferuri din orice colţ al lumii.

În anul 2011, în scopul promovării serviciilor băneşti şi de a premia clienţii fideli,

Moldindconbank a lansat campania promoţională „Primeşti bani! Cîştigi automobil!”. În

perioada 20 octombrie 2011 – 20 decembrie 2012, clienţii care au efectuat sau au primit 5

transferuri de bani în sumă de la 2 000 lei (echivaentul în valută straină), prin intermediul

sistemelor de transferuri băneşti, în oricare subdiviziune a BC „Moldindconbank” S.A.,

beneficiază de dreptul de participare la tragerea a sorţi, premiul mare fiinf un automobi

Skoda Fabia.

4.4. Operaţiunile de facilitare a comerţului internaţional

Pentru facilitarea comerţului internaţional banca oferă pentru clienţii săi aşa zisele

operaţiuni de decontare.

Decontarea este o operaţiune economică confirmată documentar, care constă în

executarea plăţii contravalorii bunurilor şi serviciilor primite sau livrate prin intermediul

28

diferitelor

tehnici de plată,

sau virarea

cu titlu

gratuit a unor mijloace băneşti cu

destinaţie special.

Decontările bancare - reprezintă relaţiile privind transferul de fonduri şi plăţile apărute

între băncile comerciale şi clienţii acestora.

Toate transferurile şi decontărie se efectuează în baza sistemului SWIFT (Society for

Worldwide Interbank Financial Telecommunication - organizaţie care efectuează

transferuri electronice de fonduri între bănci din ţări diferite.)

Transferul prin sistemul SWIFT constituie o tehnică computerizată de transmitere a

mesajelor. Sistemul SWIFT este practic o reţea de comunicaţii prin intermediul căreia sunt

transmise informaţii, în baza cărora se pot efectua plăţi de la o bancă la alta, se derulează

tranzacţii cu devize, sunt vehiculate informaţii aferente operaţiunilor de incaso, acreditiv, se

corelează conturi etc.

Formele de decontari

internaţionale

utilizate

următoarele:

acreditivul documentar;

incaso-ul documentar;

scrisoarea de garanţie bancară.

de BC „Moldindconbank” SA sunt

Acreditivul documentar este un instrument de plată de care comerţul internaţional nu s-

ar mai putea dispensa în zilele noastre. El permite punerea la dispoziţie şi apoi plata unei

sume date atât timp cât sunt respectate condiţiile stabilite în prealabil. El poate de

asemenea servi finanţării exporturilor.

În cazul incaso-ului documentar banca exercită funcţia de agent fiduciar şi de

intermediar între exportator şi importator. Ea îi prezintă importatorului, la instrucţiunile

exportatorului sau ale băncii sale, documentele care dovedesc expediţia unei mărfi sau

efectuarea unei prestaţii, şi încasează în schimb suma care i se datorează sau un efect de

schimb acceptat.

Garanţia bancara reprezintă un angajament irevocabil asumat de o bancă de a plăti o

sumă în cazul în care un terţ nu îşi respectă obligaţiile de livrare de marfa, prestare de

29

servicii sau de plată. Garanţia constituie un angajament prin ea însăşi, independent de

contractul încheiat între creditor şi debitor

 • 4.5. Operaţiuni cu cecuri

Diversitatea în domeniul deservirii cecurilor în valute străine a contribuit la

consolidarea poziţiei de lider pe acest segment al pieţei. BC „Moldindconbank” S.A.

comercializează şi aceptă spre încasare cecuri de călătorie în dolari SUA şi EURO emise

de companiile străine, inclusiv American Express, care constituie o modalitate sigură şi

comodă de plată, de transportare şi păstrare a valutei.

De asemenea, Banca încasează cecuri nominative în diferite valute şi emite cecuri

nominative în dolari SUA şi EURO, care pot fi utilizate pentru efectuarea atît a plăţilor

comerciale, cît şi a celor necomerciale.

