Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS DOCUMENTE CONTRACTARE

ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ 2019*

Numarul Observații
Nr. paginii
crt.
DOCUMENT din
dosar
1 Cerere de încheiere a contractului conform anexei
2 Dovada de evaluare a furnizorului precum și a punctelor de lucru, după caz
Contul deschis la Trezoreria Statului (pentru SRL-uri), banca (pentru cabinete medicale
3 individuale, asociate, grupate, societati civile medicale)
4 Codul unic de înregistrare fiscală, copie BI/CI
Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical pentru furnizor, cu
5 excepția cabinetelor medicale individuale și a societăților cu răspundere limitată cu un
singur medic angajat
Actul doveditor prin care personalul medico-sanitar îşi exercită profesia la furnizor
6 (contract de munca + raport Revisal sau contract colaborare/prestări servicii cu
PFI/PFA+ cod fiscal), după caz
7 Copie a documentului care atestă gradul profesional pentru medici
Certificat membru al Colegiului Medicilor + avizul anual valabil la data încheierii
8 contractului, pentru fiecare medic
Certificat membru OAMGMAMR + avizul anual valabil la data încheierii contractului,
9 pentru personalul mediu sanitar
Programul de activitate al cabinetului medical, punct de lucru, sediu secundar, al
10 medicilor şi nr.ore/zi pentru personalul sanitar (Anexa 45 la Ord. ............../2019)
11 Lista, în format electronic, cu persoanele înscrise pentru medicii nou-veniţi
Lista, în format electronic cuprinzând persoanele înscrise pe listă la data depunerii
12 cererii de contractare, pentru medicii care au fost în relaţie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate în anul precedent

Prezentul dosar contine un numar de _______ file, numerotate de la ________ până la____________ .

Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, vor fi numerotate în ordinea indicata în Opis, certificate
pentru conformitate prin sintagma "conform cu originalul" şi prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină.

Consilier Evaluare – Contractare,


Tatiana BĂLTIANU Reprezentant legal furnizor,
Nume, prenume, semnatură,

PRECIZĂRI:

 Furnizorii aflați în contract la data de 30.06.2019 vor prezenta doar documentele din OPIS
menționate la pct. 1, precum și documentele modificate sau expirate enumerate în OPIS.
 Furnizorii noi care solicită încheierea contractului de furnizare servicii medicale începând cu luna
august 2019 vor prezenta toate documentele din OPIS.
 Documentele necesare încheierii contractelor pot fi transmise în format electronic la adresa
tatiana.baltianu@cjasis.ro asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă a
reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea şi
exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.
Atașamentele unui email nu pot depăși 10 MB și nu se transmit arhivate. Documentele neasumate prin
semnătură electronică nu se iau în considerare.