Sunteți pe pagina 1din 5

Confidenţial

Date de identificare Numai pentru scopuri de cercetare statistică


Aprobat de Institutul Naţional de Statistică în baza Legii 226/11.06.2009 privind organizarea si
C.U.I. / cod FISCAL RO 23800851 ROMÂNIA functionarea statisticii oficiale in ROMANIA
Denumirea unităţii: S.C. STANDARD METAL SRL Institutul Naţional de - Serviciile de statistică oficială sunt autorizate să solicite şi să obţină gratuit datele şi informaţiile
statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau

Judeţul: . Bucuresti Cod SIRUTA: ......................


Statistică desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României.
- Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 100.000 lei , următoarele
fapte: refuzul sau întârzierea din culpă a transmiterii datelor statistice solicitate, refuzul de a
prezenta persoanelor autorizate de către conducerea serviciilor de statistică oficială documentele şi
Localitatea: Bucuresti Cod SIRUTA: ....................................... evidenţele necesare verificării datelor statistice, comunicarea de date eronate sau incomplete,
neaplicarea măsurilor dispuse de serviciile de statistică oficială.
Strada:Telega Nr: .6 Sectorul: 1 Acest formular se transmite la Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională de Statistică
(Direcţia Regională de Statistică Bucureşti)/Direcţia Judeţeană de Statistică până la data de 15 a
Telefon: ................. E-mail : office@standardmetal.ro lunii următoare celei de referinţă.
AUTENTIFICARE DATE DECLARATE
Forma juridică : .SRL Cod: 6 Conducătorul unităţii
Cercetare Statistică
GOCIU IULIAN ................................ ......
Forma de proprietate : privata Cod: 31 (nume, prenume) (semnătura )
L.S.
Activitatea principală: comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice Indicatori pe termen
Telefonul ......................... Nr. .......... data .............
scurt în servicii Înainte de semnarea documentului, vă rugăm să marcaţi modul de completare a capitolelor:
CAEN Rev.2 4672 CAPITOLE CU DATE CAPITOLE FĂRĂ DATE

SERV TS CA NR SAL CA NR SAL

Numele persoanei de contact din cadrul INS (DRS/DJS):


Dna: Nicolita Golumbeanu, e-mail: nicolita.golumbeanu@bucuresti.insse.ro
Tel. 021/310.12.47; Fax: 021/310.12.66; 021/314.00.03 Luna IANUARIE 2012 Identificator statistic: .............................................
Cap.1. Statistica raportării (se completează de către DRS/DJS) Cap.2. Modificări, restructurări ale întreprinderii (se completează de către
unitate)
1. Chestionarul statistic a fost completat 1 1.Vă rugăm să marcaţi dacă au avut loc modificări organizatorice în perioada de referinţă
în totalitate cu datele solicitate?
NU └─┘ comasări └─┘ scindări

2. Cauze de non-răspuns total (marcaţi cu X):


2.Evenimente ce au produs încetarea existenţei întreprinderii
- refuză să răspundă.................................................................... 2 Unităţi care rezultă în urma divizării
- întreprindere neidentificată..................................................... 3 └─┘ divizare Denumire.........................................................
C.U.I └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
- neinteres pentru lucrare........................................................... 4 Denumire.........................................................
C.U.I └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
- întreprindere necontactată...................................................... 5 Denumire.........................................................
C.U.I └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
- întreprindere temporar fără activitate.................................. 6 Unitatea rezultată în urma fuziunii
- întreprindere desfiinţată.......................................................... 7 └─┘ fuziune Denumire.........................................................
C.U.I └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
- răspuns furnizat de altă unitate............................................... 8 Unitatea care a absorbit
- fără date datorită evenimentelor (divizare, fuziune, etc). 9 (vezi cap.2 pct.2) └─┘ absorbţie Denumire.........................................................
C.U.I └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Institutul Naţional de Statistică - Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706 SERV TS/1
Cauze de non-răspuns parţial (se completează de către unitate) – marcaţi
C.U.I. / cod FISCAL: RO23800851. 1.Refuz de răspuns └─┘

Denumirea unităţii: SC STANDARD METAL SRL 2.Temporar fără activitate └─┘


SERV TS 3.Alte cauze (precizaţi care)………………………………………………..... └─┘
Identificator statistic: ...................................... Persoana responsabilă de completarea datelor capitolului
Dl(Dna)IONESCU ROZETA
telefonul.0721379102 e-mail.....................................

Cap. CA : Cifra de afaceri totală realizată în luna IANUARIE 2012


Datele se înscriu în numere întregi (fără zecimale)
- lei preţuri curente (fără TVA)-
Nr. rând Luna curentă Luna precedentă 2)
A B 1 2
1 Cifra de afaceri, fără TVA 1) (conturi 701-708) 63924 7776037

1) Întreprinderile care încasează comision pentru servicii de intermediere, de exemplu agenţiile de turism, completează numai valoarea comisionului încasat, exclusiv valoarea
serviciilor intermediate (cazare, masă etc.).
Societăţile comerciale de comerţ cu ridicata care încasează comision pentru activităţile de intermediere, cuprind în cifra de afaceri numai valoarea comisionului încasat, exclusiv
valoarea mărfurilor şi serviciilor intermediate.
Pentru serviciile prestate cu plata în valută, evaluarea în lei se face pe baza cursului stabilit de Banca Naţională a României pentru valuta respectivă la data finalizării serviciului prestat.

2) Se completează cu date pentru luna precedentă numai în cazul raportării eronate, reglărilor în contabilitate efectuate după data raportării, precum şi a lipsei furnizării datelor.