Începînd cu anul 2003 şi pînă în prezent, Moldindconbank continuă să fie agentul

exclusiv a Companiei Tax Free Global Blue, pe teritoriul Republicii Moldova. Prin

acceptarea cecurilor Tax Free, Banca oferă clienţilor rambursarea sumei taxei pe valoarea

adăugată, pentru mărfurile procurate peste hotare în centrele comerciale din reţeau „Tax

Free Shopping”.

30

CAPITOLUL V . STUDIU DE CAZ : Parteneriatul BC „Modindconbank” S.A.

cu Băncile Asiatice. Perspectivă pentru viitor

Daca tendinţele actuale continuă, Asia va avea jumatate din producţia economică

mondială pînă în 2050 şi aproximativ trei miliarde de oameni vor putea avea venituri

egale cu cele ale europenilor, se arată în raportul intitulat "Asia 2050: Realizarea

secolului asiatic".

Un nou studiu estimează

că Singapore va deveni caminul celor mai bogaţi locuitori în

2050 cu un PIB de 137.710 dolari. Asia va beneficia de cel mai mare număr de bogătaşi

din lume, iar Singapore va fi cap de afiş.

Hong Kong, Taiwan, şi Coreea de Sud se vor descurca la fel de bine, potrivit analizei,

care estimează ţările ce vor găzdui cei mai bogaţi locuitori în 2050. În mare masură,

aceştia au ajuns deja la un nivel superior. PIB-ul Singapore este estimat de Knight Frank

şi Citi Private Wealth's 2012 Wealth Report la 56.532 dolari (2010), cel mai mare din

lume, în funcţie de puterea de cumpărare. Norvegia se situează pe locul secund, cu un

PIB pe cap de locuitor de 51.226 dolari, urmată de SUA (45.511 dolari), Hong Kong

(45.301 dolari) şi Elvetia (42.470 dolari). (FMI a situat Singapore pe locul 3 la nivel

mondial în 2010 - 2011 în funcţie de PIB, în spatele Qatarului şi Luxemburgului, care nu

au fost incluse în raportul Knight Frank).

În 2050, Wealth Report estimează că cei mai bogaţi cetăţeni se vor regăsi în Asia:

Singapore (PIB 137.710 dolari), Hong Kong (116.639 dolari), Taiwan (114.093 dolari) şi

Coreea de Sud (107.752 dolari).

Pentru prima dată în istoria modernă, Asia a devenit cea mai bogată regiune a lumii,

arată un studiu al Credit Suisse – Global Wealth Report 2012, citat de „Wall Street

Journal” şi preluat de Adevarul.ro.

Asia a întrecut Europa în ultimele 12 luni, în timp ce nivelul de bogăţie al gospodăriilor

la nivel mondial a scăzut, în medie, cu 5,2%. Europa a cunoscut cea mai abruptă cădere,

de 14%, din cauza crizei financiare care s-a abătut asupra zonei euro din 2008.

31

Chiar dacă şi Asia a fost afectată de criza financiară, scăderea în această parte a lumii a

fost de doar 1,9%.

Beijingul se bucură de rezerve foarte mari de lichidități. China se bucură și de Rezervele valutare ale Chinei au crescut de peste şapte ori începând din 2004 şi sunt în prezent de două ori mai mari decât suma necesară pentru a cumpăra aurul deţinut de toate băncile centrale din lume, potrivit Bloomberg.

La sfârşitul anului 2012, rezervele valutare ale Chinei se situau la 3.300 de miliarde de dolari. Fondurile în monedă străină ale guvernului de la Beijing au depăşit prima dată în 2004 valoarea aurului deţinut de băncile centrale. Raportat la 2004, preţul aurului a urcat pe piaţa internaţională de 2,6 ori până la sfârşitul lunii februarie, în timp ce deţinerile înregistrate s-au modificat doar uşor, potrivit datelor FMI şi Consiliului Mondial al Aurului. În perioada 2004-2012, rezervele valutare ale Chinei au crescut de 7,2 ori, notează Bloomberg.

