Sunteți pe pagina 1din 2

Cartea de vizită a educației

Prof. Popica Victoria- Mădălina


Liceul Teoretic Novaci, Gorj

Una din dimensiunile existenței unei instituții de învățământ o constituie imaginea pe care
o oferă societății. Școala este instituția care există prin ceea ce oferă, dar și prin modul în care
oferă. Mediul educațional trebuie să facă față amenințărilor și provocărilor generate de diverși
factori: scăderea populației școlare, greutățile cu care se confruntă tot mai multe familii și lipsa
mijloacelor pentru a permite copiilor să urmeze o școală, lipsa de informare a părinților asupra
oportunităților pe care le oferă diverse profiluri, finanțarea prin costul standard per elev,
exemplele din societate în care indivizii au prosperat prin alte mijloace.
Ca atare, echipa managerială din instituția de învățământ trebuie să aibă în vedere
realizarea unei strategii prin care să se asigure o imagine de unitate performantă. Concurența este
activă și în mediul școlar, așa că școala nu trebuie să renunțe la promovarea în societate a
serviciilor educaționale.
Contactul permanent cu comunitatea va oferi echipei manageriale informații despre
așteptările pe care le au beneficiarii direcți și indirecți (elevi și părinți). A promova imaginea
școlii nu înseamnă a exagera în laude nefirești, ci a prezenta realitatea în care vor trăi elevii și la
care contribuie toți factorii implicați în educație.
Activitățile de promovare vor cunoaște rezultatele în realizarea planului de școlarizare
propus. Promovarea unei școli se realizează pe parcursul întregului an școlar.
Foarte importantă este oferta educațională cu care fiecare unitate de învățământ vine în
întâmpinarea familiilor și viitorilor elevi.
Tendința actuală a societății este ca familiile să-și îndrume copiii spre școli în care
procesul de predare-învățare este de calitate: profesori dedicați-elevi motivați.
Tinerii de astăzi preferă școlile în care ei se formează, în care profilurile se pliază pe
nevoile lor. Ei sunt independenți în alegerea profilului, însă de multe ori li se impun profiluri
alese de părinți. Rolul consilierului și al dirigintelui este major. Părinții trebuie consiliați, pentru
că, de multe ori, ei văd în copil mai mult decât este acesta.
Tinerii trebuie să afle că școala le oferă metode și mijloace moderne de învățare, că școala
pune accent pe formarea unor abilități și competențe și mai puțin pe ”intoxicarea” cu informații,
pe care tinerii le găsesc cu ușurință utilizând tehnologia.
Din păcate, influenţa subiectivă din partea familiei şi a altor factori intervine în multe
situaţii, alimentând aşteptări supraevaluate asupra posibilităţilor de reușită ale adolescentului.
Oferta educațională conține și componenta educativă ce vizează activități în cercuri literare și de
creație, cercuri de arte, de sport, cercuri de științe aplicate etc. Participând la aceste activități
complementare, tinerii își vor dezvolta spiritul de muncă în echipă, se vor descoperi pe ei înșiși,
își vor exersa competențele dobândite la orele de curs, își vor descoperi pasiuni.
Timpul liber al tinerilor trebuie bine gestionat de către familie și școală. Implicând elevii
în proiecte și programe educative, în parteneriate cu alte instituții școlare, în pregătirea de
spectacole artistice, în activități de voluntariat și ecologizare, aceștia își vor canaliza talentul și
energia spre atingerea de obiective.
Formele utilizate până acum de către Liceul Teoretic Novaci pentru prezentarea ofertei
educaţionale, a planului de şcolarizare, a specializărilor, în promovarea instituţiei de învăţământ
preuniversitar sunt:
1. Organizarea unor „Zile ale porţilor deschise“ desfăşurate în liceul nostru, cu prilejul unor
manifestări tradiţionale, pentru elevii din clasele terminale, de regulă clasele a VIII-a din
invăţământul gimnazial şi pentru părinţi;
2. Participarea cu standuri la „Târgurile de ofertă educaţională“ atunci şi acolo unde acestea se
organizează;
3. Vizite în şcolile generale din zona din care școlarizăm elevi şi prezentarea ofertei, de regulă,
prin distribuirea unor documente grafice –fluturaşi, pliante etc. cu explicaţii şi informaţii utile;
4. Postarea pe site-ul liceului a informaţiilor utile scopului urmărit;
5. Anunţuri publicitare în presa locală scrisă;
6. Spoturi publicitare la televiziunile şi posturile de radio locale;
7. Popularizarea rezultatelor foarte bune, chiar de excepţie, înregistrate la învăţătură, concursuri,
olimpiade şcolare, alte manifestări pe plan judeţean, naţional şi internaţional.
8. Organizarea unor activităţi comune între elevii din Liceul Teoretic Novaci şi cei din clasele
terminale ale şcolilor generale, în săptămâna ”Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.
Mediatizarea activităților nu trebuie să rămână doar un punct scris al proiectelor, ci o
acțiune cu mare impact asupra instituției. Fiecare școală are o carte de vizită pe care o duc mai
departe absolvenții. Feedback – ul educației îl găsim în realizările elevilor după absolvire.
Faptul că la aniversările de 10, 20, chiar 60 de ani ale promoțiilor participă absolvenții și
mulțumesc dascălilor pentru formarea lor, demonstrează că școala va avea un viitor prin însăși
imaginea pe care și-a creat-o și a știut să o promoveze.