Cap. DIF: Cauze ale diferenţelor () faţă de luna precedentă :


NOTĂ: Se va bifa cauza în căsuţa corespunzătoare

Cerere redusă de mărfuri…………......……………1 Modificări organizatorice: Schimbare activitate principală....…………….…..8


Cerere mare de mărfuri.……........... ………………2 - comasări, scindări .......................................5 Alte cauze ale diferenţelor (precizaţi care)………..
Dereglări în aprovizionare...............……………….3 - deschidere noi filiale, magazine etc............6 ……………………………....………………….…
Lipsă comenzi şi contracte ......................................4 - închidere filiale, magazine etc....................7 .................................................................................9

Institutul Naţional de Statistică - Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706 SERV TS/2
Cauze de non-răspuns parţial (se completează de către unitate) - marcaţi
C.U.I. / cod FISCAL: RO23800851
1.Refuz de răspuns └─┘
Denumirea unităţii: STANDARD METAL SRL 2.Temporar fără activitate └─┘
SERV TS 3.Alte cauze (precizaţi care)………………………………………………....... └─┘
Identificator statistic: ...................................... Persoana responsabilă de completarea datelor capitolului
Dl(Dna).IONESCU ROZETA
telefonul.0721379102 e-mail.....................................

Activităţile Întreprinderile cu numǎr mediu de salariaţi sub 50 pot completa, în Cap. NR şi Cap. SAL,

unităţii: principală Secundare doar datele corespunzătoare coloanei “Total unitate”, fără detaliere pe activităţi.

Cap.NR: Numărul persoanelor ocupate şi timpul de lucru în luna IANUARIE 2012


Activităţi secundare

Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea


Activitatea
Total unitate
Nr. principală
………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
rd.
COD CAEN
Rev. 2 0000 └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
EFECTIVUL SALARIAŢILOR LA
SFÂRŞITUL LUNII - persoane -
1. 36 36
(exclusiv salariaţii cu contract/raport de muncă
suspendat)
EFECTIVUL SALARIAŢILOR LA
2. SFÂRŞITUL LUNII CU CONTRACT/ - persoane - 0 0
/RAPORT DE MUNCĂ SUSPENDAT
NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR
3. (exclusiv salariaţii cu contract/raport de muncă - persoane - 24 24
suspendat)
TIMPUL EFECTIV LUCRAT DE SALARIAŢI
4. - om-ore -
(rd. 5 + rd. 6)
5.  În timp normal - om-ore - 168 168
6.  În timp suplimentar - om-ore -

NUMĂRUL MEDIU AL ALTOR PERSOANE


7. - persoane -
OCUPATE (exclusiv salariaţii)

Institutul Naţional de Statistică - Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706 SERV TS/4
Cauze de non-răspuns parţial (se completează de către unitate) - marcaţi
C.U.I. / cod FISCAL: RO23800851
1.Refuz de răspuns └─┘
2.Temporar fără activitate └─┘
Denumirea unităţii: STANDARD METAL SRL 3.Alte cauze (precizaţi care)………………………………………………..... └─┘
SERV TS Persoana responsabilă de completarea datelor capitolului
Identificator statistic: ...................................... Dl(Dna) IONESCU ROZETA
telefonul. 0721379102 e-mail.....................................

Cap.SAL: Sumele brute plătite şi câştigul salarial în luna IANUARIE 2012 Datele se înscriu în numere întregi (fără zecimale)
Activităţi secundare

Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea Activitatea


Activitatea
Total unitate
Nr. principală
………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
rd.
COD CAEN
Rev. 2 0000 └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Sume brute plătite din fondul de salarii 29826
1. (exclusiv sumele compensatorii si FNUAS), - lei -
din care:
 drepturi în natură şi ajutoare băneşti din
2. - lei -
fondul de salarii
 premii plătite din fondul de salarii, din
3. - lei -
care:
4. - premii ocazionale - lei -
5.  Sume brute plătite din profitul net - lei -
 Sume brute plătite din alte fonduri
6. - lei -
(tichete de masa)
TOTAL SUME BRUTE PLĂTITE 29826
7. - lei -
(rd.1 + rd.5 + rd.6 )
 Contribuţia salariaţilor la bugetul 145
8. asigurărilor - lei -
pentru şomaj
 Contribuţia individuală de asigurări 3135
9. sociale de - lei -
stat
 Contribuţia salariaţilor pentru 1639
10. asigurările - lei -
sociale de sănătate
11.  Impozit aferent sumelor brute plătite - lei - 2941
CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT 1243
12. - lei / persoană - X X X X X X X
[(rd.1 + rd 5 + rd.6): Cap.NR.rd. 3 ]
Cap.DIF: Cauze ale diferenţelor () faţă de luna precedentă: NOTĂ: Se va marca cu X în căsuţele corespunzătoare cazurilor semnalate atât în Cap.NR, cât
şi în Cap.SAL
Modificări organizatorice (comasări, scindări etc.) ……...………1 Indexări, negocieri salariale..............................………..………...4 Dificultăţi financiare………………………………….…..….........7
Acordarea de prime şi stimulente în luna curentă …….…………..2 Disponibilizări de personal …………………….………..………5 Erori de raportare.....………………………………………..……..8
Realizări de producţie sau comenzi............………………....…….3 Greve ..................……………………………………..….………6 Alte cauze şi anume: .…………………………………………….9

Institutul Naţional de Statistică - Bd. Libertăţii nr. 16, Sector 5, Bucureşti – cod 050706 SERV TS/5