Dolarii ajunşi în China în urma schimburilor comerciale sunt vânduţi băncilor, care îi vând mai departe băncii centrale, sporind astfel rezervele. Procesul a fost alimentat de exporturi, China depăşind în 2009 Germania pentru a deveni cel mai mare exportator din lume. Circa două treimi din rezervele Chinei sunt în dolari, iar un sfert în euro, afirmă Yao Wei, economist din Hong Kong al grupului francez Societe Generale.

China încurajează în prezent companiile şi populaţia să păstreze sume mai mari în valută, strategie cunoscută ca „ascunderea valutei la populaţie“, astfel că rezervele statului ar putea să „scadă gradual“, a spus Yang. Activele din rezervele Chinei reprezintă 30,2% din cele la nivel global, faţă de 14% în 2004, arată datele Bloomberg. Totalul Chinei este de trei ori mai mare faţă de Japonia, situată pe locul doi în lume. În 2004, Japonia controla circa 24% din rezervele la nivel

mondial. Rezervele valutare ale Chinei depăşesc 3.300 de miliarde de dolari, iar economia

ţării este puternic orientată spre export.

Un raport al Băncii Mondiale concluzionează că Asia va face faţă fără nicio problemă

oricărei reduceri de cerere sau oricărei eventuale retrageri a lichidităţilor de către băncile

europene. Deci putem spune cu fermitate că parteneriatul cu B.C. „Moldindconbank”S.A.

cu băncile asiate este o perspectiv de viitor, care va aduce profit nu doar băncii ci şi ţării

noastre, deoarece tot mai mulţi clienţi din ţară se vor concentra pe piaţa asiatică.

32

Pentru aceasta este nevoie de un studiu amănunţit a pieţei interbancare din Asia, iar

pentru asta ne vom axa anume pe ţările cu economia dezvoltată şi anume ţări ca China,

Singapore şi Japonia.

Deseori în sistemul bancar se întîmplă ca băncile să fie doar o singură verigă dintr-un

lanţ întreg, de aceea studiu se va axa anume pe băncile asiatice corepondente cu

partenerii noştri şi desigur cele cu care lucrează ţările învecinate precum, Rusia, Lituania,

Letonia, Ucraina, Romînia, se vor selecta băncile mari, cu perspectivă de viitor.

Una dintre marile bănci cu un potenţial înalt pentru un parteneriat de succes şi de lungă

durată este Bank of China, cu scopul de excelenţă, susţinerea creşterii economice şi

construirea unei bănci de primă clasă internaţională, este una dintre cele mai mari şi mai

vechi Bănci din China. Ea a fost fondată în 1912 de către Guvernul Republicii din China,

pentru a înlocui Banca Guvernului Chinei Imperiale. Este cea mai veche bancă din China

încă în existenţă. De la înfiinţarea sa până în 1942, aceasta a emis bancnote în numele

guvernului împreună cu "Big Four" ale acelei perioadei: Banca Fermierilor din China,

Bank of Communications şi Banca Centrală a Republicii China. Deşi iniţial a funcţionat

ca banca centrală chineză, în 1928 Banca Centrală a Chinei se înlocuieşte în acest rol.

Ulterior, BOC a devenit o bancă pur comercială.

Strategia de bază a acesteia fiind grupul mare transnaţional bancar axându-se pe

activitatea bancară comercială şi furnizarea de servicii diversificate integrate atât în ţară,

cât şi în străinătate.

Bank of China va accelera ritmul de a consolida baza de afaceri interne. Între timp, cu

ocazia globalizării economice caracterizată prin legături mai strânse între economia

Chinei şi a economiei mondiale, Bank of China va face eforturi viguroase în extinderea

afacerilor transnaţionale şi transfrontaliere pe baza nevoilor clienţilor, astfel încât să

creeze un nou model la nivel global de dezvoltare integrat, cu un lanţ de servicii extinse

pe piaţa Chinei.

