Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERI]L MEDIULUI,APELOR SI PADTJRILOR

Comisariatul de Regim Silvic Ai Cinegetic Timigoara


. Mihail cod 300
tel: 0256/294897. fax: 0256/205511. e-mail: ilrsyfm@easynet.ro

Nr. 1875 din 13.03.2015

ANUNT
Comisariatul de Regim Silvic qi Cinegetic Timiloara, institutrie aflatd in subordinea
Ministerului Mediului, Apelor qi Pddurilor, organizeazd concws pentru ocuparea funcliilor publice
vacante de:

- Consilier, clasa I, grad profesional principal, in cadrul compartimentului economico


finanoiar - 1 post studii superiome economice de lungd dwati
- Consilier, clasa I, grad profesional principal, in cadrul s€rviciului implementare - I post-
sludii superioare silvice de lungi duratd.

Concursnl va avea loc irt zlele de 27.04.2015, proba scrisd qi 29.04.2015 intewiul, la sediul
Comisarianrlui de Regim Silvic qi Cinegetic TimiSoara din strada Mihail Kogilniceanu nr. 6.

Conditiile de desl5surare a examenului sunt:


Dosarele de inscriere se vor depune pAnd la data de 10,04.2015 inclusiv, la sediul
Cornisariatului de Regim Silvic ai Cinegetic Timiqoara din strada Mihail Kogilaiceanu nr. 6, la
se$etariat.
Perioada de seleclie a dosarelor este : 13.04.2015 - 17.04.2015.
Proba scrisi are loc in data de ZZ/ALA!!-Ia sediul Comisariatului de Regirn Silvic gi
Cinegetic Timi$oaxa din strada Mihail Kogahiceanu nr. 6.
Interviul se sustine intr-un termetr de maximum 5 zile lucrEioare de la data sustinerii
probei scrise, respectiv in data d,e 29,n4.2015 la sediul Comisadatului de Regim Silvic qi
Cinegetic Tirnigoara din strada Mihail KogAhiceanu ru. 6.
Depunerea contestaliilor se va face in termen de 24 ore de la afiqarea punctajelor
petrtru {iecare probi.

Persoanele care vor participa la concursul de recrutare pentru ocuparea unei finclii publice,
organizat de cdte C.R.S.C. Timigoara, trebuie si indeplineascd condiliile prevdzute de art. 9 lit.a,
art. 54 si art. 57 ali$. 5, lit.b din Lg. 188/1999 , privind Statutul fimcliomrilor publici
(rerepublicati), cu modificfile 5i completirile ulterioare:
- clasa I cuprinde funcfiile publice penfu a caror ocupare se cer studii universitare de licentd
absolvite cu diplomi, respectiv studii superioare de lungd dwata, absolvite cu diploma de tcenF
sau echivalenta:
- 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercittuii firnatiei publice, pentru ocuparea functiilor
publice de executie de $ad profesional pdncipal;
- Poate ocupa o funcfie publicd persoana care indepline$e urmdtoarcl€ conditii:
a) axe cetSlenia romand qi domiciliul in RomAnia;
b) cunoafte limba romdnd, scris 9i vorbit;
c) are vdrsta de minimum 18 ani implini{i;
d) are capacitate deplini de exerciSu;
e) are o stare de sdnAtate corcspunzdtoare funcfiei publice pentru care caldideaza, atestalS pe bazi
de examen medical de sDecialilate;
0 indeplineste condiliile de studii prevdzute de lege pentru fimclia publici;
g) indepline$te conditiile specifice pentru ocuparea finqiei publice;
h) nu a fost condamnat[ pentru sdvaxqirea inftacliuni contra umanitelii, conta statului sau
cotrta autorit6tii, de serviciu sau in legiturd cu'nei
serviciul, care impiedicd infrptuirca justit'ei, de fals
ori a unoJ fapte de coruptie sau a unei infracliuni sav^r$ite cu intenlie, care ar face-o incompatibill
cu exeraitarea funcfei publice, cu exceplia situaliei in carc a intervenit reabilitarca;
i) nu a fost destituiti dinh-o func1ie pubtcn sau nu i-a incetat contractul individual de munca
pentru modve disciplinare in ultimii 7 ani:
j) nu a desfiqurat activilate de politie politicd, astfel cum este definiE prin lege.