33

Banca are deja deschise filiale în Rusia, Italia, Germania, Ungaria, ceea ce va face c

parteneriatul dintre Moldindconbank să fie unul de durată şi cu succese petru ambii

parteneri.

O altă bancă cu un potenţial ridicat pentru o extindere a parteneriatului este China

Construction Bank. Este una dintre cele "big four" bănci din Republica Populară

Chineză. În 2011 a fost a doua mare bancă din lume, după capitalizarea de piaţă şi 13-a

cea mai mare companie din lume. Banca are aproximativ 13,629 sucursale pe piaţa

internă. În plus, aceasta susţine filiale în străinătate, în Frankfurt, Hong Kong,

Johannesburg, New York, Seul, Singapore, Tokyo, Melbourne, Sydney şi, o filială

deţinută în întregime la Londra. Totalul activelor sale a ajuns la 8700 miliarde RMB, în

2009.

Este o bancă comercială lider în China, oferind o gamă completă de produse bancare şi

servicii comerciale. Afacerea este formată din trei segmente de activitate principale:

servicii de corporate banking, servicii bancare personale şi operaţiuni de trezorerie. Sunt

printre liderii de piaţă în China, într-o serie de produse şi servicii, inclusiv împrumuturi

ipotecare rezidenţiale, de infrastructură şi carduri bancare.

Au o bază de clienţi extinsă, cu relaţiile bancare stabilite cu multe dintre cele mai mari

grupuri de afaceri şi companii lider în industriile care sunt de importanţă strategică pentru

economia Chinei. La sfârşitul anului 2011, Banca avea o retea de sucursale 13,581 şi sub-

filiale în China continentală, menţinute de sucursale în străinătate, în Hong Kong,

Singapore, Frankfurt, Johannesburg, Tokyo, Seul, New York, Ho Chi Minh City şi

Sydney, precum şi birouri reprezentative în Taipei şi Moscova, şi filialele aflate în

proprietatea multiple, cum ar fi Asia de CCB, CCB Leasing financiar, International BCC,

Trust CCB, chino-german Bausparkasse, Londra CCB, Asset Management principal

CCB. Grupul oferă servicii complete financiare pentru clienţii săi.

Această

bancă

cu

siguranţă

va

fi

o

oportunitate

fructuoasă

pentru

BC

„Moldindconbank” S.A., oferindu-i un pachet complet de clienţi, şi deschizîndu-u ni

orizonturi pentru viitor.

34

Banca Industrială şi Comercială a Chinei Ltd. (ICBC) este cea mai mare bancă din

lume prin capitalizarea profitului şi a pieţei. Este una dintre "Big Four" al băncilor

comerciale de stat a Chinei (celelalte trei fiind Bank of China, Banca Agricolă a Chinei,

şi China Construction Bank). Ea a fost fondată ca o societate cu răspundere limitată, la 1

ianuarie 1984. În martie 2010, a avut active de RMB 12550000000000 (US 1900

miliarde dolari), cu peste 18.000 de puncte de vânzare, inclusiv 106 sucursale de peste

mări şi agenţi de la nivel global. În 2011, s-a clasat pe locul numărul 7 privind Forbes

Global 2000 lista celor mai mari companii publice din lume.

La sfârşitul anului 2011, ICBC a avut 408,859 de angajaţi în statutul de plată. ICBC a

furnizat o gamă largă de produse şi servicii financiare 4,110,000 clienţilor corporativi şi

282 de milioane de clienţi individuali, prin 16648 puncte de vânzare din China, 239

filiale de peste mări şi o reţea globală mai mult de 1669 de bănci corespondente, precum

şi servicii bancare prin internet, telefon si auto-Banking. ICBC a stabilit prezenţă

puternică prin funcţionarea sa şi de expansiunea rapidă a pieţelor din întreaga lume.

La sfârşitul anului 2011, activele totale a ajuns la RMB 15,476.868 miliarde de euro,

reprezentând o creştere de RMB 2,018.246 miliarde de euro, sau 15,0% faţă de sfârşitul

anului precedent; Total pasive a ajuns la RMB 14,519.045 miliarde de euro la sfârşitul

anului 2011, până RMB 1,882.08 miliarde de euro, sau 14,9 % fata de anul anterior.

Având o creştere de 25,6% faţă de anul precedent, în profitul net a RMB 208445000000,

în 2011, ICBC a apărat poziţia sa ca bancă din lume cu cele mai profitabile. Randamentul

activelor totale medii şi randamentul capitalurilor proprii medie ponderată pe picior de

egalitate cu standardul internaţional, au fost la 1,44% şi, respectiv, 23,44%. Rezultatul pe

acţiune a crescut de RMB 0.12 de la un an mai devreme la RMB 0.6. Raportul dintre

creditele neperformante a scăzut la 0,94 la sută, în scădere cu 0,14 puncte procentuale

faţă de anul precedent. Soldul creditului rău şi raportul ", atât a scăzut", în cei doisprezece

ani la rând.

China fiind o ţară cu multiple posibilităţi are un sistem bancar de invidiat, din care am

avea multe de învăţat, cu un număr impresionant de bănci de primă clasă, Pentru o

35

perspectivă de viitor acestea sunt cele mai indicate alegeri în materie de parteneri bancari

din China. Deoarece sunt nişte profesionişti în adevăratul sens al cuvîntului.

Singapore oferă o listă impresionantă de bănci majoritatea fiind filialele băncilor mari

din lumea întreagă, de aceea oricare bancă de pe teriroriul Singapore-ului va putea oferi

BC „Moldinconbank”S.A. parteneriatul necesar pentru o extindere a relaţiilor sale.

Precum şi că Singapore are o mulţime de bănci guvernamentale, care pot fi partenerii

unei afaceri fructuase şi cu care afacerea va prospera de a an la an. De asemenea situaţia

economică favorabilă a acestui stat, oferă o multitudine de soluţii pe piaţa interbancară,

care ne uimeşte în fiecare an cu succesele sale.

Majoritatea băncilor din Hong Kong sunt privatizate, ceea ce face ca relaţiie BC

„Moldindconbank” S.A. cu băncile din Hong Kong să fie mai dificile însă în orice

situaţie există cale de rezovare a problemelor, aşa că băncile din Hong Kong au un cerc

întreg format din mai multe bănci competente pentru un parteneriat de succes. Aşa încît

aici drumul este puţin mai dificil pentru BC „Moldindconbank” S.A., de aşi desfăşura

activităţile de parteneriat pe piaţa Hong Kong-ului, însă băncile locale sunt mereu

bucuroase de parteneriate noi din întreaga lume. Aici putem găsi filiale precum : Banca