Dosarul de lnscriere va con{ine in mod obligatoriu (HG 611/2008)

a) fomulaxul de inscder€ prcvizut in anexa nr. 3;


b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii gi ale attor acte care atestd efectuarea unor specializdri;
d) copia cametului de munci sau, dvpd caz, o adeverinle care si ateste vechimea in muncd $i,
dupi caz, ir specialitatea studiilor necesare ocupdrii funcgiei publice;
e) cazierul judiciar;
0 adeverinti caxe sd ateste starea de sdnAtate corcspunzdtoare, eliberatd cu cel mult 6 luni anterior
derulArii concusului de cdtle medicul de familie al caadidatului sau de cetre unititile sanitare
abilitatei
g) declaralia pe propria rispundere sau adevednta care sA ateste cd nu a desli$uat activitili de
polifie politicd.
Adgveriola caxe atestd starea de sAndtate contine, ln clar, numlrul, data, numele emitentului gi
calitatea acestuia, in fomatul standaxd stabilit de Ministerul Sdnit6lii Publice.
Copiile de pe actele previzute mai sus se prczintd in copii legalizate sau insolite de documentele
originale, care se certificd pentru conformitatea cu originalul de cdtre secretarul comisiei de
concurs.
Formularul de inscdere se pune la dispozilie candidajilor prin secretarul comisiei de conqus
din cadrul autoritdlii sau instituliei publice organizatoare a concrusului. Anexdm bibliografiile
p€ntru sustinerea concursului de recrutare pentru ocuparea functiilor publice vacante, din cadrul
C.R,S.C. Timisoara.

Inspector $ef
YNOIUARISTOTEL

tF,sn s,!- ?)

ffi;
MINISTERUL MEDIULUI APELOR 5I PADURILOR
Comisariatul de Regim SiMc ti Cinegetic Timiioara

BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea functiei pubtice de


Consitier, ctasa l, grad profesionat principat in cadrut
Compartimentutui economico - financiar administrativ ta CRSC Tjmisoara

1. Legea nr, 188 din 8 decembrie 1999 (r2), actuatizatd privind Statutut funclionaritor pubLici;
2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004, repubticati privind Codut de conduiti a functionaritor
Dubtici:
3. Legea nr. 82 din 24 decembrie'198i, republicate, actualizati a contabitit;lii;
4. ordin nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normetor privind organizarea ,t
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriitor gi capitaluritor proprii;
5. Ordin 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodotogice privind
angajarea, Lichidarea, ordonanlarea ii ptata chettuietitor instituliilor pubtice, precum !i
organizarea, evidenla gi raportarea angajamentelor bugetare i legate, actuauzat;
6. Otdin 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normetor metodotogjce privind
organizarea 9i conducerea contabilitelii institutiitor pubtice, ptanul de conturi pentru instituliiLe
publice ti instrucliunile de apticare a acestuia;
7. Decret nr. 209 din 5 iuLie 1976 pentru aprobarea Regulamentutui operaliitor de cas6 ale
unitdlitor sociatiste;
8. ordin nr. 912 din 11 iutie 2014 pentru aprobarea Normetor metodotogice generale referitoare
la exercitarea controtului financiar preventiv ti a Codutui specific de norme profesionate pentru
persoanete care desfitoare activitatea de control financiar preventiv propriu;
9. Legea nr. 500 din 1f iutie 2002, actuatizata, pricind finanlete pubtice;
10. Ordonanla de urgenli nr 146 din 31 octombrie 2002, actuatizati, privind formarea si
utitizarea resurseLor derulate prin trezoreria statutui;
11. Ordin 3512 din 27 noiembrie 2008, actuatizat, privind documentele financiar contabite;
12. Legea nr. 284 din 28 decembrie 2010, cu modificarite utterioare, privind salarizarea unitari
a personatutui ptitit din fonduri pubtice;
13. Ordonanla de urgen!; nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind satarizarea unitar; a personatului
ptitit din fonduri pubtice in anut 2015, precum !i atte m6suri in domeniu[ cheltuietiLor pubtice.