perspectivă de viitor acestea sunt cele mai indicate alegeri în materie de parteneri bancari din China.Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A. ( Italy ) , Commerzbank ( Germany ) , HSBC Bank International Limited ( United Kingdom ) , HSBC Bank plc ( United Kingdom ) , Société Générale ( France ) , UniCredit Societa' Per Azioni ( Italy ) , Bank of Montreal (Canada), Bank of New York (USA), etc. Lista este foarte mare însă de la începutul ei se poate observa că băncile din întreaga lume sunt dornice de parteneriate cu această ţară, şi piaţa interbancară din Hong Kong este foarte prielnică pentru afacerile externe oricărei bănci din lume. Dechiderea noilor perspective reciproce pe plan internaţional, atît din partea BC”Moldindconbank”S.A. cît şi din partea Hong Kong-ului, vor avea efecte pozitive, pentru fiecare partener. 36 " id="pdf-obj-35-42" src="pdf-obj-35-42.jpg">
perspectivă de viitor acestea sunt cele mai indicate alegeri în materie de parteneri bancari din China.Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A. ( Italy ) , Commerzbank ( Germany ) , HSBC Bank International Limited ( United Kingdom ) , HSBC Bank plc ( United Kingdom ) , Société Générale ( France ) , UniCredit Societa' Per Azioni ( Italy ) , Bank of Montreal (Canada), Bank of New York (USA), etc. Lista este foarte mare însă de la începutul ei se poate observa că băncile din întreaga lume sunt dornice de parteneriate cu această ţară, şi piaţa interbancară din Hong Kong este foarte prielnică pentru afacerile externe oricărei bănci din lume. Dechiderea noilor perspective reciproce pe plan internaţional, atît din partea BC”Moldindconbank”S.A. cît şi din partea Hong Kong-ului, vor avea efecte pozitive, pentru fiecare partener. 36 " id="pdf-obj-35-51" src="pdf-obj-35-51.jpg">
perspectivă de viitor acestea sunt cele mai indicate alegeri în materie de parteneri bancari din China.Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A. ( Italy ) , Commerzbank ( Germany ) , HSBC Bank International Limited ( United Kingdom ) , HSBC Bank plc ( United Kingdom ) , Société Générale ( France ) , UniCredit Societa' Per Azioni ( Italy ) , Bank of Montreal (Canada), Bank of New York (USA), etc. Lista este foarte mare însă de la începutul ei se poate observa că băncile din întreaga lume sunt dornice de parteneriate cu această ţară, şi piaţa interbancară din Hong Kong este foarte prielnică pentru afacerile externe oricărei bănci din lume. Dechiderea noilor perspective reciproce pe plan internaţional, atît din partea BC”Moldindconbank”S.A. cît şi din partea Hong Kong-ului, vor avea efecte pozitive, pentru fiecare partener. 36 " id="pdf-obj-35-73" src="pdf-obj-35-73.jpg">

Societa' Per Azioni

perspectivă de viitor acestea sunt cele mai indicate alegeri în materie de parteneri bancari din China.Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A. ( Italy ) , Commerzbank ( Germany ) , HSBC Bank International Limited ( United Kingdom ) , HSBC Bank plc ( United Kingdom ) , Société Générale ( France ) , UniCredit Societa' Per Azioni ( Italy ) , Bank of Montreal (Canada), Bank of New York (USA), etc. Lista este foarte mare însă de la începutul ei se poate observa că băncile din întreaga lume sunt dornice de parteneriate cu această ţară, şi piaţa interbancară din Hong Kong este foarte prielnică pentru afacerile externe oricărei bănci din lume. Dechiderea noilor perspective reciproce pe plan internaţional, atît din partea BC”Moldindconbank”S.A. cît şi din partea Hong Kong-ului, vor avea efecte pozitive, pentru fiecare partener. 36 " id="pdf-obj-35-83" src="pdf-obj-35-83.jpg">

(USA), etc. Lista este foarte mare însă de la începutul ei se poate

observa că băncile din întreaga lume sunt dornice de parteneriate cu această ţară, şi piaţa

interbancară din Hong Kong este foarte prielnică pentru afacerile externe oricărei bănci

din lume. Dechiderea noilor perspective reciproce pe plan internaţional, atît din partea

BC”Moldindconbank”S.A. cît şi din partea Hong Kong-ului, vor avea efecte pozitive,

pentru fiecare partener.

36

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

În urma petrecerii practicii la sediul central al BC ’’ Moldindconbank’’ S.A. am analizat

organizarea evidenţei şi petrecerii operaţiunilor valutare, activatatea externă, precum şi

cele de analiza a activităţii economice a băncii.

Fiecare secţie îşi are conducătorul său şi are împărţite volumul lucrului conform locurilor

de muncă.

Sediul Central al BC ’’ Moldindconbank’’ S.A. dirijează şi coordonează activitatea

filialelor şi agenţiilor pe care le subordonează. Filialele îndeplinind funcţia de atragerea

cât mai cantitativă a clienţilor avându-se în vedere şi capacitatea acestora, stăruinţa de a

îndeplini cerinţele financiare ale clientului, după măsura accesibilă oferirea soluţiilor cât

mai eficiente pentru fiecare client în parte, în dependenţă de necesităţile sale.

Fiecare secţie a sediului se conduce de acte legislative, interne bancare, de cărţi

tehnologice pentru lucrul în programele computerizate precum şi de codul de etică a

lucrătorilor. În această perioadă am avut posibilitatea să ajut la:

 • - Perfectarea contractelor de împrumuturi, rapoartele financiare conform

reglementărilor legislaţiei Republicii Moldova;

 • - Am luat cunoştinţă cu modul de pregătire către semnare a Acordului Nou de Împrumut;

 • - Tot în această perioadă am luat cunoştinţă cu multe lucruri interesante. Am lucrat cu mapa dosarelor juridice ale conturilor NOSTRO şi LORO;

 • - Am luat cunoştinţă cu noţiuni precum – rechizite, standarde de plata.

 • - am ţinut discuţii cu membrii direcţiei relaţii externe, referitor la reglementarea valutară precum şi tehnica transferurilor băneşti rapide pentru persoane fizice;

 • - Perfecţionarea aptitudinilor de limbă engleză de afaceri (corespondenţa în engleză, contracte în engleză, etc);

37

 • - Analizarea bazelor reglementării valutare;

 • - Analizarea minuţioasă a operaţiunilor cu cecuri.

În această perioadă am avut posibilitatea să însuşesc legislaţia Republicii

Moldova privind activitatea bancară din Republica Moldova. Am obţinut cunoştinţă în

ceea ce priveşte procedura şi ordinea întocmirii a diverselor documente şi acte.

Reeşind din specificul activităţii direcţiei în care am făcut practică consider oprotun

următoarele propuneri :

 • - Optimizarea continuă a parteneriatului cu Instituţiile Financiare Internaţionale străine prin atragerea resurselor pe terme lung;

 • - Optimizarea strategiilor bancilor corespondente în scopul oferirii clienţilor BC “Moldindconbank” S.A. a serviciilor de decontare, cât mai eficiente, sigure şi rapide;

 • - Perfecţionarea Transferurilor rapide, precum şi extinderea serviciilor Tax Free.

38

BIBLIOGRAFIE

 • 1. Legea RM “instituţiilor financiare”, nr. 550 din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial,

1996, nr. 1 (cu modificările ulterioare);

 • 2. Regulamentul BNM „privind emiterea, circulaţia şi răscumpărarea Certificatelor Băncii Naţionale a Moldovei”, nr. 200 din 12.08.2004. În: Monitorul Oficial, 2004, nr. 163-167 (cu modificările ulterioare);

 • 3. Regulamentul BNM „cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale şi formarea reducerilor pentru pierderi la active şi provizioanelor pentru pierderi la angajamente condiţionale”, nr. 224 din 30.08.2007. În: Monitorul Oficial, 2007, nr. 149-152;

 • 4. Regulamentul BNM „cu privire la suficienţa capitalului ponderat la risc”, nr. 269 din

17.10. 2001. În: Monitorul Oficial, 2001, nr. 130 (cu modificările ulterioare);

 • 5. Regulamentul BNM „cu privire la operaţiunile de piaţă deschisă ale Băncii Naţionale a Moldovei” nr.57 din 11.09.1997, nr. 33 din 11.09.1997. În: Monitorul Oficial, 1997, nr. 62 (cu modificările ulterioare);

 • 6. Regulamentul BNM „cu privire la expunerile "mari", nr. 3/09 din 01.12.1995. În: Monitorul Oficial, 1995, nr. 70 (cu modificările ulterioare);

 • 7. Instrucţiunea BNM „cu privire la modul de întocmire şi prezentarea de către bănci a rapoartelor financiare”. În: Monitorul Oficial nr.64-65 din 2/X-1997;

 • 8. Regulamentul BNM „cu privire la transferul de credit”, nr.373 din 15.12.2005. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.176-181/643 din 30.12.2005 (cu modificările ulterioare);

 • 9. Regulament BNM „cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova”, nr. 200 din 27.07. 2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.