Inspector
AristoteL

Str, Mihait Kogilnicean!, Nr.6, Timitoa.a, Jud. Tim!


Iel.: ar26 2944q7, Fdx: 0256 205511
Email: itEltm@ea5ynet.ro
BIBLIOGRAFIE
Consilier clasa l, grad profesional principal - Compartiment programe de
finantare oentru cresterea suDrafetelor de Dddur!

1. Legea nr.24712005 privind reforma in domeniile proprietbtii Si justiliei,


precum Si unele, mdsuri adiacente.
2. O.M. nr. 1346 din 18.05.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul
de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, modificat si completat prin
o.M. 1851/15.07,2011.
3. Legea nr. 8412007 pentru aprobarea O.U.G. 85/2006 privind stabilirea
modalitililor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din pdduri
gi din afara acestora.
4. Legea 188/1999 (r2) Statutul funqionarilor publici.
5. Legea nr. 4612008 - Codul Silvic, cu modificArile 9i complet5rile ulterioare.
6. Lege nr. 17112010 privind stabilirea 9i sanqionarea contraventiilor
silvice,
7. Ordonanta de urgentd nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic cu
modificirile gi completSrile ulterioare.
8. Ordonanla nr. 21200L privind regimul juridic al contraventiilor cu
modificirile gi completErile ulterioare.
9. Ordinul nr. 1540120.06.2011, cu modificirile 9i completArile ulterioare,
pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de
colectare, scoatere si transport al materialului lemnos.
10. H,G. 85/2004 pentru aprobarea Regulamentului de v6nzare a masei
lemnoase de c5tre detin5tori de fond forestier proprietate publicS, cdtre
agentii economici.
7t. H.G. 47012074, cu modificdrile 9i complet6rile ulterioare, pentru aprobarea
Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor
lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al
instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a
Regulamentului (UE) nr,995/2010 al Parlamentului European si al consiliului
din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care
introduc pe piata lemn si produse din lemn.
12. O.M. 1306/2005 privind procedura de aprobare, modificare, anulare 9i
casare a actelor de punere in valoare.
13. Hotdrdrea de Guvern nr. 333126.04.2005 pentru reorganizarea direcliilor
teritoriale de regim silvic Ai de vAn6toare in inspectorate teritoriale de regim
silvic gi de vAndtoare cu modificirile ulterioare.
14. Norme tehnice pentru silviculturi 1 - 8.
15. O.M. 8322014, cu modificirile 9i completSrile ulterioare, pentru aprobarea
Metodologiei privind organizarea si functionarea SUMAL. obligatiile utilizatorilor
SUMAL, precum si structura si modalitatea de transmitere a informatiilor
sta n da rd izate,
16. O.M. 836/20L4 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere,
suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor
documentelor cu regim special.
17. H,G. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea gi
dezvoltarea carierei fundionarilor publici.
18. H.G. 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare,
utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionarii durabile a
fondului forestier proprietate privata apersoanelor fizice si juridice si a celui
proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale si pentru
aDrobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a
controalelor de fond.
19. O.M. 6L612004 privind aprobarea Normelor tehnice pentru punerea in
valoare gi exploatarea exemplarelor de cireg din arboretele de amestec.
20. Legea /2004 (republicatd) privind Codul de conduite a funqionarilor
Dublici.
21. O.M. 92412011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalentei
valorice a terenurilor si de calcul al obligatiilor banesti pentru scoaterea
definitiva sau ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national,
22. O.M. 904120L0 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si
autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de
constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national
al administratorilor de oaduri si al ocoalelor silvice.

INSPECTOR 9EF
VI9OIU ARISTOTE

S-ar putea să vă placă și