120-123 din 4.08.2006 (cu modificările ulterioare);

10. Statutul băncii comerciale „Moldindconbank” SA;

11. Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutarea a BC

„Moldindconbank” SA;

39

Anexa 1

40 Anexa 2

40

Anexa 2

41 Anexa 3

41

Anexa 3

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

Anexa 4

 

Tipul depozitului

 

Rata

Suma minimală

     

Auto

 

dobîn

Comple-

tare

Retrager

e

Valuta

zii, %

Termen, luni

 

Plata dobînzii

prelun-

girea

anual

3

6

7

12

13

18

24

25

36

 
 

MDL

7

9,5

9,6 10

10,5 1000

 

30%

Lunar:

                   

Da, cu

 

-

numerar

 

5,

 

exc.

 

-

la cont de

USD

4

5

6

6,8

100

Da

6

ultimei

50%

           

max. 10 000 lei

card

 
   

luni

-

capitalizar

   

(1 000 $, €)/ lună

EUR

3,5

4,5

5,2

5,6

6,4

100

 

e

Regim

Fixă

Fixă I-ul an

 
 

MLD

3

9

10,5 11

 

12

12,5 1 000

   

Lunar:

 
 

-

la cont de

 

USD

1,5

4,6

6

6,6

7

7,2

100

Nu

Nu

economii

Nu

               

-

la cont de

   
 

EUR

1,5

4,2

5,5

6

7

7,2

100

card

Regim Flotantă

 
 

MDL

2,5 7

 

9,5

9,6

10

10,8 1 000

   

Lunar:

 
 

1

4

5

 

5,6

 

6

6,6

 

Nu

Nu

-

numerar

Da

USD

100

-

la cont de

EUR

1

3,5

4,5

5,2

5,6 6,2

100

 

card

 

Regim

Fixă

Fixă I-ul an

 
 

MDL

6,5

8

9

9,3

10,5 1 000

   

Lunar:

 
 

-

la cont de

 

USD

3

4,5

5

5,3

5,7

100

Da, cu

 

exc.

Nu

economii

Nu

                       

-

la cont de

   

ultimei

   

EUR

2,5

4

4,7

5

5,5

100

luni

card

 

-

capitalizar

             

e

Regim

Fixă

Fixă I-ul an

 
 

MDL

2

6

7,5

9

10,3 1 000

   

Lunar:

 
 

-

numerar

 

USD

0,5 2,5

 

3,5

4,5

4,8

100

30%, max. 10

-

la cont de

card

 

Da

000 lei (1 000

Da

                     

$,€)/ lună

EUR

0,1

2

3

4

4,3

100

-

capitalizar

 

e

Regim Flotantă

 
 

6

7,5

1 000

Da, cu

Echiv. 150 000

Lunar:

Nu

 

exc.

MDL/zi, doar

-

la cont de

 

USD

2,5

3,5

100

ultim. 2

pentru a

economii

47

   

EUR

 

2

 

3

         

100

luni

converta în

-

la cont de

 

Regim

Fixă

altă valută.

card

 

MDL

1

3

4

1 000

 

Lunar:

 

-

numerar

 

USD

1

2

100

70% din

-

la cont de

 

Da

intrările în

card

Da

                     

cont.

EUR

0,75

1,25

100

-

capitalizar

e

Regim Flotantă

 
 

MDL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

     

USD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Da

Da

-

-

EUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Regim -

-

-

-

-

-

-

-

-

 

48

Anexa 5

49 Anexa 6

49

Anexa 6

50

50

51

51

Anexa 7

Anexa 7 52

52

Anexa 8

Anexa 8 53

53